Pest Megyei Hírlap, 1983. március (27. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-23 / 69. szám

8 KMmw* 1983. MÁRCIUS 23., SZERDA II ÍREK Síi et i e I,o »8 E.1 e i. /1: s wmammm Esők, helyenként záporok lő 7^5T<^I VSZE max. min. ^r/rrr) esős cTfi é > feösos-^ napos záporesó I futóesó Enyhe időjárás Jellemezte az el­múlt egyhetes időszakot! bár az elmúlt Hét közepén az országban még sokfelé voltak fagyok, az északkeleti országrészben helyen­ként —5 fok körüli értékeket is mértek. A hét végére felhősebbre fordult az idő. Sokfelé hullott csa­padék, mennyisége azonban nem volt számottevő. A felhős égboít akadályozta a talajfelszín kisugár­zását, így megszűntek a fagyok, a általában kevéssel 5 fok fölötti hőmérsékleti minimumokat mér­tek. A hőmérsékleti maximumok általában 15 fok körül alakultak, ezek az értékek néhány fokkal a sokévi átlag fölött vannak. Ezen a héten túlnyomóan felhős időre számíthatunk. Gyakran lesz­nek esők, záporesők. A hét végén kissé csökken a csapadékhajlam, ekkor már csak ritkábban és ke­vesebb helyen alakulhat ki eső. De még a jövő hét elején sem vár­ható jelentős változás az időjárás alakulásában, még ekkor is elő­fordul majd az országban néhány helyen eső, helyenként záooreső. A nappali felmelegedés tartós fel­hőzet miatt mérsékelt marad. A hajnali minimumok általában plusz 3, plusz 7 fok között lesznek, de néhány helyen talajmenti fagyok is kialakulhatnak. A nappali maxi­mumok 10, 15 fok között várhatók PROGNÓZIS a mezögazd as Ágnak Hazánkban az elmúlt hét elején napos, de kissé hűvös idő volt a jellemző. A 8—10 órás napsütés el­lenére is csak 10 fok körül alakult a naDpali felmelegedés. Többfelé erős déli, délkeleti szél fújt. A hét végéig a hőmérséklet fokozatos emelkedése figyelhető meg. így a hét utolsó napjaiban a nappali leg­magasabb felmelegedés helyenként, a 21 fokot is elérte, általában 14— 19 fok között alakult. A hét kö­GÉPKOCSIÁTVÉTELI SORSZÁMOK, Trabant Limousin Hycomat 150 Trabant Hycomat Combi 82 Trabant Limousin 14 616 Trabant Combi 6902 Wartburg Limousin 8134 Wartburg de Lux 11 224 Wartburg de Lux, tolótet. 2110 Wartburg Limousin, tolótet. 1362 Wartburg Tourist 4171 Skoda 105 S 6710 Skoda 120 L 12 690 Skoda 120 GLS 30? Lada 1200 21 3S3 Lada 1300 S 8761 Lada 1500 8742 Lada Combi 4637 Moszkvics 12 052 Polski Fiat 126 P 15 138 Polski Fiat 1500 3532 Dacia 11 540 Z aszta va 1180 zepétől többször befelhősödött az égbolt, de jelentős mennyiségű csapadékot sehonnan sem jelentet­tek. Kisebb csapadékot elsősorban pénteken és vasárnap észleltek. A tavaszi időjárás hatására jelentő­sen felmelegedett a talaj is, így sokfelé megindult a borsó vetése. Mindenütt nyílnak a koraíavaszi virágok és a gyümölcsfák rügyei is erőteljesen megduzzadtak. A következő napokban gyakran megnövekszik a felhőzet, esőkre, záporokra több alkalommal számí­tani kell. A hét végén és a jövő hét elején már egy kicsit csökken a csapadéktevékenység. így ezek­ben a napokban már kevesebb lesz az eső, de még felhős marad az idő. Elsősorban a Dunátúlon és az északi országrészben lesz na­gyobb mennyiségű eső. A nappali felmelegedés a borultság miatt mérsékelt lesz. A hajnali minimu­mok plusz 3, plusz 7 fok között lesznek, helyenként talajmenti fagy kialakulhat. A nappali ma­ximum 10, 15 fok között lesz. CSUTA KAROLY SZÁZ ÉVE, 1883 március 23-án született és 79 évesen, 1962-ben hunyt el Csuta Károly asztalosmunkás, a magyar kommunista mozga­lom régi harcosa. Szegény szülők gyermekeként korán munkába kellett állnia, s fiatalon bekapcsolódott a munkásmozgalom harcaiba is. Miután 1910-ben a MAv szol­gálatába lépett a vasutasok körében folytatott munkás- mozgalmi agitációt; a sátor­aljaújhelyi vasutasok ismert vezetője, s a háborúelle­nes mozgalmak kitűnő szerve­zője volt. Már 1918-ban belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába és a Magyar Tanács- köztársaság időszakában a sá­toraljaújhelyi direktórium el­nökeként tevékenykedett. E funkciójában is kitűnt jó szer­vező- és agitatív készségével. A Tanácsköztársaság vérbe fojtá­sa után az ellenforradalom bí­róságai elítélték, majd bebör­tönözték, de 1922-ben fogoly­csere útján sikerült kikerülnie a Szovjetunióba. A felszabadulás után hazatért és a Vasutasok Szakszervezeté­ben, illetve a MÁV vezérigaz­gatóságon dolgozott, felelős munkakörökben. Munkásmoz­galmi érdemeit pártunk és ál­lamunk több kitüntetéssel is elismerte. Nulriatcnyészet Jászkarajenőn Ötszáz külföldre megy A divat világában az utóbbi években karriert futott be a nutria. Selymes szőrméjéből készült bundák, sapkák, ka­lapbélések — a rangos divat- bemutatók egyik sztárja. Nö­vekvő világpiaci ára miatt egyre többen tenyésztik. A jó gazdasági lehetősége­ket felmérve, a közelmúltban o jászkarajenői Árpád Tsz is tíj tevékenységként nutria- tenyésztés be kezdett. A felté­telek kedvezőek, mert kevés beruházást igényel az új ter­melői ágazat kialakítása. Egy régen használaton kívüli tele­pen rendezték be a tenyésze­tet. Az állományt megalapo­zó egyedként Franciaország­ból hozatták be, egy magas genetikai sajátosságú fajta ki­választásával. A francia válla­lattal ügy állapodtak meg. hogy négy éven keresztül meg­vásárolja a tsz-tői a szaporu­latot természetesen valutáért. A telepen tenyésztett anyaál­latok szaporulatáért továbbne­velésre a tsz kiadja k'sterme" löknek, háztáji gazdaságok­nak. Az idén a szaporulatból mintegy 500 nutria külföldi értékesítésére számítanak. A tsz tárgyalásokat folytat a ha­zai szőrmekonfekció iparral is. K. /. Utazás és nyelvtanfolyam Eszperantó ajánlatok. A Magyar Eszperantó Szö­vetség Pest megyei Bizottsá­ga szervezésében ebben az év­14-12-58 (BUDAPESTI HÍVÓSZÁM) Á TELEFONNÁL: AZ ÜGYELETES RIPORTER 8-tól IS őriig: PA VÉL MELINDA HA GONDJA VAN, . __________VAGY SEGÍTSÉGBE SÜOBCL HÍVJA FEL? i t m ni' i a un 11, ii ni in» ii nm ——— mmmmmmmmmmmmm ■ m — ■ ——— mm iitm i~n-mmwtTin Gazdag program a tavaszi fesztiválon Gálaest a Koronában A tízéves Korona Pódium­ról tartott sajtótájékoztatót kedden az Országos Rendező Iroda és a Dél-budai Vendég­látó Vállalat a Korona cuk­rászdában. A pódiumot 1973- ban művészi műhelyként hoz­ták létre, új kamara műfajok kikísérletezésére. Tavaly a művelődési és a belkereske­delmi minisztérium közös véd­nöksége alatt megrendezték az irodalmi presszók I. országos találkozóját, amely szinte tel­jes áttekintést adott erről a sajátos művészeti formáról. A Korona Pódium ebből az al­kalomból vendégfellépésre hívta egyebek közt Cegléd és több budapesti irodalmi presz- szó legsikeresebb művészeit. Az idei tervekről Mikes Lilla, az estek művészeti veze­tője, háziasszonya elmondta, hogy ősszel lesz Babits-műso­rának premierje, a költő szü­letésének 100. évfordulója al­kalmából és Kállai Ferenc is önálló esttel lép a közönség elé. A Korona Pódium kama­ra színházában Makk Károly találkozik a közönséggel, a Tanár úr kérem sorozatban pedig Major Tamás és Vá­mos László. A pódium egyik fontos helyszíne az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválnak. Ennek keretében kedden gálaestet rendeztek a jubileum alkal­mából. Március 23-án Eric Eychenne párizsi színművész lép fel, 25-én a Korona cuk­rászdában ad koncertet Munir Bashir iraki művész: ötezer év — öt húron címmel, ősi hangszereket mutat be. A március 26-i műsor vendége Amerigo Tot, az Olaszország­ban élő világhírű magyar szobrászművész lesz. ben Bulgáriába, Romániába, s Szovjetunióba, Törökországba, Ausztriába, Csehszlovákiába, Svájcba és Jugoszláviába utazhatnak a szövetség tagjai. Bulgáriába - nyelvtanfolyammal egybekötött 16, illetve 9 napos túrákat szerveznek. Az eszpe­rantót haladó és kezdő fokon beszélők egyaránt jelentkez­hetnek. A Pest megyei eszpe- rantisták júniusban és július­ban utaznak a Rodope hegy­ségbe, ahol a festői környezet­ben fekvő pisamicai szállodá­ban fognak lakni. A nyelvtan- folyamok délelőttönként lesz­nek, s a kezdők és haladók egyaránt vizsgát tehetnek Za- menhofí nyelvéből. Meghűlni a homokot Melioráció Blankáién Az elmúlt hetek szeles idő­járása nem kedvezett a Ma­gyar—Koreai Barátság Tsz idei terveinek. A valamikor szőlővel, gyümölcsössel beülte­tett területen felhagytak a szőlőműveléssel, a homokos ta­laj felszabadult. Az erős sze­lek elhordták a műtrágyázott termőréteget, helyenként a ve­tőmagok is szárnyrakeltek. A szakemberek most vizsgálják, hogy a tsz 3500 hektárnyi ho­mokos területét milyen mód­szerekkel lehetne megkötni. A tanulmányterv szerint a komplex melioráció a talaj elegyengetéséből, szervestrá­gyával, vagy tőzeggel történő talajjavításból és erdősávok ültetéséből áll. Ha mindez el­maradna, a tsz növénytermesz­tési — majd ennek függvényé­ben állattenyésztési — ágazata nem tudna lépést tartani a korszerű igényekkel. Peru. Bolivia Felhőszakadás Felhőszakadás okozta föld­csuszamlás temetett el két fa­lut Peru északi részében. Az elemi csapás következtében több mint száz ember vesztet­te életét, s több ezer ember vált hajléktalanná. Az. esőzés elöntötte a pánamerikai autó­út egy részét is, amelyen több mint kétezer teher- és sze­mélygépkocsi torlódott össze. Nagy esőzések és áradások vannak a Peruval szomszédos Bolívia Santa Cruz megyéjé­ben is, ahol százan haltak meg és 40 ezren váltak hajlékta­lanná. Több savanyúság készül Bővítik a tartósító üzemet A gödi Dunamenti Tsz-ben megkezdték a dunakeszi tar­tósító üzemük saját erős kor­szerűsítését, bővítését. Az üzem különböző sava­nyúságokat készített káposztá­ból, paprikából, Uborkából, céklából tavaly mintegy 10 millió forint értékben. A most kezdődő korszerűsítés lehetővé teszi, hogy termelését megdup­As elmúlt hét influenzamérlege Kevesebb beteg, iübb halott A Pest megyei KÖJÁL il­letékeseinek tegnapi tájékoz­tatása szerint az elmúlt hé­ten 125 ezer 292-en keresték fel panaszaikkal a körzeti és üzemorvosi rendelőket. Közü­lük 30 ezer 856 embert talál­tak a vizsgálat során influen­zásnak. Ez a szám hozzávető­FA HÁDIÓ~ÉS TV MÚSOltAPÓL KOSSUTH RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor 8.0U: Hírek. Időjárásjelentés 8.27: Világablak 8.5C: Beszélni nehéz 9.08: Operaáriák 9.40: Kis magyar néprajz 9.45: Tarka mese, kis mese 10.00 ; Hírek 10.05: Diákfélóra 10.35: Válaszolunk hallgatóinknak 10.50: Lemezmúzeum 12.00: Déli krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Házunk tája 13.00: Operaslágerek 13.30 • Kritikusok fóruma 13.40: Dzsesszmelódiák 14.29: Képek és jelképek 15.00: Hírek 15.05: A KISZ Központi Művész- együttes Rajkó zenekara játszik 15.28: Kupaktanács 16.19: Könyvpremier 17.00: Hírek 17.05» Nem az igazi, de ... 17.30: Pátria — népzenei hangle­mezsorozat 17.47: Operettfelvételekből 18.15: Hol volt, hol nem volt .. • 18.30: Esti Magazin 19.15: Gondolat 20.00: Operarészletek 20.50: Nótaest 21.30: Háttérbeszélgetés 22.00: Hírek. Sport 22.20: A rakéták regénye 22.30: Két szimfónia 23.20: Három Bach partita 24.00: Hírek. Időjárásjelentés 0 10: Táncdalok PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárásjelentés 8.05: Operettrészletek 8.20: Tíz perc külpolitika 8.30: Hírek. Ütközbcn 8.35: Dallamok, emlékek ,9.30: Nóták 10.09: Zenedélelőtt 11.30: Hírek. Útközben 11.35: A Szabó család 12.05: Alföldi népdalkörök éne­kelnek 12.30: Hírek. Útközben 12.35: Tánczenei koktél 13.30: Rímek és ritmusok 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Mersei Miklós énekel 14.20: Hírek. Útközben 14.25: Közvetítés labdarúgó­mérkőzésről 16.25: Hírek. Útközben 16.30: Diákkönyvtár hangszalagon 17.00: Veszélyben 17.30: ötödik sebesség 18.30: Hírek. Útközben 18.35: Népdalfelvételekből 19.00: Francia sanzonslágerek 19.25: Portugália — válság után 19.45: Komiáthy György műsora 20.30: Hírek. Útközben 20.35: Válasz 21.27: örökzöld dallamok 22.30: Félóra népzene 23.00: Hírek. Sport 23.20: Későesti könnyűzene 24.00: Hírek. Időjárásielentés 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió 9.30: Mahler: II. szimfónia 11.00: Hírek 11.05: Operarészletek 12.01: Bemutatjuk új felvételeinket 13.00: Hírek 13.07: Vitézek és hősök 14.29: Zenekari muzsika 15.45: Népdalkórusok 16.10: Magyar zeneszerzők 16.53» öt földrész zenéje 17.00: Óriások vállán 17.30: Operarészletek 18.15: Magnósok, figyelem 19.00: Hírek 19.05: Iskolarádió 19.35: Ruha István hegedűestje 23.00» Ázsiai zenekultúrák 23.30: Hírek. Időjárásjelentés TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna 8.05: Iskolatévé 9.50: Delta 10.15: A Hamr család 5 rész 11.15: Nincs kettő, három nélkül 12.15; Képújság 13.45: Iskolatévé 14.55: Pedagógus továbbképzés 15.25: Kamera 16.05: Hírek 16.10: Üvegfalú 16.25: Képújság 'n 16.30 r Maci Laci. Amerika! rajz­film 17.00: Bulgária—Magyarország labdarúgó-mérkőzés 19.10: Tévctorna 19 15: Esti mese 19.30: TV-Híradó 1. 20.00: Jogi esetek 20.40: A hét műtárgya 20.45; Berenice levágatja a haját. Amerikai film 21.25: Zene, zene, zene 22.25: TV-Híradó 3. 2. MŰSOR 20.01: Célpont. Angol bűnügyi filmsorozat 20.50: TV-IIÍradó 2. 21 10: Tudósklub ’83 22.30: Képújság legesen 10 ezerrel kisebb, mint az egy héttel korábbi, ami talán már a járvány visz- szavonulásának jele lehet. A betegek továbbra is el­sősorban a fiatal korosztályból kerülnek ki: 453 csecsemő és 9 ezer 912 tizennégy éves kort el nem ért influenzást találtak az orvosok a múlt hé­ten, míg a 15—19 év közöttiek köréből összesen kevesebb, mint 18 ezren estek e kórba. A hatvanévesnél idősebbek közül 2 ezer 595-en beteged­tek meg. A járvány miatt táppénzbe vettek száma 10 ezer 825 volt, a kórházba utáltaké pedig 122 Míg a korábbi influenzás idő­szakban hat áldozatot követeli az epidémia, az elmúlt héten 11-en vesztették életüket emiatt — mindannyian idő­sebbek voltak 60 évesnél. lázva már az idei szezonban mintegy 1600 tonnányival lás­sa el a szövetkezet boltháló­zatát, valamint azokat a fő­városi és Pest megyei üzlete­ket, amelyek a gödi savanyú­ságokat árusítják. A korszerűsítés nyomán bő­víthetik az áruválasztékot is. Oj receptúrákkal különböző módon töltött paprikafélesé­geket, valamint vegyes sava­nyúságokat készítenek. A termelés növelése érde­kében kedvező szerződéseket kötöttek számos háztáji gazda­sággal; ezeknek a tsz jelen­tős segítséget nyújt termelő­eszközökkel, vegyszerekkel és munkájuk színvonalának javí­tására. Gázkilörés Ballonyánál Nem lobbant be Kedden délután — a kitö- résgátló még ismeretlen ok­ból bekövetkezett leszakadá­sa miatt — feltört a gáz a Nagyalföldi Kőolajfúrási Vál­lalat Battonya melletti 144-es föltáró kútjából. A gáz kisebb nyomással áramlik a föld mélyéből, mint az emlékeze­tes füzesgyarmati kitörésnél, s szerencsére nem lobbant lángra. A közelében dolgozók közül senki sem sérült meg. Az elfojtás előkészítése kezdődött. meg­Súlyos baleset Emberéletbe került Kivilágítallan kerékpár. Cegléd határában a 441-es úton Űjszászi Mihály ceglédi lakos nem a látási viszonyok­nak megfelelő sebességgel ve­zette segédmotor-kerékpárjai s nekiszaladt az előtte kiviiá gítatlan kerékpárral haladé Szabó László helybéli lakos­nak. A baleset következtében mindketten könnyebben meg­sérültek. A helyszínen meghalt. Laki telek külterületén Illés Józsel 38 éves szerszámkészítő, buda­pesti lakos, személygépkocsi­iával elütötte Kobela István 48 éves segédmunkás, helyi la­kost, aki a helyszínen meg­halt. Mindkét ügyben a rendőrség folytatja a vizsgálatot. Dr. Orosz Zoltán nőgyógyász szakorvos rendelőjét megnyitotla. Érd, Napvirág u. 31, sz. alatt. Érd és Diósd határán. KOSZORÜZÄSOK Kiss János altábornagy szü­letésének 100. évfordulója al­kalmából koszorúzási ünnep­séget tartanak csütörtökön 10 órakor a budapesti tanítókép­ző épületénél. (Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.). ★ Halasi Andor író születé­sének 100. évfordulója alkal­mából a Magyar Írók Szövet­sége március 25-én 11 órakor koszorúzási ünnepséget rendez az író sírjánál a Farkasréti te­metőben. — Csak időszaki kiállítások. A Magyar Mezőgazdasági Mú­zeum közli, hogy a Vajdahu- nyadvár felújítási munkái miatt az erőgéptörténeti és az erdőművelési állandó kiállítá­sok nem látogathatók. Az idő­szaki kiállítások közül már­cius 31-ig a „80 éves a szol­noki művésztelep” című kép­zőművészeti kiállítás, március 20-tól április 20-ig pedig a „Találkozás a természettel ’83” című nemzetközi terme- . szetfotókiállítás tekinthető meg. MII , 1983. március 23, Ilin • szerda. Emőke nap­ja. A Nap kél 5.42 — nyugszik 18.00 órakor. A Hold kél 11.16 — nyug­szik 2.42 órakor. m VAhTi aTóTii I»,i \ iiám Eleinte erősen felhős lesz az ég és többfelé kell számí­tani esőre, záporra. Később időnként felszakadozik a fel­hőzet és elszórtan várható ki­sebb eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél gyakran erős, he­lyenként átmenetileg viharos, majd északnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hő­mérséklet általában 10, 15 fok között valószínű. — Pályadíjból lakóklub. Százhalombattán pályázat út­ján 300 ezer forintot kaptak azok a lakóközösségek, me­lyek földszinti helyiségeket klubokká szeretnének átalakí­tani. Az összegből két közös­ség már hozzákezdett az átala­kítási munkálatokhoz. — A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Megjelenik -»hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő- sági Aene. 1 aCCT tirnvn II IPI AB Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztőség: Budapest vili.. Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest, PI. 311 trányllószám • 1446 _ Kisdia a rtul lYlLUlLI ninLnl Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: T1U Imre Igazgató. - A szerkesztőség és a kiadóhivatal, központi .telefonja; 343-100 és 336-130 * _____________________________________Szerkesztőségi titkárság: 142 — 228. . - -------------------------------------------------------FlOKSZERKESZTOSEGEINK: Ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér I, Pf. 19. 2701. Telefon: 11-400. - Érdi Hírlap, Érd. Lenin út 33. 2030 Telefon: «S-352 Gödöllői Hlrlan Gö döllő. Szabadság út 2. Pf. 14. 2100. Telefon: 81—96. - Monori Hírlap Monor, Kossuth u. 78. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. — Nagykőrösi Hírlap, Nagykőrös, Hösök tere 7. 2750. Telefon: 398 - Váci Hírlap. Vác Lenin út 45 Pf 32. 2601 Telefon: 10—095. — A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizethető bármely nostahlvitainál a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap irodánál (postacím: Budapest V.. József nádor tér 1. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi lelzószámra' A lap ára: 8 oldal 1,40 Ft, 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési dij: egy hónapra 34,- Ft, egy negyedévre 102,- Ft. felévre 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 400.- Ft. - ISSN 0133 —0659 Pest meevel Hlrian if.ndex- 25 064 HU), ISSN 0133—2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209—5467 (Érdi Hírlap), ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN 0133—2651 (Mouorl Hírlap), ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133 —275* (VM Hírlap).

Next

/
Oldalképek
Tartalom