Pest Megyei Hírlap, 1982. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-30 / 229. szám

Korfuiim A PEST MEGYEI HÍRLAP VÁCI JÁRÁSI E'S VÁC VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XXVI. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM 1982. SZEPTEMBER 30., CSÜTÖRTÖK Lesz-e a szakmának reneszánsza? Régi téma, más nézőpontból Költözködünk. Újra előke­rülnek a régen eltett kacatok. Feleségem kopott sarkú cipő­met, szakadt szandálomat tart­ja elém, s kérdi: — Ezekkel mi legyen? A régóta porosodó, haszná­latlan cipők orra csúfosan fel- kunkorodik és egymás melleit várnak sorsukra, szemtelenül csámpázva. És csak rájuk le­gyintek, dobd ki őket, hiszen az utóbbi években mindegyik­től így váltam meg; de eszem­be jut az árcédula, az a kis cetli a cipők talpán, amit mostanában előbb megnéz az ember, ahelyett, hogy rögtön felpróbálná, mint régen. — Hát akkor mi legyen ve­lük? — Elviszed a suszterhoz. Szép emlék Megegyeztünk, még kicsit szabódom, de feleségem ne­vetve legyint rám, hogy nor­mális ember nem dob ki cipőt manapság, hanem megjavít­tatja. Tulajdonképpen igaza van, csak hát az utóbbi évek százötven-kettőszázötven fo­rintos cipői ma már inkább csak a szép emlékek közé tar­toznak. Elindulok hát egy cipővel teli reklámszatyorral a susz­terhoz. Belépek a szűk kis üzletbe, ahol megmozdulni is alig lehet. A tengernyi cipő között szigetként a mester. Első kérdése: — Nem sürgős, ugye? Mert látja... mutat körbe mentségként. Ha nem sürgős — Mindig ennyi ármunka? Szaniszló József rokkant, váci nyugdíjas cipész, az üz­let kisiparosa felnéz munká­jából. — Munka az volt mindig, de úgy öt-hat éve hirtelen meg­szaporodott, azóta alig győ­zöm. — Mit gondol, miért? — Én magyarázzam magá­nak? Drága a cipő, az embe­rek meggondolják, hogy ve­gyenek vagy javíttassanak. Egy valamire való cipő ma hat-hétszáz forint, vagy éppen ezernél is több. A javítás? Még a legdrágább is olcsó az árakhoz viszonyítva. Csak tud­ja, kihalófélben van a mi szakmánk, volt időszak, ami­kor azt mondogatták, nem lesz szükség a munkánkra. Most meg, hogy egy kicsit összébb kell húzni magunkat, inkább elhozzák javítani a ci­pőt, mert a magyar ember Vác a hazai lapokban A Népszabadság vasárnapi számában Csernok Gyula, á váci Sztáron Sándor Gimná­zium testnevelő tanára arról nyilatkozott, hogy az iskolába érkezett első osztályosok mi­lyen kevésbé kedvelik a moz­gást, az atlétikát. A Nógrád című megyei lap dicsérőleg írt a Váci Tejüzem­ről. melynek dolgozói az új tanév kezdetére biztosították a pásztói és a szécsényi rokon- üzemekkel karöltve az iskola­tejet a szomszéd megyének is. A Szabad Föld közölte Padányi Lajos panaszos írá­sát, amely szerint nincsen gaz­dája a Váccal szemközti Po­kolszigetnek. A Füles legutóbbi számában Vác sokszínű varázsa címmel oldalas, a városi tanács épüle­tének képével illusztrált cikk­ben mutatja be a Dunakanyar ipari centrumát. A Magyar Hírlap szerint a DCM szocialista brigádjai véd­nökséget vállaltak a Ságvári klubban Deákvári esték cím­mel ebben a szezonban is megrendezett programok fö­lött, közönségszervezéssel tá­mogatva azok sikerét. A Népszava beszámolt arról, hogy nagyobb önállóságot ka­pott a Magyar Hajó- és Daru­gyár váci gyáregysége a termé­kek értékesítésében, a gyárt­mányfejlesztésben, a bér- és a létszámgazdálkodásban. P. R. Testvér járásunk életéből Gazdag szőlőtermés címmel színes tudósítást közöl az érsekújvári Heti Hírlap arról, íogy a járáshoz tartozó udvar­ai Auróra Termelőszövetkezet ző'észetében is megkezdődött izdag termés begyűjtése, y a tervezett 35 nap alatt Ureteljenek, ahhoz szüksé- idén is a középiskolás diá- segítsége. Mintegy 80 va- nyi szőlőt kell a környező iszati üzembe elszállítani, jobb hozamú volt a Vél­ni szőlőfajta: hektáronként onnát hozott. A rizling át- íozama 16 tonna. 1985-ig b hektárral bővítik a szőlő- iletet, utána az Auróra sző- zete 100 hektár lesz. ★ Surányban szeptember kó­pén ünnepélyes keretek kö- jtt átadták — az édesanyák .íem kis örömére — a legki­sebb nemzedék számára elké­szített épületkomplexumot. A három és fél millió korona ér­tékben létrehozott bölcsődében 35, az óvodában pedig 60 gye­rek fér el. Abban, hogy a lé­tesítményt a tervezettnél ko­rábban átadhatták, nagy érde­meket szereztek a szülők is. A berendezések szépítésében s a környező parkosításban 2400 társadalmi munkaórát dolgoz­tak le. .. ★ Gyümölcsöző együttműkö­désről számol: be a HH. Ér­sekújváron, a Szakszervezetek Házában a KCST-tag államok szerszámgépkutasással foglal­kozó szakemberei tanácskoz­tak. Az egy hétig tartó össze­jövetelen a meghívottak a megmunkáló szerszámgépek területén belül a vágógépek­kel kapcsolatos kutatások koordinációs lehetőségeiről folytattak eszmecserét. Ki­tűnt, hogy az eddig kizárólag tőkés országokból behozott alapanyagokból készített vágó­gépek jelentős mértékben he­lyettesíthetők Csehszlovákiá­ban található, ásványi kerá­miai anyagokból készültekkel. Összeállította: P. R. mm Mozi Kultúr Filmszínház (Lenin út 58/A): szeptember 30-tól október . 3-ig — valamennyi előadáson a Csak semmi pá­nik ... című új, színes magyar filmvígjátékot vetítik, Il-es helyáron, korhatár nélkül. Irta: Bujtor István, rendezte: Szőnyi G. Sándor. Főszereplők: Bujtor István, Kern András, Koncz Gábor. Bodrogi Gyula és Zenthe Ferenc. Madách Filmszínház (Lenin út 63.): október 1-én az Alleg­ro barbaro című színes ma­gyar filmet játsszák, 14 éven felülieknek. Rendezte: Jancsó Miklós. — Október 2-án A vágy titokzatos asszonya című fran­cia filmet mutatják be, 16 éven felüli nézőknek, Il-es helyáron. Rendezte: Louis Bu­tt ueL nem szeret a gyomrán taka­rékoskodni. — Ilyen egyszerű az élet? — Igen. Nézze, a háború után rengeteg új cipőt kellett készíteni meg javítani. Ez érthető is, akkor még alig volt ipar. A hatvanas években aztán beindult. Akkor olcsó volt a cipő, nem nagyon javít­tattak az emberek. Most megint jönnek. A mester közben , dolgozik. Bőrt vág, szegei, ragaszt. A kötényén szinte már helye van a kézbe vett cipőnek. Munkájának ékes nyomait csi­riz- és festéknyomok mutat­ják. A széke alatt szinte a padlóba nőtt, s az ülőke aljá­ra sok évi maradék csiriz év­gyűrűként jelzi a múló időt. Hirtelen megáll a szeszámot fogva tartja fel a kezét. Nem a szegénység — Tudja, más most a javí­tás. Most nem talpalni kell, nem foltra foltot tenni. Haj, hol van az már. Szóval nem a szegénység, hanem inkább a takarékosság hozza ide az embereket. Most varrni kell, vasalni, ragasztani, sarkalni. Azt mondja Szaniszló Jó­zsef: takarékosság, úgy lehet, mert ahogy beszélgetünk, fia­tal asszony jön, vadonatúj ci­pőt hoz vasalni, egy másik szakadt cipőt vesz elő: — Érdemes megcsináltatni, vagy kidobjam? — Hagyja itt — mondja a mester. Aztán megint felém fordul: Nem elhordott cipők ezek. Csak hát nem kisipari munka. A' gép nem tud vigyázni, meg sok a műanyag. Komo­lyan mondom, már örülök, ha jó bőrcipőt láthatok. — Akad még utánpótlás, ta­nuló? — Egy se. Mi maradtunk még, aztán sehol a fiatalság. Aki szakmát tanul, az is a gyárban tanulja, de nem a cipőt, hanem a gépeket. Ré­gebben a sok suszter mellett csak hárman, Urbán, Zsoldos, Szaniszló voltunk cipészek a városban, de már csak egye­dül maradtam. A javítanivaló meg egyre több. — Most*már az én cipőmet nézi. — Azelőtt ezt kidobta, ugye? Bólintok. — Na látja, hatvan forint lesz a munkadíja és a jövő héten már jöhet is érte. Surányi János Ritkaságok keltek e! Jól sikerült a könyvvásár A Művelt Nép Könyvkiadó Vallalat az idén is megrendez­te Vácott a régi könyvek vá­sárát. Most a kecskeméti an­tikvárium dolgozói jelentek meg három napra a Szabadság téri könyvesboltban. Már az eloő órában szép sikert köny­velhettek el. Egy óra alatt tí­zen jöttek eladni könyveiket és csaknem kétszer ennyien keresték fel . őket vásárlási , szándékkal. Esméretek tára A polcra kirakott könyvek között igazi könyvcsemegékre találtunk — r.nnt például az 1796-ban kiadott Mezei be­szélgetések, az 1831-ben ki­adott Esméretek tára, Takáts Sándor Szegény magyarok cí­mű munkája, minikönyvben a Talmud. A harmadik napon, a vásár végén ismét betértünk a köny­vesboltba, ahol Bodoglári La- josné, a kecskeméti antikvá­rium vezetője a következőket mondotta: — Három nap alatt több mint kétszázan jártak nálunk, tízezer forint értékben adtunk el és körülbelül harmincöt- ezer forint értékben vásárol­tunk régi könyveket. Ekkora városban, mint Vác, még ilyen élénkséget nem tapasztaltunk, ilyen sikereket nem értünk el. — Országosan keresett könyvritkaságokat vásároltunk meg, mint például Marczali Henrik tizenkét kötetes világ- történelme, Brehm Állatok világának teljes kiadása, a háború előtt megjelent 40 kö­tetes Magyar Klasszikusok,! a Földrajzi Társaság húszköte­tes kiadványa, Baktay Ervin India, Tóth Béla Gül baba című műve, vagy a nekünk, kecskemétieknek oly kedves Katona József Bánk bán al­buma. — Meglepően sok volt a fia­tal, bizonyítva Vác diákváros jellegét. Nem kevesen keres­tek fel \ ételi szándékkal, olyanok, akik pontos névvel, címmel első kiadású könyve­ket vagy könyvritkaságokat kerestek. Az a véleményünk, hogy Vácott már ré_ ;n kellett volna antikváriumot nyitni, de legalább negyedévenként egyszer jó lenne ilyen aukciót rendezni. Miért adja el? Bodogláriné elmondta, hogy kávés vo.c a propaganda. So­kan későn tudták meg, hogy ilyen vásár van a városban. Most is alig bírják a forgal­mat lebonyolítani, pedig mar csomagolni kell, mert jön a kocsi, s a szerzeménnyel in­dulnak Kecskemétre. Legtöb­ben az utolsó nap jöttek, de a város még most sem mutatta meg könyvkincseit. A vásár körülbelül egy-két hét múlva tetőzne. A beszélgetést többször fél­be kellett szakítani, mert tü­relmetlenkedtek a vevők. Voltak, akik kézben szoron­gatták, voltak, akik szatyor­ban, voltak, akik bőröndben hozták megunt könyveiket. Egy őrbottyáni asszony húsz­kötetes sorozatot tett az asz­Mérnek és formáznak Jusson elég a boltokba és legyen ízletes. Ez a követelmény a váci kenyér iránt is, aminek a készítéséhez ráadásul kevés a szakember. Mindössze 16 pékmester keleszti, formázza a na­pi 60 mázsa fehér, 10 mázsa, barna és 80—90 mázsa alföldi ke­nyeret, a kiflik, zsemlék és veknik tízezreit. Képünkön balról jobbra: Lakija János, Molnár Sándorné és Molnár János az úgynevezett csípés műveletét végzi, méri, formázza a kenyeret. Papp László felvétele talra. összenéztünk a boltve- i zetővel: újabb meglepetés. Kérdezem is tőle: — Miért válik meg ezektől? — Nyugdíjkiegészítésnek kell a pénz. Unokáim azt mondták, hogy nekik nem I kell, mert elég a szakkönyve- ] két foglalkozásukhoz elolvas­ni. A sorban állók már ismer­ték a szabályokat, az árakkal is tisztában voltak. Mind­egyik kezében ott piroslott már a személyazonossági iga­zolvány. Sokan keresték fel a kecskemétieket a szomszéd falvakoól is. Jó volt látni, miként segí­tettek egymásnak a váci és a kecskeméti könyvesbolt dolgo­zói. Éppen a kecskeméti kér­dezte: — Merre van Fekete Tüskevára? — majd tette a vá­sárló önkiszolgáló kosarába a könyvet. Három óra felé na­gyobb diákcsapac tér* be a boltba. Ketten már szedték elő régi könyveiket, izgatot­tan nézve, mennyit adnak ér­te. Üjabb diákcsoport, ök csodálkoztak, hogy antikvár vásár van a könyvesboltban. Azonnal böngészni kezdtek. Két perc sem tellett bele, hár­man már sorban álltak két- kéc könyvvel. Azonnal elköltötték — Legtöbben a régi köny­vekért átv.tt pénzt újabb ki­adásokra vagy régi könyvek­re itt, azonnal el is költik — mondta Bodoglári Lajosné. — Iskola után a vidéki diá­kok az autóbusz indulásáig i ’ i jönnek nézelődni — foly­tatta a váci bolt vezetőhelyet­tese — gyönyörködni a köny­vekben. Mivel örök törvény, hogy a nézőből lesz a vásárló. alig mennek el üres kézzel. A váci könyvesbolt, nagyon he­lyesen, amolyan hasznos vá­róterem lett. A kocsi előállt a k cskeméti szállításhoz: elvin­ni Vác kincseit. — Sajnálom itthagyni a várost, a vásárlókat — mond­ta búcsúzóul az antikvárium vezetője —, szívesen vissza­jönnénk, különösen, ha na­gyobb helyet kaphatnánk. Mert ez a nagy forgalom a lassan keretét kinövő új könyvesbolt úgynevezett cso­magoló, fizető, tollászkodó he­lyén, alig két négyzetméteres területen bonyolódott le. Pár hónappal ezelőtt a vá­rosi, járási könyvtárban meg­rendezett régi könyvek vásá­rán és cseréjén alig három­négy érdeklődő jelent meg, mert a könyvtárakat nem vá­sárlók, hanem kölcsönzők ke­resik fel és az épület messze esik a belváros forgalmától. Itt a nagy sikerhez hozzájá­rult, hogy a vásárt a köny­vesboltban rendezték meg, ahová könyvet vásárolni tér be az ember. Mészáros Gyula Közlekedési balesetek Felelőtlenség, tragédia Boros József rendőr száza­dos, a járási KBT titkára szo­morúan tájékoztatta szerkesz­tőségünket a szeptemberben történt közlekedési balesetek­ről. A rendőrtiszt elmondta, hogy az autósok körében szin­te divat lett, hogy elmulaszt­ják a segítségnyújtást. Sokan ittas állapotban vezetnek, ve­zetői engedély nélkül ülnek a volánhoz, sok a figyelmetlen­ség, gondatlanság. Kezdjük baleseti krónikán­kat egy olyan üggyel, amely Vácott a Vám utca 14 szá­mú lakóház előtt figyel­metlenségből történt. Kö­vesd! Gyula segédmotor­kerékpáros elütötte Finta Erika gyalogost, aki köny- nyebben megsérült. A Fótról a Rákospalotára ve­zető útvonalon Végh Lajos fó­ti lakos segéd-motorkerékpár­ral figyelmetlenül balra kanya­rodott és az őt megelőző Boros Zoltán budapesti lakos sze­mélygépkocsijának ütközött. A baleset során Végh súlyosan megsérült. Kemencén vezetői engedély nélkül, ittas állapotban vezette segéd-motorkerékpárját a templomhoz vezető úton Fe­renc Tamás helyi lakos és fel­borult. Szerencsére csak köny- nyebben sérült meg. Vácott a Lenin úton a Szé­chenyi utcai gyalogátkelőhe­lyen dr. Haracsi Sándor váci lakos személygépkocsival nem adott elsőbbséget Forgács Vil­mos váci gyalogosnak, akit el­ütött. A baleset után a gyalogos a kórházban meghalt. A rendőrség folytatja az ügy vizsgálatát. Ugyancsak Vácott, a Szé­chenyi út és Lenin út keresz­teződésében Varga János sze­mélygépkocsival nem adott el­sőbbséget a védett útvonalon haladó Bodnár József által ve­zetett személygépkocsinak és összeütközött vele. A baleset során Varga Jánosné könnyű sérülést szenvedett. Vácott, a Sebes Imre utcá­ban az Egyesült Izzó előtt Die­nes Ferenc tehergépkocsi-ve­zető nem adott elsőbbséget a szemben haladó Sasvári Lajos váci lakosnak, aki segéd-mo­torkerékpárját vezette. Sasvári súlyos, nem életveszélyes sérü­lést szenvedett. Szobon, a Dózsa György út 22-es számú lakóház előtt sza­bálytalanul balra kanyarodó László Csaba segéd-motorke- rékpárvezető összeütközött az ugyancsak szabálytalanul elő­ző Szikriszt József által veze­tett személygépkocsival. A ka­rambol során László súlyosan megsérült és kórházi ápolásra szorult. Foton, a Deák Ferenc út és a Fáy tér kereszteződésében Tóth József mezőgazdasági vontatóvezető ittasan vezette lassú járművét és műszaki hi­ba miatt összeütközött dr. Ta­kács Edit veresegyházi lakos­sal, aki könnyebben megsérült Vácrátóton, a Petőfi tér és a Hartyáni út kereszteződésében Szerencsés László vácrátóti la­kos ittas állapotban és figyel­metlenül vezette járművét és összeütközött Várkonyi Ildikó vácdukai gyalogossal, aki köny- nyebben megsérült. > Nagymaroson, a Váci út 34. számú lakóház előtt Fehér Ist­ván motorkerékpár-vezető nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette járművét, a járdára felhajtott és egy villanyoszlopnak ütközött A baleset következtében ő és utasa, Giber Sándor szo­bi lakos is meghalt. Szeretném megjegyezni, hogy a balesetek elkerülhetők let­tek volna, ha az okozók be­tartják a KRESZ előírásait. Gondolniuk kellett volna a maguk, embertársaik testi ép­ségére. Nagy Péter János Azonnal elfogták Szökött elmebeteg Szeptember 28-án 16 óra 45 perckor a váci vasútállomás peronján megjelent egy 150 kilós férfi pizsamában és pa­pucsban. Végigszaladt a sínek mentén és kérdezgette: — Ez itt a föld? Többen jót derültek a látot­takon és közölték vele, hogy a Holdon vagyunk. Mindenki számára világos volt, hogy a váci kórházból szökött meg egy elmebeteg, ám senki sem állta útját. Vagy 10 percet téblábolt a sínek mel­lett, amikor két jól öltözött ember 200 bámészkodó előtt karon ragadta és a vasúti vá­róba vitte. Közben munkás­őrök is megjelentek és segítet­tek abban, hogy a • beteg em­ber ne támadjon. Szerencsére az békésen tűrte, hogy a köz­ben kiérkező mentőautóba be­ültessék és a kórházba vissza­szállítsák. Magam azonban elcsodálkoz­tam azon. hogy hasonló inci­dens már előfordult a vasútál­lomáson, s miért csak annak a két embernek jutott eszébe tenni valamit. N. P. J. ISSN 0133—2759 (Váci Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom