Pest Megyei Hírlap, 1983. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-17 / 271. szám

AZ MSZMP REST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANAC5 LÁPJA XXVII. ÉVFOLYAM, 271. SZÄM Ára 1,4« forint 1983. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK / Msgyar-osztrák tárgyalások Fred Sinewsitz Kádár Jánosnál és lesen»! Pálnál k VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK í Szerdán a Parlamentben megkezdődtek a hivatalos osztrák—magyar tárgyalások. A két tárgyalóküldött­séget Lázár György, a Minisztertanács elnöke és Fred Sinowatz szövetségi kancellár vezeti. A hivatalos látogatáson ha­zánkban tartózkodó Fred Si­nowatz, az Osztrák Köztársa­ság szövetségi kancellárja szerdai programját tisztelet- adással kezdte: Budapesten a magyar és osztrák zászlókkal díszített Hősök terén megko­szorúzta a magyar hősök em­lékművét. A koszorúzási ün­nepségen az osztrák kormány­fő kíséretében levő személyi­ségekkel együtt jelen volt Randé Jenő, a Magyar Nép- köztársaság bécsi nagykövete. A program ezután az Or­szágházban folytatódott. A de- legációs teremben délelőtt megkezdődtek a magyar— osztrák hivatalos tárgyalások. A két tárgyalócsoportot Lázár György, a Minisztertanács el­nöke és Fred Sinowatz kan­cellár vezeti. A magyar dele­gáció tagjai: Marjai József miniszterelnök-helyettes, Kö- pcczi Béla művelődési minisz­ter, Török István külkereske­delmi államtitkár, Esztergá­lyos Ferenc külügyminiszter­helyettes, Darvasi István, az országgyűlés külügyi bizottsá­gának titkára, valamint Randé Jenő. Az osztrák tárgyalócso­port tagjai: Heinz Fischer tu­dományos és kutatási minisz­ter, Erich Schmidt kereske­delmi és ipari minisztériumi államtitkár, Josef Wille, az Osztrák-Szocialista Párt par­lamenti csoportjának elnöke, nemzetgyűlési képviselők, Ar­thur Agstner, az Osztrák Köztársaság budapesti nagy­követe. Mindkét tárgyalócso­portban helyet foglaltak más Vezető szakemberek is. Az őszinte, baráti hangvéte­lű tárgyaláson behatóan ele­mezték a két ország közötti kapcsolatoknak az elmúlt években is kedvező alakulá­sát, a gazdasági együttműkö­dés eddig elért eredményeit, fejlesztésének újabb lehetősé­geit. Mindkét fél kifejezte azt a szándékát, hogy a jövőben is keresik azokat az új mód­szereket, amelyekkel még in­tenzívebbé válhatnak a koráb­ban is meglevő, jó kapcsola­tok. Egyetértésre jutottak ab­bén, hogy a megfelelő szaktár­cák, illetve szakminiszterek feladata lesz az ehhez szüksé­ges teendők meghatározása. Jdmunkélása. A nemzetközi helyzet idő­szerű kérdéseit áttekintve a két tárgyalócsoport egyetér­tek abban, hogy nincs más ésszerű alternatíva, mint a jó­gán ész politikája, a béke megőrzése. Kiemelkedő fon­tossága van annak, hogy foly­tatódjék a kelet—nyugati pár­beszéd. Lázár György és Fred Sinowatz közös álláspontja szerint Magyarország és Auszt­ria kapcsolatainak alakulása jó példája az eltérő társadalmi rendszerű országok együttmű­ködésének, s azt mutatja, hogy a bonyolult nemzetközi hely­zetben is van mód a kontak­tusok továbbfejlesztésére. A megbeszélést követően Fred Sinowatz és Lázár György részt vett a Ferihegyi repülőtér új utasforgalmi épü­letének alapkőletételén. A két kormányfő kézjegyével ellátott alapkőletételi okirat elhelyezé­se alkalmából Sárospataki Zoltán, a légiforgalmi és re­pülőtéri igazgatóság vezetője, valamint Reinhard Pöchacker, az építkezésben részt vevő osztrák Porr cég vezérigazga­tója mondott beszédet. Miként elhangzott: a meg­növekedett idegenforgalom mind magasabb színvonalú el­látása szükségessé tette ha­zánk nemzetközi repülőteré­nek továbbfejlesztését. A kor­szerűsítés során eddig 6,5 mil­liárd forint költséggel elké­szült az új fel- és leszállópá­lya, irányítótorony, a repülő­gépek karbantartását ellátó hangárok sora és új épületet kapott a műszaki bázis. Az utasok gyors, magas színvona­lú kiszolgálására hivatott új forgalmi épület felépítésére nemzetközi versenypályázatot hirdettek, amelyet 5 ország 13 ajánlattevője közül a Porr— Hinteregger—Hochtief—War- impex vállalatokból álló oszt­rák munkaközösség nyert meg. Az alapkőletétellel hiva­talosan is megkezdődött az évenként 2 millió utas kiszol­gálására alkalmas, 24 500 négyzetméter alapterületű, modern repülőtéri épület ki­vitelezése. A szövetségi kancellár ezt követően felkereste a Voest Alpine AG osztrák vállalat budapesti irodáját, amelyet nemrégiben nyitottak meg Bu­dapesten. Délután a Parlament Nán­dorfehérvári termében Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára fo­gadta Fred Sinowatzot. A szívélyes légkörű megbeszélé­sen véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről. Egyetértettek ab­Kstelnr.us krakküzem Százhalombattán Három hónap előny Jelentősen előrehaladt a Du­nai Kőolajipari Vállalatnál fo­lyamatban levő nagyberuhá­zás, a katalitikus krakküzem építése: befejeződtek az építé­szeti munkák, összeszerelték a gépeket, és a vége felé tart a villamosenergia-hálózat kiala­kítása. Mindezek alapján ma már biztosra vehető, hogy e népgazdasági jelentőségű be­ruházást a tervezettnél koráb­ban, az 1984. június 30-i ha- táridőnáL mintegy három hó­nappal előbb befejezik. A katalitikus krakküzem építésére 1981-ben kötött, hi- te'szerződást a Magvar Nem­zeti Bank. az Országos Kő- o1!]- és Gázipari Tröszt és a Dunai Kőolajipari Vál’alat Ennek megfelelően az MNB 6.5 milliárd forint hitelt nyúj­tott a Százhalombattán épülő üzemcsoport beruházásához. Évente egymillió tonna kőolaj­ból állítanak elő — a tervek szerint — motorbenzint, gáz­olajat, propán-bután gázt és propilént. A beruházás lehe­tővé teszi a hazai motorhajtó­anyag-igények kielégítését, több importált kőolajtermék hazaival való helyettesítését. Az üzem létesítése beleillik a VI ötéves terv célkitűzéseibe ame’vek előírják: csökkenjen a fűtőolaj tüzelési célú fel- használása. és jelentősen növe­kedjék az értékesebb termé­kek mennyisége. A mielőbbi üzembe helyezés népgazdasági érdek, ezért a beruházásban részt vevő kivi­telezőkkel. külkereskedelmi és tervező vállalatokkal együtt­működési megállapodást kö­tött a DKV. Az építők azt ter­vezik, hogy 1984. március 31- én megkezdődik a próbaüze­melés. ban, hogy a feszültebb politi­kai légkörben fokozott jelen­tősége van az eltérő társadal­mi-gazdasági rendszerű orszá­gok párbeszédének, és hang­súlyozták, hogy mindent meg kell tenni a háborús veszély elhárítása, a nemzetközi biz­tonság megszilárdítása és a kölcsönösen előnyös együtt­működés bővítése érdekében. Kádár János és Fred Sino­watz a két ország együttmű­ködésének legfontosabb terüle­teit áttekintve megelégedéssel állapították meg, hogy a ma­gyar-osztrák jószomszédi kapcsolatok a kölcsönös tö­rekvések eredményeképpen ki­egyensúlyozottan fejlődnek, és megerősítették az együttműkö­dés további erősítésére irá­nyuló akaratukat. A találkozón jelen volt Lázár György, Randé Jenő, valamint az osztrák kancellár kíséretében levő Heinz Fi­scher, Josef Wille és Arthur Agstner. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke ugyancsak szer­dán délután hivatalában fo­gadta az osztrák kancellárt. Hivatalos megbeszéléseinek befejeztével Fred .Sinowatz a Hilton Száll1 óban találkozott a hazai és a külföldi sajtó kép­viselőivel. üa: 3. oldal: Kevesebb a fellebbezés, panasz Foga van már a hidegnek I. oldal: Lapozgató 7. oldal: Feketernhások gyászos napja üngólöröm Budaörsön 8 oldal: Új forgalmi iroda JeítoSmácsképzés kezdődik Egy hónapja költözött új üzemcsarnokba a Zsámbéki Vegyes­ipari Szövetkezet transzformátor-készítő részlege. A tágas, nap­fényes csarnokban készülnek az Orion megrendelésére a mini Ili-Fi-tornyokba való transzformátorok. Képünk Rápolti Ár- pádnét mutatja szerelés közben. Erdősi Agnes felvétele A pslwiíkai könyvek ünnepe Megyei megnyitó Cegléden Az egész megyéből Ceglédre sereglett;*: tegnap a politikai irodalom terjesztői, propagan­disták és a’ pártszervezetek tit­kárai. a városi-járási pártszék­házban ekkor nyílt meg a me­gyei pártbizottság ,és a Kos­suth Könyvkiadó közös szer­vezésében rendezett politikai Kádár János fogadta Leonard Bernsteint Leonard Bernstein egyik müvének partitúráját adja át Kádár Jánosnak Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szer­dán a KB székházában fogad­ta a hazánkban vendégszerep'.ő Leonard Bernsteint, a világ­hírű amerikai zeneszerzőt és karmestert. A szívélyes légkörű találko­zón beszélgetést folytattak ar­ról, hogy az emberiség sorsáért felelősséget érző művészek mi­lyen módon segíthetik a béke és a leszerelés, a népek közötti megértés és bizalom egyete­mes ügyét. A találkozón jelen volt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Közpon­ti Bizottság titkára. Magyar—szovjet együttműködés Járműipari kapcsolat A magyar és a szovjet jár­műipar kapcsolatainak mint­egy három évtizedében a MO- GÜRT több mint 80 000 Ika­rus autóbuszt szállított a Szov­jetunióba, ahonnan félmillió­nál több szémélyaévkocsit és 113 000 haszonjárművet impor­tált. Különösen dinamikusan fejlődött az együttműködés az utóbbi másfél évtizedben, s a jelenleg is érvényben levő négv hosszú távú gvártássza- kosítási és kooperációs egyez­mény alapján valósul meg a két ország autóipari árucsere­forgalmának csaknem 70%-a. A MOGÜRT és a szovjet AV- TOEXPORT megállapodása szerint a magyar fél a jövő év­ben 670 millió, a szovjet part­ner pedig 127 millió rubelért szállít járműipari termékeket. A szerződés szerint 7368 Ikarus autóbuszt, különféle pótalkatré­szeket és autóelektromos cik­keket szállítunk a szoviet part­nereknek. A Szovjetunióból 29 000 személygépkocsit ka­punk. és ebből 25 000 különbö­ző Lada-típusú. Ezenkívül a szovjet partner több mint 4000 tehergépkocsit, és gazda­ságosan üzemeltethető, az áru- szállításnál is alkalmazható kisteherautókat, továbbá nagy KAMAZ tehergépkocsikat ex­portál. könyvnapok megyei esemény- sorozata. A vendégek között foglalt helyet dr. Tóth Albert, a megyei pártbizottság osztály- vezetője, Jámbor Miklós, az SZMT vezető titkára, dr. Szo- kolay Katalin egyetemi tanár. Gál Gyula, a Kossuth Könyv­kiadó osztályvezetője. Torma Pál, a kiadó megyénkben ki- rendeltségének vezetője. Berla Ferenc, a párt Cegléd városi bizottságának titkára mondott megnyitó beszédet, amelyben arról szólt, hogy a munkás- mozgalomban mindig fontos szerepet játszottak a könyvek. Napjainkban is szükség van az írott szóra. Ezért rendezik meg az idén. immár 22. alka­lommal megyénkben is a po­litikai könvvnaookat. A Kossuth Könyvkiadó és a pártszervezetek között meaye- s~erte szoros kapcsolat alakult ki a politikai könyvek terjesz­tésében, s az e téren végzett munkáért a megyei és a váro­si pártbizottság köszönetét tol­mácsolta a terjesztőknek. Dr. Szokolay Katalin, az MSZMP Politikai Főiskolájá­nak tanára a lengyel társada­lom fejlődésének történelmi összefüggéseiről tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást. Azt a hátteret vázolta fel. amely az utóbbi idők lengyel­országi eseményeinek jobb megismeréséhez nélkülözhetet­len. Dr Tóth Albert kitüntetése­ket adott át a legjobb terjesz­tőknek. A Kossuth Könyvki­adó emlékplakettiének ezüst fokozatában részesült Hercegh Sándor, a megyei pártbizott­ság politikai munkatársa, bronz fokozatát kapta Nagy István, a ceglédi járási párt­bizottság reszortvezetője. ,Ha hull a hó és hózik. Raktárban a sportszerek A gyerekek, á téli sportok szerelmesei bizonyára nem bánnák már, ha vastag hóta­karó borítaná a ródiizásra, sízésre alkalmas lejtőket, s ha sorra nyitnák meg kapuikat a jégpályák. A meteorológu­sok már mondogatják, bár­melyik pillanatban nyakunkba hullhat egy kiadós hózápor. De vajon mit ígér a kereske­delem azoknak, akik az idén szeretnék beszerezni a téli sportoláshoz szükséges felsze­reléseket? Mint ismeretes a TR1ÁL raktáraiban több mint öt­venezer ródli várja a szezont Gyermeksíléceket — 60-tói 130 centiméterig — is im­portáltak. Az NDK-ból mint­egy 14 ezer, Csehszlovákiából 6 ezer pár érkezett, illetve érkezik. Kérdés, mindebből mi kap­ható Pest megye üzleteiben, áruházaiban? A kereskedelem szakemberei jónak ítélik az ellátást, elegendőnek a kész­leteket. Ez viszont nem je­lenti azt. hogy mindenki az első üzletben megtalálja majd ami* keres. A Pest megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat minden üzletében van hagyo­mányos fa ródli, egy-, két- és háromszemélyes. A közkedveit műanyag bob azonban més hiányzik a kínálatukból, kap ható viszont a csuk-gek né­ven ismert talpas, kormányoz­ható szánkó. Korcsolyát csak a szakbolt jaiban árusít a vállalat, pél­dául Cegléden, Szentendrén és Vácott. A cipőre szerelt kor­csolyából a gyermekszámok­tól kezdve szinte teljes a méretskála. Az ár — méret­től függően — 600 és 1500 fo­rint között mozog. Ugyancsak ezekben a szaküzletekben le­het sítalpakat vásárolni, de csak 160—185 centiméteres méretekben. A ceglédi áfész áruház sí- felszerelést és korcsolyát nem árusít, ródlijuk viszont van bőven. Itt kapható a műanyag bob is 330 forintért és az egy­személyes fa szánkóhoz kar­fa. Érden az áruházban már nagyobb a választék. Sítalpa­kat 1500—2200 forint közötti árakon kínálnak, síruhájuk is van elegendő. Aki hokikorcso­lyát akar vásárolni, az nem hiába keresi azt Érden. 35- östől egészen 44-esig találhat 900—1000 forintért. Az apró gyerekeknek kétélű korcsolyát 170—180 forintért lehet vásá­rolni. Ródliból összecsukható és kormányozható fajtákból van raktáron. De mint el­mondták, a készletek nem tel­jesek. az áru java még ezután érkezik a TRIÁL-tói. S várják most már a ha- vat a kereskedők is, nehogy télvíz ideién befürödienek a fölhalmozott készletekkel. Bár, hosy a felkészülés vé­gűi is jó volt-e vagy sem ezek­ből a cikkekből, azt majd a tél. a szezon dönti el. (A tél még nem, de a hi­deg már beköszöntött. Az első fagyos napokról riportunk la­punk 3. oldalán.) Mini Hi-Fi-toronyban

Next

/
Oldalképek
Tartalom