Pest Megyei Hírlap, 1983. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-01 / 206. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXVII. ÉVFOLYAM, 206. SZAM^rat 1,10 f(»rinl^83. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ^ Tegnap hajnalban folyta- 4 tudtak a harcok a libanoni 4, tőváros szinte valamennyi 4 körzetében, miután a hatl- 4 sereg ellentámadást indított ^ a síita fegyveresek ellen. ^ hogy visszaszerezze az el- ^ múlt két nap kiterjedt ut- í cai harcaiban elvesztett ál- 4. lásait. Az összecsapásokban több­ször tűz alá kerültek az or­szágban állomásozó többnem­zetiségű erők amerikai, fran­cia és brit egységei is. A bej­rúti amerikai nagykövetség épületeit is érték lövések. Közben a libanoni hadsereg tegnap további erőket vetett be Nyugat-Bejrútban a síita és drúz fegyversek ellen. A kormány az egész városra ki­terjedő, meghatározatlan idő­re szóló kijárási tilalmat ren­delt el. Az ellentámadás keretében három libanoni dandár há­TASZSZ-nyifafkoznf az amerikai beavatkozásról Bejrutban folytatódnak a harcok (Folytatás a 2. oldalon.) Bégi, jo üzleti partnere a Magyar Hajé- és Darugyár váci egységének az amerikai Sea Container cég. Kapcsolatuk majd­nem tízéves múltra tekinthet vissza. Általában boxkontenereket gyártottak számukra a váciak, open top változatban, ami leiül nyitott, dobozkonténert jelent. Ez a típus szabványméretű, húsz láb hosszú és 20 tonna teherbírású szállítóeszköz. Méhész-világkongresszus Apimondia-zárás Szerdái! záróüléssel’ befeje­ződött az Apimondia méhésze­ti világkongresszus egyhetes eseménysorozata a Budapest Sportcsarnokban, ahol 88 or­szágból 1500 szakember gyűlt össze. Szlamenicky István, a SZÖVOSZ elnöke záróbeszédé­ben rámutatott: a tanácskozá­son elhangzott több mint 300 tudományos előadás jól szol­gálta az ágazat fejlődését, s az itt szerzett tapasztalatok meg­felelő alapul szolgálnak a ha­zai méhészet további fejlődé­séhez. A záróülésen úgy döntöttek, ■hogy a következő, 1985-ben sorra kerülő világkongresszus rendezést jogát Japán kapja meg. Nikovicz Antal, a tanácsko­zás szervező bizottságának tit­kára elmondta: a tanácsko­zással egyldőben megrende­zett kiállításon bemutatott olasz méztermelési, rendszert az Állattenyésztési és Takar­mányozási Kutató Intézet megvásárolta, s hamarosan hozzálát hazai adaptálásához. A korszerű eszközök egyúttal alapot teremtenek a méhészek körében ipari termelési rend­szer megvalósításához. A Galga-parti összefogás Termelőszövetkezetben a napokban befejezik a körbálák beszállítását a tarlóról, és megindulnak a taiajmegmunkáló gépek, hogy az őszi vetéshez idejében elő­készítsék a határt. Barcza Zsolt felvétele Összecsukható konténerek Gyártmányfejlesztés rizikóval Kifogástalanul vizsgáztak a háromnapos próbán Az idei szerződésük értel­mében is ilyen boxakat gyár­tottak az év elején. Az első negyedév .végével a Sea Con­tainer azonban jelezte, hogy egyelőre az eddigi fajtából nincs többre szüksége. Viszont egy másféle, a hajógyár szá­mára teljesen ismeretlen vál­tozatra lenne igény. Az újfajta konténer oldalt nyitott, a két végén levő fala összecsukható, ugyancsak 20 láb hosszú, de tíz tonnával több terhet kell elbírnia, mint a boxkonténer- nek. A hajógyáriak, nem tétováz­tak, elfogadták az ajánlatot, Jelentés a konzervgyárakból Dobozokba zárjak a nyár ízeit « A szokásosnál kevesebb zöld- 2 ség és gyümölcs feldolgozására p nyílik módja az idén a Nagy- ^ körösi Konzervgyárnak. Az ^ aszály következtében ugyanis A a szerződöttnél kisebb meny- ínyiségű paradicsomot szállítot- J tak olyan fontos bázisgazdasá- ^ gok, mint az abonyi Üj Világ ^ vagy a nagykőrösi Mészáros 6 János és Arany János Tsz is. > A konzervgyár 57 országba ex- y portál, s kötelezettségeit a ne- í hézségek ellenére igyekszik v maradéktalanul teljesíteni. Antal László igazgatóhelyet­tes elmondta, hogy most az uborka- és a paradicsomsze­zon vége felé járnak, a kék­szilvának több mint a felét dolgozták fel és e napokban kezdődik a körte felvásárlása. Szinte az ország minden ré­széből érkezik az üzembe al­ma, amiből gyümölcslevet ké­szítenek. A bőripar tároló ka­pacitásának gondjain is segíte­ni kívánnak: az idén mustot is sűrítenek Nagykőrösön. A gyár első félévi termelési tervét egyébként 11 és fél szá­zalékkal teljesítette túl. Bár a külpiacokon most Is van kereslet a konzervgyári termékek iránt, az árak válto­zatlanul nyomottak. Erről szá­molt be Karácsony Dezső, a Dunakeszi Konzervgyár fő­mérnöke. Jellemző példaként említette, hogy míg tavaly egy tonna málnáért 720 dollárt, az idén csupán 525 dollárt kap­tak. A bevételek pótlására 150 tonna csemegeuborkát és 100 tonna hordós szilvaízt gyár­tottak, illetve készítenek. E napokban szovjet exportra ter­melnek darabos savanyúságot, diabetikus őszibarack-befőttet. A következő hetekben 6000 tonna , vegyes befőtt is elkészül. Az űj termékekből már for­galomban van Pusztaszósz ne­vű készítményük és hamaro­san megjelenik az ugyancsak formpack csomagolású 200 gramm súlyú birsalmasajt. Év végére jelennek meg a cit­rom, narancs és mandarin zse­lével. B. Műanyag ládákba szedik a fóti Bike Tsz-ben a paradicsomot: az árut • Dunakeszi Konzervgyárba szállítják. kát hónap alatt kifejlesztették, sőt el is készítették prototí­pusát. A műhelyben a gyártó­sort — amin jelenleg cseh­szlovák megrendelésre készül­nek. a Bahama típusú konté­nerek — nem akarták megza­varni, ezért a gyárudvaron, az „eresz” alatt csinálták meg a prototípust. A megrendelő és megbízott minőségellenőrének, az ABS (American Büro of Shipping) minősítő cég képviselőinek je­lenetében megkezdődött a nyúzópróba, ami három napig tartott. Ezalatt minden lehet­séges megrázkódtatásnak alá­vetették az új gyártmányt A próba remekül sikerült, a külföldi szakemberek is elége­dettek voltak az eredménnyel. Takács Imre, a váci gyár igazgatója szerint, amint megérkezik a megrendelés, azonnal átáUnak az összecsuk­ható konténerek sorozatgyár­tására. Még idén száz elké­szülhet. Az amerikai cégen kívül mások is érdeklődnek, például egy holland vállalat. S. E. «KöTéleTmi Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács, Lázár György, a Minisz­tertanács és Apró Antal, az országgyűlés elnöke fogadta dr. Házi Vencelt, hazánknak az Amerikai Egyesült Álla­mokban akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tét, aki a közeljövőben utazik állomáshelyére. Moamer El-Kadhafi ezre­dest, a líbiai forradalom veze­tőjét Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Líbia nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte. Schultheisz Emil egészség- ügyi miniszter vezetésével magyar kormányküldöttség utazott Tripoliba, hogy részt vegyen a líbiai forradalom 14. évfordulója alkalmából ren­dezendő ünnepségeken. Aboubacar Kaba rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Guineái Népi és Forradalmi Köztársaság űj magyarországi nagykövete átadta megbízóle­velét Losonczi Pálnak, az El­nöki Tanács elnökének. Jelen volt Garai Róbert külügymi­niszter-helyettes. rom különböző irányban nyo­mul előre Nyugat-Bejrútban a, muzulmán fegyveresek állá­sai felé. Mintegy tízezer kato­nát, harckocsikat, nehéztüzér­séget és helikoptereket vetet­tek be. A kormány a kijárási tilalom elrendelésekor közölte: figyel-, meztetés nélkül lőni fognak mindenkire, akit kezében fegyverrel Iáinak az utcákon. A bejrútiak nagy része óvó­helyekre menekült. Robert McFarlane, az ame­rikai elnök megbízottja köz­ben visszatért Libanonba, és azonnal tárgyalást kezdett Amin Dzsemajel libanoni el­nökkel és Safik El-Vazzan miniszterelnökkel. Valid Dzsumblatt. a Liba­noni Haladó Szocialista Párt elnöke, a libanoni drúz közös­ség vezetője tegnap Damasz- kuszban „inváziónak” minő­sítette a libanoni hadsereg nyugat-bejrúti akcióját. Ugyanakkor Nabih Berri, az Amal elnevezésű síita félkato­nai szervezet vezetője. aki ugyancsak a szíriai főváros­ban tartózkodik, tegnap fel­szólította az arab és iszlám országok államfőit, hogy azon­nal járjanak közbe a bej­rúti vérontás megszünteté­séért. Az eseményekhez kapcsoló­dik, hogy Washington kész a libanoni többnemzetiségű rendfenntartó erők amerikai kontingensének kibővítésére és harctéri áldozatokat is vállal, hogy megőrizze pozícióit a tér­ségben. Egy évvel az első 800 amerikai tengerészgyalogos partraszállása után (annak idején Reagan elnök harminc napban jelölte meg az akció maximális időtartamát) az Egyesült Államok nem tervezi csapatainak visszavonását. A fentiekre következtetnek washingtoni politikái körök­ben annak a levélnek a szöve­géből is, amelyet Reagan kül­dött kedden Thurmond szená­tornak, a szenátus ideiglenes elnökének és O’Neill képvise­lőházi elnöknek. A Fehér Ház ebben közölte, hogy „még min­Hazátáha érkezik a burmai államfő Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívásá­ra a közeli napokban hivata­los látogatásra hazánkban ér­kezik U San Yu, a Burmái Unió Szocialista Köztársaság elnöke. Bálaszállítók finisben \ A BÉKÉÉRT, AZ ÉLETÉRT! Pest megye fiataljainak szolidaritási napját holnap, szeptem­ber 2-án rendezik Cegléden, az új tornacsarnokban. Az ese­ménysorozat délután 2 órakor kezdődik a Lenin parkban és a Várkonyi iskolában. A nagygyűlésre este 6 órakor kerül sor a tornacsarnokban, beszédet mond Berecz János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Népszabadság főszerkesztője. A szolidaritási nap alkalmából a KISZ Pest megyei Bizott­sága az alábbi felhívással fordul a fiatalokhoz: Mi, Pest megyei fiatalok, akik nem éltük át a háború borzalmait — nyugodt, békés jövőben akarjuk felnevel­ni gyermekeinket. Készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ne kelljen megismerni, milyen szörnyű a há­ború. Mélységesen együttérzünk a szabadságukért küz­dő, elnyomott népekkel, segítjük őket igazságos harcuk­ban. Értelmes, szép, emberi életet akarunk a Föld vala­mennyi népének! Ne fenyegessen senkit sem hagyomá­nyos, sem nukleáris háború! Fogjunk össze a békéért, az életért! É rtelmes, szép, emberi életet akarunk, amely­ben nem lehet helye a há­borúnak — a prágai báke- világtaláíkozóra küldött üzenetünkben fogalmazó­dott meg ez óhajunk, amely arra is utal, hogy mi, ma­gyarok a világ népeivel összefogva — lehetősé­geinkhez _mérten_— min­dent megteszünk’ä nukleáris világégés elkerüléséért. A haladó mozgalmakat, békés törekvéseket tátnogatva szolidaritást vállalunk mindazokkal a népekkel, akik szabadságukért, füg­getlenségükért, társadalmi és nemzeti felemelkedésü­kért küzdenek. Ebben a szellemben hív­ta fel az idén is a Magyar Szolidaritási Bizottság ha­zánk állampolgárait, hogy 'tevékenyen vegyenek részt a szeptember 1-én, a nem­zetközi békenapon, az anti­fasiszta világnapon kezdő­dő őszi szolidaritási akció­ban. A mai, feszültséggel és nehézségekkel teli időszak­ban különösen fontos, hogy házánk békeszerető állam­polgárai egységesen lépje­nek fel a fegyverkezési verseny fokozódása — el­sősorban az új amerikai ra­kéták európai telepítése — ellen, és támogassák a Szovjetunió és a többi szo­cialista ország fegyverzet­korlátozási és leszerelési javaslatait. Az elkövetkező négy hónap alatt a megye- székhelyeken, városokban, községekben számos fóru­mon — gyűléseken, baráti , találkozókon, lakóterületi összejöveteleken — a la­kosság nyilvánítsa szolida­ritását az imperializmus­ellenes harcot vívó közép­amerikai haladó és forra­dalmi erőkkel. Emelje fel szavát a közel-keleti térség problémáinak békés, igaz­ságos rendezéséért, az ön­álló palesztin állam létre­hozásáért, továbbá az Af­rika déli részén a fajüldö­ző pretóriai rezsim ellen küzdő népek érdekében. Támogassa a nehéz körül­mények között a szocializ­must építő vietnami, lao­szi, kambodzsai népet. A társadalmi szervezetek közreműködésével ebben az időszakban országszerte sok poliíikai programot ren­deznek, amelyekre meghív­ják a baráti szocialista or­szágok képviselőit. Vendé­geket várnak a világ min­den részéből: Latin-Ameri­kából, Afrikából, Ázsiából. Itt lesznek Chiléből, Nica­raguából, Laoszból, a diák- találkozókra Kambodzsá­ból, Vietnamból is érkez­nék meghívottak. Az őszi szolidaritási ak­ciósorozat programja tar­talmazza mindazokat az év­fordulókat, történelmi ese­ményeket, amelyekről ez alkalommal megemléke­zünk, többek között szep­tember 1-én, a már emlí­tett antifasiszta világnapon; szintén még e hónapban 2. és 9. között lesz a Viet­nami Szocialista Köztársa­ság nemzeti ünnepe és az indokínai népekkel való szolidaritás hete. Szeptem­ber 4. és 11. között rende­zik meg a szolidaritási he­tet a chilei néppel és más latin-amerikai népekkel, s 12-én köszöntjük Etiópia népét nemzeti ünnepükön: a forradalom napján. Október is gazdag ese­ményekben: 1. és 7. között a palesztin néppel és más arab népekkel szolidaritási hetet tartunk: 11-én lesz az ENSZ által meghirdetett apartheid elleni küzdelem és a dél-afrikai politikai bebörtönzöttek napja; 14-én a Jemeni Demokratikus Köztársaság nemzeti ünne­pe; 15. és 22. között rendez­zük meg a társadalmi ha­ladás útjára lépett afga­nisztáni nép melletti szo­lidaritás hetét, 24-én az ENSZ-napja, a leszerelési akcióhét kezdete. November kiemelkedő eseménye lesz a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forrada­lom évfordulójának meg­ünneplése, majd 11-én kö­szöntjük az angolai népet, köztársaságuk (1975) meg­alakulásának napján. December 10. az emberi jogok napja. A szolidaritási bizottság felhívása így záródik: Meggyőződésünk, hogy az őszi szolidaritási akcióso­rozat fórumain közvélemé­nyünk támogatásáról biz­tosítja a Magyar Népköz- társasáq következetes béke­politikáját, melynek tartó­pillérei a Szovjetunióhoz és a szocialista országokhoz fűződő barátság és a világ haladó imperialistaellenes erőivel vállalt szolidaritás. Céljainkat csak közösen érhetjük el, a sok millió haladó gondolkodású em­ber összefogásától függ a világ sorsa, az, hogy föl­dünkön biztonságban, bé­kében éljünk, s gyerme­keink jövője is boldog le­gyen. 11a: 3. oldal Szoros kapcsolat a lakossággal 1. oldal Lapozgató J oldal Ezren látták eddig 8. oldal. Felsőoktatási reformok

Next

/
Oldalképek
Tartalom