Pest Megyei Hírlap, 1983. augusztus (27. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-12 / 190. szám

Partner és randevú Kern sikerült A „Pénteki randevú” vá­ci műsorának művészi szín­vonaláról majd az illetéke­sek nyilatkoznak. Én csak a váci művelődési központ felkészüléséről szólnék. Székek voltak, és egy-két unatkozó fiatal. Persze nem ez az első ilyen váci talál­kozás. Volt már olyan elő' adás, amikor a Kossuth-dí­jas színésznő nem akart a sxlnpadra lépni, mert az ürességtől kongó nézőtéren harmincnál kevesebben voltak. Láttunk olyan tele­víziós városi vetélkedőt, ahol a kötelező létszámot (tizenkettőt!) nem tudták összehozni és másnap több mint húsz helytörténész, történelemtanár arra a kér' désemre, hogy miért nem voltak ott, azt felelték: „Ha tudtuk volna!” Hiába jó a műsor, pergő az előadás, ha rossz a szervezés, nincs kellő pro­paganda. Kevés a nyomdai plakát, a sokszor gyerme­teg szórólap kiragasztása, célját alig elérő műsorfü­zet. Nem a közönség a hibás — ahogyan egyesek véde­keznek, hogy alszik ez a vá­ros. Nem egy megmozdulá­son, társadalmi munkában Vác lakossága már példa­szerűen bizonyított. Más utat kell keresni a közön­ségszervezésben. A Váci Hírlap közölte pár héttel ezelőtt, hogy Székesfehérvárott, 72 éves korában meghalt Szabó La­jos, a Madách Imre (akkor még) kultúrház első igazga­tója. Nos, az ő korában rosszabb technikai felszere­léssel, jóval kisebb anyagi támogatással a közönségta­lálkozókat a következő tör­ténet jellemezte. Bement a tűzoltó az igaz­gatóhoz: „Te Lajos, én tu­dom, hogy mennyi a néző­tér befogadóképessége. El­nézem, hogy bezsúfoltok oda még ötvenet, egye fene százat, mert igen jó ez a darab, ezt mindenkinek meg kell nézni, de...” „Miért? — kérdezte Szabó Lajos — mennyien ülnek pótszékeken?” „Pótszéke­ken?!” Állnak, ülnek, gug­golnak még vagy kétszázan, ez már tűrhetetlen.” Még nem készült el a hozzáértők tanulmánya a város legfrekventáltabb he­lyeiről, de ők már arra is vigyáztak, hogy a havi mű­sort hirdető nyomdai plakát melyik utcasarokra kerül­jön és oda ragasszák a kö­vetkezőket is. Nem volt de­korációs csoportjuk, de a plakátokon kívül hat állan­dó hely volt ahová művé­szien festett (köztük Lipov- niczky László által) társa­dalmi munkában készült, egy-egy műsorról szóló pla­kát került. A mainál taka­rékosabb világban ezeket minden este kivilágították. Amikor az országban még nevet sem adtak a vevő-, il­letve közönségszolgálatnak, a Március 15. téren, egy bolthelyiségben jegy- és hirdető irodát nyitottak, ahol jegyeket, könyveket árusítottak, kérdésekre fe­leltek és esténként az utcá­ra vetített diapozitíveken mutatták be a következő műsor különlegességeit. Még nem jelentek meg a ma­szekok vitrinjei a kapual­jakban, amikor hasonlót terveztek a város négy pontján történő elhelyezés­re, fényképes hirdetésekre. Természetes, hogy mind- emellé jó műsor, kiváló elő­adás is kellett, mert ‘ a vá­ciak — már akkor is — az igényüket az innen húsz percre elérhető főváros színvonalához mérték. Mészáros Gyula Vjqiriao A PEST MEGYEI HÍRLAP VÁCI JÁRÁSI ÉS VA'C VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XXVII. ÉVFOLYAM, 190. SZÁM 1983. AUGUSZTUS 12., PÉNTEK Javaiban fart a nyári vásár A jó áruk hamar elfogynak Hem győzik felfblfeni a pcícakat A Dunakanyar ruházati áru­ház előtti parkban lévő sátrában könyveit rakosgatta a könyv- bizományos, vele szemben az ideiglenes utcai pultnál táskák fonalaik között válogattak a vevőik. A pádon két fiatalasz- szony beszélgetett: — Azért panaszra nálatok semmi ok — mondta kissé szláv kiejtéssel az egyik. — A ver­senyvásár után Pik, német, szlovák áruházi hetek és a leg­nagyobb kereslet idején ol­csóbban vásárolhattad meg gyermekednek az iskolai fel­szerelést. Még vége sincs és már itt van . a nyári vásár szép választékkal. Nem utazik a vevő Valóban szép választékkal? — Ezen tűnődve lépegettem fel az áruház széles lépcsőjén az igazgatóhelyettes irodájába. — Igen — fogadott Kaszás Imre — a számok is ezt mu­tatják. A múlt évi nyári vá­sár áruházi forgalma 3 millió 740 ezer forint volt, idén 5 millió 481 ezer forint leárazott készlettel indultunk. Az első napon több mint háromszázan vártáik a kapuk nyitását. Ezen a napon a múlt évi 400 ezer leárazott áru forgalmával szemben 600 ezer forint volt a bevételünk. A kereskedelmi adók becsalogatják a vevőt és mást is vásárol. Erre is egy szám: Az áruház egész napi bevétele is megemelkedett több száz ezer forinttal, az ak- dó első napján 1 millió 241 ezer forint volt az áruház tel­jes bevétele. Az átlagosan na­pi háromezer vevővel szemben ezeken a napokon napi hat­ezer vevő vásárol nálunk. Kü­lönlegessége ennek az évnek, hogy az ismert szabályzók miatt a külföldiek egyötöde sem jelent meg. vizsont a bel­földiek között nagy a vásár­lási kedv. Ennek egyik oka, hogy míg a múlt században a vasút megépítésével a váci pia-» cok megüresedtek, most a köz­lekedési költségek felemelésé­vel azok ismét megélénkültek. Vác lakossága nem megy a fő­városba vásárolni, a környék lakossága nem viszi portéká­ját Budapestre eladni, azt a váci piacra hozza és a pénzt is itt költi el. Meglátogattam a nyári vá­sárban részt vevő többi bol­tot is. Kozalik Pálné a harisnyabolt vezetője mondta: — Minimá­lis, amit a leárazásba be tud­tunk vonni, de a vártnál na­gyobb lett mégis a forgalmunk Napi 23 ezer forint bevételből 8 ezer forint volt a leárazott áru. Paulik György, a méteráru­bolt vezetője szerint a múlt évinél nagyobb az érdeklődés. Amikor megtudták, hogy a kereslet főként a jersey és a színes lepedők felé fordul, ezeknek az áruknak azonnal Madách Filmszínház (a mű­velődési központ nagytermé­ben): augusztus 11-től 14-ig délután 4 órakor a Liliomfi cí­mű felújított magyar filmvíg­játékot vetítik, Darvas Ivánnal a címszerepben. — Este 6 órá­tól A jó, a rossz és a csúf cí­mű színes olasz westernfilmet játsszák, III-as, kétszeres hely­áron, csak 16 éven felülieknek. Váci kertmozi (a járási-vá­rosi könyvtár szomszédságé ban): augusztus 11-től 14-ig a Szexis hétvége című, 1980-ban készült olasz—francia filméi nézhetik a nézők a szabadtéri filmszínházban, csak 16 éven felülieknek. Főszereplők: Ro­ger Moore, Lino Ventura, Ugo Tognacci és Sylva Koscina. ideiglenes utcai elárusítóhelyet létesítettek. A bolt napi bevé­tele 60 ezer forint, az utcai el­árusítóhely első napi forgalma 40, a második nap 50 ezer fo­rint fölé emelkedett. Az utcá­ra kitett pult előtt az is meg­áll, aki nem akar vásárolni, de az érdeklődőből lesz a vevő. A cipőbolt vezetője. Bánkú­ti Zoltánná elmondotta, hogy a múlt évi 68 ezer forint for­galomhoz képest idén 200 ezer forint leárazott készlettel in­dultak, az első nap bevétele megközelítette a 30 ezer fo­rintot. Szabó Lászióné, a di- vatárubölt vezetője is a pult mögé állt segíteni az eladók­nak. annyira megnőtt a forga­lom. Itt a sláger a rövid ujjú férfiing és a kötöttáruk vol­tak. Nagy a forgalom Azt gondolhatná a hullám­zó, csomagokat cipelő tömeget szemlélő, hogy egy akció be­folyásolja más boltok forgal­mát is. Ennek ellenére — mi­ként azt a boltvezetők mond­ták —, ezek az üzletek sem éreztek forgalomcsökkenést. És akikért az egész van: a vevők közül megállítottam nem egyet. A legjellemzőbbet az a középkorú asszony mond­ta, akivel a méterárubolt előtt találkoztam. — Sikerült mindent megvá­sárolnia? — Voltaképpen különös számításaink nem voltak, csák félretettünk pár ezer fo­rintot, számítva, hogy idén augusztusban is megrendezik a nyári vásárt — felelte .— Sohasem tudjuk előre, hogy mi lesz leárazva, mert ebben ’ nemcsak szezonális dolgok szerepelnek. Sajnos, a nyitás­kor nem tudtam itt lenni, pe­dig akkor lehet igazán jól vá­sárolni. A jó dkkek pillanatok alatt elfogynak. így már nem tudtam férjemnek inget ven­ni, de vásároltam fiamnak egy öltönyt, a szobába függönyt, magamnak táskát. Szezoncikkek Visszamentem az áruházba, megkérdezni, hogy milyen vál­tozás történt A kapuk előtti pádon a két fiatalasszony he­lyett már egy család állt, há­rom hatalmas csomaggal. Az áruházban nem győzték feltöl­teni a polcokat. A vevők nyu­godtak. az eladók nem idege­sek. Igaz, átterjedt rájuk segítségül beállt nyugdíjasok hangulata. Mint Néder Frigyes, aki 71 évével a méteráru csomagoló­iában ma is éppen olyan szen­vedéllyel, ügyesen, frissen, vi­dáman csomagolta és adta át az árukat a vevőiknek, mint fél évszázaddal ezelőtt: — Asszonyom, viselje egészséggel — mondta moso­lyogva. És visszamosolyogtak rá. M. Gy. Ügyelet Augusztus 13-án és 14-én az alábbi állatorvosok tartanak ügyeletet a váci járásban; déli részen, dr. Jakab László, Sződliget, Bem utca; északi részen, dr. Demetrovics Pál Szokolya, termelőszövetkezet. Anyakönyvi hírek Vácott születtek: Gulyás László és Barta Éva fia, Jenő, Karaba Károly és Antal Éva fia, Károly, Movik László és Budai Klára fia, Máté, Bethlen Farkas és Baji Tünde lánya, Berta, Mirkó Zoltán és Zachár Tímea lá­nya, Tímea, Rottek János és Molnár Margit fia, Edgár, Szabóki Ferenc, és Bolysza Mar­git fia, Norbert, Kárpáti Ist­ván és Bőgér Edit lánya, Edit, Marosán László és Kiss Ildi­kó lánya, Ildikó, Mihálka Csa­ba és Tóth Katalin fia, Márk, Molnár Kálmán és Zachár Gabriella lánya, Szilvia, Ra- pavi Tibor és Petró Erzsébet lánya, Dóra, Szégner András és Harangozó Klára fia, Csa­ba, Kiss István és Kovács Mária fia, Gábor, Szlama György és Némedi Éva lánya, Ágnes, Fényi Zoltán és Le- hoczki Katalin lánya, Judit, Zsihovszky Sándor és Kriszta Katalin fia, Péter. Házasságot kötöttek: Szalárdy József és Kliczkó Erika, Németh Géza és Cso­mós Elvira, Trevalecz József és Soltész Erika, Koós Péter és Kókai Ildikó, Jakab Tibor és Szigeti Marianna, Kosdi Ferenc és Máté Ibolya, Marti­novics Ernő és Varecza Ág­nes, Gaál Károly és Bogdányi Margit, Kukta László és Öli Judit, Pál József és Ecseri Tünde, Szabó László és Sze- kula Katalin. Vácott hunytak el: Molnár Mártonná Bajnogel Erzsébet Verőcemaros, Csalló­köz 2. Dónusz József né Bu­lejsza Olga Vác, Mária utca 35., Veres Pálné Szóból Klára Vác, Kandó Kálmán utca 3. Hegedűs Gézáné Diviaczki Paula Verőcemaros, Rákóczi utca 8. Nyúl Gyula Dunakeszi, Rákóczi utca 28. Szabó Károly Szob, Dózsa György út 5. Csányi Istvánná Bollog Mária Örbottyán, Petőfi utca 152. Kocsis József Sződ, Vörös­marty utca 21. Ondrejka Jó- zsefné Pézman Verona Püs­pökhatvan, Szabadság út 25. Kocsis István Vác, Nyár utca 9. Irházi Józsefné Perna Er­zsébet Vác, Lenin út 69. Me­zei János Püspökhatvan, Sza­badság út 67. Dombi Kálmán Dunakeszi, Felszabadulás út 37. Beleznay Julianna Amália Vác, Vak Bottyán tér 1. Pi- róth Andrásné Muharos Júlia Ráckeve, Rákóczi utca 35. Zachár Mihály Sződ, Rákóczi út 74. Szabó Anna Leányfalu, Szamuely utca 44. Varga An­tal Dunakeszi, Kincsem utca 13. Holinka József Göd, József Attila utca 8. Magos Albert Visegrád, Doboskert utca 2. Kiss Béláné Schulcz Margit Matild Vác, Erdős Bernét ut­ca 23. Kiss Sándorné Cserep- ka Margit örbottyán, Táncsics Mihály utca 50. Nyíri László Budapest IV., Thaly utca 20. Maloveczky Ferencné Erős Mária Veronika Vác, Attila utca. 19. Krebsz Ferencné Vendl Anna Zebegény, Árpád utca 11. Bazsik Magdolna Ve­resegyház, Béke utca 14. Do­bos Vendelné Kercsó Teréz Budapest I., Fő út 40. Schmidinger Józsefné Csontos Julianna Vác, Sztáron Sándor utca 8. Híd köti össze a medencéket Jól haladnak a munkálatok — Hol tart most a strand építése? — kérdeztük Palotai György művezetőtől. — Jó ütemben folyik a mun­ka. A jövő év május 1-én min­den bizonnyal már itt lubic­kolhatnak az emberek. Az 1000 négyzetméter alapterületű szabadtéri medence betonozá­sa kész van. A 25 méter hosz- szú fedett uszoda medencéjét is kialakítottuk. A régi strand­ról híd vezet majd az úthoz. Műkőből építjük a kerítést. Készül a napozó is. A nagy­marosi 54-es számú építésve­zetőség két brigádja végzi a szakipari munkát. Természe­tesen sok még a tennivaló. A falak vakolása, belső szerelési munkák, tereprendezés. A mintegy 70 millió forintért készülő létesítményt igyek­szünk jövőre átadni. Célunk az, hogy minél szebb legyen. A víz hőmérséklete a meden­cékben 27 fok lesz. A Duna- menti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat gon­doskodik a tiszta vízről. N. P. J. Török József és brigádja már a műkő kerítést falazza Kiss Kornélia felvétele (Jj tanfolyam kezdődik A nyári hetekben kevesebb „tanulókocsi” jelzésű gépjár­művet láttunk a váci utcákon. Csitneki Tibor kirendeltségve- zető tájékoztatása szerint az üdülések, nyári szabadságolá­sok — meg a szokatlanul nagy meleg — miatt kevesebben je­lentkeztek oktatásra a jöven­dőbeli gépjárművezetők közül. Előreláthatólag a következő hónapban több lesz a jelentke­zők száma. A Pest megyei Au­tóközlekedési Tanintézet újabb személygépkocsi vezetői tanfo­lyamot indít a váciak és a környékbeliek számára. Az el­ső megbeszélést augusztus 22- én, hétfőn délután fél 5 óra­kor tartják a 204. számú Szak­munkásképző Intézetben (11. emelet 2.). Jelentkezni lehet a közölt időpontban, a helyszí­nen is. Köszönetnyilvánítás. Köszöne­tét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, özv. Irházi Józsefné temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. Elekes és Leyer család. Köszönetnyilvánítás. Köszönetét mondunk minden kedves rokon­nak, jó barátnak, a Horgászegye­sületnek, akik a drága jó férj, apa, nagyapa: Barazutti Sándor temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétükkel bánatomat enyhíteni igyekeztek. Barazutti Sándorné.. Köszönetnyilvánítás. Hálás kö­szönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, jó isme­rősöknek, szomszédoknak, a Váci Kisegítő Iskola ' kollektívájának, akik felejthetetlen édesanyám, nagymamánk, özv. Herédi András­né temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és el­hunyta alkalmából részvét so­raikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Vojtkó Pálné (Herédi Katalin) és a gyászoló család. VÁCI APRÓHIRDETÉSEK Garázs fonógyári so­ron eladó. Érdeklődés (este): 13-634-es vád ■telefonszámon. ________ Pi ngpongasztal 1800 Ft-ért eladó. Dunake­szi, Rév dűlő, Strom­feld Aurél 36,_________ A Pest megyei Levél­tár váci osztálya fel­vesz 1983. szeptember elsejével kettő, a tör­ténelem lránt érdek­lődő, érettségizett, férfi munkatársat le­véltári kezelőnek. Bel­ső képzés, előmenetel biztosított. Jelentke­zés: Vác, Géza király tér 10, Telefon: 10-147. Öröklakás, kétszobás, azonnal beköltözhető­en eladó. Készpénz + OTP-átvállalással. — Megtekinthető 13-tól 18 órái,?: Erdős Bernát utca 62, I. 8.___________ Pi nce. 40 négyzetmé­teres, gombatermesz­tésre alkalmas, (vil­lany, víz van), kiadó. Érdeklődés: Szokolya, Fő űt 60,________________ El adó Vácon 450 négy­szögöles gyümölcsös. Érdeklődni: Vác. Né­pek barátságának útja 27, III. ?4._______________ Vá con, centrumban, öreg, egyedülálló ház eladó, (Katona Lajos utca 9.). kétszobás, komfortos. garázsle- hetőségsel. Beköltöz­hető. 550 ezer kész­pénzért. Kulcs: Cslk Jenőnénél. Vác. Bá- thori utca 14. Szemé­lyesen szeptember 1— 11-1«,_____ Gé pelést vállalok vál­lalatoknak, Intézmé­nyeknek és magán­személyeknek. Leve­leket „Megbízható” teltekre véd hlrddő- Irodába (Jókai utca 9.) kérek. Eladó Vácott bekerí­tett szölös-gvümölcsös íPanvölw 8.). Érdek­lődni: Pásztor, Tabán utca 40—42. ZA forgalmi rendszá­mú Polski 125-ös sze­mélygépkocsi — más­fél éves motorral — eladó. Irányár: 35 000 forint. Cím: Verőce- maros. Béke utca 28. Ojfounlandi kutya- kölykök eladók. Ér­deklődés: váci, 10-484. es telefonszámon. A Cement- és Mész­művek vezérigazga­tósága közgazdasági technikumi, Illetve szakközépiskolai és középfokú munkaügyi tanfolyami végzett­ségivel rendelkező munkaügyi előadót keres azonnali belé­péssel. — Jelentkezni lehet: önéletrajzzal a CEMÜ vezérigazgató­sága, munkaügyi osz­tályvezetőnél. Vác, Lenin út 16. 2600. Te­lefon: 11-922/233, Török-hegy, déli lej­tőjén 400 négyszögöl szőlő-gyümölcsös el­adó. Érdeklődni lehet: Vác, Mártírok útja 52. Sürgősen eladó Vác- Törökhegyen 554 négy­szögöles szántóföld (zárt kert). Érdek­lődni: Ruszin Mihály- né, Budapest X. kerü- let, Dömsődl utca 35. Eladó: másfél szobás ház, állattartásra Is alkalmas udvari rész­szel. Érdeklődni lehet mindennap 17 óra után: Vác, Szivárvány utca 1. Fiatal, (gyermektelen házaspár albérletet keres vagy eltartási szerződést kötne. Te. lefon: Vác, 12-411/8. (É. Kovácsi. _______ Sü rgősen eladó két- szobás összkomfortos. 57 négyzetméteres, te- lefcnnai ellátott örök­lakás. 85 000 forint + OTP-átvá.llalás. Gödi csere ' )g lehetséges. Érdeklődés: váci. n-437-es telefonszá­mon. Egészségügyi Szakkö­zépiskola (Vác, Géza király tér 8.) konyhai dolgozót és takarítót felvesz: Jelentkezés: 9 órától 14 óráig, Gödön, Sződligeten. beköltözhető, kertes házat vagy házrészt venne fiatal egészség- ügyi házaspár, kész­pénz + életjáradékért. Leveleket „Göd" Jel­igére hirdetőirodába (Jókai utca 9.) kér­nek. 350 négyszögöl szőlő­gyümölcsös. főútvonal mentén eladó. Aján­latokat „Zárt kert” jeligére: Vác, Posta­fiók: 148. 2601.________ Teniszpályák ä váci Duna-parton! Tenisz­suli, felnőtt oktatás, pályabérlés (közüle- teknek Is). Nyitás: augusztus 13-án. reg­gel 6 órakor. Érdek­lődni lehet: Kenéz Attila, Vác, Kosdi ut- ca 2, (Telefon: 11-664). A Vác városi Tanács V. B. Költségvetési Üzeme felvételre ke­res férfi dolgozókat parkgondozó, építő­ipari kőműves, építő­ipari kövező, kubikos és köztisztasági felra­kó munkakörbe. Bé­rezés gyakorlattól füg­gően. a munkaügyi szabályzat szerint. Je­lentkezés: Vác. Deák­vári fasor 2. (Üzem- o-d^cS-l csoportnál). Gépi varráson kívül bármilyen bedolgo­zást vállalok, főállás­ban. Kocsis Zoltánná, Vár* Mnrx tér 9. Lakóház-üvegezés, keretezés Vác. Sztá­ron Sándor utca 16. Nvitva: IS M-tói t8 óráig. Dunakanyar Eladó: AKO 4X4iu kis teherautó, friss mű­szakival. Homolya. Nézsa, Táncsics u. 21. . ISSN 0133—2759 (Váci Hírlap) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom