Pest Megyei Hírlap, 1982. december (26. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-10 / 290. szám

Egy határidő ürügyén Az elfelejtett ígéret ősz van ismét. Kosd-Cselő- tepuszta is őszi színeket öl­tött. De vajon anno hányat írunk? Én ugyanis európai időszámításban gondolkodom: a kosdi Lenin Tsz — az át­szervezésig így hívták — vi­szont — amint látom — kosd-cselőtepusztaib^n. Az olyasmi lehet, mint — példá­nak okáért — az egyiptomi. Tudvalevő, hogy a piramisok országában egy-egy fáraó trónra léptétől tartották szá­mon az éveket.' Hátha itt meg — mondjuk — valamelyik tsz-elnök megválasztásától. Mi mással magyarázhatnám, hogy az a bizonyos „ígért ha­táridő”, azaz július 31-e, ná­lam lassan már harmadszor is letelik, Kosd-Cselőtepusztán pedig még egyszer sem érke­zett el? Nem, mert akkor ablakom­ból most az út túloldalán egy mély árokra, az árkon túl for­más kis gátra, még azon túl ágazó bokrokra esne tekinte­tem. Márpedig én ma is csak az expanzív kukoricatáblát látom, egészen az útra folyva. (Holott a tagosítás tudtom­mal 1961 körül befejeződött.) Hogy helyesbítsek, a „ígért határidőre” annyit mégis megtett a tsz egyik pilótája, hogy a még meglevő pár­kányát a táblának teljesen le­gyalulta. (Valaki oda is kiál­totta neki: szántsa fel az utat is, aztán vesse be, a vető­magot összeadjuk. Ám a piló­ta kioktatta, csak úgy lóhát­ról — pardon: Rábáról! — be­szélt vele. i^erítt róla > tökéle­tesen tudatában van: minél nagyobb gépen ül valaki, an­nál hatalmasabb. Boldog em­ber! Sose jön rá, hogy éppen fordítva igaz.) Így hát az Isten legyen ir­galmas a lentebb fekvő utcák Dózsa népének, ha a tsz hu­muszinvázióra szánja magát! De komolyra fordítva a szót, néhány kérdést teszek fel. Kövesútnak nevezhető-e az az út, amelyre bitumen helyett évenként egy-egy réteg iszap kerül? Járda-e, amelyen zá­por után bokáig ér a sár? To­vábbá: ha mindenki köteles a portája előtt kiásni az árkot, a tsz az utcákba ékelődő földjei mentén miért nem te­szi meg? Annak idején elhangzott: hegyi falu vagyunk, s nincs pénz. Pedig nem is pénz kel­lene elsősorban, hanem az, hogy „hegyi falu” módra gon­dolkodjunk. Ne sértsük meg a fizika törvényszerűségeit. (Már az általános iskolában tanítják.) Igazodjunk a víz természetéhez. Tudnivaló, hogy a víz felülről lefelé fo­lyik. Ha tehát egy utat aka­rok megvédeni, először azon az oldalon ásatok árkot; ahon­nan a víz át szokott rajta csapni —, nem az innensőn. Aztán nem engedem a határ vízválasztó árkait beszántani; a még meglevő vízfolyásokat — ünnepek előtt a szemetet eltüntetendő — betúratni. A lejtős járdákat egy-egy épít­kezésnél önkényesen — a víz útjába — felemelni. Útját állni — ezt is be kell látnunk — úgysem lehet, csak elte­relni. # Ezek mind-mind pénz nél­kül is megoldhatók, még tár­sadalmi munka sem kell. Csak „hegyi falusian” gon­dolkodni, az „ígért határidőt” mindig betartani. Mert bár jó, hogy Kosd-Cselőtepusztán ilyen lassan halad az idő: nem öregszünk. A baj csak az, hogy jó hírünk sem öreg- bedik. Cs. Varga László Kösd Moziműsor Kultúr Filmszínház (Lenin út 58/a): december 9-től 12-ig, mindhárom előadáson A Bi­rodalom visszavág című szí­nes, szinkronizált amerikai kalandfilmet vetítik, III-as helyáron. Rendezte: Irvin Kershner. Főszereplők: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher és Billy Dee Williams. Madách Filmszínház (Lenin út 63): december 13-án: Tanú ne maradjon! (színes jugo­szláv bűnügyi film, csak 16 éven felülieknek!) — Decem­ber 15-én, szerdán: Méreggel (színes, szinkronizált NSZK bűnügyi film). — Rendezte: Michael Verhoeven. xJtíiia A PEST MEGYEI HÍRLAP VÁCI JÁRÁSI ÉS VÁC VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XXVI. ÉVFOLYAM, 290. SZÁM 1982. DECEMBER 10.. PÉNTEK Bizakodva várják az áj évet Mi újság a gödi Ramónában? Már jó néhány éve annak, hogy az ipari decentralizálás eredményeként Cöd-felsőn gyáregységet alapított a ^Ra­móna Finomkötöttáru Szövet­kezet. A részleg igazgatóját, Fisch Frigyest kerestem fel, kérve, hogy tájékoztasson munkájukról. Termelésük nagy részét saját szövetkezetüknek gyártják, konfekcióáruk készítéséhez, a kisebb hányadát pedig eladás­ra szállítják. Teljes kapacitás Itt a kelmék eddig főként a könnyen kezelhető, formatar tó poliészter alapanyagból készültek és még jelenleg is gyártanak műszál anyagból. A piaci igények hatására azon­ban mindinkább előtérbe ke­rültek a természetes szálas­anyagok. Keverékként felhasz­nálva ezeket, jó fizikai tu­lajdonságú, kényelmes viseletű árut készíthetnek, melyek ér­tékesítése is könnyebben old­ható meg. Kapacitásukat tel­Anyakönyvi hírek Vácott születtek: Pintér István és Ledniczki Julianna Ivett, Ruppert Zol­tán és Hegedűs Ágnes Orso­lya, Czibik Ervin és Balázs Anikó Attila, Meszes Sándor és Ruff Éva Máté, Bahor Fe­renc és Kiss Judit Krisztián, Kovács József és Tóth Mária Péter, Bodrogi László és Kla- dács Ilona Tímea, Fekete László és Gulyás Tünde Tün­de, Ferencsik József és Vitéz Mária Péter, Gyulai Sándor és Adamecz Mária Katalin, Pse- nák János és Berceli Teréz Balázs, Szegvári György és Kiss Anna Linda, Bertus Pál Zebegényi teniszezők Egyre több a pártoló tag Király Tibor, a zebegényi teniszszakosztály intézője szí­ves szóval beszél sportéletük­ről: — Szakosztályunk 1979-ben alakult. Kezdetben bizony eléggé kevesen voltunk. Az idén mondhatjuk el, hogy nemcsak létszámban gyara­podtunk, de megnőtt a pártoló tagjaink száma is. így már- 40-en szurkolnak nekünk. Egyébként 12 versenyzőnk vesz részt a megyei és járási talál­kozókon. —< A pályát is maguk épí­tették? — Igen. Az újabb pálya Űj- völgyben készült. Mintegy 160 ezer forint értékű társadalmi munkával. — Eredményeik? — A megyei első osztályú csapatversenyben az idén har­madik helyezést értünk el. Dr. Gosztonyi Jenő sporttársunk, a megyei első osztályú találko­zón egyéni versenyben meg­nyerte a megyei kupát. Szív­ből örülünk sikerének. A beszélgetést Klein Zoltán, a Váci Városi-Járási Sportfel­ügyelőség előadója zavarja meg, mosolyogva közli: — A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa által kiírt pálya- építési pályázaton az idén vég­zett társadalmi munkával 20 ezer forintos díjat nyert a csa­pat. Ali baba és... Meseszínház Az Ali baba és a negyven rabló című mesejátékot mu­tatja be december 10-én a szobi József Attila Művelődé­si Házban a Budapesti Mese­színház. Az idei vendégsze­replések sorozatában ez lesz az utolsó a nagyközségben. és Bende Klára Szabolcs, Ko­vács Csaba és Jordán Mária Zoltán, Rászoska János és Tá- nyéros Erika Szabolcs, Auer­bach Antal és Kizur Mária írisz, Básti Ferenc és Acsay Mária Attila, Gombos István