Pest Megyei Hírlap, 1982. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-14 / 38. szám

1982. FEBRUÁR 14., VASÁRNAP v'ÁflííIP A Telefongyár nagykátai üzeméből Több mint egymillió A tervek szerint az idén már több mint egymillió-kétszáz­ezer tekercset készítenek a Telefongyár nagykátai üzemében. Az itt gyártott elektrotechnikai alkatrészeket különböző hír­adástechnikai berendezésekbe építik be. Barcza Zsolt felvétele Bemutatkozó kisiparosok Véráfgdéisa, festett tányér A megyeszerte dolgozó kis­iparosok régmúlt szokásokat elevenítenek fel, már-már el­feledett szakmákat élesztenek újjá. Olyan kézimunkákat ké­szítenek, amelyeket nagyipari módszerekkel nem is lehet elő­állítani. Ügy is mondhatnánk: tevékenységük hiánypótló, hi­szen kezük munkáját dicséri a használó. Kádárok, fazekasok, cipé­szek, szabók, varrónők, szű­csök, kosárfonók, virágkötők adtak tegnap találkozót a kis- kunlacházi művelődési házban megrendezett kiállításon. A kisiparosok bemutatták, mi­lyen sokszínű termékskálájuk. Az árusításai egybekötött ki­állításon a méretre készülő'ter- mékeket meg lehetett rendel­ni. (A bemutató február 20-ig tekinthető meg.) Este fodrász, kozmetikus és divatbemutató mulattatta az érdeklődőket. Hasznos hobbi Albumban az egész világ Húsz éve hódol a nemes szenvedély nek A legtöbb embernek van valamilyen hobbija. Felso­rolni is nehéz lenne azokat a tevékenységeket, melyeket az emberek szabad idejük hasz­nos eltöltésére választottak maguknak. Viszont vala­mennyien megegyeznek ab­ban, hogy az általuk válasz­tott passziót tartják a legtöbb­re, s ez érthető is, hiszen csak annak van értelme, hogy szíwel-lélekkel hódoljanak a szenvedélyüknek. Újabb szerzemények A napi munka után otthoni felüdülést, szórakozást nyújt­hat például a bélyeggyűjtés. Hazánkban, de Nagykőrösön is sokan hívei ennek a hobbi­nak. Városunkban a filatelisták népes táborába tartozik Mes-- ter János is, aki máskülönben az Áfész Központi Étterem ve­zetője és öt év óta az Áfész bélyeggyűjtő körének titkára. — Az Áfész bélyeggyűjtő körnek jelenleg 45 tagja van — mondotta Mester János. — Fizetik a tagsági díjat, s ezért abban az előnyben is része­sülnek, hogy megkapják a mindenkor megjelenő magyar bélyegújdonságokat. Ismere­teik gyarapítása céljából kata­lógusokat, monográfiákat for­gatnak, s előfizettek a Magyar .Bélyeggyűjtők Országos Szö­vetségének lapjára, a Filaté- liai Szemlére. Időközönként összejövünk, kiosztjuk az újabban érkezett bélyegeket, megbeszéljük egymás újabb szerzeményeit, s esetleg cse­reberélünk is, valamint meg­határozzuk a további felada­tokat. Közös kiállítás A későbbiekre nézve fontos­nak tartjuk a taglétszám nö­velését. Viszont, örvendetes, hogy a több mint két évtize­de működő kör tagjainak szá­mában jelentős csökkenés so­hasem volt tapasztalható. Tag­jaink sorában a fiatalok épp­úgy megtalálhatók, mint az idősebbek. Akadnak .olyanok is, akik főként gyermekeik biztatására lettek a kör tagjai. Egyébként kívánatos volna, hogy minél több fiatal filate- lista legyen. Ugyanis, a filaté- lia során számos lehetőség nyílik az ismeretek elmélyí­tésére, az ízlésfejlesztésre és a szabad idő hasznos, kulturált eltöltésére.' A bélyeggyűjtés rendszere­iéire is nevel. Felkelti az ér­deklődést a társadalmi, termé­szettudományos és műszaki ismeretek iránt. Természete­sen a bélyeggyűjtést ráerősza­kolni valakire nem lehet. Vi­szont meg lehet szerettetni. Egyébként az nem igazi filate­lista, aki a pénzéért vásárolja a bélyeget, s többet a hobbija érdekében nem tesz. Ugyan­akkor igaz az a megállapítás, hogy a filatélia takarékossá teszi azt, aki műveli. Az Áfész bélyeggyűjtő kör minden évben rendez házi be­mutatót. Igen