Pest Megyei Hírlap, 1983. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-03 / 79. szám

4 PEST MEGYEI HÍRLAP 1983. Április 3., vasárnap * MAGAS ELISMERÉSEK, KIVÁLÓ MUNKÁÉRT / KITÜNTETÉS! ÜNNEPSÉG A PARLAMENTBEN A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 38. évfor­dulója alkalmából, eredményes mun­kájuk elismeréséül az állami, a gazda­sági munka különféle területein dol­gozóknak és a fegyveres testületek tagjainak kitüntetéseket adományo­zott. A kitüntetettek egy csoportjának Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke szombaton délben az Országház kupolacsarnoká­ban nyújtotta át az érdemrendeket. Az ünnepségen megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Korom Mihály, az MSZMP KB titká­ra, a Politikai Bizottság tagja, továb­bá Katona Imre az Elnöki Tanács tit­kára. Losonczi Pál a kitüntetések átadá­sakor mondott beszédében méltatta hazánk felszabadulásának történelmi jelentőségét. — Dolgozó népünk csaknem négy évtizede ünnepli meg békében, szor­gos, alkotó munkája közben legna­gyobb nemzeti ünnepünket, április 4-ét. Nemzeti létünknek ezt a fényes fordulópontját, mint új életünk, fel- emelkedésünk talpkövét évszázados szabadságküzdelmeink teljesülésének jelképét tartja számon a történelem. A 38 évvel ezelőtti nap nyitotta meg az utat népünk előtt a jobb élet felé, hogy önzetlen barátok, testvérnépek koszorújában építhessünk új hazát, rakhassuk le az emberi történelem leghaladóbb társadalmi rendjének alapjait országunkban. A továbbiakban rámutatott: — amikor gyorsuló világunkban megál­lunk egy villanásra, az ünnephez illő igyekezettel idézzük a felszabadító szovjet hősök emlékét. — Április 4-én a szabadsággal együtt a felszabadult embert is ünne­peljük — mondotta. — A kezével és áz eszével is jól alkotó sokaságot, amely a közös munkában lelte meg élete célját csakúgy, mint az egyéni örömét, boldogulását. A dolgozó em­ber, a szorgalmas munka, a kiemel­kedő teljesítmény a mi világunkban a figyelem középpontjában áll. A ké­pességek minél teljesebb kibontako­zása és megbecsülése társadalmunk ügye, fejlődésünk feltétele. A kima­gasló teljesítményeknek különösen nagy szerep jut ma, amikor a körül­mények a világgal való mind szívó- sabb versenyre kényszerítenek. — A szocialista haza javára végzett munka méltán érdemli meg a társa­dalmi elismerést — mondotta Loson­czi Pál, majd az MSZMP Központi Bizottsága, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisztertanács nevé­ben megköszönte a kitüntetetteknek a példás helytállást, s további sikere­ket, erőt, jó egészséget kívánt. A kitüntetések átadását követően az Elnöki Tanács fogadást adott a ki­tüntetettek és a vendégek tiszteletére. A MAGYAR NÉPKÖZTArsasAg ZASZLÖRENPJÉT adták át dr. Perényi Imre Állami­díjasnak, a Budapesti Műszaki Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának. ________A MUNKA_______ VÖ RÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJÉVEL tüntették ki Komócsin Antalt, a Szegedi Ingatlankezelő Vállalat nyugalmazott igazgatóját és Pau- kovics Antalt, a Tatabányai Szén­bányák Vállalat nyugalmazott ügyintézőjét. , A SZOCIALISTA_____ MA GYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND kitüntetettjei: Ballai László, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője, Balogh Elemérné Kubrucz Gizella nyugalmazott új­ságíró, Bartha Ferenc, a Nemzet­közi Gazdasági Kapcsolatok tit­kárságának vezetője, Bissi Tibor ezredes, dr. Bognár Rezső Kossuth- díjas akadémikus, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi taná­ra, dr. Csicsay Iván, a Pest megyéi Tanács nyugalmazott elnökhelyet­tese, Darvas József, a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termé­kek Gyára Rt. nyugalmazott igaz­gatója, Grósz Károly, az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bi­zottságának első titkára, Hajós Sándor határőr vezérőrnagy, Heil imréné, az MSZMP Szob nagyköz­ségi Bizottságának titkára, dr. Hoós János, az Országos Tervhivatal ál­lamtitkára, Huszár István, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének főigazgatója, dr. Jerszi István, az MSZMP Baranya me­gyei Bizottságának titkára, dr. Kó­nya István, a Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem tanszékvezető egye­temi tanára, Madaras! Attila pénz­ügyminisztériumi államtitkár, dr. Martos István a Medicor Művek vezérgazgatója, dr. Oppe Emil, a Balassagyarmati Városi Kórház osztályvezető főorvosa, Pintér Lász­ló határőr ezredes, dr. Szilbereky Jenő, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Veress Pé­ter külkereskedelmi miniszter, dr. Zámbó János Kossuth- és ÁlLa- mi-oíjas akadémikus, a Nehézipa­ri Műszaki Egyetem tanszékvezelő egyetemi tanára és Závodni Lász­ló, .az MSZMP Fejér megyei Bi­zottságának nyugalmazott titkára. A VÖRÖS CSILLAG ÉRDEMREND kitüntetettjei: Baróti István ezre­des, Barta Gyula, a munkásőrség országos parancsnokhelyettese, dr. Juhász Attila ezredes, Háber Péter ezredes, Kiss Lajos rendőr vezér­őrnagy, Marczi József rendőr al­ezredes, dr. Mátyás József rendőr ezredes, dr. Pálik Gyula ezredes, Szabó Ferenc alezredes, Szikszai Sándor vezérőrnagy és Willand Je­nő ezredes. Az alábbiakban közöljek a Mun­ka Érdemrend arany fokozata bu­dapesti és Pest megyei, valamint az ezüst és bronz fokozat Pest me­gyei kitüntetettjeinek névsorát. _________MUNKA________ ______ÉRDEMREND______ AR ANY FOKOZAT Agonács László, a SZÖVOSZ főosztályvezető-helyettese, Adám Istvánná, a Kőbányai Gyógyszer- árugyár gyógyszerkészítő munká­sa, Agay Karola, a Magyar Álla­mi Operaház magánénekese, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze, Babcsán József, az MSZMP Nagykáta járási Bizott­ságának első titkára, Bakonyi György, az MSZMP Központi Bi­zottságának alosztályvezetője, Bá­rány Ferenc, az Országos Taka­rékpénztár Központjának főosz­tályvezetője, Beledi Dezső, az MSZMP Központi Bizottságának alosztályvezetője, Benesóczky Já­nos, a Szerszámgépipari Művek gépszerelő brigádvezetője, Berecz Frigyes, a BHG Híradástechnikai Vállalat vezérigazgatója, Bélafy Antal, a Villanyszerelőipari Vál­lalat szerelésvezetője, Bíró Ist­vánná, a Pártélet szerkesztőségé­nek rovatvezetője, Bognár Sán­dor, a Volán Tröszt menetirányí­tási szolgálatvezetője, dr. Bontó László, az Országos Tervhivatal ipari főcsoportjának helyettes ve­zetője, Borvendég Béla, a Dél­magyarországi Tervező Vállalat műszaki igazgatóhelyettese, a Ma­gyar Építőművészek Szövetségé­nek elnöke, dr. Brooser Gábor, az orvostudományok kandidátusa, az Orvostovábbképző Intézet Szemé­szeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár, Büchler Alfréd, a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó főosztályvezetője, Büki József, nyugalmazott minőségi ellenőr, Czimermann Mihály, a Volán 1. számú vállalat üzemigazgatója, dr. Csanádi György, a jogtudomá­nyok kandidátusa, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, dr. cselőtei Lász­ló, akadémikus, a Gödöllői Agrár- tudományi Egyetem tanszékveze­tő egyetemi tanára, Csonka Tibor, a Pest megyei Tanács elnökhe­lyettese, dr. Dányi Dezső, a Köz­ponti Statisztikai Hivatal könyv­tár és dokumentációs szolgálatá­nak igazgatója, Dobos József, a MÁV Budapest Józsefvárosi pá­lyaudvar raktári munkása, dr. Do­mokos Mátyás, a Külügyminisz­térium főosztályvezetője, Dózsa Lajos, a Csepel Autógyár beállító lakatosa, Dunajcsik Lajos, az Ön­tödei Vállalat főművezetője, dr. Egyed Andor, a Magyar Népköz- társaság bejrúti nagykövetségének tanácsosa, Erdei Tibor, az MSZMP balatonaligai üdülőjének igazgató­ja, Esek Lajos, a MÁV vezérigaz­gatóság csoportvezetője, Éles Pál, az Elzett Művek automatagépállí- tó lakatosa, Falus Tamás, az Álla­mi Fejlesztési Bank főosztályveze­tője, dr. Fehér Erzsébet, a Hungá­ria Műanyagfeldolgozó Vállalat igazgatója, dr. Fekete István, a Kohó- és Gépipari Tervező Válla­lat gazdasági igazgatóhelyettese, Ferenczi Istvánné, a Művelődési Minisztérium főelőadója, Fischer Herbert, a Műszaki Könyvkiadó igazgatója, dr. Fraknóy Gábor, az MSZMP Központi Ellenőrző Bi­zottságának munkatársa, Fülöp Dénesné, a Pest megyei Tanács Petényi Géza központi csecsemő- otthona nyugalmazott személyzeti előadója, Galambos István, a Hungarocoop Ungarn Commerz Közös Vállalat igazgatója, dr. Gazdag Istvánné, a Magyar Gör­dülőcsapágy Művek vezérigazgató- helyettese, Gábor Mátvás, az Or­szágos Tervhivatal osztályvezetője, főtanácsos, Gábor Miklósné dr., az Élelmiszeripari Főiskola főigazga­tója, Gál Ferenc, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osztályvezető­helyettese, dr. adózik András, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium főosztályvezetője, Gótzián László, az Információ­technikai Vállalat műszerésze, Grcgus Jánosné, a Csepel Művek fémműve térmestere, dr. Gyenes György, az orvostudományok kan­didátusa, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató-helyettes főor­vosa, egyetemi tanár, Hajdú Júlia zeneszerző, Hargitai pétemé, az MSZMP Budapest I. kerületi Bi­zottságának munkatársa, Harmos Károly, az Építésügyi és Városfej­lesztési Minisztérium osztályveze­tője, Hegedűs Benedek, a Buda­pesti Városépítési -Tervező Válla­lat igazgatója, dr. Hegedűs János, a Külkereskedelmi Minisztérium főosztályvezetője, Hercegfalvi Ist­ván, a Beton- és Vasbetonipari Művek főosztályvezetője, Hoffer Imre, a Belkereskedelmi Minisz­térium főosztályvezetője, Ilolka Gyula, a Központi Statisztikai Hi­vatal főosztályvezetője, dr. Hor­váth Lajos, a Külkereskedelmi Mi­nisztérium főosztályvezető-helyet­tese, Imre Gábor, a Magyar Hír­lap rovatvezetője, Jedlicska Gyu­la, az MSZMP Politikai Főiskolá­jának tanszékvezetője, Juhász Já­nos, az MSZMP péceli nagyközsé­gi Bizottságának titkára, dr. Kará- di István, az Afor Asványolajfor- galmi Vállalat Kereskedelmi igaz­gatója, Karcagi Gyula, a Művelő­dési Minisztérium főelőadója, Kál- lay Oszkárné, az Országos Terv­hivatal főmunkatársa, tanácsos, dr. Kelemen János, a Fővárosi Ta­nács vb főosztályvezető-helyettese. Kemenczei László, az albertirsa Micsurin Tsz vízvezeték-szerelője Kerekes József, a Taurus Gumi ipari Vállalat vezérigazgató-he­lyettese, Kerpen József, a buda­pesti VIII. kerületi Tanács tagja, Kiss István, a Csepel Művek vas- és acélöntödéje öntvény tisztítója, Kiss József, az ár- és belvízvé­delmi központi szervezet osztai.y vezetője, dr. Kocsis Mihály, a Ma­gyar Szabványügyi Hivatal elnök­helyettese, Koch László, az Aka­démiai Kiadó felelős szerkesztője, csoportvezető, Kohán István, i Kőolajvezeték Vállalat csoportve­zetője, Kolonics László, az Egész­ségügyi Minisztérium főosztály­vezető-helyettese, minisztériumi főtanácsos, Kopré József költő, dr. Kovács Béla, a Magyar Nép- köztársaság prágai nagykövete, Kovács Imre, a Ganz-MAVA. Mozdony-, Vagon- és Gépgyár la­katos csoportvezetője, Kovács Zoltán, a termelőszövetkezetek Pest megyei területi szövetségének általános titkárahelyettese, Kővár. Istvánné dr., a budapesti II. kerü- liti Tanács vb-titkúra. Krén Emil, a fizikai tudományok kandidá­tusa, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete mikroelektronikai Intézetének igazgatója, dr. Kubo- vics Imre, a földtani tudományok doktora, az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem tanszékvezető egye­temi tanára, dékán, Kugler Ferenc, a Cement- és Mészművek főosztályvezetője, dr. Kun Pál, a Külügyminisztérium főosztályveze­tő-helyettese, Kun Sándor, a Villa­mos Erőműtervező és Szerelő Vál­lalat osztályvezetője, dr. Kurucz Istvánné, az Országos Pedagógiai Intézet főmunkatársa, dr. Lázár György, a Madách Színház ügyve­zető igazgatója, dr. Lehel András, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság főosztályvezetője, Lend- vay Ödön, a kémiai tudományok kadidátusa, az MTA Műszaki Fi­zikai Kutató Intézete tudományos főosztályvezetője, Lengyel Sándor, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatóhelyettese, Lichter György, az Elegancia Ipa­ri Szövetkezet elnöke, Lissaucr Zoltán, a Kossuth Könyvkiadó fe­lelős szerkesztője, dr. Lukács Já­nos, a Magvető Könyvkiadó fő- szerkesztője, dr. Makláry Tivadar, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnö­ke, Markó István, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osztályvezető­helyettese, Mattioni Eszter festő­művész, Mátray Ferenc, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott magánénekese, Megyesi Imre, a Hajtóművek és Festőberendezések gyárának gazdasági igazgatója, Metykó Gyuláné, a dunakeszi vá­rosi tanács elnöke, Monori István, a Külügyminisztérium főosztály- vezetője, Nagy József, az Ipari Szerelvény- és Gépgyár vezérigaz­gatója, Német József, a Posta Vezérigazgatóság nyugalmazott ügyosztályvezetője, Orosz Lajos, a Radelkis Elektrokémiai Műszer- gyártó Szövetkezet főkönyvelője, Papp Béláné dr. Ritter Jolán, az Országos Anyag- és Arhivatal fő­osztályvezető-helyettese, Pataki Ferenc, a neveléstudományok kan­didátusa, az MTA Pszichológiai Intézetének igazgatója, Péceli Bé­la, az Országos Kőolaj- és Gázipa­ri Tröszt műszaki vezérigazgató­helyettese, Pétcrfalvy Pál, a Ma­gyar Nemzeti Bank osztályveze­tője, dr. Pusztai Gabriella, a Kép­ző- és Iparművészeti lektorátus igazgatója, Radnai János, a Ma­gyar Televízió osztályvezetője, dr. Raft Miklós, a Minisztertanács Tit­kárságának vezetője, Reketye Ká­roly, a Lenfonó- és Szövőipari Vállalat vezérigazgató-helyettese, dr. Riesz Ede, az Országos Reu­ma- és Fizioterápiás Intézet nyu­galmazott osztályvezető főorvosa, Rózsa Béla, a Központi Statiszti­kai Hivatal osztályvezetője, dr. Rózsa Imre, az Orvostovábbképző Intézet sebésze, egyetemi tanár, dr. Russay István, a Mineralimpex Külkereskedelmi Vállalat igazga­tója, dr. Sashegyi Oszkár, a tör­ténettudományok kandidátusa, az Országos Levéltár nyugalmazott