és Gerba Katalin Norbert, Pongrácz Vilmos és Herpai Erika Roland, Varga József és Tótfalusi Ibolya Attila, Lakatos István és Farkas Márta Richárd, Németh An­tal és Kotrucz Erzsébet Me­linda, Takács Zoltán és Pus­kás Györgyi Szandra, Berta Kálmán és Antal Magdolna Kálmán, Sinkó László és Os- váth Valéria Nikoletta nevű gyermeke. Házasságot kötöttek: Kendrik László Manga Zsu­zsanna, Fiszter József Nagy Mária, Budavári László Szelé- nyi Erzsébet,'Simon János Mi- zser Márta, Gombik László Kolozsvári Ilona. Vácott hunyt el: Giber Mihály Szob, Köztár­saság út 32., Rull Lajos Vác, Derecskedűlő 11., Dinka Fe­renc Szód, Dózsa Gy. u. 125., Spitzer Ferencné Szlezák Er­zsébet Romhány, Wesselényi u. 10., Szabó Balázs Budapest, Skripek István Pilisszántó, Vörösmarty u. 3., Kovács Ká­roly Székesfehérvár, Bem u. 56. Raffa János Szokolya, Fő u. 42. Baranyai Sándorné For­ró Gizella Főt, Lenin u. 39., Kopász József Göd, Tanács- köztársaság u. 6., Holfinger János Fót, Vorosilov u. 22., Szlépka Lajos Vác, Élmunkás u. 8., Kovács József Vác, Köztársaság u. 8., Mekli Lajos Szokolya, Kassai u. 9., Csiz­madia József Fót, Madách I. u. 45., Hajnal Imréné Végső Anna Vác, Szivárvány u. 9., Mojzes Lajos Vác, Eötvös u. 14. jesen lekötötték. Termékeiket bővítve, havi két és fél tonna burgonyahálót is készítenek a ZÖLDÉRT Csomagoló Vállalat megrendelésére. Gyártottak még itt húshálót is a Húsipa­ri Vállalatnak, de az export alakulása a feldolgozott húsok kivitelére ösztönzött, így ezt a- gyártmányt levették a ter­mékek listájáról. — Vannak-e értékesítési gondjaik? — Időszerű a kérdés — kezdte válaszát az igazgató —, különösen, hogy ismert a könnyűipar ezen ágának egyre nehezebbé váló helyzete. Sze- .encsére nálunk minden gép üzemben van. Ennek az a leg­főbb óka, hogy az általunk konfekcionált termékek nyolc­van százaléka gyermekáru, s ez iránt nem csökkent a bel­földi kereslet. — Eszerint exportra nem is gyártanak? — Nem, mert az olyan na­gyobb gyárakkal, mint ami­lyen például a Panyova, nem vehetjük fel a versenyt. Itt sem könnyű — Milyen az alapanyag- és alkatrészellátás? — Nem zökkenőmentes, de ez még kiesést nem okozott. Más gyárakkal a partnerkap­csolatunk jónak mondható, kikészítési kapacitás gondaink nincsenek, bár a minőséget néha érik kifogások. Az üzemen végigkalauzolva arról győzött meg Fisch Fri­gyes, hogy a géppark is fel­újításra szorul. Náluk az iparágban matuzsálemnek szá­mító 12—14 éves gépek is üzemelnek, persze kényszer­ből. A jövőben várnak Cseh­szlovákiából négy új, 48 mun­kaegységes körkötőgépet. Ezek beállításával hat régi, elavult eszközt selejteznek majd ki, de a fejlettség színvonala így is csak közepes lesz. Hetven- hetvenöt ember dolgozik itt két műszakban, javarészt nők. A munkaerőhiány nem túl nagy, négy-öt munkás még hiányzik. Ez azonban a ter­melést nem befolyásolja. Ugyanannyi a termelés, mint­ha itt lennének, de akiket itt teljesítmény szerint, órabér­ben, gépforgás alapján fizet­nek, így túlterheltek. A buda­pesti anyavállalattól nyolcán járnak ki mindennap Gödre, mert nincs elegendő munka­erő. Érdekes. (Tudomásom sze­rint a nagyközségben több fia­tal textiles szakember is él, akik szívesen dolgoznának lakóhelyükön.) Az elmúlt két évben hatan végezték el a textilipari szak- középiskolát, hárman jelent­keztek technikusi minősítésre. Sajnos, egyetemi-főiskolai vég­zettségű szakember nincs a részlegben. Közepesen A bérszínvonalról szólva az ipari átlagbán közepes hely­re sorolta magukat az igaz­gató. 1982-ben százkilenc száza­lékon állnak az elmúlt évhez viszonyítva, s ez az év vé­géig még némileg emelked­het. November 7-én vala­mennyien kaptak jutalmat. Egy szocialista brigádot bronz­éremmel, egy dolgozót kiváló jelvénnyel tüntettek ki. A részleg évi terve szerint négyszáz tonna kelmét kell gyártani. Az első háromne­gyed évben háromszáztizen- négy tonnát már teljesítettek. Ezen belül az értékesítési célt, vagyis a feldolgozás nélküli eladást száztizenkét százalékra teljesítették. Fenn­állásuk óta ez a legjobb ered­mény. A Ramona felsőgödi gyár­egységében bizakodva várják a jövő esztendőt. Sz. H. Járási rendezvények Hatvanéves a Szovjetunió A fóti művelődési házban december 13-án, 17 órakor az MSZMP Váci járási Bizottsá­ga rendezésében nyitják meg a Szovjetunió 6Ó éves fejlődé­sét bemutató kiállítást. Meg­nyitó beszédet mond Solymo-, si Sándor, a KISZ Pest me­gyei Bizottságának titkára. A résztvevők megtekintenek egy szovjet filmet is. December 16-án a fóti Vö­rösmarty Művelődési Házban emlékülést tartanak, ahol a világ első szocialista államá­nak fejlődéséről, a nemzetközi politikai életben betöltött sze­repéről lesz szó. Ezután neves fővárosi művészek zenés iro­dalmi műsorra^ emlékesnek a Szovjetunióra. December 20-án MSZBT­tagcsoportok és szocialista brigádok tagjai részvételével kerül sor „A Szovjetunió 60 éves” című gödi vetélkedőre a Dunamenti Mgtsz ebédlő­jében. A részt vevő csapatok értékes ajándéktárgyakat kap­nak jutalmul. Most nyílt meg Új smküzlet Divatárubolt' nyílt decem­ber elején Szobon. A község lakossága a női, férfi- és gyer- mekkötöttáru-választék mel­lett bébiholmikat és divatcik­keket is vásárolhat az új szaküzletben. VÁCI APROHIRDETESEK Vác városi Tanács V. B. egészségügyi in­tézményeinek gond­noksága főállásba anyagkönyvelőt ke­res (három évre). Cím: Vác, Sztáron Sándor utca 18. 2600. Értesítem kedves megrendelőimet, hogy Vác-Deákváron, Gerle utca 4. szám alatt képkeretező szolgál­tatásomat megkezd­tem. Csókás László, Vác, Gerle utca 4. A Tejipari Szállítási Vállalat felvesz jó ke­reseti lehetőséggel gépkocsivezetőket, garázsmestereket. Felvétel: a munkahe­lyen. váci kihelyezés, Vác, Tejüzem (Deák- vári fasor 8.). Elcserélném Kecske­mét központjában le­vő 1 szoba, konyhás, I. emeleti, erkélyes, tanácsi lakásomat vá­cira vagy sződligetire. Házrészre ráfizetek. — Minden megoldás érde­kel. Érdeklődés: Vác, központi piacon, a ,,Használt-cikk” bolt- ban. Pullai. A Cement- és Mész­művek vezérigazgató­sága mérlegképes könyvelői képesítéssel és legalább Ötéves számviteli gyakorlat­tal rendelkező revi­zort keres. Bővebb felvilágosítást a vezér- igazgatóság személy­zeti és oktatási osz­tálya ad Vác, Lenin út 16 2600 Redőnykészítés mű­anyagból garanciával kisiparosnál. Göd-alsó. Kodály Zoltán u. 18. (2131). _________________ Fi atal orvosházaspár lakást bérelne Vácott. Választ: „Vác 10-522/ 352 vagy este 6 után: Budapest, 639-004 te­lefonom _____________ A Híradástechnikai Anyagok Gyára. Vác. Zrínyi u. 39. felvétel­re keres férfi betaní­tott munkást hor­ganyhengerész mun­kakörbe. Kereseti le­hetőség havi 5500—6500 Ft. Jelentkezés a vál­lalati munkaügyi cso­portiánál naponta 7- től 15.45 óráik. _______ Eg yedülálló személy részére albérleti szoba kiadó: Vác, Mártírok útja 77. sz. Konyhabútor, hűtő- szekrény. gáztűzhely olcsón eladó. Szob, Homokdűlő u. 19. PÁLYA- VÁLASZTÓ LÁNYOK ÉS FIÚKI Iskolánk, az Egressy Gábor Szakközépiskola (Bp. XIV.. Egressy út 71.) az 1981/82. tanévre felvesz 8 általánost végzett tanulókat. egységes középiskolai osztályaiba. Az első két év azonos tantervű, míg a harmadik és negyedik osztályok szabadon választhatók vagy gimnáziumi, vagy szakközépiskolai képzést adnak. A szakközép­iskolások választhatnak az elektronikai műszerész, (automatika) irányítástechnikai műszerész. mechanikai műszerész szakmák között. Bővebb felvilágosítást minden kedden órától 19 óráig: Nagy László tanár, 631-677; 836-140-es telefonon vagy személyesen ad a helyszínen. Egy személy részére külön bejáratú albér­leti szoba kiadó. Vác. Mártírok útja 47. A Váci Tejüzem fel­vételre keres gépbe- állftó műszerészt. Je­lentkezés : Vác. Deák­vári fasor 10. (Műsza­ki vezetőnél). 2 és fél szobás, 63 négyzetméter alapte­rületű, összkomfortos szövetkezeti lakás el­adó, készpénz -f- OTP- átvállalással. Érdek­lődés naponta 14—18 óráig: Vác. Erdős Bernát utca 52. III. emelet 9. (Földvári tér). Ugyanott négy­darabos. alig használt szekrénysor eladó. A Sződiigeti Községi Tanács intézményei­hez gazdasági vezetőt keres. Jelentkezés a tanácsházán. Telefon: Vác. 52-050. __________*; Ho rdozható olajtüze­lésű cserépkályha el­adó. Vác, Damjanich utca 45._________ Vá c-Gronárban gyü­mölcsösnek és kony­hakertnek alkalmas. 900 négyszögöles föld­terület — áron alul — sürgősen eladó. Ér­deklődés : Vác, 10-097 telefonon. ____________ Vá c-Alsótörökhegyen 3390 négyszögöl (11 866 négyzetméter) zárt­kerti ingatlan — meg­osztva is — eladó. A telken romos szoba- konyhás épület áll. Fekete Emőné. Váfc, Kandó Kálmán utca 17. sz.________________. A Vak-Bottyán Mú­zeum. Vác, Múzeum utca 4. felvételre ke­res : 8 órás takarító­nőt, 8 órás teremőr- pénztárost és 8 órás adminisztrátort. Je­lentkezés munkaidő­bem helyszíneru^_ Vägni való húscsirkék eladók. Vác, Népek barátságának útja 36. (Délután)._____________ A Pest megyei Üt- és Hídépítő Vállalat ve­rőcemarosi keverőte­lepére felvételre ke­res : lakatos és he­gesztő szakmunkást. Jelentkezni lehet: Ve­rőcemaros. Keverő­telep. (régi téglagyár). Telefon: Verőcemaros 62. _____________________ Há zrész a városköz­pontban eladó. Érdek­lődés: Vác. 12-823 te­lefon számon. A 204. számú Ipari Szakmunkásképző In­tézet felvételre keres: tehergéokocsi-vezetőt, anyagbeszerzőt, laka­tos szakmunkást és udvari segédmunkást. Cím: Vác. Csikós Jó­zsef utca 8. . ISSN 0133—2759 (Váci Hírlap) Karácsonyi ajanilékrásár / drrembrr 22-ig Vácott• a Március 15. téren Illatszerek, ajándéktárgyak, üveg- és porcelán áruk, sportszerek, játékok, híradástechnikai és konyhafelszerelési cikkek, papíráruk nagy választékban. Az 500 Ft-nál nagyobb összegű vásárlás esetén sorsjegyet adunk. Sorsolás december 22-én. Ezüst- és aranyvasárnap diszkóműsor. Rajzverseny, PIK-lottó. Díszcsomagolás. Kozmetikai tanácsadás. Nyitva: 10-től 18 óráig. Ajándékozási gondjait is segít megoldani a Pest megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat l

Next

/
Oldalképek
Tartalom