Pest Megyei Hírlap, 1982. augusztus (26. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

Ma: 3. oldal: Kulcskérdés Harminchat százalék 4. oldal: Pannóniában a legnagyobb volt Algéria hármas forradalma 6. oldal: Postabontás 1. oldal: Válogatott hiányzók Sarusi, Hajdú: arany ió rajt vízilabdában 8. oldal: Csoportnak helyfoglalás is Verekedőt vettek őrizetbe PEST 3 MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! * V XXVI. ÉVFOLYAM, 179. SZÄM Ár«: 1,40 forint 1982. AUGUSZTUS 1., VASÁRNAP finisben az aratás Kedvez az iá# a másodvetésnek A mezőgazdasági üzérnek az idén különös gondot fordíta­nak a másod- és tarlóvetések­re; máris elérték az eredetileg tervezett 100 ezer hektárt, és előreláthatólag további, leg­alább 20 ezer hektárnyi szán­tóföldet hasznosítanak ismé­telten a gabona betakarítása után. Az országban több helyen — különösen Csongrád és Pest megyében — a gazdaságok eleve beépítik éves tervükbe a kétszeres földhasznosítást, s APRÓK P usztán szavakon való lovaglás lenne, hogy vannak — e sorok írója is —, akik tiltakoz­nak az aprófalvak elneve­zés miatt, mert bár akarat­lanul, a kifejezés azt su­gallja, hogy ami apró, az nem különösebben lénye­ges, az a fontos dolog mel­lett akár mellékes is lehet, azaz figyelemre alig méltó. Csoda-e, ha az aprófalvak­ban élők gyakran úgy ér­zik, mintha őket már leír­ták volna a létezők, a szá­mon tartandók közül? Cso- da-e, ha ezeken a települé­seken a megszokottnál is érzékenyebbek az embereit mindenre, ami közvetlen környzetünket annak jele­nét, holnapját érinti? Nincs ebben semmi különleges. A vélt vagy valódi hát­rány mindenkor kialakítja a védekező reflexeket, s ta­gadhatatlan, az aprófalvak­ban vagy ahogy némely helyen, némely testü­letekkel sikerült elfo­gadtam, a kis lélekszámú településeken élők sok te­kintetben hátrányban van­nak azokkal szemben, aki­ket nagyobb településre, még inkább városba veze­tett a jobb sorsuk, bár ez a jobb sors legtöbbször a véletlen képében mutatko­zik. Falugyűlések sorozatá­nak témája volt Galga- györkön a víz, az egészsé­ges vizet szállító vezeték- hálózat megteremtése, s érthető, ha a közös tanácsú társtelepüléseken élők föl­fokozott figyelemmel vár­ták, mi történik a sokszori kérés nyomán, amint fölfo­kozott figyelem kíséri most már a vezeték éoítését. Mert épül, bizonyítékaként annak, nem okvetlen mos­toha a sors akkor, ha a társ jelző jut a település­nek, ha sikerül józan belá­tással mérlegelni a hol, mikor, mit összefüggéseit, hiszen négy falunak egv a tanácsa; nem könnyű a döntés. Leírtunk biztatót, te­gyünk mellé egy olyasva­lamit, ami érzékelteti: a viszonyok ritkán egyértel­műek, öröm és üröm foly­tonos váltakozása közepet­te múlik az idő. Az olyas­valami, ami nem keltett, kelt tapsot a faluban: kör- zetesítették az általános is­kolai oktatást, s ebbe az itt élők máig sem nyugodtak bele. Az érv az volt, ma­gasabb oktatási színvonal érhető el a koncentrált felsőtagozatos formában. Amire a falubeliek válasza: ők bizony nem vették ész­re, valami baj lenne a szín­vonallal. hiszen — nem rsekélvsée — diplomások elvan sorával büszkélked­hetnek. akik itt tárták ki az általános iskola nyolc osztályát. Így valahogy zajlik több mint ezeregyszáz ember felelgetőse egymással és a hivatalos szervek képvise- • lőivel, nem csupán víz, is­kola ügyében, hanem se­regnyi más dologban is, mert meggyőzni és meggyő­zeim emberi gyengéink egyike, azaz nem megy könnyen, egyszerűen. Ha nem is könnyen, ha nem is egyszerűen, de lehetsé­ges a meggyőzés és a meg- győzetés akkor, ha érvek és ellenérvek pengéi talál­koznak, ha nem a kinyilat­koztatás, a hatalommal erősített fölény vél igazsá­got tenni vélemények és ellenvélemények között. Az aprófalvak egy részének sorsa éppen azért nehéz, mert — szemben a galga- györki tapasztalatokkal, a négy falut. átfogó közös törekvésekkel a szót értés­re — gyakran és sok min­denben amúgy is hátrá­nyos helyzetüket tetézi a parancsolgatás, a vélemé­nyek meghallgatásának mellőzése, a demokratiz­mus formális megtartása és , lényegének elutasítása. A közérzetet nemcsak dologi tényezők befolyásolják, ha­nem — és aligha melléke­sen — erkölcsiek szintén, amibe beletartozik az is, számít-e, amit mondunk, választ kapunk-e arra, amit kérdezünk. T ermészetes: nem a jó szó, a demokratikus irányítás oldja meg az aprófalvak, azaz a kis lét­számú települések jelené­nek sok gondját és egyen­geti jövőjét, ám meggyőző­désünk, hogy jó szó, de­mokratikus irányítás híján ezeknek a falvaknak a je­lene és a jövője reményte­len, pontosan azért, mert a semmibe vett ember, érezve, nem szolgált rá a semmibe vevésre, felülvizs­gálja kötődéseit és kapcso­latait, azaz könnyen meg­lehet, egyeriben nem ra­gaszkodik már falujához, hanem' útnak indul. Igaza Van? Igaza! Ha ő nem szá­mít — mert rá sem figyel­tek arra, amit mondott, amivel érvelt —, akkor va­jon mi más számíthatna a település jelenében és jö­vőjében; ha nemcsak lakó­helye, hanem önmaga is aprónak látszik, akkor mi az, ami nagy. fontos, mel­lőzést nem tűrő?! A kis lélekszámú települések ügyével most már a me­gyében is, országosan is hivatalos szervek, társa­dalmi szervezetek sokasága foglalkozik. Késve ugyan, de ne véglegesen elkésve. Űj irányok lelhetők, friss források nyithatók. Csak ne látsszanak aprónak az aprófalvakban élők. Mészáros Ottó vetésszerkezetüket is ennek megfelelően alakítják ki. Je­lenleg már derékmagasságú a másodvetésből származó ta- karmánynakvaló, az idő egyébként is kedvezett növe­kedésüknek. Az aratásnak viszont ke­vésbé, s mint a megyei tanács mezőgazdasági osztályán hal­lottuk, Pest megye több ré­szén — így a ráckevei, a da- basi és monori járásban — mintegy 140—180 milliméterre tehető a hirtelen lezúduló csapadék mennyisége. Az utóbbi időszak nagy esőzései tehát jó néhány területen tet­ték járhatatlanná a talajt, azaz az időjárás visszafogta az aratási finist, a kombájnok kényszerpihenőre ítéltettek, il­letve másutt álltak munkába. Pest megyében tegnapig a búzának 75 százaléka került a magtárakba, sajnos több he­lyen még a rozs betakarításá­hoz sem tudtak hozzáfogni. Amennyiben az idő tartósan csapadékmentes lesz, akkor három-négy nap múlva befe­jeződhet a kenyérnekvaló ara­tása. A megye gazdaságaira egyébként az a jellemző, hogy a másod- és tarlóvetésekre az aratással párhuzamosan kerí­tenek sort. Jelenleg a búza után vethető takarmányrepce és takarmánykáposzta földbe juttatására készülnek. Nemsokára asztalunkra kerül az új búzából sült cipó. A képen még te­nyérben a kenyérnekvaló ... Szigethalmi alvázzal készült Az Ikarus Karosszéria- cs Járműgyár mátyásföldi gyárá­ban az idén negyvenkét autóbusz készül svéd megrendelésre. Az emelt padlószintű, különleges luxusautóbuszok — ame­lyekbe a Csepel Autógyár alvázait építették be — első példá­nyai már elhagyták az országot. Csökkent az anyagköltséghányad Mérleg műszakonként % A felhasznált anyagok f ésszerű csökkentésével, el- ^ sősorban az úgynevezett ki- ^ hozatali normák szigorítá- \ savai, és a takarékosságra jj ösztönző prémiumrendszer •f alkalmazásával, az Egye­li sült Izzóban újabb 2 szá- £ zalékkal csökkent az í anyagköltséghányad. Az Izzó gyáraiban különfé­le módokon sikerült az anyagköltségeket jelentősen leszorítani, ha még nem is a lehetséges mértékben. A nagy- kanizsai fényforrásgyárban például, valamennyi gyártó­sornál bevezették a műsza­konkénti anyagelszámoltatás i. A laza normákat így rendsze­resen, akár évente többször is kiigazítják. Másutt is szigorftották a követelményeket, mégpedig úgy, hogy az ne menjen a mi­nőség rovására, sőt a beszer­zési formák a minőség továb­bi javulására ösztönöznek. Új­pesten és Nagykanizsán a mű­szakváltásnál sem állnak le a gépek, A hagyományos mű­szakátadás helyett a gép mel­lé kiírják a műszak selejtará­nyát, a, leadott jó lámpák mennyiségét, és egyúttal fel­hívják a figyelmet az esetleges szervezési, műszaki vagy sze­mélyi hiányosságokra, Vállalkozásba adják a szállítást Legnépszerűbb a CM-ferma A könnyűiparban is egyre többen érdeklődnek az új vállalkozási formák iránt. Az eddigi tapasztalatok sze­rint az iparágban a legnépszerűbbek a gazdasági mun­kaközösségek és a kooperációs kapcsolatokat bővítő vál­lalkozások. A vállalatok sajátosságaiból és a szükségle­tekből adódóan sokféle elképzelés alakult ki, de m- még kevés a ténylegesen létrehozott új szervezet, a második félévben számuk várhatóan jelentősen szaporodik. Az már az eddigiek alapján is kitűnik, hogy a kezdemé­nyezések főként azokra a te­vékenységi körökre irányul­nak, ahol valamiféle hiányt A DKV-bon aeencsak program a környezet védelme Elkerülik a levegőszennyezést A Dunai Kőolajipari Válla­lat bitumengyártó üzeme ál­lítja elő hazánkban az útépí­téshez szükséges bitument, va­lamint annak a mennyiségnek is egy részét, mely a brikett gyártásához nélkülözhetetlen. Nem kell tehát különösebben bizonygatni, hogy az üzem munkája népgazdasági szem­pontból is milyen számottevő. Ugyancsak ismert tény, hogy a bitumen gyártása során kelet­kező gázok erősen szennyezik a levegőt. Ezek a gázok, s kísé­rőjük, a kellemetlen, szúrós szag, most tavaszig a negyven méter magas kéményen távo­zott. Tehát a negatív hatást az óriás kémény volt hivatott mérsékelni, a magasabb légré­tegekbe juttatni a szennyező anyagokat. Túl sok szó e megoldás miatt nem érte a DKV háza táj át, s ma már nem is értheti. Hiszen még 1980-ban a megbízásuk alapján a tervezők elkezdték, egy olyan égetőtípus kidolgozá­sát. mely megszünteti a gyártás kellemetlen kísérő jelenségeit, s ugyanakkor az energiafelhasz­nálásban sem ^lent többletet. Ellenkezőleg, megtakarítást eredményez. Az ésszerű megoldás megszü­letett tehát: a beruházás költ­sége nem érte el a- kétmillió forintot, s a berendezés tavasz óta üzemel, mégpedig megbíz- i hatóan égéstermékei szagtala­nok, ily .módon tisztább lett a| környék levegője. A kedvező tapasztalatok1 alapján a bitumengyártó üzem bővítését már ügy tervezik: azoknak a berendezéseknek is helyük legyén, melyek a gázo­kat semmisítik meg. Cukorrépa-betakarstók A cukorrépa termesztésében, betakarításában, a betakarító gépek árusításában és a feldolgozásban érdekelt feleknek, a MEZŐGÉP Vállalatnál bemutatták azt a kétmenetes önjáró betakarító gépet, amelyet több vállalat együttműködésével fejlesztettek ki. A szakemberek megtekintettek a szekszárdi gyártó cég korszerű műhelyeit is, ahol a gépeket gyártják. A magyar gépipar összefogásával készült gépből, tavaly húszat adtak át, az idén pedig harminckét újabb gépet készítenek. szüntetnek meg kiegészíthetik h vállalat munkáját. Így pél­dául csaknem minden köny- nyűipari szakágazatban szer­veződtek vagy szerveződnek a karbantartási feladatok jobb ellátására gazdasági munka- közösségek. Az elsők között a Magyar Posztógyárban hoztak létre gazdasági munkaközösséget: dunaújvárosi fonodájukat már­cius elejétől hét végére bérbe vette a dolgozók 30 fős cso­portja. A tapasztalatok ked­vezőek, a termelékenység 25— 30 százalékkal magasabb az átlagnál, javult a munkafe­gyelem és a minőség. A Lenfonó- és Szövőipari Vállalatnál két munkaközös­seget alakítottak, az egyik a csomagolásra használ; karton- plassft dobozok javítására vál­lalkozott. A másikat a válla­lat külkereskedelmi irodájá­nak idegen nyelven beszélő dolgozói hozták létre. Fordítói munkát vállalnak. így a kül­kereskedelmi joggal rendelke­ző vállalat idegen nyelvű ira­tainak, leveleinek, anyagainak fordításához nem kell külső munkatársakat igénybe venni. Terveikben szerepel, hogy a pusztaszemesi tsz-nél 60—80 fővel konfekcionáló részleget alakítanak a vállalat termé­keinek feldolgozására, emellett foglalkoznak azzal is, hogy a vállalaton belüli összes szállí­tási munkát kiadják vállalko­zásba a szállítási dolgozóknak. ■ Közélet» Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, táviratban fejez­te ki jókívánságait dr. Fritz Honeggernek, a Svájci Ál­lamszövetség elnökének hazá­ja nemzeti ünnepe alkalmából. Az MSZMP Központi Bizott­sága táviratban üdvözölte a Guyanái Népi Haladó Párt XXI. kongresszusát

Next

/
Oldalképek
Tartalom