Pest Megyei Hírlap, 1983. június (27. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-07 / 133. szám

%m<n> 1983. JÚNIUS 7., KEDD Perdül a szoknya, koppan a csizma Népek táncai Pilisvörösváron Népek táncai mutatkoztak be szombaton este Pilásvörös- váron, a művelődési házban. Nem véletlen, hogy a soly­mári zenei hetek rendezvé­nyének az új művelődési ház adott otthont- Még alig szá­radt meg a falakon a festék, amikor a ház gazdái elhatá­rozták, hogy — a helyi igé­nyekre és lehetőségekre építve — a nemzetiségi amatőr együt­tesek találkozóhelye, módszer­tani központja lesz Pilisvö­rösváron. Karakterek bemutatása Tavasz óta jó néhány cso­port megfordult már náluk. Sikeres a Két együttes egy műsorban címmel megindított sorozat, a nemzetiségi és szakmai tanácskozások. A szombati találkozó újabb mér­földkő volt e program megva­lósításában. Nem véletlen, hogy megtelt a nagyterem, a falu apraja-nagyja, de még a környékbeliek is eljöttek, hogy megnézzék az együttesek be­mutatkozását. Az est rendezői a kétórás műsorban a különböző népek táncainak, jellegzetességeit, karakterét szerették volna megjeleníteni. Nem rajtuk múlott, hogy o színvonal meg­lehetősen hullámzó volt. Lát­hattunk kiemelkedő produk­cióikat és egészen gyengéket is. Az Észaik-budai Áfász Bem táncegyüttese nem vé­letlenül szerzett évek óta ne­vet magának. Mintegy keretet adtak az estének, amikor a szatmári magyar verbunk és csárdás fergeteges kezdőtánca után ők zárták a sort székely legénytánccal, palóc és sár­közi karikázóval. Mesterség­beli tudásuk párosult a kidol­gozott koreográfiával. Ugyan­akkor a jó válogatással szinte az egész magyar tánckincs ke­retmetszetét bemutatták. Meglepetésként szolgált a bolgár Marpenyica táncegyüt­tes és a Zsarátnok hangszeres együttes. Nem véletlenül sze­repeltek olyan sikerrel a Ki mit tud?-on- A közönség vas­tapsa fogadta az erőteljes tán­cot, amely újdonságával ha­tott mindenkire. Parov Niko­ffe 4 . solymári Itlsfllál.olc szereplés lőtt. Fenti képünkön: A Bem együttes párosa. Iától, az együttes művészeti vezetőjétől megtudtuk, hogy a zenekar csak most csatla­kozott a .tánckarhoz, s úgy tű­nik, sikeres a találkozás. — Bolgár néptánctípusokat hoztunk Pilisvörösvárra — mondotta Szilvásy István, az együttes egyik koreográfusa. Miért éppen a bolgár táncot és népművészetet választot­tuk? A magyar és bolgár tör­ténelem közös vonásait ku­tatva, sok érdekességet fedez­tünk fel; így jutottunk el a zene és a tánc rokon vonásai­hoz. Ugyanakkor érdekes, hogy a bolgár népművészet még ma is élő; öntörvényűén keletkeznek dalok, táncok, népmesék a falvakban. Játékos csúfolok A solymáriak két együttes­sel jöttek. A legkisebbek a helyi, német nemzetiségi szo­kásokat elevenítették fel. Ma- ninger Miklós művészeti veze­tő jó érzékkel gyűjtötte cso­korba a solymári gyermekjá­tékokat, tréfás csúfolókiat, amelyeket megannyi ötlettel vitt színre. A gyerekek játé­kos bája jelentette az előadás különlegességét. Külön szót érdemei az eredeti ruha, ame­lyet a solymári nagymamák varrtak egykori mintára. Csupán a kisfiúk túlcicomá- zott kalapdísze törte meg a harmóniát A nagyobbak a polka megannyi változatát mutatták be jókedvvel, meste­ri tudással. Kísérőjük Fried­rich Ignácné pedagógus, ides­tova negyven esztendeje ta­nít Solymáron: — A solymáriak őrzik a ha­gyományokat — fejtegette a fellépés előtt, A szülők, nagy­szülők napokig készítik, vasal­ják a ruhákat, hogy olyan le­gyen az, mint az ő fiatalsá­guk idején- Ilyenek a hajba fonott rozmaring, a gyerekjá­tékok, csúfcxlók is. Stílusában egységes volt a szlovák nyelvű általános is­kola és gimnázium táncegyüt­tesének előadása. A bemuta­tott három táncban a lírai cizelláltság ötvöződött a szilaj vadsággal. Külön színt jelen­tett a két szólóénekes szerep­lése, ahogyan a szerelemről, a félbemaradt ruháról, a min­dennapi élet eseményeiről da­loltak. A pilisvörösvári nem­zetiségi népi táncegyüttes ez­úttal az utánpótlást, a legki­sebbeket léptette színre. A szereplési lehetőség alkalmas volt arra, hogy a csoportot el­mélyültebb munkára buzdítsa. Alig-alig tudtak elrugaszkodni a kisdiákok az egyszerű lé­pések figyelésétől. Hiányzott a testtartás feszessége és nem utolsósorban a begyakorlott­ság. Fellépésüknél a szándék volt a fontos, hogy érezzék a közönség előtti szereplés fele­lősségét, éppen ezért kell még nagyon sokat gyakorolniuk. Színpadról a buszba A találkozókon az együtte­sek bemutatkoznak a közön­ségnek. Ez alkalommal a meg­méretésre s az egymás megis­merésére. Ezért lenne jó, ha az együttesek vezetői a fellé­pés után arra ösztönöznék a táncosokat, hogy nézzék meg a többieket is. Ehelyett a színpadról lejövőket várta a busz­Erdősi Katalin Új szellők Kerepestarcsán Évek óta az ígéret földje Nem tudjuk elkerülni Ke- repestarcsát, ha a HÉV-vona- lat vagy a harmincas utat vá­lasztjuk. Mammutfalu, amelyet tizenhétezernél többen mon­danak szűkebb hazájuknak. Ennek a nagyközségnek rosz- szabbak a művelődési adottsá­gai, mint sok kis Pest megyei eldugott falunak. Kerepestar- csa évek óta az ígéret földje. Kétszerezett lehetőség Legalább fél évtizede gran­diózus terveket ismertetnek a település államigazgatási ve­zetői, és ezekből csak az utób­bi hat hónap alatt láthattunk megvalósulni egy keveset. Keveset? De mihez viszonyít­va? A negyedszázezer lakosú Gyálhoz? Vagy Budakeszihez viszonyítva, ahol országosan is nagyszerű közművelődési intézmény épült az elmúlt fél évtizedben? A válasz azért nehéz, mert Kerepestarcsán jó közművelődési központ volt két évtizeddel ezelőtt, de a karbantartásával senki sem törődött. Az épület lassan el- agott, tetőszerkezete bero­gyott, falai megrepedtek: el­pusztult! Majdnem semmi maradt! Ehhez képest valóban jelentős a fejlődés. „Tavaly az év végére minő­ségi javulást értünk el” — kezdi indokolatlan védekezés­sel a beszélgetést Mladeniczki Mihály, Kerepestarcsa alig egy éve kinevezett tanács-vb- titkára. Indokolatlan a véde­kezés, mert a változások fel­tételezhetően együtt járnak a tanácsi vezetésben lezajlott személycserékkel. Elsőnek a régi kistarcsai könyvtárt em­líti. A nagyközségi pártbizott­ság régi épületébe költöztet­ték a bibliotékát, amely a megörökölt . körülményekkel is legalább kétszeresen ked­vezőbb feltételek közé került a Deák Ferenc utcában, s a fenntartási, beszerzési összeg is közelítően egyharmadával növekedett. ; — Kerepesen a tanács elad­ta a megroggyant művelődési házat és könyvtárat a terme­lőszövetkezetnek egymillió fo­rintért — mondta a vb-titkár. — Ezt az összeget zároltuk. A régi általános iskola épületét le kellett bontanunk, de a tol­dalékként épült két tanterem­ben — egy előcsarnokkal ki­egészítve — helyet kapott a könyvtár. Ezzel a két könyves intézmény 25 ezer kötete megfelelő körülmények közé került. S a tanácsi intézkedé­sek „visszaigazolásának” te­kintjük, hogy a rendszeres ol­vasók aránya sokkal jobb a V-FIGYELŐ Osztrigís Mid. Ha a tele­vízió olykor — egyre ritkáb­ban — színházi közvetítést sugároz, akkor egy súlyosabb mondandójú dráma jeleneteit nézve, nemigen hiányzik a közönség jelenléte. A néző eminnen a készülékek előte­réből önmaga is reá tud han­golódni a színpadon történő eseményekre, hiszen azok üzenete (hadd használjuk itt mi is ezt a divatszót), minden külső segítség nélkül hozzá is elér. Am ha vígjátékot rög­zítettek a kamerák, akkor bi­zony már jó ha halljuk a nem látható avagy csak oly­kor-olykor mutatott publikum tapsát, kuncogását, mert ezek az akusztikai jelek hozzásegí­tik az előfizetőt ahhoz, hogy annak az egyszer volt nagy vidámságnak utólagos részese legyen. Egyáltalán, érezze a néző, hogy amazok ott a szín­pad közvetlen közelében, mit s hogyan reagáltak le, mely poénra, milyen erőteljes vá­lasz következett- Mindezt azért kellett itt el­sorolni, mert azon esetben, amikor egy hagyományos víg­játék stúdióváltozatát forgat­ják a Szabadság téren, akkor ezek a viháncolások, röhög- csélásek nyilvánvalóan elma­radnak, s a színészek úgy kel­letik magukat, hogy nem tud­ják lemérni: na itt jóil gesz­tikuláltam, amott meg hatá­sos volt a kivonulásom. A de­rűsebb irományok megeleve­nitéséhez egyszerűen kell a közönség, hogy mint a telje­sítményt visszaigazoló tömeg azonnal jelezzen, ítélkezzen. Hogy mennyire így van — lehet —, ez, arra kitűnő pél­da volt a vasárnap esti Oszt- rigás Miéi, Feydeau népszerű darabjának megmagyarított és megzenésített televíziós vál­tozata. Közkeletűen szólva, ez a feldolgozás ordított a né­zők, mármint a testközeli né­zők után. Üvöltött akkor, amikor a szereplők, úgymond. kiszóltak a játékból — egy csoportnyi kiválasztott jegytu­lajdonosnak hatásosan ki lehet szólni, de több milliónyi elő­fizetőnek nem —, és hujjan- tott akkor, amikor a soros félreértés azonnali és ösztönös ovációra volt érdemes. Dehát a Zenés tv-szinház- nak nincs nézőtere, és sem a kiszólások, sem helyzetko­mikus megnyilvánulásai nem kapták meg a maguk hol job­ban, hol kevésbé jól megér­demelt nyugtázását. S mivel ez a reagálás elmaradt, a színészeik túlnyomó többse0? nem érezte igazán ezt az elő­adást. Alig vett részt benne például Bárdi György, aki — gondoljunk csak kabarébeli működésére — igazából min­dig az előtte kacagó hallgató­ságnak játszik, s szintúgy dok­tori társa. Szilágyi Tibor, aki megint csak akkor hevüil fel igazán, ha valóságos szemek merednek rá és nemcsak a továbbító masinák. Ha meg­gondoljuk, talán csak maga Osztrigás Mici, azaz Galambos Erzsi volt olyan, mint amilyen címszereplő egy vígjátéki elő­adásba kell: tehát felszaba­dult, tehát szélsőségesen ked­ves és szemtelen. Az is megeshet persze, hogy a színészi játék visszafogott­ságában, a komédiás kedv fé- lig-negyedig való buzogásában a zenei betétek is ludasak. Feydeau darabját ugyanis Fé­nyes Szabolcs — Szenes Iván verseire írott —, dallamokkal ruházta fel, ám ezek az éne­kes pótlékok sokkalta kevés­bé sikerültek, amint az illett, s kellett volna. Egyetlen igazi nóta sem akadt közöttük, s amit az amúgy is lelkesületlen színészek eldaloltak, azok — lévén javarészt andalgó kel- lemkedések —, sem lódítottak a játékon, inkább elkényel- mesítették azt. Gobbi. Gobbi itt, Gobbi ott, Gobbi mindenütt- Mármint Gobbi Hilda, aki most ünnepli hetvenedik születésnapját, és akit most úgy köszönt az or­szág, ahogyan ez a nagy mű­vésznő és kiváló ember meg­érdemli. A televízió sem ma­radt ki a tisztelgők sorából, és vasárnap este egy remek­beszabott portréfilmet sugár­zott róla. Bátran állíthatjuk, hogy ez a műsor volt a leg­szebb tisztelgés valamennyi megemlékezés között. Akácz László megyei átlagnál. Ennek a si­kernek persze a könyvtárosok a közvetlen kovácsai. Rugalmas kapcsolódások Többszörös hősi hurrában részesítettük a kerepestarcsai niozi átépítését. A Pest me­gyei Moziüzemi Vállalat sok tétovázás után végre hozzá­kezdett a használhatatlanná vált intézmény átépítéséhez. Négy-öt határidő-módosítás után sem fog elkészülni a fel­újítás, mert rosszak voltak a tervek és rosszul mérték fel a technológiái adottságokat is; de még mindig a községieké a várakozás. A nagyközségi ta­nács hozzájárult az építke­zéshez es az építőipari kapa­citás biztosításához, hogy a mozi emeleti részén kialakít­hassanak egy kiselőadót, klubhelyiséget, amely bázisa lehet a ma még nem létező művelődési háznak. Kerepestarcsán még való­ban nem létezik művelődési ház, amelynek költségvetese majdnem 400 ezer forint, s amellyel egy évtizednél ré­gebben gazdálkodik Horváth Klára igazgató. Ki-ki döntse el, hogy jói sáfárkodik-e a gondjára bízott területtel és pénzzel. — Tudomásul kell venni: Budapest határában senki nem jön ki az elegánsan be­rendezett lakásából egy köz­művelődési intézményoe, ahol az alapfeladatok ellátásara sincs lenetőség — jelentette ki a művelődési „ház” igazga­tója. — Ezen alapvető igazság mellett sem lehet belenyugod­ni a semmittevésbe. Keresni kell a rugalmas kapcsolódáso­kat: a községi Il-es és III-as iskola kitűnő partnernek bizo­nyult, hiszen a napközikben, a tanulószobai helyiségekben tartjuk a művelődési ház fog­lalkozásainak jelentős részét, s persze a könyvtárak is szí­vesen adnak helyet. A nem létező művelődési háznak tizenhét közművelődé­si kis csoportja van, a művé­szi tornától a felnőttek páva­körén át a kertbarátok kö­réig és a gyermektánccso- porttól a KRESZ-tanfoiyamig. Jól működik a cigányklub és az ifjúsági kör (netán nevez­zük klubnak?). A nyugdíjasok a területi megoszlásnak meg­felelően két helyiségben is összejöhetnek. Sok-sok — hi­tünk szerint — méltó dicséret után viszont meg kell állapí­tani, hogy rossz az ismeret- terjesztő munka. Az 1982—83- as évben 60 ismeretterjesztő előadás maradt el, mert néni érkeztek meg az előadók az ellenőrzés után sem. Joggal várt milliók Kerepestarcsa népművelői — a könyvtárosok és a látens művelődési ház igazgatója — mindent megtesznek, vagy inkább mondhatjuk: megpró­bálnak mindent elkövetni, hogy a nagyközségekben ne haljanak el a meglévő, nem túl élénk igények. Hibát elkö­vetni nem szabad! Azért sem, mert mérhetetlen energiát követel majd az igények új- raébresztése, ha lesz egyszer művelődési ház Kerepestar­csán. Pedig lesz! A régi művelő­dési ház értékesítéséért kapott egymillió forintból a nagyköz­ségi tanács — az igények szerint — még ebben az év­ben megkezdi az építtetést. Fi­gyelembe vették a megalapo­zott társadalmimunka-ígérete- ket, de akkor is szükség van még kétmillió forintra. Ez utóbb említett összeget a já­rási hivatal közművelődési felügyelője igényelte az Or­szágos Közművelődési Tanács­tól, amely szóban — írásban még nem — képviselői által határozott ígéretet tett a tá­mogatás megadására. Kerepestarcsán — sok-sok év után — bíznak a közmű­velődési feltételek alapvető megújításában. Okuk, joguk van ehhez a hithez, hiszen ez utóbbi fél évben a minimális­nál kétszeresen jobbak a közművelődési adottságok, s egyre inkább az igények Is követelővé válnak ebben a nagyközségben. S nemcsak ebben. Kerepestarcsa jelenleg a megye második legnagyobb faluja, s a feltételek megte­remtésében a félúton porosz- kál. S a már említett Gyál község, egész Európa legna­gyobb faluja, de egy szobányi mindenre alkalmatlan könyv­táron kívül semmi néven ne­vezendő közművelődési intéz­ménnyel nem rendelkezik. Ke­repestarcsa már előnyben van; legalább az akarás har- matcseppjei látszanak... Kr. Gy. Búcsúban jártunk... Akik eltöltöttek két napot a váci búcsúban, joggal fordul­hatnak szociális segélyért hiva­tali főnökeikhez, mert a patinás város főterén méregdrágán mérték, többnyire a bóvlit. Nos, az egészet illetlen komo­lyan venni. Hát tréfáljunk — komolyan. Tegnap hallottam, hogy tegnapelőtt (vasárnap) volt kétszáz éve, amikor az ember tartósan fel tudott emelkedni a levegőbe. Az év­fordulón ez nem akart sike­rülni: a Ha 701 számú hőlég­ballon egyszemélyes legénysé­ge szombattól fújtatta az ív­lángot, de még a pányvákat sem sikerült kifeszítenie. S amikor ráakasztották a tom­bola fődíját, az óriás kutyát, volt vagy másfélméter a plüss- eb, amely egyetlen lakásban sem fér el anélkül, hogy a győztes ágyát ki ne kéne ten­ni a folyosóra... szóval ez a húszkilós kutya kölöncként földrefogta az észveszejtő gömböt. E nagyra nőtt bubo­rék komoly hasznot hozhatott, mert reklámozta, hogy Tanul­jon a BKV-nál. Hát ez a léggömb akár szim­bóluma lehetne a váci bú­csúnak, mert kizárólag lefe­lé akart menni, s ebben csak az anyaföld akadályozta. De az évek önmagukért beszél­nek, bizonyítván e rendez­vényforma meredek leívelését. Az ember úgy érzi; tán meg kellene szüntetni. Szóval... a nagy színpadon Mr. Luis Jakab, azaz Jakab Lajos az orrával megpróbálta behorpasztani karateellenfe­le homlokát — és majdnem sikerült neki. Aztán Jakab úr belerúgott néhányat edzett testű partnerébe, és a közön­ség tapsolt... Ezzel egy időben kultúrát terjesztett a neves nótaénekesek csoportja... A sör meleg volt! És annak is melege volt, aki eléggé el nem ítélhető módon enni akart. Bajor kocsmában 96, áraz kilencvenhat forint­ba került egy menü... per­sze olcsóbban is lehetett étkez­ni, alig egyharmadszáz forin­tot kértek a félarasznyi szál­kás halért, és egy másképpen 9 forintos sört állva, pohár nélkül, már 14 forintért is megihatott az ember. A fő­városi cipőbolt is kitelepült, merthogy — önmagukat így reklámozták — „Hívtak —jöt­tünk" és adtak papucsot négy­százért. Jó, hogy lehetett kap­ni. Minden, ami színvonalat je­lentett, az nem a búcsú köz* pontjában, a Március 15-e té­ren volt. Ki kellett „perkálni” egy jegy árát, hogy valaki megvegyen egy másik jegyet a Piros Ildikó — Huszti Péter műsorra, vagy a Galambos Erzsi — Haumann Péter produkcióra. Nos, miért voltak hát állan­dóan legalább ötezren a Már­cius 15-e téren? Mert olyan népi ünnep, amelyen az is társra találhatott, aki magá­nyosan jött, olyan, amely ki­elégíti — egy nem túl magas szinten — az emberek közös­ségigényét, magyarosan le­hetett enni-inni, kulináris örö­möket kielégíteni — azt sem túl magas szinten. Kriszt György

Next

/
Oldalképek
Tartalom