Pest Megyei Hírlap, 1982. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-04 / 129. szám

VÁCI^ vurfa A PEST MEGYEI HÍRLAP VÁCI JÁRÁSI ÉS VÁC VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XXVI. ÉVFOLYAM, 129. SZÁM 1982. JÚNIUS 4., PÉNTEK Ülésezett a járési-váresi NEB Zsúfoltak a szociális otthonok A váci Járási-Városi Népi Ellenőrzési Bizottság május végi ülését a tanácsháza föld­szintjén lévő NEB irodahelyi­ségben tartotta. Az ülésen részt vett Gál Jenő, a Pest megyei NEB főelőadója, Bánfi Tibor, a megyei munkabizott­ság vezetője, dr. Barta Györ­gyi, a Vác városi Tanács V. B. városi-járási egészségügyi osztályának vezetője és Rem- zsö Zoltánná, a Vöröskereszt váci járási szervezetének tit­kára is. Bánfalvi Jenőné NEB-el- nök bevezetője után Bán- f fi Tibor beszámolt arról, hogy a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság a kö­zelmúltban értékelte a Pest megyei NEB munká­ját. Az elismerés szólt a váci né­pi ellenőröknek is, akik lelki- ismeretesen, hivatásérzéssel végzik a feladatukat. Dr. W inter nitz Arnold NEB-elnökhelyettes volt a na­pirend előadója. Téma: a szo­ciális otthonok épületeinek a helyzete, a gondozottak elhe­lyezési körülményeinek a vizs­gálata. Hangsúlyt adott e munkának az, hogy az ENSZ 1982-re meghirdette az öregek évét. A vizsgálat célja, , annak megállapítása volt, hogy a ta­nács miként látja el a szociá­lis otthonok felügyeletét? Mi­lyen a beutalások rendszere és gyakorlata, hogyan alakul a különböző szervek együttmű­ködése? Vizsgálták a városi tanács szakigazgatási szervét, az Egyesített Szociális Intéz­ményt és a sződligeti szako­sított szociális otthont. A vizs­gálatra — melyben 12 népi el­lenőr vett részt — 73 munka­napot fordítottak. Vácott a Burgundia utcában és a Vak Bottyán téren van szociális otthon. Ez utóbbit egyházi személyeknek tartják fennt, így az intézményt a vizsgálat nem érintette. A Burgundia utcai ott­honban csak idős korúakat gondoznak, míg Sződlige- ten rajtuk kívül elhelyez­nek 18. életévüket betöl­tött személyeket is. A szociális otthonok zsúfol­tak. Az elmúlt években a 200—240 főnyi házi gondozott­ból 70—90 személy várt elhe­lyezésre szociális otthonban. Vidéken viszont 50 százaléka hajlandó feladni régi otthonát, ugyanakkor beutalásuk sok­szor egy-két évet is igénybe vesz. Az V. ötéves tervben nem volt helybővítés a szo­ciális otthonokban, A Burgun­dia utcában körülményes len­ne az emeletráépítés, a kije­lölt épület — Rádi úti volt egészségház — környezete miatt nem alkalmas ilyen cél­ra. A vizsgálat megállapította, hogy a Vác városi Tanács és annak szakigazgatási szervei rendszeresen és folyamatosan figyelemmel kísérik, szervezik és segítik a szociális otthonok munkáját. Részletesen elemez­te a jelentés a rendelkezésre álló épületek állagát. Sződli- geten felújították a főépület tetőszerkezetét és jelentősesz- szeggel korszerűsítették a szennyvíztelepet. A gondozottak tényleges létszáma megegyezik az en­gedélyezettel. Mindössze két házaspár van közöttük. Ebben a kategóriában a beutalási le­hetőség tovább csökken, hol­ott az igény erre nagy. Csak a megye más területén van lehetőség az elhelyezésükre, ami azt jelenti, hogy még job­ban elszakadnak a környeze­tüktől, esetleg családtagjaik­tól. Vácott 17, Sződligeten 19 a gondozást irányító és végző dolgozók száma. Szakmai to­vábbképzésük rendszeres. A ruházatra biztosított keret mindkét helyen elegendő, a gondozottak részére naponta háromszori étkezést nyújta­nak. Mindenütt van rendsze­res orvosi ellátás és felügye­Brigádnapló Negyedszer is kiválóak A DCM bányaüzemében ] dolgozó Gábor Áron szocia­lista brigád az idén ünnepli megalakulásának tizedik év­fordulóját. — Hogyan vélekedik az el­múlt időszakról Sógor József, a brigád vezetője? — 1972-ben alakultunk meg elsőként a kőbánya bri­gádjai közül — hangzott a válasz. Tagjaik karbantartó lakatosok és motorszerelők. Tizenegyen vagyunk, s heten alapító tagok. Ebből is látszik, hogy nem volt nagy a mozgás. Feladatunk az üzem mobil gépparkjának javítása, kar­bantartása Ez nem kevés, mi­vel a gépek műszaki állapota az évek során eléggé leromlott. — Az olajcserék alkalmával a fáradt olajat minden eset­ben összegyűjtjük és a kötél­pálya kenésére használjuk fel, ezzel lényeges mennyiséget ta­karítva meg. A tőkés import­ból származó gépeink alkat­részellátási gondjai nálunk is érezhetők. Szükség van a meg­alapozott takarékossági intéz­kedésekre. — Igyekeztünk az elhasz­nálódott alkatrészeket saját készítésűekkel pótolni, amivel időt és valutát sikerült meg­takarítani. A kommunista műszakokon kívül évente kö­rülbelül 250—300 társadalmi- munka-órát teljesítünk, azo­kon a területeken, ahol ép­pen szükség van ránk. Ilyen volt a közelmúltban például a DCM sporttelepén a kerítés beállítása, a gyár által patro­nált deákvári Petőfi Sándor Általános Iskolában s a Ran- nóti úti bölcsődében végzett társadalmi munka, valamint a Duna alatt áthúzott városi vízvezeték nyomócső-munká­lataihoz nyújtott segítség. Hetünknek van valamilyen társadalmi megbízatása. — Van köztünk párttitkár, munkásőr, főbizalmi, döntő- bizottsági tag és más egyéb. Ám nemcsak dolgozunk, ha­nem a brigártagok művelődé­sére is sokat adunk — foly­tatja a brigád vezető. Rendsze­res látogatói vagyunk a nép­szerű Deákvári esték műsor­sorozatnak, aminek íjiár há­rom alkalommal házigazdái is voltunk. Szereplői vagyunk a munkaverseny-bizottság által szervezett vetélkedőnek, s a helyi döntők után városi szín­tan is rendszeresen indulunk. Az üzem vezetősége több al­kalommal megdicsérte a bri­gádot. Az idén a CEMÜ ér­tékelése alapján immár ne­gyedszer értük el a megtisz­telő „Vállalat Kiváló Brigád­ja” kitüntetést — fejezte be nyilatkozatát Sógor József. A kitüntetéssel járó pla­kettet és pénzjutalmat június 12-én az építők napján veszik át. Csányi Ferenc let. A gondozottak és a gon­dozók kapcsolata jó, s az in­tézmények igyekeznek a csa­ládtagokkal, s a patronáló szervekkel szoros kapcsolatot létesíteni és tartani. Biztosí­tott a kulturális foglalkozás, kedves esemény egy-egy hajó- kirándulás, vagy autókirándu­lás. A hozzászólások során Sas Ferenc NEB-tag hangsúlyoz­ta, hogy dicséret és elismerés illeti e munkaterületen dolgo­zókat. Remzsö Zoltánná jó pél­daként említette a kemen­céi idősek otthonát, Bán­fi Tibor összehasonlította a váci és a megyei lehető­ségeket. Végül a NEB-ülés határozatot fogadott el, melyben többek között javasolja az étkezési norma felülvizsgálását, a gon­dozónők ' délutános műszak- pótlékának a biztosítását, s leszögezte, hogy Vác város és a járás területén szükséges­nek tartja az öregek elhelye­zésére szolgáló helyek gyara­pítását. Papp Rezső Már minden készen áll A búcsú végleges műsora A rendező bizottság összeál­lította a váci búcsú végleges programját. A főtéri nagyszínpad műsora Június 5., szombat: 10 óra­kor ünnepélyes megnyitó és gálaműsor. — 12 óra: Zorán és Láma együttes. — 13.30 óra: térzene. — 14 óra: fanfár és köszöntő. — 14.10-től: térze­ne: — 14.25-től: A KISZ Köz­ponti Művészegyüttes műsora. — 16.30-tól: gyermekjátékok. — 18.30-tól: sanzonest. — 19.30- tól: Most szabad nevet­ni! (egyórás vidám műsor). — 20.30- tól: nyílt táncverseny. Június 6., vasárnap: 9.30-tól: térzene. — 10 óra: gyermekmű­sor. — 10.20-tól: operettmati­né. — 11.20-tól: a Dominó- pantomintársulat fellépése. — 12.20: Folklórműsbr. — 16.30- tól: a Bojtorján-együttes sze­replése. — 17.30: Popparádé. — 18.45-től: a Pege együttes muzsikál. — 20 órától: Óceán együttes és 21.10-től: a 100 Folk Celsius ötvenperces zá­róműsora. A főtéri sportszínpadon, a főtéri műsorral egy időben látványos bemutatók, verse­nyek követik egymást. A görög-keleti templom kiállitásán: Június 5., szombat: 15 órakor kezdődik Sütő Irén műsora. — 17 órától Pso- ta Irén lép a pódiumra. — 19 órakor Sándor György hu­morista szórakoztatja a kö­zönséget. Június 6., vasárnap: 11 órakor Szemes Mari ön­álló műsora. — 13 órától Pau- dits Béla szerepel. — 15 óra­kor Pécsi Ildikó találkozik a 'közönséggel. — 17 órakor Pe­ge Aladár és együttese játszik. — 19 órakor Bencze Ilona és Maross Gábor együttes műso­ra zárja a programot. A Magyarország—Szovjet­unió öregfiúk mérkőzést szombaton, június 5-én játsszák az alsó­városi stadionban. P. R. Ünnep Ácsán' Házovofó Felépült az acsai művelődési ház, melyet ünnepélyes át­adásra ma, 16 órakor dr. Tö­rök Antal, a Pest megyei Ta­nács V. B. Váci Járási Hivata­lának elnöke ad át a nagyköz­ség lakosságának. Az üzletsor átépítése Új helysei A hét elején megjelent a mozgógyógyszertár" a váci • főtéren. Egyidejűleg megkez­dődött a központi gyógyszertár átköltöztetése a volt rendelőin­tézetbe. Teherkocsikra rakták a szomszédos bútorbolt árukész­letét, átszállították a piac Köz­társaság úti bejáratánál épí­tett pavilonba, ahol kedden már meg is kezdték az árusí­tást. Így azután elkezdődhet a Kúria épülete és a Fehérek temploma közötti üzletsor át­építése, ahol a következő hó­napokban kialakítják Észak- Pest megye korszerű — kö- ponti feladatokat ellátó —, gyógyszertárát. Finn vendégek a városban Rokonaink hangversenye Tavaly szeptemberben hírt adtunk arról, hogy a Vor Hu­mana kórus Finnországban hangversenyzett. Akkori ven­déglátójuk, Järvänpää város férfikara érkezett a napokban hazánkba. Az északi országok népei — köztük a velünk ro­kon finnek — híresek magas fokú kóruskultúrájukról. Műsorukon régi és mai finn zeneszerzők — köztük Sibeftus —, valamint az európai zene nagy mestereinek művei szere­pelnek. Az énekkar hangver­senyét pénteken este fél 7-kor hallgathatja meg a váci közön­ség a Zeneiskola nagytermé­ben. Érdekességnek számít a miénkkel rokon finn nyelv hangzása, dallama, ritmusa is. P. P. VÁCI APRÓHIRDETÉSEK Anyakönyvi hírek Születtek: Debreczeni Gá­bor Duhaj Ilona: Diána, Dági Attila Orsai Katalin; Attila, Volentics István Kovács Ve­ronika: András, Martinkó And­rás Géczi Márta: Zsolt, Nagy János Mészáros Ágnes: Haj­nalka, Perjési Gábor Popele Margit: Péter, Tóth Gyula Ko- reny Piroska: Tímea, Havasi Károly Kiss Judit: Károly, Neuprand László Mező Kata­lin: Anita, Sárkány Attila Szekeres Márta: Barbara, Tyu- kász Ferenc Bacsur Jolán: Fe­renc, Ábrahám Ferenc Galam­bos Zsuzsanna: Friderika, Rad- zik Lászlű Lukácsi Hilda: László, Száraz Károly Czotter Ildikó: Gábor, Szilágyi István Bélán Teréz: Melinda. Házasságot kötöttek: Puskás Attila Czifra Gyöngyi, Oláh Ottó Bodor Mariann, Nagy András Kovács Márta, Miklós János Bartos Zsuzsanna, Haj­dú László Szabadi Ida, Csor­ba Ferenc Kántor Anna. Vácott hunyt el: Pintér Já­nos, Vác, Nagykörút 8., Hor- nyák Rudolfné Haraszti Mar­git, Főt, Lenin u. 18., Tury Sándorné Matt Mária, Viseg- rád, Mátyás király u. 11., Cse­resznye István, Kóspallag, Deák u. 9., Barvircz János, Penc, Kispenci u. 14., Farkas Józsefné Győri Margit, Vác, Erdős Bernáth u. 13. Oláh Jánosné Csámpai Irma, Vác, Erzsébet u. 10., Ágics Józsefné Petik Magdolna, Tököl, Vitéz u. 1., Meszes Ferencné Gál Má­ria, Vác, Kölcsey Ferenc u. 19., Kertész Zsoltné Sáradi Magdolna, Vác, Eperfa u. 34. Kollár Józsefné Vincze Piros­ka, Göd, Szeder u. 17., Fidel Józsefné Varga Julianna, Pe- rőcsény, Kossuth u. 60., Tóth Sándorné Kalma Mária, Főt, "Rákóczi u. 9., Záhorszky Lász­ló, Vác, Mártírok u. 69., Susán Károly, Verőcemaros, Liliom u. 34. Korábriyik Józsefné Racs- kovics Ilona, Vác, Nyár u. 6., Csernák Miklós, Püspök­szilágy, Rákóczi u. 7. Köszönetnyilvánítás. Ezúton mondunk köszönetét a rokonok­nak, ismerősöknek, a Pest me­gyei Nyomda Vállalat és a Ma­gyar Nemzeti Bank váci fiókja dolgozóinak és mindazoknak, akik drága jó édesanyánk, nagyma­mánk, Korábnyik Józsefné teme­tésén megjelentek, sírjára koszo­rút. virágot helyeztek és szívünk fájdalmát enyhítették. A gyászoló család. A váci Mezőgazdasági Szakközépiskola ta­karítónőt felvesz. Je- i lentkezés az iskolá­ban : Vác, Telep utca 2/4. sz. _________________ Az Alagi Állami Tan­gazdaság váci tanke­rülete felvételre keres gépkocsivezetőket te­hergépkocsira és mik- robuszra. Bérezés: kol­lektív szerint. Jelent­kezni lehet: Vác-Má- riaudvar, szállítási osz­tályom_______________ La kást vagy házat bé­relnék Vácott 2—3 évi időtartamra. Levél­értesítést „Lepkegyűj­tő” jeligére hirdetőiro­dába Vác. Jókai utca 9. sz. ______________ Vác-Deákváron, Boty- tyán utca 37. alatti 2 szobás, komfortos, kertes sarokház, be­költözhetően eladó. Megtekinthető dél­utánonként^ ___________ A Kosdi Lenin Mgtsz felvételt hirdet gép­könyvelői és pénz­ügyi előadói munka­körbe. Pénzügyi elő­adónak elsősorban nyugdíjas pénzügyi szakember jelentkezé­sét várjuk. Jelentkez­ni lehet: Cselőtepusz- ta, Lenin Mgtsz köz­ponti irodája, sze­mélyzeti vezetőjénél vagy főkönyvelőjé­nél. __________ Vá ci bútorboltunk elköltözött Ú§ térne: Köztársaság út 3. (A piac bejáratánál). Az új helyünkön kultúrált körülmények között várjuk kedves vásárlóinkat. Pest megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat Fiatal pár külön be­járatú, fürdőszobás al­bérletet keres Váffott. Levélértesítést: ..Csen­des környezet” jel­igére hirdetőirodába Vác, Jókai u. 9.» Eladó: jó állapotban levő garazsírozott, fél éve vizsgáztatott ZB-s Wartburg de luxe sze­mélygépkocsi. Érdek­lődni lehet 17 óra után: Vác, ll-936-os telefonon. ____________ Fi atal . gyermektelen pedagógus házaspár lakást vagy albérletet keres Vácott. Levél­cím: Palóczi Attila Budapest. Nagyszeben U 17 1194_______________ A Váci Tejüzem fel­vételre keres: értéke­sítési vezetőt. rak­tárvezetőt. raktároso­kat. valamint gépesí­tett mosodába mosó­nőket. Jelentkezés: Vác. Deákvári fasor 10. (Munkaügy)._____ A Híradástechnikai Anyagok Gyára. Vác. Zrínyi utca 39. felvé­telre keres: férfi, női betanított munkáit, elektrikust, lakatost, csőszerelőt és eszter­gályost. Jelentkezés a vállalat munkaügyi csoportjánál, napon- ta 7-től 15.15 óráig. Beköltözhető házrész Vác, Árpád utca 60. szám alatt eladó. Ér­deklődés helyszínen vagy: König Lászlóék- nál, Vác. Rádi út 32. Vácott: 3 szobás össz­komfortos. kertes csa­ládi ház eladó. Vác. Attila utca 23. Eladók a Dunakanyar­ban, vízközeiben tel­kek, építési lehetŐ7 séggel. Érdeklődés: Vác, Báthory utca 2. Telefon: 11-315. Szőnyeg, szőnyegpad­ló, bútorkárpit tisztí­tása. telefonon (mun­kaidőben) : Vác, 11- 799. Várady Zoltán ablak- tisztító kisiparos, la­kossági és közületi megrendeléseket vál­lal: Vác, Haraszti Er­nő utca 75. I. em. 5. Eladó: Vácott 2 szo­bás, kertes családi ház. Érdeklődés: szombat-vasárnap ki­vételével 15 órától, Vác, Bacsó Béla út 26. szám. Fiatal házaspár, egy kisgyermekkel külön bejáratú szoba, kony- hás albérletet keres Vácott vagy eltartási szerződést kötne. Le­vélértesítést: „Biza­lom” jeligére hirdető­irodába Vác, Jókai utca 9. A Szobi Nevelőotthon gépkocsivezetőt • fel­vesz 4200 forintos bér­rel. (Nysa-gépkocsi, D-kategória szüksé­ges). Jelentkezés: Szob, Árpád u. 2T. Telefon: Szob. ll. Kétszintes, kertes, ga- rázsos ház eladó. Vác, Cserje utca 67. Családi ház Vácott el­adó. Érdeklődni: 11- 991 telefonszámon. Budapest, kelenföldi 2 szobás lakásomat hasonló vácira vagy Vác környékire cse­rélném. Érdeklődés esti órákban: Vác, 11-649 telefonszámon. Nagymaroson 300 négyszögöles zárt kert eladó. Érdeklődni: Vác, ll-991-es telefon­számom ___________ 3 éves, megkímélt, vizsgázott * Trabant speciál eladó. Szabó Lajos, Váchartyán, Fő út 98. 2164.__________ Eg yéves gyermekem mellé gondozónőt ke­resek. — Leveleket „Megbízható 121 237” jeligére kérek hirde­tőirodába Vác, Jókai utca 8._______________ El adó: Vác-Deákvá­ron 377 négyszögöl építési telek. Érdek­lődni lehet délután hat órától: Vác 10-981 telefonszámon. _______ 3 szobás, kertes, OTP- lakás garázzsal eladó. Érdeklődés 17 órától: Vác, Kandó Kálmán utca 43. II. emelet 2. Vác-Máriaudvaron 300 négyszögöl telek, kis épülettel, kúttal eladó. Érdeklődés: Kösd, Fel- szabadulás út 96. 2 szobás, komfortos, kertes családi ház el­adó. Érdeklődni min­dennap 15 óra után: Cím: Termőn lmréné, Vác, Ambró Ferenc utca 18. Vácott, . a Csikós Jó­zsef úti zöldségbolt eladó. Érdeklődni le­het este 19 órától: Göd. Úttörő út 11. Az Egyesített Szociális Intézmény, Vác, Bur­gundia utca 9—11. fel­vételre keres: gondo­zónőt, takarítónőt, konvhalányt. A Szőnyi Tibor Kór­ház és Intézményei, Vác, pályázatot hirdet mosodavezetői mun­kakör betöltésére. Al­kalmazási feltétel: üzemmérnöki végzett­ség. Illetmény: a S/1977. EüM-MüM sz. utasítás alapján. A pályázatokat a kórház gazdasági Igazgatójá­hoz kell benyúitani. A Szőnyi Tibor Kór­ház és Intézményei felvételt hirdet magas nyomású kazánkezelői vizsgával rendelkező fűtők részére. Illet­mény: megállapodás szerint. Jelentkezés: Vác, a.kórház munka­ügyi osztályán. A Vác és Környéke Élelmiszer Kisker. Vál­lalat^ karbantartó rész­lege felvesz: kőműves­burkoló, kőműves segítő, asztalos, üve­ges és víz-csatorna­szerelő munkáso­kat. — Jelentkezni lehet: Vác, Palmiro Togliatti u. 28. sz. 220 négyszögöl építési telek Vácott eladó. Érdeklődni: Kovács Józsefné. Vác-Deák- vár, Radnóti út 5. sz. IV. emelet 2. Eladó Orion gyártmá­nyú, „Vénusz” televí­zió, valamint gáztűz­hely, nyomáscsökken­tővel. Vác, Nagykörút 82. Telefon: 10-038. Eladó: Vác, Csuka­telep 1. szám, Tej gyár mellett 2 szoba kony- hás, fürdőszobás, 555 nm-es gyümölcsös­kertes családi ház, állattartásra, műhely­nek, raktárnak alkal­mas, mellékhelyisé- gekkel. _______________— A Cement- és Mész­művek vezérigazgató­sága felvesz belső ellenőrt. Felsőfokú végzettséggel vagy megszerzését vállaló mérlegképes szakké­pesítésű dolgozó je­lentkezését várjuk. Címünk: CEMÜ vezér- igazgatóság Vác, Pf. 250. 2601. Telefon: 11- 922 (személyzeti és ok- tatási osztály). _______ A Kölcsey utcai óvo­dába 4 órás házimun- kási állásra férfi dol­gozót felveszünk. Ér­deklődni lehet az óvo­da vezetőjénél: Vác, Kölcsey utca 4._______ A Váci Izzó felvesz: műszerész, lakatos, villanyszerelő, kőmű­ves, vegyipari szak­munkás és női-férfi betanított munkaerő­ket. Jelentkezni le­het: Vác, Sebes Imre u. 21—23. DEÁKVÁRIAK, FIGYELEM! A Dunakanyar Szolgáltató és Vegyesipari Szövetkezet FÉNYKÉPÉSZ- RÉSZLEGE MEGNYÍLOTT Deákvári Forfa szolgáltató­házunkban, (Deákvári főút). Fekete-fehér és színes képek elkészítését vállaljuk! Vegye igénybe szolgáltatásainkat! _______________ I Vá c, Ispinyér dűlőben szőlő-gyümölcsös és szántó zárt kertben — megosztva, 200 négy­szögölenként is éladó. Érdeklődés: Vác, 10- 097 telefonszámon. . ISSN 0133—2759 (Váci Hírlap) y

Next

/
Oldalképek
Tartalom