Pest Megyei Hírlap, 1983. május (27. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-18 / 116. szám

VÁC! A PEST MEGYE! HÍRLAP VÁC! JÁRÁS! ÉS VÁC VÁROS! KÜLÖNKIADÁSA XXVII. ÉVFOLYAM, 116. SZÁM 1983. MÁJUS 18., SZERDA k termelésről nemcsak papíron Fiatalok mozgalma a Fortéban Hogyan segít az FMKT? A Forte Fotokémiai Ipar váci gyárának ez évi termelési terve 5,3 millió négyzetméter fotópapír és közel 1,3 millió négyzetméter fotofilm. A ter­vezett nyereségük 140 millió forint. A termelési célkitűzé­sek mellett folytatják a tavaly megkezdett extrúziós öntő­üzem nagyberuházását. A fia­tal szakemberek újításai, gaz­dasági felajánlásai mindig so­kat számítanak a tervek és cé­lok megvalósításában. Gecseg Enikő, a vállalat KISZ-bizottságának titkára az ifjúsági termelési mozgalmak­ról tájékoztatott. Műszakok a városért — KISZ-bizottságunk a vál­lalat terve alapján készíti el az akcióprogram gazdasági fel­ajánlásait. Ezt az alapszerve­zetek a maguk területére, a gazdasági vezetőkkel egyetér­tésben részletesen is kidolgoz­zák. A KISZ-tagok kilencven­nyolc százaléka szocialista bri­gádtag is. A mozgalmi munka és a brigádmunka egymástól szétválaszthatatlan. öt ifjúsá­gi brigádunk tagjai ebben az évben például a városi ifjúsá­gi munkaversenyben dicséretes eredményeket értek el. Azok közül az ifjúsági brigádok kö­zül, melyek 3 évnél régebben alakultak, a Barátság ’79 már másodszor nyerte el a KISZ városi Bizottsága vörös ván­dorzászlaját. Alkotó ifjúság Fiataljaink a vállalat által szervezett kommunista műsza­koknak is aktív szervezői. Ösz- szesen 2 ezer 315 társadalmi munkaórát végeztek. Az évi felajánlásunk ezt meghaladja. Többek között a vállalati sportpálya és a városi uszoda építésénél szervezünk társa- dalmimunka-akciókat. Mindent egy helyen A nyúltenyésztők öröme Vámosmikolán eddig úgy volt, hogy a kistermelőtől a nyulat átvette a gödi tsz, az áfész és a vámosmikolai tsz, Most a nyulakat egye­dül a perőcsényi Vörös Csillag Tsz veszi át. Ez a tsz biztosít­ja a tápot és más takarmányt a nyúltenyésztéshez, amit a lakosság nagy kedvvel folytat. Ezt bizonyítja az is, hogy havonta 19—20 mázsa nyulat, 750—800 darabot vesznek át, adnak le. Van olyan tenyésztő is, mint például Pólyák Tibor nyugdí­jas, aki ebben az évben 400 kilogramm nyulat adott le, de ehhez hasonlók vannak többen a községben. A nyúltenyésztők elmondják, hogy rendszeresen be tudják szerezni a tápot és más takarmányt. Nem kell attól tartani, hogy az egyik he­lyen leadják a nyulat, a takar­mányért pedig máshová kell menni. Nem kell azt hallaniok: — menjen oda takarmányért, ahol a nyulat leadta. A nyúl- tenyésztés jól jövedelmez és ellátásukat az otthon lévő bármelyik családtag meg tud­ja oldani. A pénz meg min­dig jól jön a házhoz, tartja a közmondás is. K. G. Gyenes Lajcsné a leadott nyúl árával átvevővel Hártó Sándorné A gyerekkocsiban is nyuszik utaztak A szerző felvételei A fiatal műszakiak és köz­gazdászok tanácsa 1978-ban újjászerveződött. A héttagú vezetőség ugyan többször vál­tozott összetételében, de ez nem befolyásolta az elért szín­vonal tartását. Jelenleg száz­tíz tagja van, amelyből hu­szonötén felsőfokú végzettség­gel rendelkeznek. Feladatuk a termelést segítő tevékenységek szervezése, összehangolása. Szoros kapcsolatot építettek ki a Műszaki és Természettudo­mányi Egyesület Szövetségé­vel, amellyel több közös ren­dezvényt szerveztek. A KISZ- bizottsággal együttműködve gyárlátogatással egybekötött kirándulásokat szerveztünk. Az FMKT munkaprogramjá­ban minden éyben meghirde­ti az alkotó ifjúság pályázatot. A pályázati témákat a gazda­sági vezetőkkel megbeszélve választják. Tavaly hét pálya­munkát fogadtak el. Az előző évi újítások tizenhét százalé­kát fiatalok nyújtották be, ezek bevezetéséből 1,5 millió forint haszna származott a vállalatnak. A szakma ifjú mestere ve­télkedő megrendezésére csak két-három évenként van lehe­tőség, mert viszonylag kevés a fiatal szakmunkás. Eddig csak vegyész és gépész szak­mában mérhették össze felké­szültségüket az FMKT-tagok, ebben az évben a közgazdá­szoknak is tervezünk versenyt, Az OPAKFI-val közösen szervezzük az idén a szakma ifjú mestere vetélkedőt, amely több fordulóból áll. Nemcsak jelszavak Az idei terveink között ki­emelten szerepel a minőségi munka javítása. A dolgozz hi­bátlanul! és vedd észre, tedd szóvá, oldd meg! Jelszavak hir­detése — ismertette tovább a KISZ-programját Gecseg Eni­kő. A termelést segítő mozgal­maknak a Forte gyárban kö­vetésre méltó hagyományai és szép eredményei vannak. A jó együttműködésről tanúskodik az is, hogy az FMKT a KISZ munkabizottságaként műkö­dik. Akcióprogramjukban az is szerepel többek között, hogy védnökséget vállaltak az új öntőgép beruházása felett. Több nagyvállalattal van gyü­mölcsöző kapcsolatuk. A termelést segítő tevékeny­ség tehát nem formális, hanem jól szolgálja a vállalati felada­tok teljesítését. Surányi János Sslejtezők után' Kockatekerők versenye Politika és gazdaság Ifjúsági vitakor A KISZ Váci járási Bizott­sága május 21-én Vácott az úttörőházban és Szobon a Gyümölcsfeldolgozó Vállalat ifjúsági klubjában rendezi meg az ifjúsági vitakörök ve­télkedőjét. A résztvevő csa­patok politikai, gazdasági és társadalompolitikai kérdések­re válaszolnak. A városi-járási úttörőelnök­ség szervezésében bűvös KRESZ-kockaverseny lebo­nyolítására került sor az út­törőházban. A bűvös kocká­nak, melyen pzúttal KRESZ- táblák voltak elhelyezve, a népes közönség bizonyította, hogy ma is nagy a sikere. Ezt a fordulót selejtezők előzték meg, és ide már a két leg­jobb versenyző érkezett isko­lánként. A 20 tagú mezőnyben talál­hattunk Letkésről, Szobról, Nagymarosról, Váchartyánböl, Kosáról, Zebegényből és a vá­ci iskolákból érkező pajtáso­kat. Villámgyors kezek, szem­fényvesztő mozdulatok teker­ték helyre a kockákat. A szi­gorú zsűri, melynek tagjai kö­zött volt Neiszl László, a já rási, Szőke Katalin, a városi úttörőelnökség vezetője, vala­mint Szokol István, a városi KBT elnökségének tagja és Klein Zoltán, a városi sport­felügyelőség munkatársa mérték a legjobb időket. Az első helyezést Trávnyik Mihály hetédik osztályos ta­nuló érte el, aki Kosdról ér­kezett és 1 perc 33 másod perc alatt tekerte helyre a kockát. A második helyet Szkolnikovics Tibor szerezte meg. Testvére Szilvia, a har madik helyet nyerte. Ök Nagymarosról érkeztek. Papp László Brigádok vetélkedése A KISZ városi bizottsága minden évben munkaversenyt hirdet a város ifjúsági brigád­jai között. Tavaly két kategó­riában összesen tizenöt brigád vetélkedett. Az idén a három évnél ré­gebben alakult ifjúsági brigá­dok között első lett a Forte­gyár Barátság ’79 ifjúsági bri­gádja. A Híradástechnikai Anyagok Gyára Lékai János brigádja a második, a Hajó- és Darugyár váci üzemegységének Ságvári Endre brigádja a harmadik helyezést érte el. A három évnél kevesebb ideje alakult brigádok közül legjobbnak a Forte-gyár Al­bert Schweitzer brigádja bi­zonyult az ugyancsak gyári Rosa Luxemburg brigád előtt. A harmadik helyezett az Egyesült Izzó Juszt Sándor ifjúsági brigádja lett. Lottósorsolás Váciak nyereményei A lottó legutóbbi tárgynye- remény-sorsolásakor a követ­kező, Vácott forgalomba ho­zott, 17. játékheti szelvények­re húztak ki jutalmat: 8 421 832 (négyezer forintos utalvány), — 8 466 023 (kilenc­ezer forintos utalvány), — 8 522 840 (kétezer forintos utal­vány), — 8 548 092 (huszonöt- ezer forintos lakásberendezési utalvány), — 8 617 535 (hétezer forintos utalvány), — 8 661 726 (ötezer forintos utalvány), — — 8 686 978 (televízió és ezer forint antennapénz), — 8 693 291 (ötezer forintos utal­vány), — 8 743 795 (huszonöt- ezer forintos utalvány), — 8 775 360 (televízió és antenna­pénz), — 8 794 299 (kilencezer forintos utalvány), — 44 759 460 (ötezer forintos vásárlási utal­vány), — 80 604 674 (hétezer forintos utalvány), — 80 610 987 (huszonötezer forin­tos utalvány), — 80 617 300 (tíz­ezer forintos utalvány), — 80 730 934 (négyezer forintos utalvány), — 80 756 186 (kilenc­ezer forintos utalvány), — 80 825 629 (kétezer forintos vá­sárlási utalvány), — 80 857 194 (négyezer forintos utalvány). 80 888 759 (húszezer forintos utalvány), — 80 895 072 (színes tv), — 80 907 698 és 80 914 011 (ötezer forintos utalvány), — 80 945 576 (harmincezer forin­tos utalvány) és 80 964 515 (há­romezer forintos utalvány). A nyertes szelvényeket má­jus 25-ig lehet leadni Vácott, a Széchenyi utcai lottóirodában. Most rendezik BCosdi belvíz A közeljövőben befejezik a kosdi Székely és a Felszabadu­lás utcákban a belvízelveze­tést. A Galgamenti Vízmű Tár­sulás mintegy 3 millió forint értékű munkát végez a terüle­ten. A Vöröskereszt rendezte Járási verseny A Magyar Vöröskereszt váci járási vezetősége május 7-én a göd-felsői Németh László Általános Iskolában tartotta a járási általános iskolák elsőse­gélynyújtó és csecsemőgon­dozó versenyét. A járási versenyt, az isko­lákban tanfolyamok, házi ver­senyek előzték meg. Május 7-én 10 órakor 15 el­sősegélynyújtó és 16 csecsemő­gondozó 5—5 tagú csapat mér­te össze elméleti és gyakorla ti tudását. Csecsemőgondozásból a vác- dukai általános iskola tanulói bizonyultak a legjobbaknak, elsősegélynyújtásból a göd- felsői Németh László Általá­nos Iskola csapata ért el első helyezést. ök vettek részt május 14-én Pomázon a me­gyei versenyen is. A helyezések sorrendje: el­sősegélynyújtásban 1. Göd-fel­ső Németh László iskola, 2. Göd-alsó Kilián György isko­la, 3. Kösd általános iskola. Csecsemőápolásban: 1. Vác- duka általános iskola, 2. Göd- felső Németh László Iskola, 3. Sződ általános iskola. Lánckorlátok között Tragikus baleset Verőcemaroson az Árpád út 28. számú ház előtt május 14-én a lánckorlátok között akart átmenni az úttesten Gel- lei Andor gyalogos verőcei la­kos, akit egy arra haladó se­gédmotorkerékpáros halálra gázolt. A baleset ügyében to­vább folyik a rendőrségi vizs­gálat. Vác a hazai lapokban Az Élelmiszergazdaság leg­utóbbi számában Csuka Já­nos, a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépisko­la igazgatója beszámolt a Csi­kós József utcai tanintézet 32 fős tantestületének munkájá­ról, s az 1978-ban bevezetett újszerű oktatásról. Az Esti Hírlap színesen ele­venítette fel azt a történetet, hogy a váci Rácz Pál hogyan került fel 1846-ban Budapest­re és egy kávéházi félreértés kapcsán — Erkel Ferenc s mások jelenlétében —, hogyan má­lap Éljenek a lehetőséggel Ne legyenek társtalanok Főt kisalagi részen az Ötvös utcában található az öregek napközi otthona. Parázsó Jó­zsefeiét keresem. — Mióta működik az ott­hon? — 1977 októberében nyitot­ta meg kapuit — mondotta a vezetőnő. A társalgóban tv, magnó, vetítőgép. Női, férfi pi­henő. Ebédlő és a szép tágas terasz várja az ideérkező idő­seket. — Kevesen vannak? — Ez a mi fájdalmunk. Most is csak 8—10-en veszik igény­be, akkor amikor a nagyköz­ség lélekszáma tizennégyezer felett van. Mindent megadunk de, úgy látszik eddig hiába. Pedig mi olyan szeretettel fo­gadjuk az idejövőket, ahogy talán sok idős ember gyerme­ke sem. Ügy érzem, sokan nem tudják milyen jó itt, mert nem próbálták ki. Pedig mi isme­rünk olyan idős embert, aki 80 éven felüli, gyermekei itt laknak a községben, de ő egye­dül él. Az is előfordul, hogy az apa hetekig várja fia látoga­tását. Megesik, hogy a fia a szomszédos házba látogat, de az apjához elfelejt bemenni. Az ilyen idős emberek na­gyon egyedül vannak, elkese­redettek és a társtalanság bor­zasztó kínjait élik át. — Önök kijárnak hozzájuk? — Igen. Jelenleg tizenkét helyre, de többet is tudnánk vállalni. — öt éve járok ide — mon­dotta Németh Kálmánná, jól érzem itt magam. — A régi tagok közé számí­tok én is — szólalt meg Tordai István. — Ügy érzem többen len­nénk — vette át a szót Nit- mann János —, ha egy kis­busszal behoznák az embere­ket. Ez a mi otthonunk kicsil kiesik a központtól, sokat kell gyalogolni. A teraszra odasüt a nap, a nyugágy vásznát szél lengeti Dél van. bent ebédelnek. Egy idős néninek, aki évti­zedek óta nem lépett ki a la­kásból. tolókocsit kellene sze­reznünk ■— mondja búcsúzóul Parázsó Józsefné. Tőlem azt reméli, hogy megírom. Solymosi László vívott zenei párbajt egy sik prímással. A Rokka című üzemi munkatársa hosszabb cikkben elemezte, hogy a Hazai Fé­sűsfonó- és Szövőgyár váci üzemében hogyan igyekeznek sporteseményekkel, kirándulá­sok szervezésével, klubdélutá­nok programjával vonzóvá tenni az üzemi KISZ-életet? A Népszabadság riportsoro­zatot közölt Zöld utat a leg­jobbaknak címmel s a váci Forte-gyár példájával bizo­nyította, hogy a jó vállalatve­zetés a kedvezőtlen gazdasági hatásokat is vissza tudja ver­ni korszerű termeléssel, a minőség javításával. A Muzsika hírei között ol­vastuk, hogy a váci Bartók Béla Állami Zeneiskola, a Zeneművészek Szövetsége, va­lamint a Pest megyei és a Vác városi Tanács pályázatot hir­detett hegedűduók írására. Az érdeklődést keltő pályázatra 21 kompozíció érkezett. A Népszava képben, cikk­bemutatta olvasóinak az ben öt gyárat számláló, idén 1,2 milliárd forintos értéket ter­melő Váci Kötöttárugyárat, ahol megnőtt a közvetlen ve­zetők döntésének a súlya és júliustól ún. rugalmas mun­karendben dolgoznak. P. R. ISSN C133—2739 (Váci Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom