Pest Megyei Hírlap, 1983. augusztus (27. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-18 / 195. szám

NAGYKŐRÖSI A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXVII. ÉVFOLYAM, 195. SZÁM 1983. AUGUSZTUS 18., CSÜTÖRTÖK Biztonságot nyúftancSi v Kistermelők szerződései Az áfész, hogy a jövő évi termelésre és értékesítésre jó előre felkészülhessen — mint Vida János, a felvásárlási osz­tály vezetője elmondotta — megkezdte az 1984. évi zöld­ségtermelési szerződések köté­sét. A termelőknek ezzel ter­melési és értékesítési bizton­ságot nyújtanak. Szerződést uborka, paradicsom, paprika, paradicsompaprika, valamint patisszon termelésére állan­dóan lehet kötni a Gárdonyi utcai nagy 'felvásárlótelepen. Csak kékszílvát — Hogyan alakult a nyári gyümö lesértékesítés? — Bár az öritözetlen gyü­mölcsfákról, az aszályos nyár­időben jók gyümölcs lehullott — mondotta Vida János —, a legkomolyabb mennyiségre a besztercei kék szilvából lehe­tett számítani. E gyümölcsből már a nagykőrösi utcai fákon is sok terem. A kék szilva kedvező értékesítését a kon­zervgyár tartósítóipari célra való felvásárlással biztosította. — Augusztus elején meg­kezdte a kékszilva vásárlását az áfész rhind a hat telepén. A csumásan és hamvasan szedett besztercei kék szilvát egészben 4,50 forintos áron vásárolja, a kimagozott szil­váért pedig 8,50 forintot fi­zet. Felezve azonban csők a besztercei kék szilvát vekzi át A Stanley és más szilvákat csak egészben vásárolja, 4,50 forintos áron. A szilvából na­ponta 150—200 mázsa gyűlik össze a telepeken, 60—70 szá­zalékban felezett formában. Fogy az uborka A barack értékesítése szé­pen lebonyolódott. A kevés vörös szilvát szeszipari célra vették, 2 forintos áron. A nyá­ri alma és körte értékesítése főleg a piacon történt. A na­gyobb mennyiségekkel ren­delkező termelők, akiknek járművük van, többen vidé­ken, nagyobb piacokon igye­keznek túladni a portékáju­kon. — A paradicsomot sok he­lyen öntözik, és még begyűlik naponta 6—8 vagonnal. A pa­radicsomért 2,90 forintos alapárhoz, augusztus 10-ig 30 fillért, most augusztus 20-ig pedig 20 fillér időszaki felárat fizet a gyár. Augusztus 20-án a 2,90-es alapár lép érvénybe. — Az uborkából eddig az áfész 100 vagonnal szállított a konzervgyárnak, úgy hogy az idén a legtöbb uborkát a kon­zervgyár Nagykőrösről kapta, s így az uborkatermelésben felfutott Galgahévizt is meg­előztük. Most már fogy az uborka, de még napi 60—60 mázsa így is összejön. Hírős napok — Az áfész bemutatja Nagykőrös termelését és az értékesítő munkáját/ az or­szágnak is. Szeptember 4—5 én Kecskeméten az idén is megrendezik a szokásos Hírős napokat, nagy kiállításokkal egybekötve! Ezen a kiállítá­son részt vesz a Nagykőrös és Vidéke Áfész kertbarát- klub néven ismert kertgazda­sági szakcsoportja, úgyszintén a nyúl- és galambtenyésztő szakcsoportja. A bemutatko­zás előkészületeit már meg­kezdték. Kopa László \ Kongresszus után Szép emlékeket heztak haza Budapesten július 30-tól augusztus 6-ig tartották a 68. Eszperantó Világkongresszust A Budapest Sportcsarnokban 70 ország 5 ezer küldötte ta­lálkozott. A nagykőrösi eszpe- rantistákat öten képviselték, köztük volt Nagy Mihályné. az Országos Takarékpénztár helyi fiókjának dolgozója. — A nyelvet 1980 'óta tanu­lom. Az egyik volt kolléganőm sokat beszélt a nyelv szépsé­géről, s megnyerte a tetszése­met. Hetente egy alkalommal klubfoglalkozáson veszünk részt, melyen Bánfi Sándorné vezetésével tanuljuk, gyako­roljuk az eszperantót. Eddig az alapfokú nyelvtudásból tet­tem sikeres vizsgát. — Kérem, meséljen a kong­resszuson szerzett élményei­ről, tapasztalatairól! Gimnáziumi éviiyífó Az Arany János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola ér­tesíti diákjait, hogy az évnyi­tó ünnepség augusztus 28-án, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a gimnázium épületében. Ezt megelőzően, augusztus 26-án, pénteken délelőtt 9 órakor tartják a javítóvizsgá­kat és ez az időpontja a pót- beíratásoknak is. A tankönyveket augusztus 23-án délelőtt 8—12 óráig, 25- én 13—18 óráig és 28-án 8—10 óráig lehet megvásárolni a klubhelyiségben. Békeakarat — A kongresszus életem legnagyobb élményei közé tar­tozik. Mint segítők vettünk részt. A szállodában fogadtuk a vendégeket, segítettünk ne­kik eligazodni, tájékozódni. Emellett jutott időnk arra is, hogy a kongresszus munkájá­ban részt 'vegyünk. Napköz­ben különböző szekcióülések zajlottak. — A rendezvények rangos eseménye 'volt a Nemzetközi Kongresszusi Egyetem, ahol számos igen magas színvonalú tudományos előadás hangzott el. Megismerkedhettünk pél­dául az eszperantó nyelv ok­tatásának különböző módsze­reivel. A szekcióülések után a résztvevők országjárásra in­dultak. Kirándulásaikra mi. magyar küldöttek is elkísér­tük őket. Bugac, Visegrád, Kecckemét és a Balaton szép­ségével, nevezetességeivel is­merkedtünk. — Esténként színyonalas kultúrprogramokon szórakoz­hattunk. Nemzetközi kórusta­lálkozó, nemzeti estek, szín­házlátogatások szerepeltek a műsoron. Nagy élmény volt a nemzetközi műsoros est, ahol fellépett többek között Pécsi Ildikó, Berek Kati, Jobba Ga­bi. Természetesen eszperantó nyelven adták elő a műsoru­kat. Ellátogattunk a budapesti I Planetáriumba is, ahol elő­adást hallgattunk meg. — Érdekesség volt a Rande­vú szolgálat. Minden résztve­vő számot kapott, s ennek alapján kereshettük meg le­velezőpartnereinket. Sajnos, nékem nem volt szerencsém mivel csehszlovák, francia és tunéziai barátaim nem- jöttek el. Viszont barátságot kötöttem egy kedves lengyel fiat&jasz- szonnyal. Izgatottan várom a levelét. Ügy érzem, mi, ma-, gyarok mindent megtettünk azért, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, élmények­ben gazdagon térhessenek ha­za. — Remélem, a világ minden pontjára elviszik a magyar nép békeakaratát, hitét a bé­kében. Óriási dolognak tartom ezt a kongresszust. Hetven or­szágból érkezett fehér és szí­nes bőrű, különböző vallást) és oolitikai beállítottságú em­berek bizonyították, hogy ko­runkban égetően szükség van a békére. Bizonyították, hogy a bőr színétől, vallástól, poli­tikai hovatartozástól függetle­nül képesek e^v nvélvet, a béke nuelvét beszélni. Sok jóharát A felnőttek találkozója mel­lett gyermekkongresszus is volt, melyen városunkból a 9 éves Patay András vett részt. — Két éve tanít édesanyám eszperantóul — kezdi Andris a történetet. A nyelv. segítsé­gével barátokra tettem szert. Levelezek egy lengyel és há­rom NSZK-beli gyerekkel. A kongresszus nekem nagy él­mény volt. Hatvan gyerek ér­kezett Budapestre a világ minden táiáról. Üdvözöltük a felnőttkongresszus elnökségét, s a lengyel pajtások műsort is adtak. — Minden reggel tornáz­tunk, majd különböző nemze­tek táncait tanultuk meg. Mű­sort állítottunk össze ezekből, melyet felvett az ott tartózko­dó bolgár televíziós forgató- csoport. Sokat mentünk ki­rándulni. Nekünk, gyerekek­nek legjobban a budapesti Planetárium tetszett, ahol megnéztük a csillagképeket. S tetszett nagyon a szentendrei Kovács Margit Múzeum. Rajz­verseny, bábkészítés, diavetí­tés kvízprogramok tették fe­lejthetetlenné a találkozót. — Az Állami Bábszínház­ban megtekintettük a János Vitéz eszperantó nyelvű elő­adását. Ellátogattunk Csille­bércre is, ahol nemzetközi eszperantó tábor volt. Sok külföldi gyerekkel ismerked­tem még. Különösen az írek­kel beszélgettem sokat. Apró kis ajándékokkal kedvesked­tünk egymásnak! Beköltözés a tanyáról A föífcz ragaszkodni kell A gyerekek is — Véleményed szerint miért érdemes eszperantóul tanulni? — Az eszperantónak egy­szerű a nyelvtana, könnyen kiejthetőek a szavak, s egyetlen nyelv segítségével a világon mindenütt megérte­nek. S talán, amit a legfonto­sabbnak tartok, hogy sok ba­rátot lehet vele szerezni! Na­gyon szeretnék elmenni 1985- ben Augsbutrgban tartandó vi­lágkongresszusra, addig is szorgalmasai) tanulok. — Andris! Hogyan búcsúz­tatok egymástól? — Gis revido! Viszontlátás­ra! Gyarmati Klára IPsr&dicsomteraiesztés Folyadékba kevert magvak Az idén éppen huszonöt esztendeje annak, hogy Oláh András odahagyta családjával a kocséri tanyavilágot. Fiatal korában nemigen gondolta volna, hogy egykor maga is városlakó emberré lesz. Még gyerekeinek is az ottani ho­mokvilág a szülőföldje. Min­den úgy indult hát, hogy ők is folytatói maradnak a rég­múltba visszanyúló családi hagyományoknak, hogy örö­kölvén a föld szeretetét egy életen át a paraszti munkában találják meg a megélhetésü­ket. Egyre szegényebben Kétvékás föld volt a csa­lád mindene, s hogy megélje­nek kukorica-, paradicsom- meg dohányföldek gondozását kellett vállalniuk. A nyaran­ként művelt hat-hét hold föld azonban még'mindig kevésnek bizonyult ahhoz, hogy vala­mennyire is boldoguljanak. Oláh Andrásnak tizenegy éven át aratni, csépelni is el kellett szegődnie Szolnok, Beseny- szög, Rékas, Szajol gabona­földjeire. Életüket még a sors vélet­len csapásai is nehezítették, s nemhogy előbbre’ jutottak vol­na, hanem egyre szegényebbek lettek. Húsz éve, éppen István király ünnepén döglött meg a két tehenük, s pusztult el Or­bánéban a tizenegy disznó. Kilátástalanná lett a család élete, öt évig azonban még si­került kitartaniuk a szűkebb szülőföldön, a Kutyakaparó környéki homokvilágban, mire végleg megérlelődött az elha­tározás: el kell menni innen! Mindegy hová, mert az itteni életnél másutt csak jobb le­het. Bokroson a Batthyány úti ház lett azután végleges ott­honuk. Valójában már itt nőtt felnőtté három gyerekük is. Erzsébet, András és Irén azóta elkerültek a családi fészekből. Megházasodtak. A beköltözés után eltelt egy esztendő, s kezdetben úgy lát­szott, itt sincs sok remény a boldogulásukra. Ekkor érlelő­dött meg a családfő életében a második legnagyobb elhatáro­zás, mégpedig az, hogy végleg elszakadjon a földtől, a pa­raszti munka kínlódásaitól. A ládagyárba ment dolgozni, fe­lesége pedig az akkoron ala­kuló Petőfi Termelőszövetke­zet tagja lett. Oláh András négy évig bírta csupán az iparban. Jól ment pedig a sora. s rosszul sem ke­resett. JVIégis 1963-ban vissza­jött a felesége mellé, ő is be­lépett a termelőszövetkezetbe Itt sem volt egy cseppet sem könnyebb az életük, de talán ez időtől kezdve mondhatják, hogy hoztak is valamit az esz­tendők. Lassan-lassan, de gya­rapodtak. •az Változó évek — Ki nem tagadja, aki megélte, hogy a termelőszö­vetkezetek megalakulása ide­jén nagyon nehezen ment a parasztember sorsa — mondja Oláh András. De aki akkoron is szorgalommal,, becsülettel dolgozott, az mindig többre vitte. Pedig nem sok időt ad­tunk mi a termelőszövetkeze­teknek, mondtuk mindig ilyen gazdálkodást nem sokáig foly­tathat a magyar ember, ha jót akar. — Mégis, ahogy múltak az évek, egyre kevesebbet pa­naszkodtunk. A magunkfajta emberek paradicsom, hagyma, sárgarépa, saláta termesztését vállalták akkoriban. Meg mi­kor mit lehetett. Nekünk is ez volt, meg mellette olykor tíz hold kukoricát is kapáltunk. Kellett a takarmány, nyolc­tíz hízó is volt időnként ólban. — Idehaza a városban a gyerekeknek sok lehetőségük lett volna, hogy szakmát ta­nuljanak, másutt keressék a boldogulásukat. Miért marad­tak mégis? — Igaz, ők már nem emlé­keznek a kinti világra, városi emberekként nőttek fel, még­sem kívánkoztak el mellőlünk. Mindig mondták, ha apjuk, anyjuk meg tudott élni a földből, akkor ők sem, lehet­nek szegényebbek rajta. Er­zsi, a legidősebb lányunk ma az Arany János Termelőszö­vetkezet kertészetében dolgo­zik. Valamikor ő is “ a Pető­fiben kezdte, mint mi. Bandi traktoros ugyanitt, csak Irén ment el a tejüzembe dolgoz­ni, már öt éve. Maradt volna, de családi okok kényszerítet­ték a munkahely-változta­tásra. Oláh András az utolsó hét évben állattenyésztőként dol­gozott, onnan is ment nyug­díjba, felesége három éve ugyancsak a megérdemelt pi­henést élvezi. Azaz csak ők mondják pihenésnek a nyug­díjas kor éveit, Oláh néni. reggelente ma is kijár a ter­melőszövetkezet fafeldolgozó telepére, ahol mint gondnok ténykedik. Férjének sem jut ki igazából a pihenés. A két hold háztájiban tavaszonként krumplit, kukoricát vetnek, négy hízó még sok csirke van odahaza, de a szőlőt, gyümöl­csöst is gondoznia kell. Minden megvan — A több mint húsz év távlatában visszatekintve ho­gyan látja; ma a parasztember életét? — Nem hiszem, hogy valaki is a mezőgazdaságban dolgo­zók közül rossz sorsot emle­getne. Szinte elmosódtak a különbségek munkás és pa­rasztember életszínvonala kö­zött. Nézzen szét! Nem taga­dom senki előtt, megvan min­denünk. Hogy idáig eljutot­tunk, amögött egy élet küsz­ködése van, ezt nem szabad elfeledni. A mi bajunk az, hogy később kellett volna születnünk, akkor nekünk is könnyebb lenne az indulás, úgy mint a gyerekeinknek Egy valami azért nagyon fáj Az, hogy a régiek, akikkel együtt kezdtük itt Körösön újra az életet, azok kiöreged­nek, a fiatalok meg elmennek máshová. — Valahogy úgy érzem, itt a termelőszövetkezetben sem tesznek meg mindent azért, hogy megfogják az embere­ket. Pedig életképes gazdaság lenne a mienk, különösen az összevonás óta változott sokat a gazdálkodás, a nagyobb földterületen a gépek kihasz­náltsága' is jobb lett, mint az­előtt, szakképzettség tekinte­tében gyarapodott a vezetői gárda. Mégis, akik elmennek innen, úgy gondolják, kereset­ben, munkakörülmények vo­natkozásában jobban megta­lálják másutt a számításukat — Furcsa a kérdés, hisz ki kezdhetné újra eleién az éle­tét. Mégis, tennének-e valamit' másként, ha most indulná­nak? Lehet vállalni — Nehéz erre válaszolni Bizonyára sok minden nem úgv alakult volna az életünk ben, ha előre tudtuk volna a végeredményt. Egy ..bizonyos, volna merszünk vállalni azt amit eddig tettünk. Főleg ott folytatni, ahol abbahagytuk Ha nem próbáltam volna meg másutt is az életet, talán ha­boznék, viszont egy teljes, dolgos paraszti élet taDaszta- lata nyomán elmondhatom hogy amit mi tettünk, azt is vállalni lehet. És kell is vál lalni. Mindehhez, ha sok szor­galom és becsület párosul, ta Ián még boldog is lehet a? ember. Miklay Jenő A Soroksári Paradicsom és Zöldbabtermelési Rendszer pa­radicsomtermesztési tanácsko­zást tartott az abonyi József Attila Termelőszövetkezetben A közös gazdaságnak koráb­ban már volt hektáronként 50 tonnás paradicsomtermése, amely már a világszínvonalat jelenti. Az idén a háztájivá! együtt 120 hektáron termel­nek paradicsomot, és 30 tonna átlagtermést várnak. Érdekes­ség, hogy 15 hektáron úgyne­vezett fluidos helybevetést al­kalmaztak. mely egy új mód­szer. s a száraz magvetéssel szemben számós előnye van Fluidos vetéssel 120 ezer magot vetettek ki hekáron- ként és ebből a szemle idő- oontjában hektáronként 50— 60 ezer paradicsomnövény volt. Száraz eljárásnál hektá­ronként 290 ezer magot ve­tettek el és ebből csak 39 ezer növény volt a szemle időpont­jában. A fluidos vetés hektáron­kénti költsége 5—5500 forint, a száraz magvetés költkége 3500 forint, míg a palántane­velés és kipalántázás költsé­ge 10—15 forint hektáronként. A fluidos vetés egyébként legjobban a paprikánál vált be. Nehézséget okoz. hogy a fluidos vetésnél felhasznált vegyianyag importból szárma­zik. jó leryie. ha a Budapesti Vegyiművek hasonló összeté­telű és hatású hazai terméket tudna biztosítani a jövőben. Dr. Konrád Zoltán Mozi Georgia barátai. Színes, szinkronizált, amerikai film. (14 éven aluliaknak nem ajánlott!) Előadás 6 és 8 óra­kor. Országos verseny Serdülő lövészbajnokság Három napon át városunk­ban rendezték az MHSZ or­szágos serdülő lövészbajnok­ságát, a honvédelmi szerve­zet 35 éves jubileuma jegyé­ben. Erre szépen felújították a tormási lőteret a helyi MHSZ-aktivisták, és 38 lö­vészklub fiataljai összesen 13 számban döntötték el a helye­zéseket. Az ország legkorsze­rűbb, 30 lőállásos, elektromos távirányítású légfegyveres lő- csarnokában 3 soros, 150 sze­mély elhelyezésére alkalmas lelátót is avattak. A közel hatszáz résztvevő jól érezte magát városunkban. Az MHSZ NK. Konzervgyári Lö- vészklub fiataljai mérsékelten szerepeltek. Zárt irányzékú légpuska, iga­zoltak, fiú egyéni: 63. Radics Attila 40/217. 68 Károly Ist­ván 40/176. Csapatversenyben 38. MHSZ Nk. Konzervgyári LK (Radics, Károly) 80/393 itthon csak ketten a három he­lyett. Légpisztoly, igazoltak, leánv egyéni (45 induló): 43. Mathisz Zsuz’a 40/144. Fiú egyéni (68) • 64. Csete László 40/238, 65. Te- réki László 40/224. Csapatban /38): 37. Nk (Mathisz. Csete, Teréki) 120/660. Nyílt irányzékú légpuska, szakköri tagok, leány egyéni: 25. Módra Eszter (Nk. Kossuth isk.) 20/138. Fiú egyéni: 43. Do­bos Tamás (Nk. Rákóczi isk.) 20/144, 54 Tornyi Béla 20/139. Csapatban: 22. Nk. (Módra, Dobos, Tornyi) 60 421. Nyílt irányzékú légpisztoly, szakköri tagok, leány egyéni: 25. lmecs Olga (Nk. Arany isk.) 20 94. Fiú egyéni: 14. Sza­bó Gábor (Nk. Kossuth isk.) 20/145 24. Farkas Róbert (Nk. Kossuth i isk.) 20/134. Csapat­ban: 15. Nk. (lmecs, Szabó, Farkas) 60/373 (37 csapat kö­zött). összetett csapatversenyben (39) az / MHSZ Nk. Konzerv­gyári LK-t nem helyezték, mert egyik kategóriában egy fiatal cserbenhagyta társait, és nem volt teljes a csapat. CSÜTÖRTÖKI SPORTMŰSOR Labdarúgás Vác: Senior Kupa nemzet­közi ifjúsági torna (Pesti Ambrus). Sakk Kecskemét: a nemzetközi nyílt Tóth László-pmlékverseny 8. játéknapja. S. Z. ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírű

Next

/
Oldalképek
Tartalom