Pest Megyei Hírlap, 1982. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-05 / 30. szám

•iyfófap 1982. FEBRUAR 5., PÉNTEK ■■Hírek MR . 1982. február 5„ lllÍB . péntek, Ágota napja. A Nap kél 7.06 — nyugszik 16.51 órakor. A Hold kél 13.39 — nyugszik 4.39 órakor. SVittii \t.OImíTakasI Továbbra is párás, hideg idő. Éjszaka sokfelé képződő, majd napközben lassanként feloszló köd. Délelőtt átmeneti felhcsö- dés, majd napos idő, csapadék nélkül. A legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet általában —6, —11 fok között, a keleti, északkeleti megyékben —15, —20 fok között. A legmaga­sabb nappai hőmérséklet álta­lában —1, —8 fok között, a né­hány tartósabban ködös terü­leten —10 fok körül. Távolabbi kilátások szom­battól keddig: párás, ködös, idő. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet —10 fok körül. Legmagasabb nappali hőmér­séklet —6, —1 fok között. VEZÉRLŐEGYSÉG Képzelt szakemberek gondos és pontos munkával készítik az elektromechanikus hajtóművek vezérlőegységét, a Monori Vas­ipari Szőve ikezetben. Erdős Agnes felvétele BRINNER ANDOR HETVEN ÉVE, 1912. február 5-én született Sá­toraljaújhelyen, és 25 éves ko­rában, 1937-ben a Spanyol Köztársaság: védelmében halt hősi halált Erünner Andor vas­munkás, a kommunista mozga­lom nagyszerű harcosa. A szegénység és a nyomor elől 1928-ban vándorolt ki Bel­giumba, ahol kitanulta a gyé­mántcsiszoló szakmát. Alig 20 évesen belépett a kommunista pártba, bekapcsolódott a mun­kásmozgalomba, s hamarosan az antwerpeni magyar kolónia ismert személyisége lett. A spanyol polgárháború kitörése­kor, számos belgiumi magyar kommunistát és belga szimpa­tizánst ő szervezett be a spanyol nép harcának segítésére és ma­ga is az elsők között jelentke­zett önkéntesnek. 1936 októ­berében érkezett Spanyolor­szágba, a 12. nemzetközi bri­gád 2. századának politikai biz­tosa lett. Ottléte alatt, 1937 jú­niusában , kísérelték meg a köztársaságiak első ízben Hues- ca elfoglalását; a város be­vételéért számos köztársasági harcos áldozta életét, s az el­ső hősi halottak egyike volt Brünner Andor. Budapesten, a Mező Imre úti temető munkásmozgalmi pan­teonjában márványtáblán örö­kítették meg nevét, bátor helytállását. Kodály-jubileumra Népdalverseny Kodály Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából megyei népdaléneklési ver­senyt rendez a Pest megyei Tanács vb művelődési osztá­lya, a művelődési központ és könyvtár, KISZ-bizottság, út­törőelnökség a gödöllői járási közművelődési bizottsággal, a gödöllői Művelődési Központ­tal és a Galgahévízi Községi Tanács Kodály Zoltán Műve­lődési Házzal közösen. Csopor­tok és 25 éven aluli szólóéneke­sek jelentkezését várják. A versenyzők hangszeres kíséret és feldolgozás nélküli népda­lokat énekelhetnek. A területi elődöntőkre március 17-én, 18-án és 19- én Szentendrén, Gödöllőn és Cegléden kerül sor, a döntőre pedig május 15-én Galgahéví- • zen. Jelentkezni február 7-ig a következő címen lehet: Mű­velődési Központ, Hintalan László előadó, Gödöllő, Sza­badság u. 6. 2100. 141-462 (BUDAPESTI HÍVÓSZÁM) A TELEFONNÁL: AZ ÜGYELETES RIPORTER 10—18 óráig: DR. BABUS ENDRE HA GON HJA VAN, ___________VAGV SEGÍTSÉG BE SZOBUE HÍ VJA FEL! A vonal másik végén Sűrűn csörög a telefon a szerkesztőségben, és az ügye­letes riportertől többnyire holtpontra jutott ügyek meg­oldását kéri az olvasó. Hogy milyen eredménnyel? No, lás­suk. Felsőgödről V.-né az iránt érdeklődött, felveszik-e a váci szociális otthonba édesanyját, ha a mama kétszobás tanácsi bérlakását Szolnokon leadja. Válaszunk rövid: nem. A me­gyei tanács szociálpolitikai osztályán elmondták, jelenleg 600 Pest megyei idős ember várja, hogy bekerüljön vala­melyik szociális otthonba, ezért a más megyékből érke­ző felvételi kérelmeket a hi­vatalok kénytelenek elutasíta­ni. Ami pedig a kérdés máso­dik felét illeti, lakas leadásá­val nem lehet mintegy meg­váltani egy férőhelyet az ott­honokban, mert így alaptalan előnyhöz jutnának a bérle­ménnyel rendelkező emberek. Németh Gyuláné ceglédi ol­vasónk hosszú ideje keres szovjet pianínót az alföldi vá­rosban. A helyi Skála-COOP áruházban szóbeli előjegyzést vettek fel tavaly októberben a hangszerre, de hiába, pianínót azóta sem szállított a TRIÁL. Bíró Ferencné igazgató ér­deklődésünkre újra informá­ciót kért a kereskedelmi válla­lattól, de konkrét választ a ceglédi áruház továbbra sem kapott. Ezután több budapesti üzletben érdeklődtünk, s mint kiderült, a Lenin körút 101. Q7ám íilntti 7nnffnratprpmhpn márciusi vagy áprilisi szállí­tásra felvesznek előjegyzést szovjet pianínóra. Telefon: 323-398. Oláh Ferencné váci lakos kéré­sére megtudtuk, hogy a decem­berben átadott deákvári OTP- lakásokba — miként az a be­költözéskor átadott jegyzékből is kiderül — nem jár függöny. Várjuk továbi hívásaikat, a viszonthallásra. Kaput tár a sportcsarnok (Folytatás az 1. oldalról) az Európa—Egyesült Államok kosárlabda-találkozó színesíti a programot. Novemberben az ökölvívó Honvéd Kupát és a kötöttfogású birkózó Világ Kupát rendezik a sportcsar­nokban. Decemberben itt lesz a női kézilabda világbajnok­ság, s ha minden igaz, az 1982-es műsor teremfoci-baj­noksággal zárul. A politikai programok kö­zül kiemelkedik a május 9-i ifjúsági békegyűlés. Ugyan­csak nagyszabásúnak ígérkez­nek a kulturális rendezvények. A február 14-i Popkatlan-pa- rádét a hónap végén jazzkar- nevál, majd márciusban a Győri Balett bemutatója kö­veti. Március 27-én a Hungá­ria együttes a küzdőtéren felépíti nagylemeze címadó szállodáját, a Hotel Menthoit, s 31-én — egy magyar—fran­cia gálaműsor keretében —, Amanda Leart is vendégül látja a csarnok. A további programok sorá­ból különleges érdeklődésre tarthat számot a Kodály Zol­tán születésének 100. évfordu­lójára rendezendő kóruskon­cert, valamint az Omega- hangversenyszéria, amely tíz előadásból áll majd. Az uíolsű simítások a vifágltőbe. rendezésen. Koppány György felvételei A jegyárak? A legolcsóbb belépő 10 forint lesz, a leg­drágább esetenként 250 forint­ba is kerülhet. Mindez a mű­sortól függ. Egy biztos: a csarnokban már az első esztendőben sem lesz üresjárat... Hegyi Iván Tájékoztató Változatos programok Az Intourist és a Cooptourist utazási irodák csütörtökön tar­tották meg immár hagyomá­nyos, közös utazási tájékozta­tójukat a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában. A szovjet és a magyar utazási iroda kép­viselői elmondották, hogy a Cooptourist tavaly alapvetően sikeres évet zárt, s ehhez nagymértékben hozzájárult az Intouristtal lebonyolított ide­genforgalom. 1981-ben jelen­tősen nőtt a Szovjetunióba utazó magyar turisták száma, s az idén további emelkedésre számítanak. A növekvő érdek­lődés hatására 26-féle csopor­Kiemelték a jármüvet Telterautó a Dunában Egységcsomagok a postán Marom pere — telefon a — Beváltak-e a postai egységcso­magok? kérdeztük Száva István­tól, a Posta- vezérigazgató­ság főelőadójától. — Igen. Két évvel ezelőtt kezdtünk el kísérletezni az egységes csomagolás bevezeté­sével. A fővárosi postahivata­lokban azóta is lehet kapni mindkétféle — kisebb és na­gyobb űrtartalmú — dobozo­kat, 6 és 10 forintos egység­áron. A hullámpapír dobozo­kat megkedvelte a közönség, szívesen vásárolják. Évente 60 —70 ezer dobozt adunk el, fe­le-fele arányban közületek- nek, illetve magánszemélyek­nek. — Mikor lesz kapható vidéken Is? — Terveink szerint május­ban valamennyi megyeszékhe­lyen és a nagyobb városban is megkezdjük a dobozok árusí­tását. Annál is inkább szeret­nénk elterjeszteni az egész or­szágban, s főként Pest megyé­ben, amely lélekszámát te­kintve is legnagyobb, mert a ma használatos, spárgával át­kötött papírcsomagok nagyon sérülékenyek. Emiatt nem ke­vés a reklamáció; mondják, a postások összetörik a csomag tartalmát. Jó néhány külde­ményt szállítás közben zsákok­ba kell rakni, mert a feladó nem gondoskodott a kellő cso­magolásról. Sok kellemetlen­ségtől megkímélhetnék magu­kat a csomagot várók és a postai dolgozók is, ha széles körben elterjedne az egység- csomag. Ezen egyébként a címzés is elő van nyomtatva, megkönnyíti a feladó dolgát: mit, hol hell feltüntetni a do­bozon? — Terveznek-e más ésszerűsí­tést? — Igen. A postai hálózaton belül a mai napig 10 kilós alu­mínium és vasládákban továb­bítjuk a különféle értékcikke­ket: bélyegeket, nyomtatvá­nyokat stb. Február végétől — 100 ezer forintos értékhatárig — az új egységcsomagokban küldjük majd az értékcikke­ket. Ezzel megkönnyítjük dol­gozóink munkáját — többsé­gük nő —, nem kell a súlyos ládákat emelgetniük, és visz- szaszállítani sem, mert a pa­pírdoboz eldobható. Elképze­léseink szerint még az idén fó­liazsugorító gépeket is beszer- zünk, és alkalmazunk a posta- hivatalokban a csomagok tö­kéletes lezárására. P. J. Napközben csónakkal folytak a mentési munkák Szerdán az éjszaikki órákban az Árpád-hídról a korlátot át­szakítva a Dunába zuhant az ÉPFU 1-es számú üzemegysé­gének MÁZ típusú, FS 60—20 forgalmi rendszámú, billenő­A rádió és televízió műsorából 4.25 8.00 8.27 8.37 9.33 9.53 10.00 10.05 10.35 10.40 10.55 11.00 11.45 12.00 12.20 12.35 13.54 14.24 14.44 15.00 15.05 15.28 16.00 16.05 17.00 17.13 18.00 18.15 18.30 19.15 20.50 21.30 22.00 22.20 22.30 23.30 24.00 KOSSUTH RADIO Jó reggeli! — Zenés műsor. Hírek. Időjárásjelentés. Sakk a zajnak. Zenekari muzsika. Óvodások műsora. Lottósorsolás. Hírek. Leporelló. Berda József versei. Népdalkantáta. Lottóeredmények. Gondolat. Berkes Kálmán klarinétozik. Déli krónika. Lottó. Ki nyer ma? Hétvégi panoráma. Mesterségünk címere. Purcell felvételeiből. Magyarán szólva .. . Hírek. Időjárásjelentés. Nóták. Zenélő dominó. Útközben. Embermesék. Hírek. Útközben. Romantikus kóruművek. Operarészletek. ♦ Hol volt, hol nem volt.. • Esti magazin. A rádiószínház bemutatója. Népzenei Hangos Újság. Szándék és valóság. Hírek. Sport. Tíz perc külpolitika. Esti hangverseny. Balettzene. Hírek. Időjárásjelentés. 0.10: Melódiakoktél. 1.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.05: Bundschuh István stejer ci- terán játszik. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.30: Hírek. 8.33: Örökzöld dallamok. 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Zenedélelőtt. 11.45: Tánczenei koktél. 12.30: Hírek. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Népi muzsika. 13.15: Üj zenei felvételeinkből. 13.30: A Gyermekrádió műsora. 14.00: Kettőtől ötig... Zenés dél­után. 17.C0: Nem tudom a leckét. 18.30: Hírek. 18.33: Opereltrcszletek. 19.05: Gramofonalbum. 19.35: Nemzedékek. 20.00: Muzeális nótafelvételeinkből. 20.30: Hírek. 20.33: Iránytű. 21.35: Nemzedékek. 22.05: Behár György szerzeményei­ből. 22.35: Népdalok. 23.00: Hírek. Sport. 23.23: Emlékezetes dzsesszhang­versenyek. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Népzene sztereóban. 10.03: Töltsön egy órát kedvencei­vel. 11.00: Hírek. 11.05: Operafelvételek. 12.00: Schumann műveiből. 13.00: Hírek. 13.07: Pillanatkép. 13.12: Szimfonikus zene. 14.30: Csavargók, alkotók. 14.40: Vonósmuzsika. 15.55: 2000 felé. 16.30: Tip-top parádé. 17.00: Művészlemezek. 18.04: Üj magyar zene a rádióban. 19.03: Hírek. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Wagner: Trisztán és Izolda. Opera. 23.30: Hírek. Idő járás jelentés. 23.33: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 8.00: Tévé torna. 8.05: Iskolatévé. 13.50: Iskolatévé. 15.30: Nyelvtanárok, figyelem! 16.10: Hírek. 16.15: Alpesi sí-világbajnokság. 17.30: Keresztkérdés. 18.00: Ablak. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta 20.25: Mozi! Mozi! Mozi! 21.35: Műkorcsolya EB. 23.10: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.01: Az akasztófa árnyékában. 2. rész. 20.55: Tv-híradó 2. 21.15: A Pori Big Band Buda­pesten. 21.55: Szemle. platós teherautója. A tűzoltók — más szervekkel együttmű­ködve — azonnal hozzákezdtek a mentési akcióhoz. A helyszí­nen 6 tűzoltó egység végezte a mentési munkát, amelynek eredményeként a hídépítő vál­lalat Clark Ádám úszódaruja — Zakariás László nehézbúvár segítségével — csütörtök este kiemelhette a járművet. A te­herautót az ÉPFU okmányai szerint Szabó Imre 21 éves gép­kocsivezető vezette, akinek azonban eddig nem sikerült nyomára bukkanni. tos és nyolcféle személygépko­csis út közül lehet válogatni. A magyar turisták körében évek óta rendkívül népszerűek a Fekete-tenger melletti üdü­lőhelyek. A jövőben a koráb­biaknál több lehetőség nyílik, hogy ezt az igényt kielégítsék. Egész évben nagy a kereslet az ungvári és a munkácsi utak iránt, s főleg a nyári szezon­ban kedveltek a leningrádi és a közép-ázsiai utazások. Ezres nagyságrendben vesznek részt magyarok a nőnapi és a má­jus elsejei utazásokon is. Hasonlóan népszerűek a ma­gyarországi utak is a szovjet turisták körében. A legna­gyobb érdeklődés a kéthetes magyarországi körutazás iránt nyilvánul meg, amelynek so­rán 3 napos fővárosi tartózko­dással, Hajdúszoboszló—Szeged —Szekszárd—Veszprém—Bu­dapest—Tokaj útvonalon is­merkedhetnek meg hazánkkal. Végzetes figyelmetlenség Balesetek Autós szerencsétlenség. Szent­endrén dr. Hun Nándor 63 éves főorvos, budapesti lakos személygépkocsijával egy te­hergépkocsinak, majd egy út menti fának ütközött. A bal­eset következtében dr. Hun Nándor a helyszínen meghalt Halálos gázolás. Törökbá­linton Hoffmann György 30 éves autószerelő, helyi lakos személygépkocsijával elütötte Vámosi István 78 éves nyugdí­jas, érdi lakost, aki súlyos sé­rüléseibe kórházba szállítás közben belehalt. A vizsgálat eddigi adatai szerint Hoff­mann György figyelmetlenül vezetett. Baleset a pályaudvaron. Bu­dapesten a Rákosrendezői pá­lyaudvar területén két vagon összecsatolása közben halálos balesetet szenvedett Lengyel László 51 éves tolatásvezető, nagykátai lakos. A rendőrség mindhárom ügyben tovább folytatja a vizsgálatot. Szervokormányok vizsgálata Diagnosztikai műszerek Biztonságosabbá, takaréko­sabbá válik a közlekedés an­nak a két új diagnosztikai ké­szüléknek a használatával, me­lyeket az Autóipari Kutatóinté­zet fejlesztési alapján az idén kezdenek el gyártani a Vila- fi-ban. A Szervotron nevű berende­zéssel autóbuszok és trakto­rok szervokormányának álla­pota vizsgálható a kormány­mű kiszerelése nélkül. A méré­sek eredményeit leolvasható formában számkijelzők továb bítják. A Szervotron csatla­koztatható számítógéphez is amely a kiértékelt adatok alap­ján kitölti a jármű minősítési lapját. A másik új diagnosztikai be­rendezés a személygépkocsik gyújtásának beállításához ha­sonlóan — egyebek mellett — az autóbuézok motorjának elő- gyújtásához méri. A szabada­lommal védett hordozható ké­szülék segítségével az éjszakai karbantartás során rövid idő alatt, igen egyszerűen meg­vizsgálhatok és a memóriájá­ban tárolhatók a motornak azok a műszaki jellemzői, amelyektől az atóbusz üzem­fogyasztása függ. Az időben csak takarékosabb üzemmód érhető el, de valamelyest csök­kenthető a buszok levegő- szennyezése is. KITÜNTETÉS Az Elnöki Tanács Szepesi Györgynek, a Magyar Rádió főszerkesztőjének, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöké­nek több évtizedes, eredmé­nyes, kiemelkedő munkássága elismeréséül,! 60. születésnapja alkalmából, a Szocialista Ma­gyarországért Érdemrendet adományozta. A kitüntetést Aczél György, a Miniszterta­nács elnökhelyettese csütörtö­kön adta át. Jelen volt Győri Imre, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának osztályvezetője. — Pizza a la Dunaharaszti, Gombóc, nudli és lekváros de- relye után hamarosan megje­lenik a pizza tészta is az üz­letekben. A Nyugat-Pest me­gyei Sütőipari Vállalat újdon­ságának ára 17 forint. Az első dunaharaszti pizza húsos lesz, de szó van egy gombás válto­zatról is. — Vásárok. Vasárnap, feb­ruár 7-én országos állat- és ki­rakodóvásárt tartanak Kókán, Tápiógyörgyén és Albertirsán. Utóbbi községben, továbbá Cegléden ugyanezen a napon autóvásár is lesz. — KRESZ-kocka. Nagy sikere van a bűvös kocka „KRESZ- esített” változatának. Rubik Ernő találmányát a Közleke­désbiztonsági Tanács jóvoltá­ból ma már több száz gyerek forgatja a megyében. — Kutyamenhely. Elszapo­rodtak a kóbor kutyák Száz­halombatta és Érd környékén, mert az ebüket unó pestiek többnyire itt szabadulnak meg azoktól. A két város tanácsa ezért elhatározta, hogy közö­sen kutyamenhelyt épít az el­vaduló állatoknak. — Univerzális gázbojlerek gyártását kezdte meg egy ma­gyar szabadalom alapján. A százötven, kettőszáz literes ké­szülékek 82 százalékos hatás­fokkal működnek és maximum hetven fokos vizet adnak. Az ' elektromos gyújtású bojler tel­jes mértékben megfelel a biz­tonságtechnikai előírásoknak. Főként a nagyobb fogyasztók­nak — fodrászatoknak, mun­kásszállásoknak, óvodáknak, bölcsődéknek, éttermeknek ajánlják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom