Pest Megyei Hírlap, 1983. július (27. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

J o—° 3. oldal: Hasznosítható tapasztalatok Föl-földübörögnek a kombájnok 1. oldal: Napokig nem kell öntözni Felkészülés a tanévre 6. oldal: A piliscsévi győztes Lacházán 7—8. oldal: Heti radio­es televízióműsor PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXVII. ÉVFOLYAM, 154. SZÄM Ára; 1,10 forint 1983. JÚLIUS 1., PÉNTEK Billend UEusu tegnapi programja Ismerkedés az országgal Kádár János és Losonczi Fái fogadta a török miniszterelnököt Magyar-kuvaiti A SZÖVOSZ meghívására június 24—30. között Abdul Rahman al-Modahkának, a kuvaiti Union Coop elnökének vezetésével szövetkezeti kül­döttség tartózkodott hazánk­ban. Szlamenicky Istvánnal, a SZÖVOSZ elnökével folyta­tott tárgyalások alapján a jö­vőben növelni kívánják a ma­gyar méz- és a gyümölcsex­portot, s lehetőség kínálkozik egyéb mezőgazdasági termé­kek, élelmiszerek szállítására, továbbá szellemi exportra is. Bülend Ulusu, a Török Köz­társaság miniszterelnöke, aki hivatalos látogatáson tartóz­kodik Magyarországon, csü­törtöki programját Székesfe­hérváron kezdte: az Ikarus ka­rosszéria- és járműgyárát ke­reste fel. A vendégeket elkísér­te útjára Nagy János külügyi államtitkár, Fóti Iván, hazánk Törökországi és Osman Busman, Törökország budapesti nagy­követe. Bülend Ulusu Budapestre visszatérve — Gérnyi Kál­mán, a Fővárosi Tanács elnök- helyettese kalauzolásával — a főváros nevezetességeivel is­merkedett. Losonczi pál, az Elnöki Ta­nács elnöke az Országházban hivatalában fogadta Bülend Ulusut. A szívélyes légkörű A török miniszterelnök Székesfehérvárott, az Ikarus gyárban. Fock Jenő látogatása Cegléden A technika házát avatták a városban Fock Jenő Időszerű gazdaságpolitikai kérdésekről tartott tájékoztatót. Mellette jobbra Cservenka Ferencné és dr. Mondok Pál, balra Kovács Károly Veress Jenő felvétele Tegnaptól új székházban te­vékenykedik a Műszaki és Természettudományi Egyesü­letek Pest megyei szervezeté­nek ceglédi városi-járási in­téző bizottsága. A nagy múltú alföldi településünkön nagy­arányú társadalmi összefogás­sal és az MTESZ anyagi támo­gatásával épülhetett fel egy régi ház átalakításával ez a létesítmény, amely nemcsak a különböző egyesületi cso­portokban tevékenykedő ér­telmiségieknek ad otthont, hanem az egész város közéle­tének lesz várhatóan az egyik központi'., Ezzel a megállapítással ad­ta át a tegnap délutáni ün­nepségen a székházat Fock Jenő nyugalmazott miniszter­elnök, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának tagja, az MTESZ el­nöke a lelkes tagságot kép­viselő Borsos Arnoldnak, az .grokémiai Labor vezetőjé­nek, a szövetség helyi titkárá­nak. Az avatási ünnepségen megjelent Cservenka Ferenc­né, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a Pest me­gyei pártbizottság első titkára, és dr. Mondok Pál, a megyei tanács elnöke, valamint az MTESZ, a város és a járás több vezetője is. A megnyitó előadást Ko­vács Károly, a városi tanács elnöke, a szövetség helyi in­téző bizottságának elnöke tartotta, aki megemlékezett arról a több mint három év­tizedes fejlődésről, amely az alapjában mezőgazdasági te­lepülés életét meghatározza. Elmondta, hogy 1955-ben ala­kult az első csoport alig né­hány agrárszakember részvé­telével, napjainkban viszont már nyolc egyesületben 700 tagot tartanak nyilván, Fock Jenő tájékoztatóját a 3. oldalon ismertetjük. találkozón részt vett Nagy Já­nos, Ercüment Yavuzalp kül­ügyi államtitkár, Fóti Iván és Osman Basman. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára dél­után a KB székházában fogad­ta Bülend Ulusut. A szívélyes légkörű találko­zón véleménycserét folytattak a nemzetközi éleit időszerű kérdéseiről, különös tekintet­tel az európai biztonság és együttműködés problémáira. Megel égedéssel állapították, meg, hogy dtSzágaink 'együtt­működése eredményesen fej­lődik és megerősítették készsé­güket a kölcsönösen előnyös kapcsolatok további elmélyíté­sére. A találkozón jelen volt Lá­zár György, a Minisztertanács elnöke, Ercüment Yavuzalp, valamint Fóti Iván és Osman Basman. Kétoldalú megbeszélésekre került sor a Bülend Ulusu kí­séretében levő személyiségek és magyar partnereik között. Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter Sa- bahattin özbek élemezési, me­ző- és erdőgazdasági minisz­terrel találkozott. A megbeszé­lés során áttekintették a nö­vénytermesztésben, állatte­nyésztésben és az erdőgazdál­kodásban adódó együttműkö­dési lehetőségeket. Megállapították, hogy lehe­tőség kínálkozik közös fellé­pésre a harmadik piacon. A nap folyamán a török minisz­ter felkereste a Gyümölcs- és Disznó vény termesztési Fejlesz­tő Vállalatot, a Magyar Tudo­mányos Akadémia martonvá- sári gabonatermesztési kutató intézetét és a gyúrói Egyet­értés Termelőszövetkezetet. Bajnok Zsolt államtitkár, a Tájékukat isi Hivatal elnöke Candemir önhon török minisz­terelnökségi tájékoztatási ál­lamtitkárral tárgyalt a két hi­vatal és a tájékoztatási intéz­mények munkájáról, az együtt­működés lehetőségeiről. Megállapították, hogy adot­tak a lehetőségek a kapcsola­tok továbbfejlesztésére, külö­nösen a két ország televíziói és újságírói között. Este Bülend Ulusu és felesé­ge, Lázár György és felesége társaságában megtekintette a KISZ központi művészegyüttes tánckara és rajkó-zenekara folklórműsorát az együttes székházában. Az előadáson jelen volt a török miniszterel­nök kíséretének és a magyar tárgyalócsoportnak több tagja. Megerősített pártköii kapcsolatok Kádár János találkozója Gilberto Vieirával Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csü­törtökön a KB székházában ta­lálkozott a hivatalos látogatá­son hazánkban tartózkodó Gilberto Vieirával, a Kolum­biai Kommunista Párt főtitká­rával. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen tájékoztatták egymást pártjaik feladatairól. Véleményt cseréltek a kom­munista mozgalom, valamint a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, különös figyelmet fordítva Közép- és Latin-Ame- rika helyzetére. A két párt vezetői aggoda­lommal szóltak a reakciós erők fokozódó beavatkozási kísérleteiről a Karib térség­ben, amelyek veszélyeztetik a világbékét. Támogatásukról biztosították a népelnyomó diktatúrák és támogatóik el­len, a szabadságért, a társa­dalmi igazságért küzdő Salva­dort, chilei és más latin-ame­rikai hazafias erőket. Kifejez­ték szolidaritásukat a kubai és nicaraguai néppel, amelyek országaik függetlenségét és építő munkájuk eredményeit védelmezik. Állást foglaltak amellett, hogy a latin-ameri­kai válsággócokat tárgyalásos úton számolják fel, mert ez jól szolgálná az amerikai földrész, a nemzetközi béke és bizton­ság ügyét. Megerősítették készségüket a pártközi együttműködés el­mélyítésére és hangsúlyozták, hogy a jövőben is elősegítik a mindkét nép javát szolgáló sokoldalú kapcsolatok fejlesz­tését a Magyar Népköztársa'’ " és a Kolumbiai Köztársaság között. A találkozón jelen volt Várleonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának, titká­ra. Júliusban országszerte Fokozott közúti ellenőrzés Pénteken az ország vala* mennyi megyéjében és Buda­pesten fokozott közúti ellen­őrzés kezdődik, s az július vé­géig tart. Az Országos Rendőr­főkapitányság tájékoztatója szerint ezzel az akcióval is se­gíteni kívánják a közlekedési fegyelem megszilárdítását, s a balesetek megelőzését. A fokozott ellenőrzést — a nyári hónapokban megnöve­kedő forgalmon túl — az év első négy hónapjának baleseti statisztikája is indokolja. Má­jusig csaknem 7 százalékai nőtt a személyi sérüléses bal­esetek száma az előző év azo­nos időszakához viszonyítva. Jelentősen — 14 százalékkal — több volt a halálos kime­netelű közlekedési baleset: négy hónap alatt 366 ember vesztette életét. A járművezetők által elő­idézett balesetek többsége vál­tozatlanul a helytelenül meg­választott sebesség, as elsőbb­ségadás elmulasztása, a sza­bálytalan irányváltoztatás, kanyarodás, illetve az előzés szabályainak megszegése miatt következett be. Hangsugárzók A kereskedelmi kamara új bizottsága • • Összetett feladatkörrel A Magyar'.Kereskedelmi Ka­mara székházában tegnap dél­előtt alakult meg a kamara Budapest—Pest megyei össze­kötő bizottsága. Mint Beck Tamás, a kamara elnöke el­Nyitás előtt az űrlaboratórium Körpályán a Szaljut—7 Az űrállomás készleteinek számbavételével, az űrhajóju­kon magukkal vitt műszerek, tudományos eszközök elhelye­zésével töltötte első teljes munkanapját a Szaljut—7 űr­állomáson Vlagyimir Ljahov és Alekszandr Alekszandrov. Otthonuk, az űrhajóból, a Szaljut—7-ből és a Kozmosz mesterséges holdból álló űr­komplexum jelenleg csaknem kör alakú pályán kering a Föld körül. A pályának a Föld felszínétől mért legtávolabbi pontja 343 kilométerre, a . leg­közelebbi pedig 328 kilométer­re van, síkja pedig az Egyen­lítő síkjával 51,6 fokos szöget zár le. Az űrkomplexum 91,1 perc alatt tesz meg egy teljes fordulatot. Ljahov és Alekszandrov egyik legsürgetőbb feladata, hogy a Földről magukkal vitt felszerelést áthordja az űrállo­másba, s a Szojuz T—9-et fel­készítse egy esetleges gyors tá­vozásra. A szovjet űrhajózás történetében ugyan még egy­szer sem fordult elő, hogy a kozmonautáknak a tervezett időpont előtt, hirtelen el kel­lett volna hagyniuk az űrállo­mást, de az űrhajósok minden út alkalmával, előre nem lát­ható körülményekkel számol­va végrehajtják ezt az óvin­tézkedést. A két űrhajós most esik át a súlytalansághoz való alkal­mazkodás legnehezebb, kezd: szakaszán. Ha ezen sikerre! túljutottak, akkor kinyitják a Szaljut—7 és a Kozmosz—1443 közötti, ma még zárva tartó’ ajtót, s a nagyméretű űrlabo­ratóriumban megkezdődik az igazi tudományos munka. mondta, a területi bizottságok megalakulásukkor, 1970-ben elsősorban kereskedelemfej­lesztő segítséget nyújtottak a vállalatoknak. Súlyuk a kama­ra feladatainak bővülésével, s az ezt követő átszervezéssel megnőtt. Ma már az összekö­tő bizottságok nem kevesebb­re hivatottak, mint hogy gya­korolják a kamara funkcióját a helyi irányító szervekkel kapcsolatban, ellássák az adott területi egységben az érdek- képviseletet olyan kérdések­ben, amelyek tanácsi hatáskör­ben vannak.' (Példa az utóbbi­ra a területfejlesztés, a mun­kaerőgazdálkodás, az infra­struktúra.) Ugyanakkor az ér­dekvédelem, s az érdekegyez­tetés fórumaivá is váljanak. Szerepük korántsem kevés, az új, export árualapok feltárá­sában sem. Az öt területi bi­zottság — az észak-dunántú­li, az észak-alföldi, a dél-al­földi, az észak-magyarországi — hosszabb ideje sikeresen működik. A Budapest—Pest megyei bizottság megalakulá­sával befejeződött a kamara egész országot behálózó össze­kötő bizottsági rendszerének kiépítése. A 807 kamarai tagvállalat közül az előzetes felmérés szerint a Budapest—Pest me­gyei összekötő bizottság mun­kájában 197 vállalat — 158 budapesti, 35 Pest megyei, s négy más megyékből — kíván részt venni. Éppen ezért a bi­zottság elnöksége két, azonos jogkörű budapesti, illetve Pest megyei tagozatot hozott létre. A Pest megyei tagozat társel­nöke, Édes István, a PEVDI vezérigazgatója. Az elnökség tizennégy tagú. Feladatuk, hogy részt vegyenek terület- fejlesztési kérdések eldöntésé­ben, éppúgy, mint a helyi kör­nyezetvédelmi, infrastrukturá­lis, munkaerő-ellátással össze­függő kérdések megoldásában. Ezeket a tennivalókat hangr súlyozta az összekötő bizott­ság alakuló ülésén Balogh László, a Pest megyei pártbi­zottság titkára is. V. E. Igényes zenei programot csak megfelelő hangteljesít­ménnyel lehet közvetíteni. Az Elektroakusztikai Gyár kísér­leti főosztályán új hangsu­gárzó rendszerek fejlesztésen dolgoznak. A tökéletesebb hangvisszaadás érdekében az átviteli frekvenciasávot az új berendezéseknél több tarto­mányra osztották. ELET*® Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Kanada nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte Edward Richard Schreyer főkormányzót. Theo­dore Jean Arcand, Kanada budapesti nagykövete, az ün­nep alkalmából fogadást adott a rezidenciáján. Részt vett a fogadáson Schultheisz Emil, egészségügyi miniszter, vala­mint politikai, gazdasági, kul­turális és társadalmi életünk számos más vezető személyi­sége. Juhár Zoltán belkereskedel­mi miniszter, Norbert Steger osztrák alkancellár, szövetségi kereskedelem és iparügyi mi­niszter meghívására Ausztriá­ba utazott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom