Pest Megyei Hírlap, 1983. május (27. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-01 / 102. szám

A BÉKE AZ ÉLET 2 Az alábbiakban közöljük Virizlay Gyulának, a í SZOT titkárának május elsejét köszöntő beszédét, |amely a rádióban és a televízióban tegnap hangzott í el. S ajátos ünnep május elseje. A munka és az ember) méltóság szülte, s így az esztendő legszebb nap­jaként él bennünk. Igaz, az első budapesti nagy­gyűlés óta az ünnep jellege formálódott, alakult, de tartalma változatlan: ma is a békéért, a tisztességes em­beri életért és a munkáért harcoló dolgozók seregszem­léje. Aligha lehet megállapítani, hányán ünnepelnek ma szerte a világon. De annyi bizonyos, hogy az idei május elsején boruitab'o a világ égboltja, a dolgozó tömegek szándékosan megrontott világpolitikai légkör és a vele együttjáró gazdasági válság fenyegetettségében ünne­pelnek. De ünnepelnek! Köszönet illeti az előttünk járó nemzedékeket, a nyugdíjasokat, a veteránokat, hiszen az ő munkával töltött életútjuk vezetett el a mához. Közük van min­den eredményhez, aminek ma örülhetünk. Épületekben, hidakban, tervekben, alkotásokban él tovább munkál­kodásuk. Mi sem, és a mai ifjúság sem lehet tétlenebb, elődjeinek példája nyomán már erősebb szívvel és akarattal haladhatunk minden május elsejék céljai fele. De ezen a világünnepen nemcsak a tegnapokra em­lékezünk, hanem a mára, s a holnapra is tekintünk. Kétségtelen, hogy a gazdasági helyzet kihívásai egy­re keményebbek, s nap mint nap munkára, a figyelem és a fegyelem összpontosítására késztetnek bennünket. Felszabadulásunk óta talán még sohasem volt olyan égetően nagy szükség az öntudatos munkálkodásra, mint napjainkban. Ezt vállaljuk is, hogy megőrizzük mind­azokat az eredményeket, amelyeket a magunkénak mondhatunk. A gondolkodás és a gyakorlat régi, avult formáival ez a feladat nem is oldható meg. Mindannyiunk élete, egész társadalmunk négy évtizedes útja a nehézségek, az eredmények összefonódásában haladt előre, most minden vonatkozásban újítanunk kell! S mi képesek vagyunk a megújulásra. E közös tevékenységében egyetlen lelkiismeretes dol­gozó ember sem pótolható! Terveink is csak úgy v5.kk.it- hatók meg, ha a maga helyén mindenki maradéktalanul eleget tesz vállalt feladatának. Ha ez így van, abból az is következik, hogy a jó, a hatékony és tisztességes mun­kát övezze elismerés. A becsülettel helytálló dolgozók — és ők vannak többségben! — ezt teljes joggal el is várják. Ahogyan azt is, hogy az ő lelkiismeretes tevé­kenységük, odaadásuk legyen a példaadó. A fegyelme­zetlenség, felelőtlenség eltűrése közérdeket sért. Min­dennek a mindennapos összhangja biztosítja, hogy né­pünk minden rétege megértse, magáénak érezze poli­tikánkat. Az ünnepen is szólni kell arról, hogy a munka és az életszínvonal elválaszthatatlan fogalmak, melyek már az ünnep születését is meghatározták. Amikor arról szó­lunk, hogy a cél: a már megszerzett éleszínvonal megtartása, igazában magáról a munkáról beszélünk. Vagyis arról szólunk, hogy miként dolgozunk, kellő fe­lelősséggel érezzük-e át: a ránkbízott feladatok mit je­lentenek a gazdaságnak, tudjuk-e valamennyien tenni­valónkat? A nagy célokhoz sok köznapi erőt, sok apró erőfeszítést kell megterveznünk és összehangolnunk. A cél nem változott. Van mit megvédenünk, közel négy évtized tanúsítja, hogy múmiánk gyümölcsöző volt. Eredményeink megtartásának egyetlen útja van: a fej­lődés. Nem tesz jó szolgálatot, aki bármilyen vonatko­zásban is (konzerválni akarja a régit,. Az emberiség is gyors tempóban halad előre. Mi élétünk során tartósan először kerültünk a társadalmi haladás élenjárói sorá­ba. Ránk nem vár, hozzánk nem igazodik a világ, ne­künk kell lépést tartani gyorsuló haladásával. Mindezekből az következik, hogy tudnunk kell: a munkában nem korlátok, hanem jó irányba vezető utak várnak ránk. Elsőbbséget kell biztosítani az újat hozó törekvéseknek, támogatni kell a társadalomért tenni- akarók lelkesedését. Sem a kicsinyesség, sem a bürokrácia, sem a ragasz­kodás a megszokotthoz nem állhatja útját ennek az egyetlen reális és értékes törekvés megvalósulásának. Ahogyan elválaszthatatlan a munka eredménye és az életszínvonal, úgy az alkotómunka és a béke is feltéte­lezik egymást. Mondhatjuk: édestestvérek. Alkotni, gyarapodni, fejlődni csak békében lehetséges. Az embert hiába fűti a teremtés vágya, hiába hevítik a legnemesebb célok, ha nincs béke. Az emberiségnek sok közös ügye van, de a leglényegesebb közös ügy és óhaj: a béke. Szerencsére van erő a háború és a hódító törekvések megfékezésére. Nagyvonalú és felelősségtel­jes készség formájában is. A Szovjetunió egyoldalúan kötelezettséget vállalt, hogy nem alkalmaz elsőnek atom­fegyvert. M egfékezésre van elég visszarettentő erő Is. Ez a béke biztosítéka, s annak feltétele, hogy az em­ber méltón kiteljesíthesse önmagát és megvalósít­hassa céljait. Európa érzékeny. A világ csakúgy. De ma mindennél jobban kell tudnunk, hogy a béke azonos az élettel, a hivatással, a mindennapi kenyérrel. AZ MSZMP F*EST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA SZÁM jra; 1,80 forint 1933. MÁJUS 1., VASÁRNAP Cazdag tinitspi program crszcagszerte Dunakeszi várja a megye dolgozóit Politikai nagygyűlés, majális, számos meglepetéssel A dnltmtrnlr m» «rí 1,1 • ® A dolgozók ma világszerte megemlékeznek a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepéről, Moszkvától Tokióig, Bonntől Párizsig. Buka­restben nagygyűléssel köszöntötték tegnap május elsejét. Bár felvonulás — mint évek óta már — az idén sem lesz Romániában, az utcák es terek ünnepi köntöst öltöttek ország- szerte. Varsóban a Kultúra és Tudomány Pa­lotájában díszünnepséget tartottak, amelyen megjelentek a lengyel párt- és állami vezetés tagjai, élükön Wojciech Jaruzelski hadsereg- tahomokkal. Szóltak ehelyütt a politikai el­lenfél május elsejei rendbontási szándékai­ról, amelyek célja egyebek között az, hogy szembeállítsák az egyik munkást a másikkal, de az ilyen próbálkozásokra méltó választ ad _ A vidám majális, a kutturá­^ Gporíreixdfispvéi/yei*. szír*« helye lóversenypálya* ahol fél 12-ftől a főszínpadon kerül sor a Pest megyei PHrlap ajándékműsorára. (Részletes program lapunk 16. oldalán.) Pest megye járásai, városai is színes május elsejei progra­mot kínálnak. A budai járá­siak a központi ünnepséget EHósdon rendezik, ahol kö­szöntőt délelőtt 10 órakor Bá­náti Gézáné, az Elnöki Tanács tagja, országgyűlési képviselő mond. A programból érdemes megemlíteni: a gyermekek— felnőttek ügyességi versenyét, a zsákbanfutást, a pilisvörösvá- ri nemzetiségi táncegyüttes be­mutatóját is. A ceglédiek Al- bertirsán 9 órakor köszöntik május elsejét, a szónok Horsik József, a KPVDSZ megyei tit­kára. A gödöllői járásiak Ik- ladon délelőtt 10 órákor tart­ják a megemlékezést. Veres András, az SZMT megyei is­koláiénak vezetője mond be­szédet. A dabasi járásiak Da- bason délelőtt fél tízkor nagy­gyűlésen emlékeznék meg, itt Méhész János, a járási párt- bizottság titkára beszél. A monori járásiak Mendén ün­nepelnek. délelőtt 10 órakor Kozák Sándorné, a járási hi­vatal elnöke a szónok. A nagykátaiak Tápiószelén, a népkertben találkoznak. Far­kas Lóránt, a KGYV gyáregy­ségének igazgatója mond kö­szöntőt. A ráckevei járás ün­nepségének színhelye Sziget- szentmiklós, délelőtt 10 óra. a szónok Varga András, a Ter­minál igazgatója. A váci já­rásiak nagygyűlése délelőtt 10 órakor Kemencén lesz, itt Alt Gyula, a Magyarországi Szlo­vákok Demokratikus Szövetsé­gének titkára beszél. munkásság, a lakosság tömeges részvétele az ünnepi felvonulásokon. A ^ hagyományoknak megfelelően tegnap délelőtt katonai tiszteletadással vonták fel az állami lobogót a Parlament előtt, a Gellért­hegyen pedig a munkásmozgalom vörös zász­laját. Ma délben zenés őrségváltás lesz a Kos­suth Lajos téren. Pest megye központi ünnepségének színhe­lye az idén Dunakeszi. Reggel 7 órakor a Jár­műjavító fuvószenekara ébreszti a város la­kóit. A nagygyűlés délelőtt 10 órakor a Ver- seny utcában lesz, köszöntőt Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese mond. Ma: 2—3. oldal. igazi tartalék a dolgozó ember 5. oldal: Mondjon véleményt a lakosság 7. oldal: r Életművükért SZOT-díjat kaptak tőségét. Vácott délelőtt 9 óra- úo. «érül sox a felvonulásra. Erden az érdligeti strandon 9 órakor lesz a nagygyűlés, dr. A agy Margit, a városi tanács elnökhelyettese beszél. A gö­döllőiek a Szabadság téren 10- kor tartják a megemlékezést, itt a szónok: dr. JEJíró Ferenc, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektora, a megyei párt-végrehajtóbizottság tagja. Nagykőrösön délelőtt 10-kor Tosér Andrásáé, ^ ÉDOSZ megyei titkára mond beszédet. Százhalombattán a sportköz­pontban 10-kor lesz a nagy­gyűlés, Paszternák László, a vasasszakszervezet titkára’ a szónok. Szentendre város és járás majálisának színhelye a Papsziget, itt délelőtt 10-kor Abonyi Sándorné, a Szakma­közi Bizottság titkára beszél. S. oldalt Alagútban sül a kenyér 9. oldal: A nagyon is fontos melléküzemág 11. oldal: Ivén Kozirev nem csodálkozó örökösei Kádár János válasza hat európai ország felhívására Sürgős döntésre van szükség A ceglédiek a Csemői erdő­ben délelőtt fél .ll-kor tartják a nagygyűlést. Sárik Ferenc, a városi pártbizottság első tit­kára méltatja, május • 1. jelen­Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra válaszolt arra a felhívásra, amelyet Ausztria, Ciprus, Finn­ország, San Marino, Svédor­szág és Jugoszlávia államyés kormányfői a madridi találko­zó mielőbbi sikeres befejezése érdekében intéztek a helsin­ki záróokmány aláíróihoz. A Központi Bizottság első titkára válaszában nagyra ér­tékeli és a madridi találkozó mielőbbi eredményes befeje­zésére, az európai biztonsági és együttműködési ...folyamat. ,< * ___ j* n EI LJIEN MÁJUS ELSEJE! i fenntartására irányuló pozi­tív lépésként üdvözli a semle­ges és el nem kötelezett orszá­gok állam- és kormányfőinek kezdeményezését. A Magyar Népköztársaság politikájában, nemzetközi te­vékenységében a helsinki zá­róokmány elveit és ajánlásait követi. Osztja a felhívásban kifejezésre juttatott aggodal­mat a madridi találkozó jelen­legi állásával és az európai biztonsági és együttműködési folyamat egészével kapcsolat­ban, s azt a meggyőződést is, hogy sürgős politikai • döntés­re van szükség a Madridban folyó munka mielőbbi eredmé­nyes befejezése érdekében. A Magyar Népköztársaság szövetségeseivel és Európa több más államával együtt, kezdettől fogva tanújelét ad­ta a konstruktív munkára irá­nyuló politikai készségnek. Kádár János válaszában ki­fejezésre juttatja meggyőződé­sét, hogy a madridi találkozó eredményes befejezése lendü­letet adna az európai bizton­ság és ‘együttműködés folya­matának. A találkozó kudar­cának viszont kedvezőtlen ha­tása lenne Európa és széleseb­ben véve a világ helyzetére. A magyar küldöttség a jö­vőben is minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a madri­di találkozó tartalmas és ki-1 egyensúlyozott záródokumen­tum elfogadásával mielőbb b&4 fejeződjék, Jurij Andropov, as S2XP KB főtitkára ugyancsak vá­laszolt hat európai semleges és el nem kötelezett ország vezetőinek hozzá intézett üze­netére, s leszögezte, hogy a Szovjetunió továbbra is híva a madridi találkozó gyors ás sikeres befejezésének. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom