Pest Megyei Hírlap, 1983. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

Kádár Jdisss látaggíósn az KDK-han Népesüket fitfemacionaüsia, testvéri barátság fűzi össze h meg&eszéSésekrőI közös kozSeméxyt adtak ki Kádár János, az MSZMP KB els5 titkára és Erich Honecker, az NSZEI* KB főtitkára, az NDK állam­tanácsának elnöke a berlin-niederschönhauseni kastélyban Íí $ Kádár János, a Magyar ^ Szocialista Munkáspárt ■/, Központi Bizottságának el­lj sä titkára szerdán délelőtt ^ baráti látogatásra Berlinbe 2 érkezett. Kíséretében van ^ Szűrös Mátyás, az MSZMP í; Központi Bizottságának tit- ^ kára, Karvalics László és í! Kótai Géza, a KB osztály- íj! vezető-helyettese. Kádár £ János Erich Honeckerne'i, gaz NSZEP KB főtitkárá- g nak, az NDK Államtanácsa ^ elnökének meghívására ér- Ji kezeit a demokratikus né- j met állam fővárosába. ' A berlini Ostbahnhofon ÍJ Erich Honecker üdvözölte ^ Kádár Jánost és kíséretét, í A fogadtatáson jelen volt g Herrmann Axen, az NSZEP Központi Bizottságának tit- ^ kára és dr. Szalai Béla, a ^ Magyar Népköztársaság í berlini nagykövete. Egy órával megérkezése után Kádár János a nieder- schönhauseni kastélyban meg­kezdte hivatalos megbeszélé­seit vendéglátójával, Erich Honeckerrel. A találkozón a Ikét államférfi áttekintette Magyarország és az NDK kapcsolatainak alakulását és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Szerda délben a kastély fo- gadótermáben bensőséges han­gulatú ünnepség keretében Kádár János átadta Erich Honeckernek a Magyar Nép- köztársaság gyémántokkal éke­sített Zászlórendje kitüntetést, amelyet hetvenedik születés­napja alkalmából adományo­zott kimagasló érdemeinek el­ismeréséül az Elnöki Tanács a demokratikus német állam vezetőjének. Az ünnepségen jelen voltak a Német Szocialista Egység­párt Politikai Bizottságának tagjai, köztük Willi Stoph mi­niszterelnök, valamint a Ká­dár János kíséretében levő személyiségek, köztük Szűrőé Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és dr. Szalai Béla magyar nagykövet. A kitüntetés átadásakor Ká­dár János rövid beszédet mon­dott! — A magyar nép ismeri és pagyra értékeli azokat a kima­gasló eredményeket, amelye­ket ' a Német Demokratikus Köztársaság népe a Német Szocialista Egységpárt vezeté­kével a szocialista társadalom építésében elért. Az első né­met munkás-paraszt állam lét­rejötte és fejlődése Marx és Engels szülőföldjén Európa második világháború utáni történelmének kiemelkedően fontos tényezője. A szocializ­mus útján járó Német Demok­ratikus Köztársaságnak a két világrendszer határán jelentős szerepe van a béke és bizton­ság megőrzéséért, a különböző társadalmi berendezkedésű or­szágok békés egymás mellett éléséért vívott küzdelemben. Ezek az eredmények, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság fejlődése, elvi alapokon nyugvó nemzetközi tevékeny­sége elválaszthatatlanul össze­forrtak az ön nevével. Aki a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának élén és magas állami tisztségében erejét nem kímélve munkálko­dik. A német munkásosztály hű fiát, a bátor antifasisztát, a kommunista eszmék megvaló­sításának következetes harco­sát tiszteljük önben, aki min­denkor elkötelezetten szolgálta népét, pártját és a szocializ­mus nemzetközi ügyét. Nagyra becsüljük állhatatos tevé­kenységét szocialista közössé­günk összeforrottságának erő­sítéséért és a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom egységének megszilárdításáért. A jelenlegi feszült nemzet­közi helyzetben megkülönböz­tetett jelentősége van azoknak a kezdeményezéseknek, ame­lyeket ön személyesen is tesz szocialista közösségünk béke- törekvéseivel összhangban földrészünk és az egész világ békéjének és biztonságának megvédéséért, az enyhülés vív­mányainak megőrzéséért. Pártunk és népünk igaz ba­rátját tiszteljük önben, aki so­kat tett és sokat tesz szocia­lizmust építő országaink egvüttműködésének további fejlesztéséért, a népeink közötti barátság elmélyítéséért. Talál­kozóink, közöttük a ma dél­előtti tárgyalásaink is arról ta­núskodnak, hogy pártjaink, országaink, népeink viszonyát az internacionalista testvéri barátság, az élet minden terü­letére kiterjedő, töretlenül fej­lődő és gyümölcsöző együtt­működés jellemzi. Meggyőző­désünk, hogy hagyományosan jó kapcsolataink továbbfej­lesztése egyaránt szolgálja né­peink érdekeit, a szocialista közösség egységének erősítését és a béke egyetemes ügyét. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Erich Ho­necker elvtársnak az első né­met munkás-paraszt állam fel­virágoztatásában, a nemzetközi kommunista és munkásmozga­lomban, a szocialista országok közösségében kifejtett eredmé­nyes internacionalista tevé­kenysége és a Magyar Nép- köztársaság és a Német De­mokratikus Köztársaság kap­csolatainak elmélyítésében szerzett kimagasló érdemei el­ismeréséül — 70. születésnapja alkalmából — a Magyar Nép- köztársaság gyémántokkal éke­sített Zászlórendje kitüntetést adományozta. Megtiszteltetés számomra, hogy mostani látogatásom al­kalmával ezt a kitüntetést át-, adhatom önnek, akit hosszú ;évek óta ismerek és tisztelek, s akivel a közös célokért vég­zett közös munka is összefűz. Pártunk Központi Bizottsá­ga, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a magam nevében gratulálok a kitünte­téshez. Szívből kívánok önnek erőt, egészséget, további ered­ményes munkát a szocialista Német Demokratikus Köztár­saság felvirágoztatásában és közös ügyünk, a szocializmus és a béke szolgálatában. Ezt követően a Német Szo­cialista Egyságpárt KB főtit­kára emelkedett szólásra. — Szívből köszönöm önnek, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának a Magyar Népköz- társaság gyémántokkal ékesí­tett Zászlórendje kitüntetést. Ebben a magas kitüntetésben egyben pártunk és államunk tevékenységének, a szocializ­mus megerősítésére és a béke biztosítására irányuló politiká­jának méltánylását látom. A kitüntetés jelképezi marxista— leninista pártjaink, államaink és népeink állandóan mélyülő barátságát és gyümölcsöző együttműködését. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban em­lékezzem közös nagy forradal­mi hagyományainkra. A német és a magyar munkások osztály­szövetsége a tőkés kizsákmá­nyolás és az imperialista há­ború ellen vívott küzdelémben szilárdult meg, s bevált a Ma­gyar Tanácsköztársaság meg- védelmezásekor 1919-ben, Spa­nyolországban a nemzetközi brigádok soraiban, az antifa­siszta ellenállásban. Ma országaink dolgozói a fej­lett szocialista társadalmat épí­tik. Szoros együttműködésük hozzájárul ahhoz, hogy az em­berek javára egyre inkább ér­vényesüljenek a szocializmus előnyei és értékei. Megfelel ez kapcsolataink fő irá­nyainak, miként azokat a Német Demokratikus Köz­társaság és a Magyar Népköz- társaság barátsági, együttmű­ködési és kölcsönös segítség- nyújtási szerződése rögzíti. Ta­valy júniusi találkozónk idején pontosítottuk ezeket, és mai megbeszéléseink folyamán to­(Folytatás a 2. oldalon) PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS' LAPJA * • -V.. * ... __ XX VII. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM Ára 1,10 forint 1983. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Ma: 3. oldal Kern lelepleznek, segítenek! 4. oldal: Az ember ünnepi díszei 7. oldal: Vereség a tanítvány góljával 8. oldal: Nem kárba, exportra megy Előkészületek a Világifjúsági Találkozóra A KIS1 Moszkvára szavaz Földünk haladó ifjúsága ismét arra készül, hogy — hagyományosan — nagyszabású nemzetközi találkozón demonstrálja a békeszerető fiatalok egységet, s teremt­sen tehetőséget egymás jobb megismerésére, a közös fel­lépésre. Kedden hangzott el a Lenini Komszomol beje­lentése: 1985-ben Moszkva adjon otthont a XII. Világ­ifjúsági Találkozónak. Ezzel kapcsolatban Kovács Jenő, a KISZ KB titkára el­mondta: — A jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben kiemel­kedő jelentősége van annak, hogy a következő VIT-et a béke megőrzésének, az újabb világháború elkerülésének, az imperializmus elleni harc je­gyében rendezzék meg. — A soron következő VIT helyszínének kijelölése már Jónak ígérkezik az év végi kínálat Cél: a választék bővítése Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter szerdán a Parlamentben tartott sajtótájékoztatón értékelte az idei esztendő áruellátási tapasztalatait, tájékoztatott a vár­ható év végi ünnepi kínálatról, s ismertette a kereske­delem jövő évi terveit. Az élelmiszer-kínálat meny- nyiségében és összetételében egyaránt egész évben kielégítő volt. Az iparcikkellátást a múlt évivel azonos színvona­lúnak ítélte a miniszter. A kereskedelem karácsonyi felkészülését értékelve Juhár Zoltán hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló készletek o tavalyinál jobb, választéko­sabb kínálatot tesznek lehető­vé. Különösen javult a kíná­lat játékokból, szabadidő-ru­házati cikkekből, férfiingek­ből, téli sportszerekből, vala­mint híradástechnikai készü­lékekből. Élelmiszer bősége­sen lesz, december elején az eddiginél nagyobb mennyiség­ben megjelenik a déligyü­mölcs is a boltokban. A miniszter a továbbiakban arról tájékoztatott: az iparnak jövőre fontos feladata lesz, hogy az exportkötelezettségek maradéktalan teljesítése mel­lett az ideinél kevesebb zök­kenővel, folyamatosan lássa el a hazai piacot. Az ipar erőfe­szítései nyomán a kereskedelem jövőre csökkentheti a hiány­cikkek körét, javíthatja az el­látást egyebek közt különösen az iparcikkekből, az idén hiányzó hűtőgépekből, bojle­rekből, automata mosógépek­ből, s nem utolsó sorban az Zárszámadásra készülnek Orszlgszeríc mcgkczdSfltck a zárszámadást előkészületek. A kiskun- lacliázi Kiskun Tsz-ben is felmérik az állóeszköz-állományt, és gépi adatfeldolgozással vizsgálják a tsz vagyoni állapotát. Képünkön: a felmérő bizottság tagjai munka közben. építőanyagokból. A kereskede­lem részben a hiánycikkek pótlására, részben pedig a vá­laszték színesítésére növeli a termeltetést, valamint a belke­reskedelmi választékcserét, a határmenti és az áruházi cse­reakciókat is. Juhár Zoltán elmondotta, hogy a kereskedelemben be­váltak az új üzemelési for­mák. A tervek szerint 1985- ben már szerződéses, jövede­lemérdekeltségű és bérleti rendszerben működik az üzle­tek és vendéglátóhelyek 40 százaléka, s ezek a forgalom mintegy 80 százalékát bonyo­lítják le. Vidéken már rendeződtek a nyitva tartással kapcsolatos problémák, amelyek az ötna­pos munkahét bevezetéséből adódtak. Gondot a hétfői áruellátás jelent. A Belkeres­kedelmi Minisztérium a me­zőgazdasági tárcával közösen felmérte a hétfőnként jelent­kező igényeket, s annak érté­kelése után változtatnak a szállításokon. hosszabb ideje foglalkoztatta a nemzetközi ifjúsági mozga­lom különböző szervezeteit. Figyelemmel arra is, hogy 1985 a fasizmus felett aratott győzelem negyvenedik, és a helsinki záróokmány aláírá­sának tizedik évfordulója, kü­lönböző pártállású ifjúsági szövetségek egyaránt felve­tették, hogy a világ ifjúságá­nak találkozójára Moszkvá­ban kerüljön sor. A Lenini Komszomol kezdeményezése azonban nemcsak ezért szá­míthat kedvező visszhangra. A Szovjetuniónak a béke megőr­zéséért kifejtett tevékenysége, a Komszomol elismert szere­pe a nemzetközi ifjúsági moz­galomban, egyaránt indokolja, hogy a haladó, békeszerető ifjúsági szervezetek — köztük a Magyar Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség — támogassák a XII. VIT moszkvai megrende­zését. Várkonyi Péter kuvaiti tárgyalásai Várkonyi Péter külügymi­niszter november 28. és 39. között — Szabah el-Ahmad el-Dzsáblf Esz-Szabah ku­vaiti miniszterelnök-helyet­tes, külügyminiszter és tájé­koztatási miniszter meghívá­sára — hivatalos látogatást tett Kuvaitban. Kuvaiti tartózkodása során Várkonyi Pétert fogadta Dzsá- bir el-Ahmed el-üzsábir esz- Szabah, Kuvait állam emírje, A tárgyalásokon a két kül­ügyminiszter véleményt cse­rélt a nemzetközi helyzet idő­szerű kérdéseiről. Várkonyi Péter külügymi­niszter magyarországi látoga­tásra hívta meg kuvaiti part­nerét, aki a meghívást köszö­nettel elfogadta. Aczél György hazaérkezeit Moszkvából Elvtársi véleménycsere Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, az SZKP Központi Bizottságá­nak meghívására november 28—30-a között látogatást tett a Szovjetunióban. Kíséretében voltak Barabás János és Knopp András, a KB osztály­vezető-helyettesei. Aczél György megbeszélést folytatott Konsztantyin Csernyenkóval, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagjával, a KB titká­rával, s tárgyalt több szovjet párt- és állami vezetővel. A találkozón Kádár János és Jurij Andropov legutóbbi meg­beszéléseinek szellemében vé­leménycserére került sor a nemzetközi élet főbb kérdései­ről, a két párt tevékenységé­nek, együttműködésének idő­szerű feladatairól. Aczél György szerdán hazaérkezett Budapestre. este Part- és állami vezeték látogatásai Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke szer­dán Nógrád megyébe látoga­tott. Salgótarjánban, a megyei pártszékházban tájékozódott a megye politikai, társadalmi és gazdasági eredményeiről és tennivalóiról, majd Lázár György felkereste a salgótar­jáni kohászati üzemeket. Dél­után a Minisztertanács elnöke a megyei pártbizottság szék­házának nagytermében sajtó- értekezleten időszerű nemzet­közi és belpolitikai kérdések­ről tartott előadást. Lázár György szerdai mun­kanapját Szécsényben fejezte be, ahol a nagyközségi tanács székházában. a járások meg­szüntetésével kapcsolatos ten­nivalókról folytatott eszmecse­rét. Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságá­nak elnöke szerdán a főváros VII. kerületébe látogatott. A program a kerületi pártbizott­ság székházában kezdődött. Ezután Gyenes András kerületi kulturális és szociális létesít­ményekkel Ismerkedett. A délutáni órákban Gyenes András a lakóterületi politikai munka aktivistáival, a körzeti párttitkárokkal folytatott kö­tetlen beszélgetést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom