Pest Megyi Hírlap, 1981. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

8 rtir mcra 1981. DECEMBER 1., KEDD HÍREK + HÍREKÉ HÍREK ^ HÍREK + HÍREI K -f HÍREK 4- HÍREK -f-'HÍREK A- HÍREK 4-, MA . 1981. december 1. nQ n/]a- Kedd Elza napja. ””rOS "e,a ««mcicse A Nap kél 7.11 — nyug­szik 15.55 órakor. A Hold kél 10.56 — nyug­szik 20.03 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Kezdetben kissé csökken a felhő. Később országszerte bo­rult idő várható. Sokfelé lesz havazás, eső, a déli, délnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általá­ban mínusz 3 és plusz 2, gyen­gén felhős, szélcsendes helye­ken mínusz 5 és mínusz 7 fok között. A legmagasabb nappali hőmérséklet, plusz 1 és plusz 6 fok között. Boros Bélának, a Központi Sajtószolgálat főszerkesztőjé­nek temetése 1981. december 9-én, szerdán, 14 órakor a bu­dafoki temetőben lesz. KÖNYVEK DABASRÓL 12 millió könyv készül évente a Dabasi Nyomdában. A tan­könyvek, a gyermek- és ifjúsá­gi kiadványok, s a szénirodalmi müvek súlya eléri a 3600 tonnát. Bozsán Péiter felvétele KITÜNTETÉS A Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Láng György rendőr ezredesnek, a Belügy­minisztériumban végzett több évtizedes eredményes munká­ja elismeréséül, nyugállo­mányba vonulása alkalmából a Szocialista Magyarországért Érdemrend kitüntetést ado­mányozta. A kitüntetést hét­főn Horváth István belügy­miniszter adta át. REMÉNYI JÓZSEF KILENCVEN ÉVE. 1891. december 1-én született, és 65 éves korában, 1956 szeptem­berében halt meg Reményi Jó­zsef. 1913-tól az Egyesült Álla­mokban élő író, irodalomtörté­nész. Eredetileg jogi tanulmányokat folytatott, de csakhamar írni kezdett; első írásai a Hétben jelentek meg. Az első viághá- borút megelőző időszakban az Osztrák—Magyar Monarchia clevelandi konzulátusán műkö­dött az Egyesült Államokban, majd ugyanitt a Szabadság cí­mű lap szerkesztője lett. 1926- tól a clevelandi Western Re­serve egyetemen az irodalom- történet tanára. Érdekes önélet­rajzi regénysorozatában széles körképet festett a tengerentúl­ra szakadt magyarok életéről, problémáiról. Nagy éremeket szerzett a ma­gyar irodalom külföli népszerű­sítésében. Egyebek között meg­írta a magyar irodalom történe­tét. Műhelyek kisiparosoknak Hfesterek háza Ahányban A szolgáltató tevékenység színvonalának fejlesztésére, központi pénzügyi keretek tá­mogatásával, a hatodik ötéves terv időszakában a megye számos településén létesülnek újabb olyan szolgáltatóházak, amelyekben legkülönbözőbb szakmájú kisiparosok jutnak jól felszerelt műhelyekhez, s központi munkafelvevő hely­hez. A már megkezdett építke­zések közül jövő év nyarán Abonyban, a helyi KIOSZ- csoport, egyik kihasználatlan helyiségében, megfelelő átala­kítás után nyílik ilyen létesít­mény. Az építkezés már meg­kezdődött. A több mint félmillió forin­Sikeres vadászatok — Kórházi tárlat. Szekeres Erzsébet íaliszőnyegeiből nyílt tegnap {hétfőn) kiállí­tás a kerepestarcsai kórház tanácskozótermében Szeke­res Erzsébet alkotásait de­cember 13-ig láthatják az ér­deklődők. — Épülő ebédlő. A DUV, a DKV, a Chinoin, illetve a Bujész támogatásával társa­dalmi munkában építik Ér­den a 220-as számú szak­munkásképző intézet tanárai és diákjai az iskola ebédlő­jét. Jelenleg a belső szerelési munkáknál tartanak. — Égő Zsiguli. Kigyulladt egy 1200-as Zsiguli Ecseren, a Rákóczi út 24/a számú házhoz tartozó garázsban. A 26 ezer forintos kárral járó tüzet hegesztés közben kelet­kezett szikra okozta. Tapsifülesek puskavégen A Pest megyei vadásztársa­ságok őszi munkájáról Balázs Istvántól, a Pest megyei Ta­nács természetvédelmi, fa- és vadgazdálkodási csoportveze­tőjétől kértünk rövid össze­foglaló értékelést. — A szarvasbika-vadászat a külföldiek részvételével sike­resen zajlott. Lényegében minden felajánlott bikát jó áron eladott a MAVAD. Ezek­ben a napokban a vadásztár­saságoktól sorra érkeznek a jelentések; teljesítették az idei szarvasbika-kilövési terveiket Sőt,, sokan kérnek tervmódo­sítást, és — mivel az állomány gazdagsága ezt lehetővé teszi — a pótlólagos igényeket álta­lában elfogadjuk. Az őzbakvadászat már nem volt zavarmentes, különösen a külföldi keresletnél. Jóval ma­gasabb volt a felajánlás, mint amennyit el tudtak adni. Ked­vező, hogy bőséges volt a me- zeinyúl-szaporulat és a nyál- vadászok sok tapsifülest kap­tak puskavégre. Az apróvadas vadászat most érkezett a csúcspontjához. De­cemberben már az élőnyúl- befogás kezdődik, amihez nagy reményeket fűznek az érdekelt társaságok. — Védő- és formaruha. A Csepel Autógyár évente 19 millió forintot költ egyéni vé­dőeszközök, védőruhák, for­maruhák vásárlására. Mosógép, kerékpár Árváltozások December 1-től megváltozik a hazai előállítású mosógépek és a centrifuga termelői és fo­gyasztói ára: az automata mo­sógépek 800—1000 forinttal lesznek olcsóbbak. Ugyanak­kor a keverőtárcsás mosógép 180 forinttal, a centrifuga 210 forinttal drágul. A hazai gyártású kerékpárok ára átlagosan 10 százalékkal emelkedik. .Vonat és busz karambolja Súlyos baleset Nógrádban .Csúszkáló autók Halálos gázolás az M7-esen Gyalog az autópályán. Az M t-7-es autópályán egy sze­mélygépkocsi elütötte Varga József 42 éves szobafestő-má- zoló, érdi lakost, aki gyalogo­san közlekedett a sztrádán. Varga József a helyszínen éle­iét vesztette. Balsikerű fékezés. Nyársapá­ti határában dr. Kovács Sán- dorné, gyáli lakos személygép­kocsival fékezés közben meg­csúszott, áttért a bal oldalra és egy személygépkocsinak üt­között. A vétlen jármű veze­tője, Martinovics Ottó 20 éves segédmunkás, nagykőrösi lakos súlyos sérülést szenvedett. Árokba borult. Dömsöd ha­lárában Palánki László 38 éves műszerész, budapesti la­kos személyautóval letért az úttestről és az árokba borult. .A jármű vezetője és utasa, Burján Zoltánná 34 éves ad­minisztrátor súlyosan megsé­rült. Karambol. Érd határában Tettinger István Ferenc 55 éves autószerelő, budapesti la­kos személyautóval megcsú­szott és az úttest bal oldalán egy teherautónak ütközött. A baleset során az autó utasa, Tettinger Istvánná súlyosan megsérült. Gázolás. Szobon Dutka Ti­bor 38 éves műszerész, hely­béli lakos figyelmetlenül ve­zetett személygépkocsival el­gázolta Némedi József MÁV- dolgozó, 29 éves szobi lakost. A gyalogos súlyosan megsérült. Kapatos motoros. Pencen Tamás Mihály 25 éves trakto­ros, helybéli lakos ittasan ve­zetett segédmotorkerékpárral felborult és súlyosan megsé­rült j A rendőrség valamennyi ügyben tovább folytatja a vizs­gálatot. Hétfőn reggel 9.30 órakor a Nógrád megyei Mohora köz­ségben a fénysorompóval ellá­tott vasúti átjáróban összeüt­között a Hatvan—Balassagyar­mat közötti menetrendszerű Volán autóbusz és egy üres szerelvényvonat. Az autóbuszt Kéri György 29 éves gépko­csivezető vezette. A baleset kö­vetkeztében 12 utas a helyszí­nen, egy a kórházba szállítás után életét vesztette. Mivel több halálos áldozatnál sem­miféle irat nem volt, a sze­mélyazonosítás még folyik. A mentők 31 embert szállítottak a salgótarjáni, a váci és a bu­dapesti kórházakba súlyos, il­letve életveszélyes állapotban. Huszonkét személyt pedig könnyű sérüléssel. A baleset körülményeinek tisztázására a vizsgálatot a rendőrség a MÁV és a Volán szakértőinek bevonásával megkezdte. ★ Á Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium mély megrendü­léssel és őszinte részvéttel osz­tozik a súlyos közlekedési bal­eset halálos áldozatai hozzá­tartozóinak gyászában és fáj­dalmában. KÖZLEKEDÉS- ÉS POSTAÜGYI MINISZTÉRIUM tos beruházással létesülő úgy­nevezett Mesterek házában órás, női és férfi szabó, cipész, férfi és női fodrász, valamin! fényképészeti szalon lesz. A Kossuth Ferenc utcai szolgáltatóház terveit társa­dalmi munkában az abonyi ta­nács műszaki osztályának dol­gozói készítették el. A beruhá­zásban, kivitelezésben jelentős munkát vállalnak a helyi kis­iparosok. A szolgáltatóház tu­lajdonosa a KIOSZ helyi szer­vezete lesz, s a tanáccsal együtt jelöli ki a jelentkező kisiparosok közül a legmegfe­lelőbb bérlőket. Az abonyi Mesterek háza után, még a jövő évben Ha­lásztelken és Veresegyházán, valamint Dunakeszin kezde­nek hozzá kisipari szolgáltató­ház építéséhez. Hasonló léte­sítményt terveznek még ugyancsak a tervidőszak fő­folyamán Érden, Százhalom­battán, Szentendrén, Gödöllőn, Cegléden és Túrán. K. Z. 1 Bővült a választék Sportkesztyűk A pécsi kesztyűgyár évtize­des sportkesztyű-gyártása so­rán, soha még olyan gazdag választékot nem kínált, mint az idén. Néhány évvel ezelőtt főleg a síkesztyűkkel arattak piaci sikert —, ma már kere­sett modelljeik között szere­pelnek, az autós-, motoros-, kerékpáros-, lovas-, labdarú­gó-, vívó-, golf- és ökölvívód kesztyűk. A sportkesztyűcsa­lád az idén a sízőknek, széllo­vasoknak, teniszezőknek ké­szített kézrevalókkal bővült. Gondoltak a vadászokra is, számukra olyan kesztyűt varr­nak, amelyen tölténytartá zseb van, s a mutatóujj he­lyén ablak, hogy a vadász könnyebbed tudja elhúzni a ravaszt. Ez évben kétszázezer sportkesztyűt gyártanak esett. pár Fé­Kocsmák helyett bisztrók Három perc — telelőn — A Pest me­gyei Vendéglátó­ipari Vállalat évekkel ezelőtt el­kezdte az italbolt­jait bisztrókká át­alakítani. Hol tar­tanak a program valóra váltásá­ban? — kérdeztük meg Csányi Ist­ván kereskedelmi igazgatótól: — A program megfelelő sza­kaszát teljesítettük, s minden bizonnyal jövőre sem mara­dunk adósak. Az idén lett bisztró az érdi állomáson levő és a gödi Gólya italboltokból, valamint a monori gyorsbüfé­ből. s hozzákezdünk a szent­endrei ízbég italbolt átalakítá­sához. — A programot nem kellett mó- dosítaniuk a beruházási feltételek megnehezítése miatt? A kódszám: 57 Díjbefizetés átutalással Egyre többen vannak azok, akik átutalási betétszámlán egyenlítik ki különböző tarto­zásaikat, fizetési kötelezettsé­geiket. Lehetőség van arra is, hogy a gépjármű kötelező biz­tosítási díjának levonására megbízást adjon bárki az OTP-nek — tájékoztat az Ál­lami Biztosító. Ezekben az esetekben a há­romévenként szükséges műsza­ki vizsgán a díjbefizetést nem a díj igazoló lap, hanem a számlakivonatok bizonyítják. Ezért az autósoknak meg kell őrizniük a januári és júliusi számlakivonatokat. Erre a A rádió és televízió műsorából KOSSUTH RÁDIÓ 4.25: Jú reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelentés. ' 8.27: Eszmék faggatása. 9.12: Népdalok. 9.44: Gyermekkönyvhét. 10.00: Hírek. Időjárás-Jelentés. 10.05: MR 10—14. 10.35: Zenekari muzsika. 11.37: A Vatikán titka. 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Törvénykönyv. 12,50: A Rádió Dalszínháza. 13.50: Verbunkosok. 14.40: Elő világirodalom. 15.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 15.10: Operaárilk. 15.28: Kisiskolások műsora. 16.00: Útközben. 16.05: Zengjen a muzsika. 17.00: Hírek. Útközben. 17.07: Bogár Zsuzsika búcsúzik. 17.31: Virágénekek. 17.45: A Szabó család. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.S0: Esti magazin. 19.15: Ziehrer műveiből. 20.00: Eco-mix. 20.30: Nóták. 21.02: Szófogadó legyen-e a gyerek? 21.32: Magyar előadóművészek. 22.00: Hírek. Időjárás-jelentés. Sporthírek. 22.20: Kanada 1981 végén. 22.30: Üj lemezeinkből. 23.03: Szakértelem. 23.13: Onerafelvételekből. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Kovács Andor gitározik. 0.25: Himnüsz. PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.09: Hírek. Időjárás-jelentés. 8.05: Sanzonok. 8.20: Vientiane! változások. 8.30: Hírek. 8.33: Társalgó. 10.00: Zenedélelőtt. 12.25: A Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó újdonságai. 12.30: Hírek. 12.33: Melódiakoktél. 13.30': Éneklő ifjúság. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől hatig... Zenés délután. 18.00: Tip-top parádé. 18.30: Hírek. 18.33: Beszélni nehéz. 18.45: Népdalkörök pódiuma. 19.10: Popy: Keleti szvit. 19.23: Véleményem szerint. 19.33: Csak fiataloknak! 20.30: Hírek. 20.33: Magányos utazás. 20.50: Pofonok és indulatok. 21.32: Az elmúlt hetek legsikere­sebb műsoraiból. 23.00: Hírek. Sporthírek. 23.20: A dzsessz a 70-es években. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Operarészletek. 10.20: A popzene híres szerzőpárjal. 11.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 11.05: Az ifjúsági rádió műsora. 11.55: Szimfonikus zene. 13.00: Hírek. 13.07: Mai magyar szerzők művei­ből. 13.50: Független emberek. 14.20: Romantikus kórusművek. 15.00: Iskolarádió. 15.35: Operarészletek. 16.34: Fiatalok stúdiója. 16.59: Mi a véleményed? 17.19: Kamarazene. 18.55: Hírek. 19.00: Iskolarádió. 19.35: Stuller Gyula hegedűi. 22.00: Holnap közvetítjük .. . 22.30: Hírek. Időjárás-jelentés. fontos tenni- és tudnivalóra egyébként az OTP külön fel­hívja ügyfelei figyelmét A számlakivonatokon az 57-es kódsizám jelöli a gépjármű kö­telező biztosítására befizetett összeget — Nem, mert nem beruhá­zásokról, hanem átalakításról van szó. Egyébként új bisztrót is építettünk. Az idén átalakí­tásra. rekonstrukcióra 35 mil­lió forintot, a tervezett össze­get költöttük. — Az italboltokban köztudottan nagy a forgalom. A vendéglátóipa­ri vállalatnak megéri átalakítani ezeket a jói jövedelmező kocsmá­kat? — Két célt tűztünk magunk elé. Növelni akarjuk az étel­forgalmat, s javítani a vendég­látás körülményeit. Hosszú távon a vállalat sem jár rosz- szul, mivel a részegeskedőknél a kulturáltan szórakozó, étke­ző vendégek végső soron töb­bet költenek. — Minden italboltból bisztró*,, csinálnak? — Csak ahol nem tudunk konyhát kialakítani. Ahol for­galom is. hely is van, ott érde­mesebb a bisztrónál nagyobb egységet létrehozni. A bisztrók ételválasztékát pedig a szent­endrei gasztrofolüzemünk ter­mékeire alapozzuk. A mélyhű­tött ételt helyben, mikrohullá­mú készülékkel felmelegítjük, s már fogyasztható is. Eddig húsz mikrohullámú melegítőt szereztünk be. Sz. P. Érvényben 1981. december 1-től Az MNB devizaárfolyamai Devizanem Vételi árfolyam Közép­100 egységre, Eladási forintban Angol font 6577,80 6584,38 6590,96 Ausztrál dollár 3948,49 3952,44 3956,39 Belga frank 91,47 91,56 91,65 Dán korona 477,01 477,49 Francia frank 608,18 608,79 609,40 Holland forint 1402,35 1403,75 1)405,15 Japán yen (1000) 151,80 151,95 152,10 Kanadai dollár 2900,11 2903,01 2905,91 Kuvaiti dinár 12 205,56 12 217,78 12 230,00 Norvég korona 595,73 596,33 596,93 NSZK-márka 1539,15 1540,69 1542,23 Olasz líra (1000) 28,73 28,76 . 28,79 Osztrák schilling 218,62 218,84 *19,06 Portugál escudo 53,42 53,47 53,52 Spanyol peseta 35,88 35,92 35,96 Svájci frank 1849,21 1851,06 1852,91 Svéd korona 627,34 627,97 628,60 Tr. és Cl. rubel 2597,40 2600,00 2602,60 USA-dollár 3439,53 3442,97 3446,41 22.33: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. 9,35: Korok művészete. VALUTA­Pénznem (BANKJEGY ÉS CSEKK) ÁRFOLYAMOK Vásárolható Vételi Eladási legmagasabb árfolyam 100 egységre, bankjegycímletek forintban 6386,85 6781,91 10.40: Technika. Angol font 50 11.05: Aki mer. az nyer! Ausztrál dollár 50 3833,87 4071,01 94,31 11.35: Idesüss! Belga frank 5000 88,81 13.45: Iskolatévé. Dán korona 1000 463,17 491,81 15.35: Hírek. Finn márka 100 768.68 816,22 13.40: Itália múzeumaiban. Francia frank 500 590,53 627,05 16.05: Zeman őrnagy. Csehszlovák Görög drachma 500 53,43 56,73 filmsorozat. Holland forint 1000 1361,64 1445,86 17.05: Gólyavári esték. Japán yen (1000) ÍOCOO 147.39 156,51 17.40: Csúzli. Jugoszláv dinár 1000 76,00 80,70 17.55: Egészségünkért! Kanadai dollár 100 2815,92 2990,10 18.05: Megújulás a Mekong mentén. Kuvaiti dinár 10 11 851,25 12 584.31 18.25: Pannon krónika. Norvég korona 100 578,44 614,22 18.55: Olvassatok mindennap! NSZK-márka 1000 1494,47 1586,91 19.10: Tévétorna. Olasz líra (1000) 50 OOO 27,90 29,62 19.15: Esti mese. Osztrák schilling 1000 212,27 225,41 19,30: Tv-híradó. Portugál escudo 5000 51,87 55.07 20,00: Az Onedin család. Angol Spanyol peseta 5000 34,84 37,00 filmsorozat. Svájci frank 1000 1795,53 1906,59 21.00: Stúdió ’81. Svéd korona 100 609,13 646,81 22.00: Lesz olaj, az biztos! 1000 25,65 27,23 22.50: Tv-híradó. 3. USA-dollár 100 3339,68 3546,26 2. MŰSOR Az államközi megállapodásokon alapuló hivatalos árfolyamok váltó­20.00: Szegedi est. Közben: kb. 21.00: Tv-híradó. 2. zatlanul az 1981. ben. október 20-i közlésnek megfelelően vannak érvény­7 a Maevar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei . Tanács lapja. Megjelenik r. hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő: Sági Agnes. ­IjrOT tirnVCI DIDI AD FősferkeKtő-hefyettö- Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztőség: Budapest Vili., Somogyt Béla u. 8. Postacím: Budapest, Pf. 311. Irányílószám: 1448. - Kiadja a rtol Mtbltl HíKLAr HMaJktadó CInala“ Budapest. Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: TiU Imre Igazgató. - A szerkesztőség és a kiadóhivatal, kózpontl . telefonja: 343-100 és 336-130. ­■—------------------- Hirian. rppiőd Kossuth tér 1, Pf. 1D *701. Telefon: 11-400. - Erűi Hírlap, Érd, Lenin út 33. 2030. Telefon: 48-35*. Gödöllői Hírlap, , p. 14 2, nn Te won- 81—96— Monori Hírlap Monor, Kofsuth u. ?8. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. - Nagykőrösi Hírlap. Nagykörös. Hősök tere ?. 2750. Telefon: 398. - Váci Hírlap, Vác. Lenin Gödöllő, Szabadság “'S-PtH.M. ™ a laDot-iőánttja a SzikraP Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető bármely postahivatalnál, ut. P.L,3ii, * ■ I.J.Jirodánál iocstacfm?Bud^est V József nádor tér l. 1900), személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 2:5-86 162 pénzíorgalml Jelzőszámra, ».kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap irodáná (postacími Budapest v‘ dévre 102 ’■pt. félévre 201,- FL egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 400.- Ft. - ISSN 0133-0659 Pest megyei Hírlap Gndaexfr2a5:064 KU). ISSN W33-26Ö0 '(Ce^kT Hwáp), ,sáN 0209-5467 (£r'di Hírlap). ISSN «133-1957 (Gödöllői Hírlap), . ISSN «133-2651 (Monori Hírlap), ISSN 0133-2708 (Nagykőrös! Hírlap), ISSN 0133 -275* (Váci Hirlap).

Next

/
Oldalképek
Tartalom