jó a kapcsola­tunk a városi bélyeggyűjtő körrel. Tavaly novemberben például közösen rendeztük azt a kiállítást, mely a látogatók körében nagy sikert aratott. Egyébként az Arany-évforduló kapcsán, az idénre is terve­zünk közös kiállítást. A témát Arany János és a magyar iro­dalom adja majd. Általában az a tapasztalatunk; hogy a kiállítások kedvcsinálóknak is jók. Ahová pedig késve érkezett a levelem, onnan ezt hozták a tudomásomra. Nyilvánvaló, hogy az ily módon szerzett „kincsek” kedvesebbek nekem mintha csak pénzért vásárol­tam volna. Tíz bemutató — Gyűjteményével szere­pelt-e már kiállításon? — Több budapesti és ösz- szesen tíz nemzetközi kiállí­tásra jutott el minta a gyűjte­ményemből. Ezek között1 még a brüsszeli világkiállításra is K. K. Sokszínű bűvös kocka Dunakesziről Ami másnak játék, nekik munka Az első, akit megszólítok Dunakeszin, az új ABC-áru- ház előtt, fiatalember, négy év körüli fiúcskával. — A műanyagüzemet keresi? — kérdez vissza. — Néz­ze! Ott az a néhány fa! A Dunához közel! — és kezével is jelzi az irányt. Az utóbbival nincs is bajom, viszont az úttal annál inkább. Ugyanis a kocsik tengelyig süly- lyednek a sárba. Nincs szerencsém. Az idősebb hölgy sajnálkozik. Tudja, tudja ő, hol az a fránya műanyag üzem. De hát gyalog nagyon messze van, és kocsival?! Hát azzal nemigen közelíthető meg. Igaza van. A PÁÉV építési területén feladom a játsz­mát, s amint egy munkás készségesen a „rejtett” kiska­puhoz kalauzol. Már a figyelmeztetése sem zavar, hogy bokáig süppedhetek a sártengerbe. dolguk: a bűvöskocka-készí­tés. Hogyan készül? Nehezebb munka, mint gondoljuk. Figye­lem a szorgos kezeket. Nem túlzás, közben nincs idejük beszélgetni az asszonyoknak. — Szalagrendszerben dolgo­zunk, hárman-hárman va­gyunk együtt — magyarázza Kuli Lászlóné, amint kedve­mért néhány perc munkaszü­netet engedélyeznek maguk­nak. — Figyelje csak! Most én a harmadik ember vagyok, a legfárasztóbb reszort az enyém. Ügy mondjuk, hogy végdugózom, ragasztok és el­lenőrzők. Mit? Hogy hibátla­nul forog-e a kocka, nincs-e valahol összeragasztva, nem szorul-e. Vagyis, a minőségért felelek. A kálváriámnak nincs még vége. Műanyagüzem van — de én nem ezt keresem. Görög József üzemvezető sze­rencsére segítségemre siet: — A bűvös kockát keresi? Azt bizony nem mi készítjük. De Dunakeszin több helyütt is gyára van. Már harmadmagával tana­kodik az aprócska irodában. Azután hirtelen határoz. — Jöjjön! Megnézzük a Tóthnéáknél! Hiába magyaráz­nám, úgysem találna oda! Harmadiknak lenni nagyon fárasztó S már indul is előttem a Wartburgjával, csak követnem kell. Megint igaza van, soha nem találtam volna ide, a Szent István utcába. Pedig nincs messze a 2-es főúttól. Tóth Zsigmondné számol. Int, kis türelmet kérve. A bű­vös kockák pedig előttem ke­rülnek katonás sorokban a gyűjtőkartonokba. A jól is­mert kis kék dobozaikba, ame­lyekben mi is megvásárolhat­juk, nem itt csomagolják őket — Mi „csak” szerelünk és küldjük a megrendelőnknek — egyenesedik föl végre a cso­portvezető és megropogtatja a derekát. A parányi üzem szinte egy szempillantással áttekinthető. A gödi Dunamenti Termelő- szövetkezet számtalan gazda­sági társaságának egyike ez az ÉPSZERTAK GT. Jelenlegi Késve érkezett . — Húsz éve hódol a nemes szenvedélynek, a bélyeggyűj­tésnek ... — A filatéliát csodálatos do­lognak tartom, s elképzelni sem tudnék más hobbit ma­gamnak — mondotta Mester János. Szívemhez nőtt a gyűj­teményem, éppen ezért még cserére is csak a legritkább esetben gondolok. Egyébként a levélanyagom több mint a bélyegem. Ma már a bélyeg- gyűjtés is szakosodott. — Mivel szeretem a sportot, arra gondoltam, hogy az olim­piákkal kapcsolatban kiadott postabélyegeket, portóbélye­geket, levelezőlapokat és le­vélborítékokat, valamint az al­kalmi bélyegzéseket gyűjtöm. Az elmúlt évek alatt sok ba­rátra tettem szert belföldön és külföldön egyaránt. — Egyébként az olimpiai bélyegek és a filatéliai doku­mentumok gyűjtése rendkívül érdekes dolog. Ott volt pél­dául az 1972-es müncheni olimpia. Először azzal kezd­tem, hogy levelet írtam a Ma­gyar Olimpiai Bizottságnak és abban azt kértem, közöljék velem, hogy Görögországtól Münchenig, mely országokon és nagyvárosokon keresztül halad az olimpiai láng. — Nagyon megörültem, ami­kor a válaszlevél megérke­zett. Azután vettem levelező­lapokat, felbélyegeztem vala­mennyit és megírtam a saját címemre. Melléjük írtam egy- egy levelet, melyben arra kér­tem a postahivatalokban dolgo­zókat, hogy az olimpiai láng áthaladásakor használt alkal­mi bélyegzőt nyomják rá az én levelezőlapomra is. — Dicsekvés nélkül állítha­tom, hogy a legtöbb helyről a kívánságom szerint vissza­kaptam a levelezőlapokat. Ahol már szedhetik a retket , Párás meleg a fóliasátorban Ä tél végi, kora tavaszi táj­képhez az utóbbi években már szinte elválaszthatatlanul hozzá tartoznak a messziről feltűnő, magányos, vagy egy­más mellett sorakozó fólia­sátrak. Különösen a zöldség- hajtatásban és a korai virág- termesztésben érhetők el ve­lük kedvező eredmények. ’ A jóval drágább és gokkal nehe­zebben kezelhető üvegházak végnapjai akkor érkeztek el, amikor az ipar már nagy tö­megben elkezdte gyártani az üvegnél könnyebb, rugalma­sabb, mégis jó hőszigetelő anyagot, a műanyagfóüát. Fontos feltétel • teljesült, ami­kor kiderült, hogy az átlátszó 0,1—0,4 milliméter vastagságú műanyagfóliák a növények számára legfontosabb ' 400— 700 nanométer hullámhosszú­ságú fénysugarakat az üveggel majdnem azonos mértékben engedik át, az ibolyántúli su­garakból és a hosszú hullámú hősugarakból pedig még töb­bet is átbocsátónak, mint az üveg. Az igazsághoz hozzátarto­zik viszont, hogy a fóliák az üvegnél jóval rövidebb élet­tartamúnk (ezzel szemben nem törékenyek). A fóliaburkolat alatt, a fólián szinte akadály­talanul áthatoló hősugaraktól erősebben felmelegszik a le­vegő, mint a szabad légtér­ben. Ennek a hőtöbbletnek egy része éjszakára is meg­marad. A magasabb hőmér­sékleten gyorsabban fejlődő növények növekedését még az is serkenti, hogy a fólia alatt páradús légtér alakul ki, mi­vel a burkolat'visszatartja a talaj felszínéről és a növé­nyekből elpárolgott vizet. A páratartalom gyakran eléri a telítettség határát, és ekkor* megint a kicsapódás a fólia­sátor belső felületére, vizese p- pek formájában. Ez nem okoz különösebb fénycsökkentést, legfeljebb a vízcseppek meg­törik a fénysugarakat, ami a növények számára kedvezőbb, szórt fényt eredményez. Pillanatok alatt összerakják „A most harmadik embert” — kórusban magyarázzák. Ugyanis naponta váltják egy­mást a reszortokon, s ez egy­ben azt is jelenti, hogy mind­egyikük egymaga is össze tud állítani egy teljes játékot. Vi­szont ezzel a körforgással, nemcsak a monotóniát, az egy­hangúságot csökkentik — nem marad mindig egy emberre a munka neheze. — Először bedolgozóként kezdtem. Még 1979-ben — ve­szi föl az elejtett beszédfona­lát Kuli Lászlóné. — A kocka tapétázása — a kis piros-kék* zöld-fehér-sárga-bordó négy­zetek felragasztása — bedolgo­zók feladata ma is. Azért nem szerettem, mert, ha munka volt, reggeltől estig dolgoztam otthon, ha meg nem volt, he­tekig lazsálnom kellett. Igaz, pénz sem volt. Itt viszont van munka rendszeresen. Nem is kevés. Pörög a csa­varhúzó, most Száraz Józsefné kezében, ö a kis csapat első embere. — Az öttagú keresztet állí­tom össze, ez a kocka alapja — invitál maga mellé. Lassí­tott ütemben dolgozik, mutat­ja, mi a trükkje az egésznek. Nem-nevetnek ki, amikor ma­gam is megpróbálom, de jaj, hogy áll a csavarhúzó a ke­zemben ! — Mi is így kezdtük — vi­gasztalnak. Ma viszont már hármuknak 471 kocka a napi tervük, az üzem állandó egy műszakos. — Kereskedő a szakmám. Pesten dolgoztam öt éven át — meséli a fiatal asszonyka. — Higgye el, rettenetesen meg lehet unni az örökös utazga­tást. A férjem a házgyárban dolgozik, s úgy döntöttünk, én is itt, helyben keresek elfog­laltságot. Nem bántam meg, szorosabb a normánk nekünk is. Nemrég emelték 11 kocká­val fejenként. — Ez a munka csak látszat­ra könnyű — nevet a rövidre nyírt hajú szőke asszony, Deák Tiborné, aki a középső ember. Csak lesem, amint pillanatok alatt összerakja a 12 él- és 8 sarokidomból álló kockákat. — Még szép, hogy gyors a kezem! Már három éve ezt csinálom. Tudja mit jelent a napi sok-sok kilométer gya­loglás után — ülő munkát kapni? Én ugyanis szövőnő vagyok, tizenkét éven át fi­gyeltem, amint lekerül a kel­me a gépekről. Nagyon szeret­tem ám a szövést. Visszahúz a szívem a nagyüzembe, ha furcsán hangzik is. Nem hangzik furcsán, in­kább tiszteletreméltó, ha va­laki így szereti a szakmáját! Kilenc helyett nyolc több munkát jelent Egyszerre, mintha összebe- I széliek volna, egy gondjukkal ! rukkolnak elő. Náluk úgy szervezték a munkát, hogy 1980-81-ben is ötnapos volt a hetük. A két „munkás” szom­batot ugyanis ledolgozták hét­főtől péntekig. Idén viszont, miután hivatalosan is csökkent a munkaidő, naponta eggyel kevesebb órát dolgozhatnak — kilenc helyett nyolcat. S ez miért baj? Mert így, állítják, kevesebb idő alatt többet kell dolgozniuk. Megegyezünk, egy kívülálló nemigen adhat ta­nácsot munkaügyi kérdések­ben. Viszont főnökeik bizo­nyosan megnézik kérésükre, miként alakulnak a teljesít­mények, a bérek és a munka­idő. — Az jó is lesz! — kapcso­lódik a beszélgetésbe egy mos­tanáig csöndben figyelő idő­sebb asszony, Szép Imréné is — Mert nekünk kell előkészí­teni is a munkát, ami abból áll, hogy a középidomokba be­tesszük a csavart és a rugót, s azután tálcákra rakjuk az al­katrészeket Ez is elvesz több órát naponta. S ha most csök­ken a munkaidő? Na, nem azért mondom, mintha elmen­nék innen máshova! Nekem ez az első munkahelyem. Azt hiszem, megfizethetetlen, hogy jó itt a légkör és nem piszkál­juk egymást. Gépkocsi fékez az üzem előtt. Egy bedolgozó érkezett, hozta a szállítmányt. Tóth Zsigmondné máris indul, ki­adni az új bűvöskocka-ada- got... Dodó Györgyi Egy termálvízzel füt8tt, korszerű fóliasátor belsejébe pillanthatunk be, ahol már szedésre érett a retek. Kiskertekbe ÚJ peametezőszer . A terméskötődést fokozó új vegyszerből, a Nevirol-ból a fák, növények tavaszi virág­zásáig 120 tonnányit gyárt a Veszprémi Nehézvegyipari Ku­tatóintézet kísérleti üzeme. Ez a mennyiség már széles kö­rű felhasználásra elegendő, hiszen egy hektárra csupán 30 —60 dekagrammnyit kell szá­mítani. A kiskerttulajdonosok számára egy-három dekás cso­magokat készítenek, ezek 90, illetve 270 négyszögöles kis­kertek egyszeri permetezésére elegendőek. A veszprémi kutatóintézet­ben kikísérletezett új szer egyébként a tapasztalatok sze­rint kiválóan alkalmas a meggy, alma, szőlő, paradi­csom, paprika, bab, borsó, szó­ja, lucerna, bíborhere és repce terméshozamának növelésére, ha a virágzáskor kipermete­zik. Sajátos kémiai összetéte­lénél fogva elősegíti a kötő­dést, s ezzel 10—20 százalékos termésnövelést eredményez. A kutatóintézet új termékét a TSZKER és az Agroker válla­latok forgalmazzák és már­ciusban már kapható a mező- gazdasági szakboltokban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom