Pest Megyei Hírlap, 1983. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-01 / 232. szám

~7'J VEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Losonczi Pál felszólalása az EüSZ-Iba * ■■ • '• í jtjám . ■a- »AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYE! TANACS LAPJA XXVII. ÉVFOLYAM, 232. SZÄM Arat 1,00 forint 1983. OKTÓBER 1., SZOMBAT Sokrétű szodá!poSifikai Madatok A Pest megyei Tanács ülése Időközi tanácstagi választások lesznek novemberben Pénteken a megyeháza dísz­termében tartott ülésén a Pest megyei Tanács — napi­rend előtt — tudomásul vet- .te azt a jelentést, amelyet a július elsejei ülésen beter­jesztett interpellációk ügyé­ben hozott intézkedésekről nyújtott be a testület elnö­ke. Ezt követően — a jóvá­hagyott napirendnek megfe­lelően — a tanácstagok az­zal az előterjesztéssel foglal­koztak, amely a szabálysértési tevékenység megyei tapasz­talatait összegezte. Szabálysértési helyzet A résztvevőkhöz előzetesen írásban eljutatott anyaghoz dr. Köllner Ferenc osztályve­zető fűzött szóbeli kiegészí­tést. A vitában elsőként dr. Zalka Károly, a megyei ta­nács ügyrendi és jogi bizott­ságának elnöke. Érd megyei tanácstagja fejtette ki véle­ményét. A szabálysértések ársadalmi okainak megkere­ssél, mint fontos helyi teen­it említette, majd a bizottság ileményét tolmácsolva — st ugyanis az előterjesztést . lőzetesen megvitatták — a jogpropaganda feladatait tag- lalta._ ■&ÓSZ József (Budaörs) a ie? erítetlenül maradt ügyek lé, ektani, társadalmi hatását ít| lte veszélyesnek, aláhúzva az állampolgárok egészséges elkölcsi érzékének jelentőségét. A megyei főügyész, dr. Major Miklós a többi között lénye­gesnek vélte az egyes sza­bálysértési esetek differen­ciált elbírálását, valamint azt is, hogy a bírságok behajtásá­ra az érintett hatóságok for­dítsanak nagyobb figyelmet, mivel ennek nem anyagi, ha­nem lélektani hatásai az el­sődlegesek. U. Budai János (Tahitótfalu, Kisoroszi, Pócs- megyer, Szigetmónostor) a mezőgazdasági szabálysérté­sekről beszélt, sajnos, a me­zei lopások száma emelkedik, vannak, akik egész egyszerűen berendezkedtek erre a „be­szerzési forrásra”. Dr. Madár János (Kerepestarcsa) a köz­egészségügyi munka ilyen irá­nyú tapasztalatait említette, rámutatva: százak, ezrek egészségét, olykor életét védik az itt dolgozók, tevékenységük mégsem kap kellő támogatást a közvéleményben. Az elhangzottakra dr. Köll­ner Ferenc válaszolt. majd dr. Mondok Pál, a megyei ta­nács elnöke emelt ki néhány főbb teendőt. Ezt követően a testület a jelentést, a szóbeli kiegészítést, a vitában elhang­zottakra adott választ egy­hangúlag elfogadta, egyben elilsmerését fejezte ki mind­azoknak, akik e korántsem népszerű, de a társadalmi ér­dekek szemszögéből rendkívül fontos területen dolgoznak. Segíthet az összefogás Hasonlóan az előzőekhez, szintén nagy érdeklődést vál­tott ki a következő napirendi pont, a szociálpolitikai célok elérésének megyei jellemzőiről készített jelentés, amely kü­lönös tekintettel az idős ko­rúak helyzetét vizsgálta. Az írásos anyaghoz dr. Zádor András osztályvezető fűzött megjegyzéseket, majd megkez­dődött a téma tárgyalása. A vélemények sorát Nagy Sán- dorné. a megyei tanács el­nökhelyettese. a tanács egész­ségügyi és szoliálpolitikai b: zottságának elnöke nyitotta meg, aki Galgamácsa megyei tanácstagja. A gazdasági le­hetőségek, a már meglevő for­rások célszerű hasznosításá­nak fontosságát elemezte, ki­térve a koordináció és a tár­sadalmi összefogás rendkívüli szerepére. Dr. Monori Balázsné (Duna­keszi), a Hazafias Népfront Pest megyei Bizottságának al- elnöke a' mozgalom közremű­ködésének eredményeiről és feladatairól szólott, nagy je­lentőséget tulajdonítva azok­nak a koordinációs bizottsá­goknak, amelyek mostanában alakulnak meg a települése­ken. Gál Ferenc (Érd) az ál­lami és a családi gondoskodás együttes meglétének fontossá­gát említette a többi között, valamint úgy ítélte meg, hogy érdemes keresni az idősek kö­zösségi életének új formáit, hiszen sokan közülük igény­lik ezt. Berkics Jenőné (Buda­kalász) az idősek napközi ott­honának intézményrendszerét jónak tartotta, fejlesztendőnek a következő években is, ami­hez nagy segítséget adhat a társadalmi összefogás. Kele­men Erzsébet (Kóka, Tóalmás) arról beszélt, a járásban a megyei átlag fölött van az idősek aránya, s ez megnöve­li a tanácsok amúgy sem könnyű feladatait. A közsé­gekben élők eleve hátrányo­sabb helyzetben vannak a szolgáltatások szemszögéből nézve, mint a városban lakók, azaz erre is figyelemmel kell lenni az érintettek intézkedé­seinél. Dr. Kasza Ilona, az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese el­ismerően nyilatkozott a me­gyéről mint az idősek új gon­dozási formái kialakításának egyik kezdeményezőjéről, amint azokról az erőfeszíté­sekről szintén pozitívan be­szélt, amelyek e korcsoport helyzetét igyekeznek könnyí­teni. Ennek ellenére, hosszú időn át fölhalmozódott adós­ságok következményeként a megye ellátottsága jócskán el­marad az országos átlagtól. Részt vett a vitában Varga József né, a MÉSZÖV, Adám Nándor, a KISZ Pest megyei Bizottsága képviselője is, majd dr. Zádor András fog­lalta össze az elhangzottakat. A megyei tanács a jelen­tést. a .szóbeli kiegészítést, a válaszban megfogalmazottakat egyhangúlag elfogadta, elis­merését és köszönetét fejezve ki mindazoknak, akik az idő­sek egészségének megóvásá­tól mindennapiaik könnyebbé tételéig, bármiben is segíte­nek, akár munkakörük ez, akár önként vállalt társadal­mi munkájuk. (A napirendnek erről a részéről a lap 3. ol­dalán közlünk részletes beszá­molót.) Személyi ügyek Napirend szerint személyi ügyekre került ezután sor, a testület tanácsi bizottságok nem tanácstag tagjait mentet­te fel, s helyükre megválasz­totta Szabó Józsefet, az MSZMP Pest megyei Bizott­ságának munkatársát, Varga Józsefnét, a MÉSZÖV általá­nos titkárát, Bódis Rózsát, a Hazafias Népfront Pest me­gyei Bizottsága munkatársát a művelődésügyi bizottsáig; Jobbágy Kálmánná dr. Meré- tei Klárát, a Pest megyei KÖJÁL orvos szaktanácsadó­ját az egészségügyi és szo­ciálpolitikai bizottság; Nagy Mihályt, a toki Egyetértés Termelőszövetkezet elnökét a mezőgazdasági és szövetkezeti bizottság nem tanácstag tag­jává. Döntött a megyei tanács járási-városi népi ellenőrzési bizottságok tagjainak felmen­téséről, illetve megválasztásá­ról, majd felmentette tisztségé­ből dr. Köllner Ferencet, a megyei tanács végrehajtó bi­zottsága igazgatási osztályá­nak vezetőjét és helyére kine­vezte dr. Konyik Józsefet, az osztály eddigi helyettes veze­tőjét. Határozatot hozott arról is a megyei tanács tegnapi ülé­sén, hogy mivel november 26-án időközi országgyűlési képviselő választásra kerül sor a Népköztársaság Elnöki Tanácsa döntése alapján, a megyében is akkor kell lebo­nyolítani a megüresedett ta­nácsi választókerületekben a szavazást. Interpellációk Végezetül interpellációkra adtak választ az illetékes szak- igazgatási szervek vezetői. Jakus Béla (Jászkarajenő) Kő- röstetétlen egyetlen üzletének elavultságát kifogásolta, s mint hallhatta, a helyszínen keresnek az érintettek átme­neti megoldást addig is, amíg a jogos igény teljesülhet _ és új kereskedelmi egység építé­sére nyílik mód. Báthori Fe­renc (Verőcemaros) a Szoko- lyán kialakított új forgalmi rendet rossznak ítélte. A vá­lasz szerint az észrevétel jo­gos, felülvizsgálják az érintett hatóságok az adott állapoto­kat és megteszik a szükséges intézkedéseket. Az államok felelősek a békéért f Losonczl Pál, az Elnöki ^Tanács elnöke, közép-euró- ^ pai idő szerint csütörtökön, í a késő éjszakai órákban í szólalt fel az ENSZ-köz- ? gyűlés 38. ülésszakán. Be- ^ szédében egyebek között fezeket mondotta: A két világégés szörnyű ta­pasztalata nyomán szerveze­tünket éppen az a nagy elha­tározás hívta életre, hogy — alapokmányunk szavaival — „megmentsük a jövő nemzedék két a háború borzalmaitól.” E munkánknak otthont adó pa­lota f alába is ezt az évezredes emberi óhajt vésték: „nemzet ne emeljen kardot nemzet­ülés: 4. oldal Bútor, ötvösmunka, vezéri kard 7. oldal: A változás álmaink mélyéig hatolt 8. oldal: Régi oklevelek titkait faggatva 11. oldal Feljött Váczi 12. oldal Súlyos ítélet a totóperben re, és ne tudja meg soha töb­bé, hogy mi a háború”. De vajon elmondhatjuk-e, hogy akárcsak a közelébe jutottunk már e nagy célnak? Napjainkban inkább az a jellemző, hogy fokozódik a konfrontáció, kísérletek tör­ténnek a világbéke fenntartá­sát biztosító erőegyensúly megbontására, katonai fölény­szerzésre, a népek nemzeti és társadalmi felszabadulási fo­lyamatának visszafordítására. Mindez aggodalommal tölti el a Magyar Népköztársaság né­pét és kormányát. E veszélyes helyzet kialaku­lásának fő okát a fegyverke­zési hajsza fokozódásában lát­juk — mondta Losonczi Pál. A Magyar Népköztársaság­nak, ha szabad. így monda­nom, hitvallása a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élése. Ezen mi nem pusztán azt ért­jük, hogy nincs háború, bár az sem kevés! Számunkra a koegzisztencia: a népek és kormányok tevékeny együtt­működése, kölcsönösen elő­nyös politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatainak ál­landó erősítése. Nekünk az utóbbi egy-másfél évtizedben igen jó tapasztalataink van­nak erről, s úgy tudom, hogy partnereinknek sincs oka a csalódottságra. A Magyar Népköztársaság kormánya, a magyar néptől kapott meghatalmazásának megfelelően, legfőbb külpoliti­kai feladatának ma is az eny­hülés eredményeinek megőr­zését, a nemzetközi párbeszéd és együttműködés fenntartá­sát és bővítését tekinti, mind a kétoldalú kapcsolataiban, mind a nemzetközi főrumo­(Folytatás a 2. oldalon.) A grensdai miniszterelnök látogatása a Cfífneinban Maurice Bishop, a Grenadoi Népi Forradalmi Kormány és az Űj Mozgalom Párt (Jewel) elnöke — aki Lázár György miniszterelnök vendégeként, hivatalos látogatáson tartóz­kodik hazánkban — pénte­ken a Chinoin gyógyszer- és vegyészeti termékek gyárá­nak tevékenységével ismerke­dett. A gyárlátogatásra elkí­sérte Garai Róbert külügymi­Németh Károly fogadta Reman Mslinowskit Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára pénteken fogadta Roman Ma- linowskit, a Lengyel Egyesült Néppárt elnökét, a lengyel minisztertanács elnökhelyet­tesét, akik a bábolnai napok rendezvénysorozatára érkezett hazánka. A baráti légkörű találkozón Roman Malinowski tájékoz­Megújulta (zóibl-múzeum A kiállítás első látogatói Tegnap délután került sor a Czóbel emlékbizottság utol­só ülésére, ahol Kratochwill Mimi művészettörténész, az emlékbizottság titkára össze­gezte a február elsejei megala­kulás óta végzett munkát. Megállapította, hogy az elkép­zeléseket sikeresen megvalósí­tották. A bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy nem szűnik meg teljes mértékben tevé­kenységük, hanem évente egy alkalommal, a centenárium évfordulója táján, mindig ta­lálkoznak. Az emlékbizottság ülése után ünnepélyes külsőségek között megnyitották a Czóbel- múzeum új szárnyát, és átren­dezett állandó kiállítását. Az eseményen jelen volt Nagy Sándorné a Pest megyei Ta­nács elnökhelyettese, Rozgonyi Ernő né dr., az MSZMP Szent­endre városi-járási Bizottságá­nak első titkára és Marosvöl­gyi Lajos, Szentendre tanács­elnöke. Erdősi Agnes felvétele Bihari József megyei mú­zeumigazgató avató beszédé­ben kiemelte, hogy immár több, mint nyolc éve az ere­deti Czóbel-gyűjtemány meg­nyitásának. Ez volt az első olyan tárlat, ahol magyar fes­tő még életében megkapta ezt a nem mindennapi elismerést. A centenárium alkalmából megújított múzeum megnyitá­sa négy köz- és kilenc magán- gyűjtemény segítségével vált lehetségessé. A múzeum Czó­bel Lisától, a művész Ham­burgban élő lányától negyven- nyolc rajzot, grafikát metsze­tet és négy festményt kapott, így most be tudják mutatni a festő sok, kevéssé ismert gra­fikáját, korai litográfiáját. A mester kívánságára állandó ki­állítás nyílt felesége, Mocfok Mária festőművész képeiből is. A szépen rendezett tárlat a jövőben nemcsak Szentendrét, hanem az ország művészetsze­rető közönségét gazdagítja majd. tatást adott az Egyesült Nép­párt munkájáról és a hazája szocialista kibontakozásában a pártjára háruló feladatokról. Elismeréssel szólt magyaror­szági tapasztalatairól, a ma­gyar mezőgazdaság eredmé­nyeiről. Németh Károly tájé­koztatta a lengyel vendéget az MSZMP tevékenységéről és megerősítette: az MSZMP továbbra is a két ország kö­zötti sokoldalú kapcsolatok fejlesztésére törekszik. A találkozón jelen volt Kó- tai Géza, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője és Jerzy Zielinski, a Lengyel Népköztársaság ma­gyarországi nagykövete. niszter-helyettes, valamint Dömény János, hazánk Gre- nadában is és Richard Jacobs, Grenada Budapesten is akkre­ditált nagykövete. A vendégeket Soltész Ist­ván ipari miniszterhelyettes, valamint Újpest és a gyár több vezetője fogadta, és tá­jékoztatták a grenadai kor­mányfőt az 1910-ben alakult, termékeiről világszerte ismert vállalat történetéről és jele­néről. Maurice Bishop a gyár ve­zetőitől a hatezer dolgozó szo­ciális körülményeiről, a kü­lönböző anyagi és szociális juttatásokról érdeklődött. A tájékoztatót üzemlátoga­tás követte: a termelőegysé­gek vezetői a vendégeknek egyebek közt bemutatták az óránként 350 ezer darab tab­lettát préselő gépsort. Délután a miniszterelnök találkozott a magyar sajtó munkatársaival. ZászEóVevonos Péntek reggel ünnepélyes katonai tiszteletadással le­vonták a gellérthegyi felsza­badulási emlékműnél a ma­gyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zász­laját, amely a fegyveres erők napja tiszteletére lengett az árbocon. Országos múzeumi és műemléki hónap Megnyitó a Galériáiban Az országos múzeumi és műemléki hónap programjáról tartott sajtótájékoztatót teg­nap a Fészek klubban dr. Selmeczi László, a Művelődé­si Minisztérium múzeumi osz­tályának vezetője és dr. Csá­szár László, az Országos Mű­emléki Felügyelőség osztály- vezetője. A rendezvénysorozat ebben az évben, Budapesten, a Ma­gyar Nemzeti Galériában kez­dődik, ahol október 4-én, ked­den délután négy órakor Sarlós István, a Miniszterta­nács elnökhelyettese nyitja meg a XX. századi festészet és szobrászat című új, állandó kiállítást. Ezzel a tárlattal a legújabb kor is beilleszkedik abba a történeti képbe, ame­lyet a Magyar Nemzeti Ga­léria állandó kiállításai nyúj­tanak a magyar művészetről, a középkortól a hatvanas éve­kig. A 154 művész 600 alkotá­sa a XX. század művészeté­nek alakulását e történeti fo­lyamat szerves folytatásaként mutatja be. Az idei múzeumi hónapra hat új intézménnyel gyara­podott az országos hálózat, fel­újítás után megnyílt három, és kilenc új állandó, kiállítás­sal is bővült a kulturális kí­nálat. Az idén a múzeumi és mű­emléki hónapra elkészült 43 középkori kastély restaurálá­sa, amelyhez a műemléki fel­ügyelőség anyagi segítséget nyújtott. Saját pénzforrásból 13 műemléket hozattak rend­be. köztük a nagycenki kas­télyt, Fertődön a Muzsika há­zát — ahol áliiandó Haydn- emlékmúzeum lesz — és a szentendrei görögkatolikus püspöki templomot is. (A múzeumi és műemléki hónap megyei eseményeiről részletesen a 4. oldalon szá­molunk be.) Közélet Hans Kait, az Osztrák Kom­munista Párt Politikai Bizott­ságának tagja, a központi bi­zottság titkára, (az MSZMP Központi Bizottságának meg­hívására szeptember 29-30- án látogatást tett Budapesten. Ernst Albrecht, az NSZK Alsó-Szászország tartományá­nak miniszterelnöke, aki Mar­jai József miniszterelnök-he­lyettes meghívására tett láto­gatást Magyarországon, pén­teken befejezte megbeszélé­seit, s a délutáni órákban el­utazott Budapestről. Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkár­ra pénteken fogadta George Habbast, a Népi Front Pa­lesztina Felszabadításáért szervezet főtitkárát, aki kül­döttség élén tartózkodik ha­zánkban v

Next

/
Oldalképek
Tartalom