Pest Megyei Hírlap, 1982. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

Ma: 3. oldal: Nem mosta el teljesen az eső 4. oldal: A teremtő ember dicsérete Könyvheti körkép, mérleggel 7. oldal: 3aja lett az Érd baja PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TA XXVI. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM tra: 1,40 forint 1982. jünius 1., KEDD Munkakörön és -időn túl Hazánkba látogat Zsambin BatmöiÉ Lázár Györgynek, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjának, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökének meg­hívására Zsambin Batmönh, a Mongol Népi Forradalmi Párt Politikai Bizottságának tagja, a Mongol Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke jú­nius első felében hivatalos ba­ráti látogatást tesz hazánk­ban. Sokan élnek a lehetőséggel Az új mezőgazdasági munka­vállalói jogszabályok fölkeltet­ték a téesztagok, -alkalmazot­tak érdeklődését. A gyakorlat­ban ugyan még nem használják ki teljesen a jogszabályok ad­ta lehetőségeket, ám egész sor példa tanúskodik arról, hogy az 1981-ben a részes munka­vállalásról, illetve ugyanebben az évben a téesztagok munka­körön és munkaidőn túli fog­lalkoztatásáról hozott jogsza­bály kedvező fogadtatásra ta­lált. A közös gazdaságok mind több helyen élnek ezekkel, il­letve már a korábbi jogszabál­yokban biztosított lehetőségek, kel. Pest megyében a részes mű­velés inkább a hagyományos GYANAKODVA R endeletek sora segíti, támogatja, szorgal­mazza újabban a va­lós szükségleteket kielégítő kisipari tevékenységet, az iparűzés gyakorlását lehe­tővé tevő engedélyek Ki­adását. Mégis, nem kevés a gyanakvás mindkét oldalon, az engedélyt kérők és ki­adók oldalán egyaránt. Ezért érdemel figyelmét az a megfogalmazás, amelyet Veresegyház nagyközség tanácsának elnökétől hal­lottunk, s amely szerint a tanácsnak minden támoga­tást meg kell adnia — pél­dául a jogszabályok kere­tében lehetővé tett adóked­vezményt — a kérelmezők­nek, természetesen a tör­vényesség tiszteletével. A településen követdtt gya­korlat igazolja ennek az elvnek az érvényesülését, azaz nem a tanács vizsgál- gatja, mérlegelgeti egy-ygy ipar szükségességét, eldön­tője annak legyen a lakos­ság. Mert ez utóbbinak az Ítélete sokkal megbízha­tóbb, mint az íróasztal melletti okoskodás. A ta­nácsnak elsősorban azt kell tisztáznia, a jog előírta kö­vetelményeknek a jelent­kező megfelel-e, és nem azt, akad-e majd munkája. Lényeges mozzanat ez, mivel a gyanakvás forrása gyakran éppen az, hogy egy-egy helyi tanácsnál a szakigazgatás arról szeret­ne határozni, amiről nem nagyon képes; lesz-e meg­rendelője az új iparosnak, mert ha nem ... Megtör­tént, a jelentkező nem ka­pott kedvező választ ké­relmére, mondván, nem kell több kárpitos, elég az az egy, ám amikor öt hónap elteltével az az egy vissza­adta az iparát, a település hoppon maradt! Az egész­séges gyakorlat hasznát — visszalépve Veresegyházhoz — nemcsak az bizonyítja, hogy ilyen vagy hasonló esetek ott nem történhet­nek, hanem az is, viszony­lag nem volt nehéz meg­nyerni az érintett kisiparo­sokat a gondolatnak, léte­sítsenek a lakosság számá­ra könnyen megközelíthető szolgáltatóházat. Ügy vélekednek a szak­emberek, hogy minden kis­ipari szakmának létezik egy ún. eltartó körzete, ami a lakosság számától, föld­rajzi elhelyezkedésétől füg­gően egy-egy szakmánál más és más, de van és hiba figyelmen kívül hagyni. Ennek tudatában már könnyebben érthető, miért maradt lényegében válto­zatlan a megyében öt esz­tendő alatt például a könyvkötők, mechanikai műszerészek, a kefekötők csonortja, s miért növeke­dett — a szükségletek ha­gyümölcstermő vidékekre jel­lemző. A téeszek biztosítják a gépi művelést, az alapanya­got, a szállítást, a vegyszere­ket stb., a tagok és az arra je­lentkezők vállalják a kézi munkát, a növényápolást, a szedést. A termés nagyobbik része a gazdaságot illeti, de a fáradozásért természetesen kellő részesedés jut a szerző­dőknek is. Különösen a szamócater­mesztésben jók a tapasztala­tok. A szőlőskertekben ez a munkakapcsolat nehezebben alakul ki; a részesben művelt ültetvény gondozásáért a leg­több helyen a munkabért kap­ják meg a vállalkozók és ezen felül a többlettermésből is kaphatnak. A Pest megyei gazdaságok újabban a gaz­daságszervezési, ügyvitelszer­vezési, adatfeldolgozási és műszaki területeken is foglal­koztatnak munkaidőn túl kol­lektívákat. A legutóbbi felmérések sze­rint már húsz ilyen közösség működik a megyében 200 tag­gal; egyebek között az ácsai, a kerepestarcsai és a ráckevei téeszekben, valamint a Sasad és az Óbuda termelőszövetke­zetben. Több mezőgazdasági szak­csoportot is szerveztek a kö­zös gazdaságok; Szigetszent- miklóson virághagymát ter­mesztenek, baromfit tenyészte­nek, az érdi téeszben sportlo­vakat tartanaik, Tápiószentmár- tonban pedig a juhászati mun­kákat vállalták el a szakcso­porttagok kellő jövedelem el­lenében. Szuperkorai kukorica Monorról Másodvetésre készülnek Több mint 2 millió színes tasakolású vetőmagot, vagyis a tavalyinál 30 százalékkal na­gyobb mennyiséget értékesített az idén tavasszal a monori Ve­tőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat. Hosszú évek óta elő­ször, nem fordult elő reklamá­ció és a pótmegrendeléseknek is maradéktalanul eleget tudtak tenni. Nem a vállalaton múlott, hogy hibrid kukoricából csak az 1981-es eladást sikerült meg­ismételniük, bárha, kívánatos lett volna, hogy ebből az ex­portszempontból oly fontos ga­bonanövény vetőmagjából töb­bet vessenek a nagyüzemek. Ezekben a napokban a mo- noriak a másodyetések szapo­rítóanyagának 'kiszállításával, s az igények további felméré­sével vannak elfoglalva. Szak­embereik sorra járják a gaz­daságokat, s tájékoztatják a termelőket a kínálatról. Megfelelő készletekkel rendelkeznek szuperkorai kukoricából, ami tarlóba vetve még teljes ter­mést adhat. Van bőven muhar, köles és cirok. A népgazdaság igénye most az lenne, hogy az érdekeltek — tsz-ek, állami gazdaságok — minden talpa­latnyi helyet, parlagterületet beültessenek, és a korán betakarításra kerülő növények helyébe rövid tenyészidejű kultúrákat ültessenek. A vál­lalattól kapott tájékoztató sze­rint a szokásos megrendelé­seknek eddig 30 százaléka fu­tott be a monori központba, a szerződéskötések zömére azonban még ezután kerül sor. A magtermesztéssel foglal­kozó mezőgazdasági nagyüze­mekből — partnereik közül a Ceglédi Állami Tangazdaság, a ceglédi Lenin Tsz, a pátyi Zsámbéki-medence Tsz, a far- mosi Tápiómente Tsz a legje­lentősebb — olyan tapasztala­tokkal tértek meg a vállalat szakemberei, hogy a növény- állomány a kései tavasz miatt 10 nappal maradt el a fejlő­désben. Június 29-től, Genfben Szovjet-amerikai tárgyalások Téma: a hadászati támadó fegyverzet csökkentése Moszkvában éá Washing­tonban — közép-európai idő szerint —, hétfőn este egyide­jűleg a következő bejelentést tették közzé: A Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy hivatalos tárgyalásokat kezdenek a ha­dászati fegyverzet korlátozásá­ról és csökkentéséről június 29-én, Genfben. A szovjet kül­döttséget Viktor Karpov nagy­követ, az amerikai küldöttsé­get Edward Rowney nagykö­vet vezeti. Mindkét fél nagy jelentősé­get tulajdonít ezeknek a tár­gyalásoknak — szögezi le a bejelentés. A bonni kormány üdvözölte a Moszkvában és Washington­ban hétfőn egyidejűleg tett bejelentést. Helmut Schmidt kancellár és Hans-Dietrich Genscher kül­ügyminiszter közös nyilatkoza­tában reményét fejezte ki, hogy a START-tárgyalások a két fél hadászati erőinek csök­kentése révén stabilizálni fog­ják a Kelet és a Nyugat kap­csolatait. A külügyminisztérium által közzétett közös nyilatkozatban azonban Schmidt és Genscher csupán Reagan amerikai el­nöknek tulajdonítja az e fon­tos tárgyalásokra tett kezde­ményezést, s a tárgyalások „korai terminusáról” létrejött megállapodásban, szintén an­nak jelét látja, hogy az „Egye­sült Államok igazi leszerelést” akar. A nyilatkozat hallgat a leg- utóbbi nagy jelentőségű szov­jet békekezdeményezésekről, de felszólítja a Szovjetuniót, hogy „válaszoljon pozitívan” az Egyesült Államok csökken­tési javaslataira. Vágják az Illat®! kamillát Rövidesen befejezik a 280 hektáron termő, egyik legértéke­sebb gyógynövény betakarítását a Szilasmenti Termelőszövet­kezetben. A levágott kamillát a feldolgozás után különböző for­mákban szállítják majd a kereskedelemnek. Rudolf Rohlicek Lázár Györgynél Rudolf Rohliceket, a cseh­szlovák kormány elnökhelyet­tesét hétfőn fogadta Lázár György, a Minisztertanács el­nöke. Jelen volt Marjai Jó­zsef minisztarelnök-helyettes, valamint Kovács Béla, hazánk prágai és Andrej Barcák, Csehszlovákia budapesti nagy­követe. A magyar—csehszlo­vák gazdasági és műszaki-tu­dományos együttműködési bi­zottság megtartotta az ülés­szak első plenáris ülését. Havasi Ferenc fogadta Leonyid Szmirnovot Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja a KB titkára hétfőn a KB székházában fogadta Leonyid Pest megye vendége: Elsbet Etty Vác iparával ismerkedett Elsbet Etty a Holland Kom­munista Párt központi lapja, a De Waarheid főszerkesztő­je az MSZMP Pest megyei Bi­zottságának vendégeként teg­nap Vácra és a váci járásba látogatott. A váci városi párt- bizottságon Pálmai László tit­kár fogadta a vendéget, aki­nek kíséretében később ellá­togattak az Egyesült Izzó vá­ci gyárába. A nagyüzem munkájáról Varga Mihály igazgató adott tájékoztatást, aki Marton Pálnak, az üzemi pártbizott­ság titkárának társaságában mutatta be a termelő üzem­egységeket. Elsbet Etty ezután Szigeti Sándornénak, a járási pártbizottság titkárának kísé­retében a váci járásban tett rövid látogatást. A szaporulat exportra megy Szmirnovot, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tesét, és szívélyes, elvtársi lég­körű eszmecserét folytatott vele az országaink együttmű­ködését érintő időszerű kérdé­sekről. A találkozón jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szov­jetunió magyarországi nagy­követe. Leonyid Szmirnov magyar- országi ' tartózkodása során megbeszélést folytatott Marjai József miniszterelnök-helyet­tessel, a magyar—szovjet gaz­dasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság ma­gyar társelnökével és Méhes Lajos ipari miniszterrel. . A szovjet miniszterelnök-he­lyettes meglátogatott több ipa­ri és mezőgazdasági üzemet is. Pu|ss Frigyes Kanadába utazol! Púja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügyminisz­tere hétfőn ötnapos hivatalos látogatásra Kanadába utazott. A miniszter kanadai kollégája, Mark MacGuigan meghívásá­nak tesz eleget. Púja Frigyes személyében a két ország kapcsolatainak tör­ténetében először utazott ma­gyar külügyminiszter Kanadá­ba. ■ SCöTéieTH A tavasz beköszöntővel megkezdődött az álla tok legeltetése. A friss zöld fű a birkának is kedvenc csemegéje. A perőcsényi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben, több mint háromszáz juhot tartanak, szaporulatát exportra értékesítik. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvö­zölte Habib Burgiba elnököt a Tunéziai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. Gáspár Sándor, a SZOT fő­titkára látogatást tett a Né­met Szövetségi Köztársaság­ban és Hollandiában. Mind­két országban a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztése, a nemzetközi és az európai szakszervezeti mozgalom, a béke, az enyhülés, a leszere- I lés időszerű kérdései álltak az | eszmecserék középpontjában. tására — a gumijavítóké, az órásoké, az autószerelő­ké, a női szabóké. Veszélyes leegyszerűsíté­se lenne az életnek, ha a kisiparral próbálkozóKat úgy tekintenénk, mint ■ ál­last változtatókat! Sajnos, ennek a leegyszerűsítésnek sok a híve, tág a terepe, azaz nem apad el a gya­nakvás forrása azokban, akik életformát, életren­det kívánnak változtatni az iparengedély kérelmezésé­vel. Nem lehetnek ugyanis biztosak benne, valóban rátalálnak az értő támoga­tásra. A kétségek sokszor olyan erősek, hogy az il­letők be sem adják a ké­relmet! Így marad azután a település fodrász, cipész nélkül, ezért telik hetekbe egy rossz olajkályha, re­dőny megjavíttatása, hiszen a megyében a kisiparosok nyolcvanhárom százaléka közvetlenül lakossági szol­gáltatást lát el, mindössze tizenhét százalék az, akinél az árutermelés az elsődle­ges, illetve akik közüietek- nek teljesítenek megrende­léseket. Ennek mindenkori szem előtt tartásával mér­legelhető reálisan, vajon kevés-e, sok-e, esetleg ele­gendő-e a megyében dolgo­zó 11 700 kisiparos? A gyat­rán ellátott, a teljesen el­látatlan területek, az ún. fehér fóltok a szolgáltatá­sok térképén arra figyel­meztetnek, állami eszkö­zökből lehetetlenség eze­ken a gondokon enyhíteni, sokkal inkább enyhíthetők okos, gyanakvástól mentes helyi gyakorlattal. O tkal hozott, hoz ren­delkezéseket a köz­ponti irányítás a hely­zet javítására, a gyanakvás eloszlatására. A kölcsönös érdekek fölismerése és tisz­teletben tartása azonban nem megy egyik napról a másikra — helyben. Vajon jó az, ha némely helyi ember okosabbnak véli magát, mint a rendelkezé­seket kibocsátó , irányítás? Szónoki a kérdés, így, az újságlapon, ám nem az a gyakorlatban ...! Igaz, sok minden mutat biztató irányt — például az, hogy a hatodik ötéves tervben a megyében tizenegy telepü­lésen kívánnak kisipari szolgáltatóházakat tető alá hozni —, ám sok minden más a gyanakodva lépte­tésre utal. A tisztes kis­iparnak lételeme a bizton­ság, mert csak akkor érde­mes műhelyt fejleszteni, valósan adózni, megrende­lőt megbecsülni. Ennek a biztonságnak a megadása helyben fontos közérdek, azaz nem egy-egy személy joga, hanem testületek kö­telessége. Mészáros Ottó

Next

/
Oldalképek
Tartalom