főigazgató-helyettese, dr. Samu János, a Nagykátai Járási Hivatal elnöke, Simon Jenő, az Építésügyi és Városfejlesztésügyi miniszté­rium főosztályvezetője, Sipos Ist­ván, a Művelődési Minisztérium főosztályvezető-helyettese, dr. So- mosné Papp Anna, az MSZMP Központi Bizottságának alosztály- vezetője, Soós Levente, a Magyar Hírlap főmunkatársa, Stefanovií. László, a kiskunlacházi Égszöv igazgatója, Stenczingcr Sándor, a Budapesti Rádiótechnikai Gyái vezérigazgatója, Stéh Bertalan, a Ganz Villamossági Művek főosz­tályvezetője, Stimm Miklós, a; Országos Vízügyi Hivatal főosz­tályvezető-helyettese, Schmal Fc rcnc, az Érdért Vállalat vezérigaz­gatója, dr. Szabó Imre, a műszaki tudományok doktora, a Buda­pesti Műszaki egyetem rektorhe- lyettese, egyetemi tanár, dr. Sza­bó Loránd, a Magyar Mezőgazda- sági Múzeum főigazgatója, Szamo si Tiborné dr., a Pénzügyminisi tórium osztályvezetője, Szarka Ká roly külügyminiszter-helyette: Szatmári Imre, a Mélyépítési Tei vező Vállalat főosztályvezetője Szcnyán János, a MÄV Észak Járműjavító Üzem motorszerelő lakatosa, Szilágyi Dezső, a KÉV Metró VII. főépítésvezetőségéne vezetője, dr. Tancsik Rudolf, i Budapesti XVIII. kerületi Tanáé: elnöke, Tapolczai István, a Buda mobil Budapesti Jármű Szövetke­zet osztályvezetője, dr. Tarafás Imre, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, Tihanyi Lászlóné dr., a Minisztertanács titkárságá­nak főosztályvezetője, dr. Tiszai István, az Építésügyi Tájékoztatá­si Központ igazgatója, Tóth Béla, a ceglédi Vasipari Elektromos Műszerész Szövetkezet elektromű­szerésze, dr. Tóth Géza, a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termé­kek Gyára Rt. központi fejlesztő laboratórium vezetője, Tóth György, a Szerzői Jogvédő Hiva­tal gazdasági igazgatója, S. Tót.. István, a Mechanikai Művek cso­portvezetője, Tóth János, a Buda­pesti Lakásépítő Vállalat ács-áll­ványozója, Tóth József, az MSZMP Központi Bizottságának munka­társa, Tóth Ödön, a Magyar Mű­szeripari Egyesülés általános el­nökhelyettese, dr. Tóth Szabolcs, az orvostudományok doktora, az Országos Idegsebészeti Tudomá­nyos intézet főigazgató főorvos- helyettese, Urbán László, a Lapki­adó Vállalat osztályvezetője, Var­ga Péter, a Művelődési Miniszté­rium osztályvezetője, Végh József, a Fegyver- és Gázkészülék C vezérigazgatója, dr. Végh Mihály, a Struktúra Szervezési Vállalat igazgatója, dr. Viczenik Dénes, a Külkereskedelmi Minisztérium ke­reskedelmi tanácsosa, Vinkovits János, az MSZMP Központi Bi­zottságának munkatársa, Zde- borsky György, a Magyar Nem­zeti Bank osztályvezetője, Zirci Csaba, az Általános Épületterve­ző Vállalat igazgatója, dr. Zolnay László, a Budapesti Történeti Mú­zeum tudományos főmunkatársa, Zong Lajosné, a Gyapjú- és Tex­tilnyersanyag Forgalmi Vállalat osztályvezetője, Zsámboki Zoltán, a Rakéta regényújság szerkesztő­je és Zsengcllér István, az Orszá­gos Kőolaj- és Gázipari Tröszt ve­zérigazgatója. ________MUNKA________ * ÉRDEMREND______ EZ ÜST FOKOZAT Angyal Áron, a pomázi Munka- terápiás Intézet brigádvezető ag- ronómusa, Antal Gyuláné, a szi­getmonostori Községi Tanács vb- titkára. Bába József, a Híradás- technikai Anyagok Gyárának víz­vezet eksz er elő je, dr. Bodó Ágnes, a dabasi járási szakorvosi rende­lőintézet igazgató főorvosa, Bog­dán István, a Dunai Kőolajipari Vállalat készüléklakatos csoportve­zetője. Bukvai József, a budaörsi Sasad Tsz pártbizottságának titká­ra, Czap Miklós, a Pest megyei Ta­nács építési-közlekedési- és víz­ügyi osztályának főépítésze, Csó- ti Sándor, a Ráckeve és Vidéke Afész elnöke, Dehimiány Lajos, a Pestvidéki Gépgyár műszerész cso­portvezetője, Fábián József, a váci Árpád úti Általános Iskola tanára, Galbos Gábor, a galgamá- csai Galgaparti összefogás Tsz fő- ágazatvezetője, Győré Pál, az abo- nyi nagyközségi tanács vb-titkára, Hamza Antal, a Monori Mező­gép Vállalat esztergályosa. Jánkv Zoltán, az MSZMP Pest megyei Bi­zottságának munkatársa, Keller Antal, az Ipari Szerelvény és Gépgyár esztergályos csoportveze­tője, dr. Laczkó György, a Pest megyei Tanács osztályvezető-he­lyettese, Lévák József, a sződí Virágzó Tsz elnöke, Menyhárt Jó­zsef, a pátyi Zsámbéki Medence Tsz elnöke, Muharos Józsefné, a Csepel Autógyár betanított szere­lője, Nagy Lajos, a Tápióbicskei Általános Iskola tanítója, Oravccz József, az MSZMP Gödöllő Járási Bizottságának munkatársa. Podma- niczki István, az MSZMP Cegléd Járási Bizottságának titkára, Pus­kás Imre, a pilisi Aranykalász Tsz elnöke, dr. Sándorfi László, a mo­nori Mezőgép Vállalat igazgatója, Skomyák Istvánné, az MSZMi- Budakeszi Nagyközségi Bizottságá­nak titkára, Sáron Sándor, az MSZMP Pest megyei Bizottsága» nak osztályvezető-helyettese, Sza- Oó József, a szigetszentmiklós. Szigetfő Tsz elnöke, Szekeres Pé­ter, a vácszentlászlói Zöldmező 'isz traktorosa, Szelecz Ferenc, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem gazdasági főigazgató-helyettese, Tamási Mátyás, a MÉM gödöllői Műszaki Intézetének igazgatóhe­lyettese, Torda Fercncné, az Ipa­ri Műszergyár tekercsberakója, dr. Tóth Alocrt, az MSZMP Pesi megyei Bizottsága osztályvezetője. Zsákai Nándorné, a kerepeslarcsai 'jzilasmenti Tsz növénytermesztő­ié, Zsemlye István, az abonyi Ság- vári Endre Tsz gépszerelője. ________MUNKA _______ ÉR DEMREND BRONZ FOKOZAT Antal Pál, a farmosi Táplómen- te Tsz esztergályosa, dr. Baks; János, a Váci Járási Hivatal ősz- .ályvezető-helyettese, Balogh Vil­ma, a fóti Béke Tsz főkönyvelője. Barta Barnabásné dr. Csobai Ilonr \ Pest megyei Bíróság tanácséi nöke. Bauer Károly, a Budapes környéki Tűzép Vállalat telepvezt lője, Bekker Sándor, a vasai Kossuth Mezőgazdasági Szakszó vetkezet lakatosa. Bugyi Károly. MÁV ceglédi körzeti üzemfőnök- iég váltókezelőié. Bozsér Józs-c* a Volán 20. számú Vállalat érdi önálló főnökségének autószerelő csoportvezetője, Csapó József, a ceglédi Állami Tangazdaság állat- tenyésztője, Csákány József, a Pest—Nógrád megyei Adatforgalmi és Húsipari Vállalat osztályvezető­le, Engel István, a Gödöllői Ag­rártudományi Egyetem Tangazda­sága főágazat vezetője, Esik Fe­renc, a Cement- és Mészművek váci gyárának köszörűse. Fran- cziszki Pál, a Közép-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság kirendeltség­vezetője, Gecse József, az Ipari Műszergyár gyáregységvezetőle. Cs. Horváth István, a Pest megyei Műanyagipari Vállalat főosztály- vezetője, Horváth Józsefné, a Pestvidéki Vendéglátó Vállalat üz­letvezetője, Jakob Károly, a Ma­gyar Szénhidrogénipari Kutató- Fejlesztő Intézet főosztályvezetője, Juhász László, a Pest megyei Ve­gyi és Divatcikk ipari Vállalat cso­portvezetője, Kapronczai József, a Nyugat-Pest megyei Sütőipari Vál­lalat üzemvezetője, Kele Elekné, a szentmártonkátai Kossuth Tsz mér- legházkezelője, Kcttler Katalin, a Forte Fotókémiai Vállalat csoport- vezetője, Konrád Anselm, az ipa­ri Szerelvény és Gépgyár