Pest Megyei Hírlap, 1982. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-20 / 67. szám

"xMiíap 1982. MÁRCIUS 20., SZOMBAT Színházt levél ...és a Józsefvárosi í Emlékszik-e még [valaki a pest-bu- Idai kis színházak­éra? A műintéze- I tekre, melyek ■ többnyire távol estek a fényes, nagy (és drá­ga) színházaktól, s kevésbé előkelő kerületekben, eseten­ként épp a külvárosokban mű­ködtek, néha nem is rosszul, s gyakran nem is siker nél­kül? Ott volt például a Budai Színkör fából készült nyári színháza, a híres Horváth- kertben, Budán, a Krisztina­városban, melyet csak 1937- ben bontottak le. Emlékszik-e még arra valaki, hogy Ros­tand: Cyrano de Bergerac cí­mű romantikus színművét itt játszották először Magyaror­szágon (1899-ben; két évvel a párizsi bemutató után), Pe- thes Imrével a címszerepben, vagy hogy 1903-ban itt mu­tatták be hazánkban először Gorkij: Éjjeli menedékhely című drámáját? S hogy a hú­szas-harmincas években a nyári szezon zenés darabjai­ban, operettjeiben a magyar operettjátszás minden valami­revaló egyénisége fellépett itt, Honthy Hannától Király Er­nőig, Rátkai Mártontól a La- tabárokig? A város másik végén, a Vá­rosligetben a többféle néven ismert (Városligeti Színkör, Erzsébetvárosi Színház) nyá­ri színház működött, az egy­kori Aréna (ma: Dózsa György) űt 31. szám alatt. Legtöbben Feld-színházként ismerték, s amikor — 1909-ben — télen is használhatóra építették át, népszerűsége még csak nőtt. Még a felszabadulás után is játszott itt először a Szabad Színház nevű prózai társulat, később meg a Béke Színház. Csak 1952-ben bontották le. Óbudán is volt színház:, a III. kerületben a Lajos utcá­ban nyílt meg, 1897-beh. A ne­ves zeneszerző és karmester, Serly Lajos alakíttatta át egy volt bőrgyári épületből; 450 személy fért el nézőterén, s a fennmaradt fényképek szerint kellemes külsejű-belsejű épü­let volt. Sokáig játszott itt — a két világháború között — Er­délyi Mihály színigazgató tár­sulata (egyébként egy időben az Erzsébetvárosi Színházat is ő igazgatta). Zenés vígjátékft- kat, könnyű operetteket mu­tattak be a kis színházban, s ezeket láthatnánk talán ma is, ha 1944-ben telibe nem ta­lálja egy bomba. Annyira meg­sérült, hogy le kellett bontani. Óbudának azóta sincsen szín­háza ... S volt egy kicsiny színház a Bethlen téren is, a VII. ke­rületben. A Bethlen téri Szín­pad 1929-től 1936-ig működött, akkor csődbe ment, s mozi lett a helyén. Ma is az játszik ott: a Bethlen mozi. Említhetnénk a kabarékat is, melyekből sok volt, de ket­tő módfelett híres: az egyik, az Apolló kabaré, a mai Cor­vin Áruház helyén, 1915-től 1923. novemberéig működött. Akkor, a Corvin tervezett építkezése miatt, lebontották. Az Apollóban mindenki; fellé­pett, aki valamit is számított a pesti kabaré világában. A másik híres kabaré a mai Mű­vész mozi helyiségében, a Te­réz (ma: Lenin) körúton, a 27. szám alatt játszott, neve Bonbonniere kabaré volt. Nem­csak azért nevezetes, mert ez volt az első pesti kabaré (1907-ben nyílt meg), hanem mert itt kezdte pályáját a hí­res konferanszié, Nagy Endre. A sors tréfája, hogy a legjobb kabaré mindössze két évig működött... s a Józsefvárosi! 1918. augusztusában nyílt meg, a Baross utca 127. alatt. (Ké­sőbb Kálvária, ma Ku- lich Gyula tér 6. sz.). Mű­ködött benne egy ideig mozi is, majd ^mét színház lett. Utolsó igazgatója az az Erdé­lyi Mihály volt, aki egy idő­ben a Józsefvárosit, a Város ligetit és az óbudai Kisfaludy Színházat is igazgatta (ezért kapta a nem éppen hízelgő kültelki színidirektor nevet) Erdélyi, aki maga is színész volt, számos könnyed operett komponistája, dalszövegírója és librettistája is. A József­városi Színházat még a fel- szabadulás után is igazgatta, 1949-ig, a színházak államosí­tásáig, amikor a színházat megszüntették. Hamarosan azonban újra megnyílt: Bá nyász Színház néven játszott itt társulat, majd 1954-től Budapest Varieté otthona lett, 1962-től az Állami Déryné Színház budapesti székhelye volt egészen 1978. elejéig, ami kor, a Népszínház létrejötté­vel, a Várszínház mellett az új színház második játszási helyévé lépett elő, ismét csak Józsefvárosi Színház néven. Ilyenképpen a Józsefvárosi Színház az egyetlen, mely régi kis színházak közül még ma is működik, ma is színház. A lebontott, lebombázott átalakított, mozivá lett kis színházak nagyon hiányoznak. Noha színvonalban, kiállítás­ban, színészgárdában sokszor messze elmaradtak, a tehető­sebb színházak mögött, egy feladatot (ha úgy-ahogy is) megoldottak: a könnyed szín­házi szórakoztatás cseppet sem lenézendő feladatát. Zenés vígjátékok, nyári operettek, bohózatok töltötték ki műsor­rendjük nagy részét, s ebben a műfajban ma is nagy az igény, ám annál kisebb a' vá­laszték. Hosszú ideig amolyan mostohagyerek, szegény, szé­gyellni való rokon volt a ki­fejezetten szórakoztató cél­zatú színpadi mű, meg az olyan színház is, amely ezek­nek a daraboknak a játszásá­ra vállalkozott. A szórakoztató szín ház természetesen nem jelent színva nalbeli engedmé­nyeket. Miért is kellene szín­vonaltalannak lennie annak, ami jól, kellemesen, ízlésesen, tehetségesen szórakoztat? Alighanem ezt ismerték fel az elmúlt évadban, s a futó­szezonban a Népszínház ve­zetői, s ezért 'próbálták úgy kialakítani a Józsefvárosi Színház profilját, hogy első­sorban az igényes, nívós szó­rakoztatás színpada legyen, s ráadásul épp a VIII. kerület­ben, amelyben a Józsefvárosi az egyetlen színház. Zenés já­tékok — az elnyűhetetlen si­kerű Imádok férjhez menni, vagy az új magyar darab, a Döme Zsolt—Fábri Péter ne­vével jegyzett Bécsi gyors —, vígjátékok (Katajev: Bolond vasárnap, De Filippo: Ezek a kísértetek!, Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci szerencsé­je), sőt bűnügyi játékok (Priestley: Veszélyes forduló) szerepelnek most a színház műsorrendjén, • s aki gyakori vendég itt, tanúsíthatja: szín­vonalas előadásokat láthat a mindig teli nézőtér. A Józsefvárosira szükség van. Figyelni kell rá. Megér­demli. Takács István Zenei tanács Szentendrén A muzsika is polgárjogot nyer Minden elfojtott, lappangó ellentét, ha feloldására nincs kivezető, szabad út, akár a pa­lackba zárt erjedő ital, bizo­nyos idő után szétrobbantja az üveg falát. Ilyen kisebb faj­ta robbanás volt nem is egé­szen két éve Szentendrén, ami­nek közvetlen kiváltó oka egy sajtókiadvány volt. A Népművelés című lap 1980. júliusi teljes számát a festők, a múzeumok, a szabadtéri já­tékok városának szentelte és emellett szinte alig kapott fi­gyelmet egy másik művészeti ág, a zene helye, szerepe Szent­endre életében. Mintha ez a kiadvány igazolni látszott vol­na Kovács Lajosnak, a több mint 25 éve működő városi kórus karnagyának kifakadá- sát: — Mi mostohák vagyunk! — Nem csoda, hogy a júliusi lapszám után szenvedélyes vi­ta támadt, ami leplezetlenül felszínre hozta az addig csak szunnyadó ellentéteket, nyíl­tan felvetette az egyenjogúság igényét., Távlati elképzelések Hogy miért? Az 1963-ban megalakult zeneiskola, nem egészen húsz év alatt (csak megjegyzésképpen: kezdettől fogva igen mostoha körülmé­nyek között működik) olyan komoly alapot teremtett, amin egymás után nőttek fel a ze­nei csoportok: a Vujicsics együttes, a Kamarazenekar, az Ex anima, Blockflőte-együttes, az úttörő-fúvószenekar, s mel­lettük az ének-zenei általános iskola énekkara, a másik két általános iskolai kórus és min­denekelőtt a már említett vá­rosi énekkar. A vita során ezek a poten­ciális zenei erők a szinte reve- lációnak is beillő felismerés középpontjába kerültek. Ezt megelőzően, már 1980 őszén a város vezetősége a pártbizott­sággal közösen megbeszélést hívott össze. Ezen jelen volt a zeneiskola igazgatója, néhány zenetanár és több közművelő­dési szakember. Ekkor fogal­mazták meg először azt a gon­dolatot, hogy ki kell alakítani a város zenei életének hosszú távú koncepcióját. Az elkép­zelések megvalósításához azon­ban ütőképes, együtt dolgozó csoportok szükségesek. Az elmúlt év őszén újabb, ám az eddigieknél szélesebb körű tanácskozásra került sor. Ennek eredményeként megala­pították a szakemberekből, a párt, a tanács, a KISZ és a HNF képviselőiből álló zenei tanácsot. Az alakuló ülés dá­tuma ez év január 19-e volt. A 15 tagú tanács elnöke Szári Mihály, a zeneiskola igazgató­ja, titkára Asztai Csabáné ze­netanár lett. Egységesen tervezni Ennyit az előzményekről. És ha látványos megmozdulások és tapasztalatok nincsenek is (alig másfél hónapja működik a zenei tanács), o miért és a hogyan már körvonálazódott. Erről beszélgetünk Szabó Fe­renccel, a városi tanács műve­lődési osztályának vezetőjével, valamint Szári Mihállyal és Ásztai Csabánéval. — A zenei tanács megalakí­tását az a felismerés tette szükségessé, hogy Szentendre olyan zenei erőkkel rendelke­zik, melyek gazdagabbá, sok­rétűbbé varázsolhatják a város szellemi arculatát — kezdte Szabó Ferenc. — A tervezés hiánya, a gaz­dátlanság, a kevésbé körülte­kintő műsor-összeállítások nem egyszer érdektelenségbe ful­lasztották a rendezvényeket — veszi át a szót Ásztai Csabáné. — Voltak olyan hangverse­nyek, melyekről — mint utó­lag kiderült —, a középiskolá­sok nem is tudtak. — Ezek szerint szervező iro­da lesz a zenei tanács? Két munkatárs sikere Ifjúsági nívódíjak Tegnap házi ünnepségre ke­rült sor a Hírlapkiadó Válla­lat klubhelyiségében. Beveze­tőként Szőke István, a KISZ VIII. kerületi Bizottságának szervezőtitkára méltatta a KISZ vállalati alapszervezeté­nek munkáját, s átadta Söp- tei Zsuzsának, a Hírlapkiadó Vállalat KISZ-alapszervezeti titkárának a kiváló munka el­ismeréseként a KISZ kerületi bizottságának zászlaját. KISZ- munkájáért ugyanakkor ki­tüntetést kapott Skultéti Má­ria, a vállalat dolgozója is. Ezután a fiatal újságírók nívódíj pályázatának értéke­lése következett. Gáli Sándor, Népszabadság olvasószer­kesztője, a zsűri elnöke el­mondotta, hogy huszonnégy fiatal újságíró vett részt a pályázaton. A publicisztika műfajában első lett Szabó Gábor, a Vi­lággazdaság munkatársa, má­sodik Horváth István, a Fő­városi Közmű-, harmadik pe­dig Kovács Zoltán, a Volán Hírlap újságírója. A riport kategóriában la­punk munkatársa, Vasvári G. Pál érdemelte ki az első he­lyet, második Máza Katalin lett, a Danuvia és Bartha Zsuzsa, az öntő üzemi lap új­ságírója. Harmadik díjat ka­pott: Major Árvácska, a Pest megyei Hírlap, Szigeti Júlia, a Textilélet, és Bencsik Gá­bor, a Nők Lapja munkatársa. Az elismerő okleveleket és a jutalmakat Till Imre, a Hírlapkiadó Vállalat igazgató­ja adta át. — Csak ezért nem lenne ér­demes csoportosdit