Pest Megyei Hírlap, 1983. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-04 / 234. szám

8 1983. OKTOBER 4., KEDD IREK MB, 1983. október 4. Kedd. Ferenc napja. A Nap kél 5.46 — nyugszik 17.19 órakor. A Hold kél 2.37 — nyugszik 16.53 órakor. i VÄSfufftm liXllTisl Kedden kevesebb felhő, eső valószínűleg nem lesz. A mérsékelt déli, délnyugati szél csak néhány helyen élén­kül 'meg. A kora reggeli órákban elszórtan keletkezik köd. Enyhébb éjszaka, kissé melegebb nappal. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 6, 11, legmagasabb nap­pali hőmérséklet kedden 17, 22 fok között. Új búzát őröl. Folyamatosan őrlik az Idei bú­zát a Budapesti és Pest megyei Gabonaforgalmi és Gabonaipari Vállalat váci malmában. Az év végéig mintegy Í6ÖÖ vágoii liszt hagyja el a malmot. Barcza Zsolt felvétele — Kishajózás. A Pest me­gyei Kishajózási és Javító Vál­lalat közli, hogy Határcsárda— Szigetmonostor között a teher­forgalom 1983. október 3-ától alacsony vízállás miatt bizony­talan ideig szünetel. — Kiállítás. Törley Mária szobrászművész október 4-én megnyíló kiállításán mutatko­zik be a nagyközönségnek Nagykőrösön, az Arany János Művelődési Központban. Nyeremcny- beáéí könyvek sorsolása Az Országos Takarékpénztár hétfőn Budapesten tartotta a nye­reménybetétkönyvek 1983. III. ne­gyedévi sorsolását. A húzáson a szeptember 29-ig váltott és a sor­solás napján még forgalomban volt nyereménybetéikönyvek vettek részt. Mindazok a betétkönyvek, amelyek sorszámának utolsó há­rom számjegye (számvégződése) megegyezik az alább felsorolt szá­mokkal, az 19S3. III. negyedévi át- lngbeté tjüknek a számok mellett feltüntetett százalékát nyerték. Szám­végző­dés Nyere­mény % Szám­végző­dcs Nyere­mény % 058 50 720 25 062 25 728 25 179 25 742 25 187 50 750 50 264 25 819 25 491 25 812 100 547 50 856 25 599 25 868 25 604 25 925 250 692 25 978 50 A nyereményt a betétkönyvet kiállító OTP-fiók, takarékszövetke­zet vagy postahivatal október 17- töl fizeti ki. A KLUBTAGOK SZIVES FI­GYELMÉBE. Az autóklubban foly­nak az előkészületek a gépi tag­nyilvántartás bevézetésáre. A szer­vezési osztály arra kéri a klub tagjait, hogy akilc a belépésüket követően lakóhelyet változtattak • és még nem jelentették be cím­változásukat, az adatok pontosí­tása érdekében mielőbb közöljék. Magyar Autóklub Pest megyei Szervezete, Budapest XI.. Fejér L. u. 63. 1119. Telefon: 667-393. MEGHALT LÁZÁR MÁRIÁ A Művelődési Minisztérium, a Színházművészeti Szövetség, a Madách Színház igazgatósá­gé és társulata fájdalommal tudatja, hogy vasárnapra vir­radóra, hosszú betegség után, 88 éves korában elhunyt Lá­zár Mária, kiváló művész. Te­metéséről később intézkednek. Lázár Mária — a két világ­háború közötti magyar filmek sztárja, a színpadon királyi fenségek és parasztlányok megformálója, számtalan te­levíziós és rádiófelvétel fő­szereplője — Szegeden kezdte pályafutását. Később a Víg­színházba szerződött, 194S-tól haláláig a Madách Színház tagja, hosszú éveken át veze­tő művésznője volt. Bár 1965- ben nyugdíjba ment, még so­káig láthatta őt a közönség a színpadon. Hosszú Madách színházbeli pályája során em­lékezetes alakítást nyújtott többek között Molnár Ferenc: A hattyú című darabjának Mária Dominikájaként. Seribe: Egy pohár víz című víg­játékában, mint hercegasz- szony, epizódszerepet vitt si­kerre Gribodejdov: Az ész bajjal jár című színművében. Nyugdíjba vonulása után fő­ként -epizódszerepekben ara­tott sikereket, utoljára az Abelard és Héloise fejedelem­asszonyaként láthatta őt a közönség. Halálával nagy veszteség érte a magyar szín­házművészetet. — Közös vezeték. Közös ve­zetéken érkezik a földgáz a közeljövőben a váci Naszály áruházba és a vasútállomásra. A munkálatok jelenleg az áruház előtti térségben foly­nak. és rövidesen befejeződik a belső szerelés. Az áruházban ezalatt az árusítás zavartalan. — Véradónap. A Pest me­gyei Köjál véradónapot tart az Ipari Szerelvény- és Gép­gyárban. Ma, kedden reggel nyolc órától délután kettőig várják a segítőkész dolgozó­kat a művelődési házban. — Író—olvasó találkozó. Csörsz István író ma. kedden délután hat órai kezdettel vár­ja olvasóit Kiskunlacházán a művelődési házban. A beszél­getés után dedikálja műveit. — Gyerekjátékok. Űj szak­körrel gazdagodik a szentend­rei művelődési központ. Eb­ben az évadban a kisebbekre gondolva, kosárfonó- és gye­rekjátékkészítő szakkör indul. Ugyanakkor a gyerekek meg­ismerkedhetnek a népi szőt­teskészítés technikájával is. TOKÉ LÁSZLÓ HETVEN ÉVE, 1913. október 4-én született Kispesten, s 25 évesen áldozta fel fiatal életét a spanyol nép szabadságáért Tőke László, a kommunista mozgalom kiváló harcosa. Munkáscsaládból származott, s faszobrász tanoncként korán bekapcsolódott az ifjúsági moz­galomba; már 1929-ben tagja lett a KIMSZ-nek. Helytállását, felkészültségét bizonyítja, hogy két évvel később tagja a KIMSZ Központi Bizottságá­nak. A Vas- és Fémmunkások Szakszervezetében végzett szer­vező munkát, s a kőbányai Schuler Ceruzagyárban dolgo­zott. 1934-ben felvették a Kom­munisták Magyarországi Párt­jába; számos sikeres bérharc és munkásmegmozdulás szer­vezésében vett részt. A rendőr­ség üldözése miatt 1935-től il­legalitásba kényszerült, de mozgalmi munkáját töretlenül folytatta. A Spanyol Köztársa­ság védelmére fegyvert fogott, s a 13. nemzetközi zászlóalj katonájaként harcolt több fronton, miközben tagja lett a Spanyol Kommunista Pártnak. Extremaduránál fogságba esett, de hamarosan megszö­kött. Menekülés közben egy fa­siszta tiszt megsebesítette, ám felépülése után ismét fegyvert fogott. 1938 áprilisában a léri- dai harcokban halt hősi halált. Bedolgozói rendszerben Divatbundák Ceglédről A ceglédi Nívó Ruházati Szövetkezet néhány évvel ez­előtt még csak a Pest megyei bolthálózatot látta el termé­kével. Napjainkban azonban már a ruházati boltok és áru­házaik női divatosztályain or­szágszerte mind gyakrabban találkozhatunk azokkal a mű­szőrme bundákkal, amelyek­nek bélésében a ceglédi szö­vetkezet címkéje található. A szépen fejlődő vállalat két ceglédi és két nagykőrösi műhelyében 100 leány és asz- szony rendkívül szűkös körül­ményeik között évente közel 40 ezer bundát és mintegy 25 ezer női, férfi és bakfis bőrkabátot készít. A növekvő igények ki­elégítése és a helyhiány miatt szorgalmazta a szövetkezet ve­zetősége a bedolgozói hálózat megteremtését. A bedolgozó! rendszer jól bevált, ezért fenntartását, esetleges bővítését akkor is szükségesnek tartják, ha az üzem fejlődése következtében a belső termelési kapacitások növelhetők lesznek. Erre egy­két éven belül nyílik lehető­sén. mert Cegléden a Jászbe­rényi úton mintegy 5 millió forintért megvásároltak egy használaton kívüli épületet. A közeli hetekben itt kezdődik az új műhelyház építése. K. Z. Minőségi szőlő Érkeznek a szállítmányok A Pest megyei Pincegazda­ság felkészült százötvenezer Elkészült a műszer Eltűntek a denevérek Denevérriasztó műszert ké­szítettek a miskolci Nehézipa­ri Műszaki Egyetem kazinc­barcikai vegyipari automatizá­lási főiskolai karán. A város­gazdálkodási vállalat felkéré­sére fogott hozzá Czipó Fe­renc adjunktus, s a vezetésével működő műszaki csoport, hogy megszerkessze a berendezést. A kazincbarcikai tardonai vá­rosrészben lakók ugyanis az év elején arról panaszkodtak, hogy valósággal megszállták a panelházak tájékát a denevé­rek, gyakran berepültek a szo­bákba is. A denevér a szigorúan vé­dett állatok közé tartozik, pusztítani nem szabad, marad a lehetőség: elűzni. A bőrege- rék az általuk kibocsátott ult­rahang visszaverődését észlel­ve tájékozódnak, ha ebben a hullámsávban megzavarják őket. odébbállnak. Ezt igazol­ták az ultrahangfejlesztő be­rendezés próbát az esztramosi barlang denevértanyáján. Most, szeptember végére el­készültek a házakra felszerel­hető — a lakosságra veszélyte­len műszerekkel, ám a dene­vérek maguktól is eltűntek. Eredeti telephelyeikre, a kör­nyékbeli, már használaton kí­vüli bányavágatokba tértek vissza. Mindenesetre jövőre felkészülten várják az inváziót a Tardona-völgyi lakótelepen. Bővülő kooperáció a Csepel Autógyárban Próbaúton az új motorok A Csepel Autógyár múlt év őszén írt alá kooperációs szer­ződést az amerikai Cummins motorgyártó konszernnel, új típusú, korszerű autóbuszmo­torok közös kifejlesztésére és gyártására. Egyesztendős munka után a Csepel Autó­gyár tervezői részlegében el­készült az új típusú motor el­ső prototípusa. A laboratóriumi próbák so­rán az új konstrukció rend­kívül kedvező eredményeket mutatott. . A motorok következő nagy vizsgájára október első nap­jaiban kerül sor, amikor az Egyesült Államokból a Cum­mins gyárból, a konszern el­nökhelyettesének vezetésével népes delegáció érkezik a Csepel Autógyárba. Ikarus- buszokra szerelve indítják a motorokat próbaútra. Az előzetes tárgyalások alapján egyébként most újabb kooperációs megállapodás alá­írására van remény, amely­nek értelmében a most kiala­kított motorok sorozatgyártá­sát kezdhetik meg az ameri­kai partner részére. K. Z. RADIO ES TV MESO RAR OE KOSSUTH RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.27: Filozófusok a „lassuló Idő­ben”. 8.57: Brahms: D-dúr szerenád. 9.44: A gyermekrádió műsora. 10.09: Hírek. 10.05: MR 10—14. 10.35: Régi híres énekesek műso­rából. 11.00: Magyar népzenei feldolgozá­sok. 11.40: A kápolna titka, 12.00: Déli krónika, 12.30: KI nyer ma? 12.45: Törvénykönyv. 13.00: Onczay Csaba gordonkázik. 13.46: Nótacsokor. 14.40: Elő világirodalom. 15.00: Hírek. 15.05: Operettrészletek. 15.23: Nyitóikéit. 16.00: Handel: Vlzizene — szvit. 16.29: Zengjen a muzsika! 17.00: Hírek. 17.05: Alomjáték. 17.35: Filmzene. 17.45: A Szabó család. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.30: Esti magazin. 19.15: Faragó Laura népdalfelvéte­leiből. 19.45: Kételyek és remények. 20.15: Zenekari muzsika. 21.10: Esték a Grinzingben. 21.40: Bach: g-moll szólőszonáta. 22.00: Hírek. Sporthírek. 22.20: Tíz nerc külpolitika. 22.30: Bárdos Lajos kórusművel­ből. 22.50: Kockáztattam. 23.00: Operarészletek. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. 0.10: Bakos Géza táncdalaiből. PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Idöjárásjelentés. 8.05: Fúvósindulók. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.30: Hírek. Ütközően. 8.35: Társalgó. 10.00: Zenedélelőtt. 12.25: Gyermekek könyvespolca. 12.30: Hírek. Ütközően. 12.35: Melódiakoktél. 13.25: Látószög. 13.30: Muzsikáló természet. 13.55: Távoli tájak dalai. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Operaslágerek. 14.30: Hírek. Ütközően. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért 15.30: Találkozás a stúdióőan. . 16.35: Csúcsforgalom. 18.04): Tini-tonik. 18.30: Hírek, ütközően. 18.35: Beszélni nehéz. 18.47: Operettkettősök. 19.25: Azok a világot jelentő deszkák. 19.35: Csak fiataloknak! 20.35: Tizenkét szék. 21.02: Népszerű dallamok. Kő. 22.02: Nosztalgiahullám. Kő. 22.37: Verbunkosok, nóták. 23.03: Hírek. Sporthírek. 23.20: A mai dzsessz. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. 3. MŰSOR 9.03: Iskolarádió. 9.30: A Budapesti Itézfúvósegyüt­tes játszik. 10.07: Bemutatjuk a Szenvedély, könnyedség és tűz című le­mezt. 11.00: Hírek. 11.05: Bellini: A puritánok. Opera. 13.38: Fúvószene. 14.00: Irodalmunk a felszabadulás után. 14.30: Mozart-kamaraművek. 15.00: Iskoiarádió. 15.30: Fiataloknak. 16.20: Szőnyi Erzsébet: Népdal­kantáta. 16.31: Claudio Abbado vezényel. 17.36: Kamarakórus-hangverseny. 19.00: Hírek. 19.05: Két hangon. 19.35: Operaest. 20.15: Dal a vöröshangyák útjáról. 23.30: A Groundhogs együttes le­mezéből. 21.11: Az ifjúsági rádió műsora. 21.57: Beethoven: Esz-dúr zon­goranégyes. 22.23: A XX. század zenéjéből. 23.30: Hírek. Időjárásjelentés. TELEVÍZIÓ 8.05: Tévétorna. 10.00: Rappacini lánya. 10.55: Környező világunk. 11.45: Képújság. 15.05: Iskolatévé. 16.40: Hírek. 16.45: Sakk-matt. 17.10: A nyelv világa. 17.55: Nemzetközi countryzene! 'találkozó. 18.05: Képújság. 18.15: A versi recept. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Kórház a város szélén. 21.09: Hármas tükör Kínáról. 22.00: Stúdió ’83. 23.05: Tv-híradó. 2. MŰSOR 20.00: Tévé-kamarakoncert. 20.45: Tv-híradó. 21.10: A negyedik raj. Román film. 22.50: Képújság. mázsa szőlő fogadására. Eb­ből szeptember végéig huszon­ötezer mázsa érkezett meg, a korán érő fajtákból. A szüret november elejéig is eltart az idén, a tavalyihoz hasonló mennyiségű, de jobb minősé­gű termésre számítanak. A felvásárlási árakat is a cukor fok szerint állapítják meg. Körbálákban Csutkaszárak Valamikor a kukoricatörés után csutkakúpok sorakoztak a táblákon a hajdúsági földe­ken, most pedig egyre több helyen látni óriás körbálákat. A megyében a legnagyobb ter­mőterületet — csaknem száz­ezer hektárt — a kukorica foglalja el. Az idei rendkívüli aszályos időjárás miatt keve­sebb szálastakarmány termett, ezért a termelőszövetkezetek egész sorában szedik össze, s „fonják bálákba” a betakarí­tógéppel összezúzott csutka­szárat. Ebből — a kábái haj­dúsági cukorgyárból kapott répaszelettel — jó és nagy mennyiségű tömegtakarmányt tudnak készíteni, elsősorban a juhoknak, szarvasmarháknak. A gyári melléktermékekenek sohasem volt még ilyen kelet­je, mint az idén: a várható 180—200 ezer tonnát mind le­kötötték a gazdaságok, zömé­ben a gyárnak répát termelő szövetkezetek. Naponta mint­egy 1800 tonna nyers répasze­let a gyártás mellékterméke, s ezt folyamatosan el is szállít­ják. A hajdúsági agráripari egyesülés szakemberei olyan tartósítási eljárást dolgoztak ki, ami hosszabb ideig kifo­gástalan minőségben tartja a nyers répaszeletet. Nemzetközi találkozó Aggteleken Barlangászok taoiácsltozúsa Nemzetközi barlangi menté­si tanácskozás kezdődött a hét elején Aggteleken. A világ minden tájáról érkező barlan­gászok — a magyar barlangi mentőszolgálat szervezésével — találkoznak egymással, hogy kicseréljék tapasztalataikat. Megnyitót mondott Aranyosi László, a Vöröskereszt Pest megyei vezetőségének titkára, a különleges • segélyszolgálat bizottságának alelnöke. A magyar barlangi mentés szervezett működése közel ne­gyedszázados múltra tekint vissza. A több mint két évti­zedes munkát a folyamatos fejlődés jellemzi. Ez különö­sen felgyorsult 1976-tól, ami­kor a barlangi mentőszolgá­lat a Magyar Vöröskereszt szervezett keretei közé került. A barlangi mentőszolgálat szakmai és technikai felsze­reltségének fokozatos növelé­se a Magyar Vöröskereszt alapelvével, a humanitással, a bajba jutott embertársaknak nyújtandó segítségadással szo­ros összhangban van. A Magyar Vöröskereszt bar­langi mentőszolgálata tagjait az elmúlt években húsz alka­lommal riasztották. Gyors és szakszerű működésük több ka­landvágyó, a barlangokban el­tévedt, zömmel fiatal ember életét mentette meg. A Magyar Vöröskereszt bar­langi mentőszolgálata ma be­mutató gyakorlatot tart. Az egység tagjai nagy felelősség­gel és nem kis izgalommal ké. szülnek a bemutatóra. A bar­langi mentésben részt vevő embereknek az átlagosnál na­gyobb képességekkel, kiemel­kedő fizikai erővel, magas technikai tudással, elsőse­gélynyújtási ismeretekkel, bá­torsággal, önzetlenséggel kell rendelkezniük, s nem egyszer saját, életüket is veszélyeztető cselekedeteket kell vállalniuk. A barlangi mentők e rangos fórumán 16 európai országból, s az Amerikai Egyesült Álla­mokból érkezett több mint 100 külföldi és 43 rrtagvar barlan­gi mentő vesz részt. Kerékpáros-balesetek Előzés utáai t Figyelmetlen vezetés. Nagy­kőrösön a Kossuth Lajos ut­cában Danka István 34 éves helybeli lakatos előzés után személygépkocsijával figyel­metlenül tért vissza az út jobb oldalára, s elütötte a kerék­párján haladó Halasi Levente 16 éves helybeli tanulót, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Motor elé kanyarodott. Kis­kunlacházán a Rákóczi utcá­ban Ihász Sándorné 56 éves helybeli nyugdíjas szabályta­lanul eléje kanyarodott kerék­párjával egy őt előző segéd- motorkerékpárcsnak. A bal­eset következtében Ihászné súlyosan megsérült. Tolatásból ütközés. Vácott a Petrásovics és az Ernst Thäl­mann utca kereszteződésében Féja Károly 52 éves helybeli lakatos személyautójával fi­gyelmetlenül tolatott, és neki­ütközött Garai Gábor 16 éves helybeli szakmunkástanuló se- gé.’motorkerékpárjának. A fia­tal fiú szerencsére csak köny- nyebb sérülést szenvedett. Árokba rohant. Szadán a Dózsa György utcában figyel­metlenül vezette szeméi vgép- kocsiját Pesti Pál 23 éves kecs­keméti árukísérő, s lehaladva az úttestről árokba rohant majd egy vízáteresznek ütkö­zött. A karambol következté­ben utasai közül Fehér Balázs súlyos, Pesti Pálné, valamint Nagy Gergelyné könnyű sérü­lést szenvedett. A rendőrség a balesetek ügyében tovább folytatja a vizsgálatot. Érvényben: október 4-től Valulaás'íwSyantok Pénznem Vételi Eladási ári, 100 egységre, forintban Angol font 6454,68 6853,94 Ausztrál dollár 3867,83 4107,07 Belga frank 80,72 83,73 Dán korona 454.22 482,32 Finn márka a) 760,27 807,29 Francia frank 538,61) 571,92 Görög drachma b) 45,21 48,01 Hollandi forint 1160,70 1551,08 Japán yen (10G0) 182.18 193,44 Jugoszláv dinár a) 38,00 40,36 Kanadai dollár 3512,76 3730,04 Kuvaiti dinár 14 863,20 13 782,58 Norvég korona 587,42 623,76 NS$K- márka 1641,03 1742,53 Olasz líra (1003) 27,10 28,78 Osztrák schilling 233,40 247,84 Portugál escudo 34,76 36,92 Soanyol peseta 28,54 30,30 Svájci frank 2017.64 2142,44 Svéd korona a) 549.87 583,89 USA-doüár 4317,54 4584,60 a) Vásárolható légin; agasabb bankjegyeimet: 109-as. b) Vásárolható legmagasabb bankjegycímlet: 500-as. ________ _ A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Megjelenik - hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő: sági Ágnes ­MOT IIL 0 V M UR Ay Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - szerkesztő seg: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. postacím: Budapest, Pf. 311 Irányfsószám: 1446. - Kiadta a i’’ f ^ jj £ y I fii B Ift L, »6 I * * - - •---M------1! t!.'.ll„lnt Dndonael Dlohn T lllvl láf 51 1QÄQ PpldlnS HürtlSt Till ImM leazoatá __ A «»apiroeslAnán ÁB a lr(a<4Ahlnatal t. X-______A. «_i _ e__. j.___... ... . ____ . * Hír lapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér J. 1959. Felelős kiadó: Till Imre Igazgató. - A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343-100 — Szerkesztőségi titkárság: 142—238.-FIÖKSZERKESZTOSEGEINK: ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér !. Pf._ 19 2701. Telefon: 11—400. — Érdi Hírlap, Érd, Lenin út 33. 2030 Telefon: 45—352. Gódóllöl és 336-130. ­Gödöllő Szabadság út 2. Pf. 14. 2100. Telelőn: 81—96. - Monorl Hírlap Monor, Kossuth u. 78. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. - Nagykőrösi Hírlap. Nagykőrös. Hősök tere 7. 2750. Telefon: 398 - Váci Hírlap, Vác Lenin út 45 Pf 32. 2601 Telefon: 10-095. - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím: Budapest V.. József nádor tér 1. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KH1 215-96 162 pénzforgalmi Jelzőszámra A lan Ara- 8 oldal 1,40 Ft, 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 34,- Ft, egy negyedévre 102,— Ft, félévre 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 400,— Ft. — ISSN 0133—0659 Pest megyei Hfeta» (index- 25 064 HU), ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN «133-1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN «133-3651 (Monorl Hírlap), ISSN «133-2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-171« (Váci Hírlap). ’

Next

/
Oldalképek
Tartalom