gazda­sági igazgatója, Kovács Tibor, a Gödöllői Járási Hivatal tanulmányi felügyelője. Köteles Imréné, a Gödöllői Háziipari Szövetkezet el­nöke, Krizsán Lászlóné, a Tatár- szentgyörgyi Községi Tanács elnö­ke, Laukó Istvánné. a Ganz Áram- mérőgyár betanított munkása, Ma­darász Rudolf, a Pest megyei Ta­nács V. B. gazdálkodási hivatalá­nak gépkocsivezetője. Makra Imre, a Csepel Autógyár műszaki elő­adója, Meisel Zoltán, a Budai Já­rási Hivatal gépkocsivezetője, Nagy Sándor, a Pestvidéki Gépgyár mű­szerésze, Németh Ferenc, a Szent­endrei Városi Tanács V. B. osz­tályvezetője, Novotny László, a Csepel Autógyár gyártásvezetője, Nyíri János, a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzem lakatos brigád­vezetője, Oravccz Jen öné, a Forte Fotókémiai Vállalat csoportvezető­je, Pádár Sándor, a Híradástech­nikai Anyagok Gyárának igazgató­ja, Pável Nándor, a százhalombat­tai Ságvári Endre Általános Is­kola nyugalmazott általános igaz­gatóhelyettese, Povelka Emőné. a Pest megyei Pincegazdaság borá­sza. Pusztai Imre, a ceglédi Lenin Tsz traktorosa. Rénáczky Dezső» a Budapesti vidéki Postaigazgatóság távközlési műszaki osztályvezetője. Sebestyén Béla, a Dunai Kőolaj­ban Vállalat üzemcsoport-vezető- je. Sticgler Antal, a szentendrei Városgazdálkodási Vállalat laka­tos csoportvezetője, Szabó Pál, a Csepel Autógyár osztályvezetőle. Szabó Sándomé, a Pest megyei Tanács főmunkatársa, Szatura Ist­ván, a MÉM gödöllői Műszaki In­tézetének főosztályvezetője, dr. Szilágyi Lászlóné, a Pest megyei adminisztrátora, Takács Lajos, a Csepel Autógyár műszaki ellenőre. Szűcs Béláné, a szigetbecsei Új Élet Tsz kertészeti dolgozója, Tar­soly Lajos, az MSZMP gyomrői Nagyközségi Bizottságának titkára, Toldi Antal, a Csepel Autógyár 1. számú gyára pártbizottságának tit­kára, Tumbász Ferencné, a Duna­kanyar Szolgáltató és Vegyesipari Szövetkezet termelésirányítója. Varga Pálné, a Monori Járási Hi­vatal főelőadója. Veizer Zsigmond, a Dunamenti Regionális Vízmű- és Vízgazdálkodási Vállalat gépé­sze, dr. Zcntai Arturné, az MSZMP Pest megyei Bizottságának ügyin­tézője. A HÍRLAPKIADÓ ________VÁLLALAT KITÜNTETETT jil Április 4. alkalmából magas el­ismerésben részesült a Hírlapkiadó Vállalat több dolgozója. A Szocialista Magyarországért Érdemrend kitüntetést adomá­nyozta Bajor Nagy Ernőnek, a Szabad Föld rovatvezetőjének, Máté Györgynek, a Népszabadság nyugalmazott főmunkatársának, A Munka Érdemrend arany for kozata kitüntetésben részesült Ho- rácski József, a Hírlapkiadó Vál­lalat igazgatóhelyettese. A Munka Érdemrend ezüst fo­kozatát vehette át Vincze Mátyás, a Heti Világgazdaság főszerkesz­tője és Szépvölgyi István, a Hír­lapkiadó Vállalat hirdetési osztá­lyának nyugalmazott vezetője. A Munka Érdemrend bronz fo­kozata kitüntetést kapta; Garat Tamás, a Hétfői Hírek munka­társa és Janoch László, a Kerté­szet Szőlészet tördelőszerkesztője. A Minisztertanács Tájékoztatá­si Hivatalának elnöke a Kiváló vlunkáért kitüntető jelvényt ado­mányozta; Balázs-Piri Balázsnak, a Ludas Matyi rajzolómüvészének; Jr. Breitner Miklósnak, a Figyelő munkatársának; Hirschlcr Rl- chárdnak. a Heti Világgazdaság rovatvezetőjének; Cserkuti Fe- rencnének, a Magyar Mezőgazdá­ig olvasószerkesztőjének; Staar Gyulának, a Természet Világa ol­vasószerkesztőjének: Hegedűs Er­nőnek, a Föld és Ég rovatvezető­iének és Varga Sándornénak, a Magyarország gyors- és gépírójá­nak. >

Next

/
Oldalképek
Tartalom