játszani — válaszolt Szári Mihály. — Egé­szen másról van szó. A tanács, szándéka szerint, egységes el­képzelések szerint kívánja koordinálni és szervezni a ze­nei nevelési feladatokat az óvodáskortól egészen a felnőtt korosztályig, s ebben — ma­gától értetődően — valameny- nyi zenei megmozdulás össze­fogása is szerepel. Újabb lépés előre — Mit várnak? Működésük perspektivikusan milyen ered­ményeket hozhat? — Az érdekek jobb egyezte­tését, az együttesek létezésé­nek, szereplési lehetőségeinek összehangolását, a város kul­turális eseménysorába való be­illeszkedését — folytatja Sza­bó Ferenc, t- Gondolok itt pél­dául a Testvérmúzsák elneve­zésű zenei-képzőművészeti tá­borra, amit tavaly szervez­tünk meg első ízben. Ezentúl ezzel is a zenei tanács törődik, szakmai segítséget adva támo­gatja. — Az, hogy a város vala­mennyi zenei eseményét a ze­nei tanács szervezi, lehetőséget ad koncepciózusabb, ha úgy tetszik, hatékonyabb progra­mok kialakítására, figyelembe véve a különböző rétegek, a különböző korosztályok sajátos igényeit — vázolja Ásztai Csa­báné. — Vannak már konkrét fel­adatok és célok? — Szári Mihály vaskos dosz- sziét tesz az asztalra. — Már felmértük az idei ze­nei programokat. Ennek alap­ján egyeztettünk, utána pedig összeállítottuk a műsorokat, tehát a szervezést már elindí­tottuk. A Kodály-év természe­tesen meghatározza rendezvé­nyeink tematikáját. Konkrét célunk, hogy a szakmunkásta­nulókat bevonjuk a muzsika világába. Ismeretterjesztő elő­adásokkal, de egy kórus meg­alakítása is újabb lépés lesz előre. Az óvodás korosztályt pár éve már bekapcsoltuk a munkánkba: évente négy-öt alkalommal hangszerismerte­téssel bővített hangversenyt adunk a számukra. ★ Eredményekről még nem es­hetett szó a beszélgetés során. Am, ha egy kicsit mélyebben elgondolkozunk a nemrég szü­letett összefogás lehetőségein, azt kell mondani, o kezdemé­nyezés figyelemreméltó. S. Horváth Klára Jelentős fejlődés V egy ész-közgyűlés A Magyar Kémikusok Egye­sülete pénteken tartotta — a 75 éves fennállása alkalmából megrendezett — jubileumi közgyűlését az MTESZ székhá­zában. Az ünnepi eseményen jelen volt állami, tudományos és társadalmi életünk tötfb vezető képviselője. Szekér Gyula, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke ünnepi beszédében szólt a magyar kémia és vegy­ipar múltjáról, továbbá ismer­tette napjaink vegyiparának eredményeit és gondjait. Elmondta, hogy hazánkban az utóbbi 20 évben a vegyipar volt a népgazdaság leggyor­sabban fejlődő iparága, ter­melése 1960 óta több mint nyolcszorosára emelkedett. A vegyipar 12 nap alatt állít elő annyi értéket, amennyihez 1950-ben egy teljes év mun­kájára volt szükség. Díszletek Jelmezalkotások Gombár Judit nevét isme­rik a színházbarátok. A neves jelmeztervező, hazánk csak­nem minden színházában dol­gozott. öt évig Pécsett terve­zett, tizenkét esztendőig a Magyar Állami Operaház volt alkotómunkájának színhelyet valamint Kecskemét, Pécs és Brüsszel voltak életének állo­másai. Munkássága legmegha­tározóbb korszaka a Bejárt- val való együttműködése volt, munkáját ekkor megismerték Monte-Carlótól Tokióig. A Győri Balettnek megalakulása óta nemcsak kosztümjeit ter­vezi, hanem az előadások dísz­letei is szinte kivétel nélkül az ő alkotásai.. Jobba Gabi és Papadimiriu Athina a Józsefvárosi Színház Bécsi gyors című előadásában Zárójelentés. Nagy színé­szeink ritkán vállalnak — kapnak? — televíziós megbí­zatást, ezért hát amikor a mű­sorújságot böngészve azt ol­vashattuk, hogy a csütörtök estére besorolt Zárójelentés című tévénovellák egyikében Sulyok Mária és Gáti József is játszik, bizonyára sok előfi­zető vélte úgy, miszerint e megjelenésük elmulaszthatat- lan látnivaló. Amit ők ketten produkáltak, az valóban vastapsot és fő­hajtást érdemel, Sulyok Má­ria a zsémbes Juszti néni sze­repében úgy morgolódott, véd­te, amíg védhette vén profesz- szorát, hogy a néző az ő sza­vaiban, gesztusaibah látta összesűrűsödni minden házi­sárkányok valamennyi szerete- tét és indulatát. Gáti József, a lakásának áthagyományozásá- ra rávett tudósként szintén a legjobb, leghitelesebb formá­jában jelent meg: egy semmi­be vesző pillantása, egy min­den-mindegy csukló ejtése, s ott búcsúzott a néző előtt egy tökéletesen felépített jellem. Hanem az ifjú pár, amely otthon híján az ő könyvekkel zsúfolt helyiségeit akarta meg­kaparintani, az már egy egé­szen más szerepvállalói sereg­ből került a kamerák elé. Mind Borbáth Ottilia — aki néhány éve is az erdélyi ma­gyar színpadok egyik legjob­ban foglalkoztatott színésznő­je volt —, mind az eleddig nem látott Mihály Pál egy­aránt annyi harsánysággal, túlpörgetett rájátszással pró­Tv-FIGYELŐ' bált lelket lehelni Gitta és Ákos papirosízű figurájába, hogy időnként megborzong­tunk: ezt a vehemenciát már szinte paródiaként mutatja a képernyő. Papiros ízt emlegettünk, s h§dd folytassuk ezzel a pa­nasszal. Ez a Drága profesz- szor úr című első rész bizony műsorpercéinek javában ázt sugallta, hogy a kérlelésnek majd a birtokba vételnek eme hazárdjátéka egyáltalán nem az úgynevezett életből lesődött el, hanem egy íróasztal lapján lett olyan, amilyen. Sulyok és Gáti — latba vetve minden latba vethetőt — a maguk megnyilatkozásaikor szinte tö­kéletesen feledtetni tudták a motiválatlanságot, a hígságot, de Borbáthtól meg Mihálytól erre már nem tellett: ők minél természetesebben próbáltak clvódni, önmagukat emészteni, annál jobban megmutatkozott a forgatókönyv — Palotai Bo­ris munkájának — recept jel­lege. Eutanázia. A Zárójelentés második darabja már valami­vel több alkalmat adott arra, hogy higgyünk vagy átéljük. Annál is inkább, mivel ebben az író és feleség kettőséhez : nem kapcsolódott egy másik I luó, hanem ők csak önmaguk- i tan játszották el a halálba in- i lulásnak és a búcsúztatásnak ezt a szintén irodalmiaskodó, de azért számos pillanatában igaznak tetsző históriáját Káldy Nórát Edina szerepében már régen láttuk ilyen sokszí­nűnek, Jordán Tamást meg ta­lán még soha nem jutalmaz­tak meg egy ilyen, hozzá il­lően kívül mészfehér. belül tü­zes alakkal, akit végül is egé­szen testközelivé tudott tenni. Csak miért éppen a hegedű- lést hagyta abba literátor fér­jének szolgálatába állva Edi­na? Minden bizonnyal azért, hogy a friss halott búcsúztató­jaként felhangozhasson egy fájdalmas zengésű motívum. Jogi CSCtík, a szintén ked­den közvetített Jogi esetekben ugyan mi másról, hasonlókép­pen a párok’— jelesen az élet­társak — megannyi gondjáról- bajáról, tisztázatlan jogállásá­ról esett szó. Bővebb hely hí­ján itt Csak annyit ismétlőnk meg, hogy érdemes óvatosnak lenni, mert amennyire van fe­leség-'meg férjtartás, annyira nincs nő- meg férfitartás. Te­hát ha egy élettársi viszony felbomlik, akkor semmikép­pen sem lehet egy arra rászo­ruló félnek holmi forintokát követelni. Akárhány eszten­deig is laktak együtt, nincs nire alapozni a beadványt. A 'lázasfél, az házasfél, az élet- ■árs, az élettárs! Ismét meg- íkosodhattunk... Akácz László

Next

/
Oldalképek
Tartalom