Pest Megyi Hírlap, 1981. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-16 / 243. szám

1981. OKTÓBER 16., PÉNTEK v/íiiJan Választások öt év után A várospolitika lelkes segítői Más feladatok — jobb szervezés örvendetes, ha egy szervezet képes önmaga meg­újítására, arra, hogy a megváltozott körülmények között alkalmazkodjék az új feladatokhoz. Nos, a Szakszervezetek Szakmaközi Városi Bizottsá­gának létrehozásakor a fő cél az volt, hogy összefogja azokat a tagokat, akiknek nyugdíj, stb. miatt megszűnt a kapcsolata a szakszervezettel. Az élet azonban túlha­ladta ezt az álláspontot, és a szakmaközi bizottságok fel­adatai kiszélesedtek, mint mindenhol, így Dunakeszin is. Vándorzászló A héten öt év munkájáról számolt be újjáalakuló gyűlé­sén a szakmaközi bizottság vezetősége. Papp József titkár elmondta: A - bizottság legfontosabb feladata az elmúlt öt évben a termelés segítése volt, s meg­felelően sikerült mozgósítani az üzemek dolgozóit, elsősor­ban a szocialista munkaver­seny és a brigádmozgalom ad­ta lehetőségek felhasználásá­val. A szakmaközi bizottság ve­zetésével az üzemek brigád­jai, általában januárban, mun­kaértekezletet tartanak, ahol az elmúlt évi munka értékelé­se mellett mindig meghatározzák a követke­ző év feladatait is. Itt a hangsúlyt a városi cél­kitűzések megvalósítására I delmi társadalmi ellenőrök szükséges 'társadalmi munka hálózatának működtetése, megszervezése jelenti. A szak- Jelenleg 14-en vesznek maközi bizottság az idén a vá- * részt ebben a munkában. rosi pártbizottsággal együtt vándorzászlót alapított, ame­lyet a Dunakeszi Házgyár szo­cialista brigádja nyert eL Törődés az idősekkel A szakmaközi bizottság igen nagy szerepet tölt be az évente megrendezett öregek napjának szervezésében is, Ezen a téren azonban jócskán van még tennivaló, mert — mint azt a beszámoló megálla­pította — a nyugdíjasokkal való folyamatos törődés még nem valósult meg igazán. A városban élő idős emberek felkutatására és nyilvántartás­ba vételére tavaly ugyan tet­tek kísérletet, ez azonban nem sok eredménnyel járt. A szakmaközi bizottság má­sik fontos feladata a kereske­Tudja-e, hogy...? :;. Dunakeszin, Kisalag és i göd és Alsógöd felszabadítása • • • xviOLiiiiy eo Alag önálló társadalmi és köz- igazgatási életet éltek 1945. előtt? Emellett szinte teljesen függetlenül intézkedett a ma­ga területén a Magyar Lovar- egylet és a Vagongyár. Ez utóbbi lakótelepe zárt telepü­lés volt. A dolgozóknak ez anyagilag segítséget jelentett, de egyben azt is, hogy minden embert politikailag erős ellen­őrzés alatt tudtak tartani. En­nek ellenére a főműhelyben dolgozók és a környéken lakók körében kialakult egy balolda­li csoport. 1941. június 23. után nagy tisztogatási akciót indított a politikai rendőrség és a csend­őrség. A kommunistákat és baloldali érzelmű embereket letartóztatták. Dunakeszin 12 elvtársat tartóztattak le, s a Mosonyi utcai toloncházba szállították őket. Kiszabadulásuk után csend­őri felügyelet alá kerültek. Ez a kis csoport 1941-ben meg­szervezte a Szovjetunióból su­gárzott Kossuth rádió hallga­tását, s éjjelente fasisztaelle­nes jelszavakat festettek a fa­lakra és röplapokat osztogat­tak. A tizfőnyi csoport 1942-re 20-ra gyarapodott, s rendsze­resen vasárnaponként jöttek össze a Duna-parton, vagy más helyeken, hogy az esetle­ges megfigyelést elkerüljék. 1944. október 15-én, az emlé­kezetes Horthy-proklamáció hatására azzal a szándékkal gyűltek össze, hogy átveszik a község irányítását. Ezt azon­ban a pár óra múlva bekövet­kezett nyilaspuccs megakadá­lyozta. A főműhelyben dolgozók szervezett agitációs munkája tette lehetővé, hogy a front közeledése miatt kitelepítésre szánt járműjavító gépeit nem tudták elszállítani. A munká­sok megtagadták a gépek le­szerelését, a szállító vagonok csapágyaiba homokot szórtak. Nyugatra, a közeledő szovjet csapatok elől a munkások kö­zül senki sem távozott, s az a pár tisztviselő család is, aki kitelepülésre jelentkezett, csak a Déli pályaudvarig jutott. A baloldali érzelmű mun­kásokat a növekvő veszély sem riasztotta vissza a különböző szabotázsoktól. Vasdarabokat szórtak el a főúton, megron­gálva ezzel a német utánpót­lást szállító teherautók gumi­köpenyeit. A németek a köz­séget ki akarták üríteni, de a lakosság nagy része nem volt hajlandó elhagyni otthonát. A levente korú fiúkat azonban elvitték. 1944. december 8-án érték el a szovjet csapatok Dunakeszi határát Vác, Felső­uLun. uKcemoer 8-an a M.u- helytelepnél a front megállt. Következő számunkban vá­rosunk felszabadulásának tör­ténetével foglalkozunk majd. (Forrás: Dunakeszi Króni­ka.) Baráti találkozó Kedden sikeres baráti talál­kozót tartottak a Szabadság ligeti lakóhelyi KlSZ-szerve- zet és a Hazafias Népfront vá­rosi bizottságának szervezé­sében. A Kállai Éva ifjúsági klubban, Ervin Skaib, a Né­met Demokratikus Köztár­saság budapesti kulturális köz­pontjának igazgatója volt a meghívott vendég. A fiatalok főként az NDK sportéletéről és a mindenkit érdeklő lakás- építési programról faggatták a vendéget, s erről vetítettek filmet is. A jó hangulatú, ba­ráti találkozó a késő esti órák­ban ért véget. ám a jövőben a társadalmi el­lenőröknek nagyobb önállósá­got kell biztosítani. Uj vezetőség Nem maradhat ki a szakma­közi bizottság teendői köréből, az ifjúsággal való törődés sem. Ez egyre fontosabb feladatnak bizonyul, eddig azonban főleg a sportbizottságok segítségével dolgoztak ezen a területen. Más a helyzet a legifjabb kor­osztályokkal való foglalkozás­nál, hiszen a bizottság orosz­lánrészt vállal minden évben a gyermeknapok rendezésé­ben, anyagilag is segítve a Jó­zsef Attila Művelődési Köz­pont szervezési tevékenységét. Mint a gyűlés megállapítot­ta, Dunakeszi szakmaközi bi­zottságának legfontosabb fel­adata a következő öt évben az lesz, hogy megszervezze és ne­velje a szakszervezeti tagokat arra, hogy fokozottabban ve­gyék ki részüket társadal­munk politikai és gazdasági ere­jének növeléséből, ezen belül nagyobb súlyt fek­tetnek az ágazati szakszerve­zetek bevonására, hogy minél jobban. szolgálják a várospo­litikai célkitűzések megvalósí­tását. A szakmaközi bizottság új vezetőségének elnökévé Toma- sek Mihálynét, titkárrá Papp Józsefet választották. Az ala­kuló gyűlésen részt vett Kato­na István, az MSZMP duna­keszi városi bizottságának tit­kára. DLINAKESZ1 Kjftíilcm A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA Tanácstagi beszámolók Fejlesztés közösen f A tavalyi tanácsi válasz­tások után első ízben talál- ^ koznak a lakossággal hi- ^ vatalos keretek között a ta- ^ nácstagok. Két héten át «szinte minden estére jut ^egy-két ilyen összejövetel, s £az elmúlt egy év munkájá- £ ról alapos felkészültséggel l számolnak be. Az 5-ös körzet tanácstagja Tóth Imréné, a Konzervgyár meó-vezetője. Immár a har­madik ciklusban képviseli a Rév-dűlő, Kisfaludy utca, Ta­nácsköztársaság út határolta terület lakóinak érdekeit. Az előző évek gyakorlatától eltérően ezúttal a 3. számú általános iskola tantermében rendezték meg a gyűlést. Itt szebb, kulturáltabb körülmé­nyek között beszélgethettek a választók és a tanácstag. — Jelentős eredményeket értünk el — mondta Tóth Im­réné a gyűlésen. A körzet lakóinak régi pa­nasza szűnt meg, a Liget utca sarkán felszerelt közlekedési lámpa működésé­vel és az évek óta sürgetett járdaépítkezések is gyors ütemben haladtak. Mindössze egy utca maradt, ahol nem ké­szült el teljes hosszában a gyalogjáró. Itt többlépcsős Jelentkezőket várnak Anonymus vegyeskórus Ki tudja, nem túl merész i rejátszik ebben az is, hogy sok vállalkozás-e, amelyre Rátki! helyütt már az általános is­ílona tanárnő határozta el magát? Ő szervezi ugyanis új­já a főleg gimnazistákból ál­ló Anonymus vegyeskórust. A 3 évig sikeresen szereplő dalárda ugyanis a nyáron — érdeklődés híján — feloszlott. Most újra meghirdették, s szervezik is, ám a jelek egy­előre nem túl biztatók. Nemcsak Dunakeszin van ez így, hanem országos jelen­ség, hogy a kórusok nélkülö­zik a tizen-huszonéveseket. Talán a konkurrencia nőtt meg. sokukat elvonja a discó-, a rockkoncertek, a tévé. Sköz­kolai énekoktatás sem megfe­lelő, gyakorta inkább elriaszt a közös énekléstől. Nos, a reménysugárt, hogy Dunakeszin talán sikerül még­is újjászervezni a kórust — az jelenti, hogy e városban a zenei oktatás színvonala ma­gasabb az átlagosnál. A kar­vezető is a dunakeszi gimná­zium neveltje, s most, mint végzett zenetanár, s karveze­tő tért vissza városunkba. Minden érdekklődöt szere­tettel várnak, keddesténként, a József Attila Művelődési Központba, ahol az újjáalakult kórus próbáit tartja. Gondolatok a Katonadombon Ha valóban magukénak érzik Gazzal benőtt, sivár lapály. Csak a szél kergeti ott az ör­dögbordát, s néhol virít a gaz közül egy-egy kupac törme­lék, szemét, elszórt hulladék. Komor látvány. A gondozat- lanság, az elhanyagoltság ér­zetét kelti ez a puszta földda­rab. Egyik oldalán a Duna ha­tárolja, messze nézve a má­sik végére, a Barátság úti la­kótelepig nyúlik. Körülbelül négyhektáros terület, kimond­va rá már évek óta az építési tilalom, s azóta parlagon he­ver. Senki földje. Urbánus körülmények Valamikor, amikor környe­zete még más volt, s híre-ham- va sem volt a lakótelepnek, s nagyobb volt ez a rész a Katonadomb valóban domb volt. A szánkópálya egészen a Dunáig vezetett, s téleri- nyáron egyaránt gyerekzsi­vaj, játék lármája verte fel a környéket. Az akkori indiánosdit ját­szók ma már jócskán felnőt­tek, s megváltoztak a gyere­kek is. Az urbánus körülmé­nyek között élő új nemzedék már nem megy a gaz közé ját­szani. A fakard, magunk fa­ragta játékpuska nem divat, kiszorította ezeket a bazárok, játékboltok készen kapható, kattogó, villogó és ki tudja még mit tudó fém- és műanyag csodái. A fára mászás sem igen divat már, inkább csak a mászóka, a játszótéri hinta, csúszda. Hogy ez most jó, vagy rossz dolog-e, erről fe­lesleges vitatkozni. Annyi azonban bizonyos, hogy meg­változtak a lakóhellyel szem­ben támasztott követelmé­nyek. S ennek, mint minde­nütt, Dunakeszin is meg kell felelni. Üde ligetecskék Az , egykori Katonadomb, amelynek egyetlen picinyke domborulatán ma a magasfe­szültségű vezeték vastornya áll, szinte kívánja a rendezett­séget. Mégpedig mielőbb, hi­szen a veszély — mint sok rossz példa mutatja — nagy arra, hogy az elhanyagoltnak tűnő területen egyszer • csak, ki tudja honnan, hatalmas tör­melék-, szeméthalmazok je­lennek meg, s a késői terep- rendezés tízszeres költséggel kénytelen azt elszállítani on­nan. Mi kerülhetne ide? Ez a rész 15—20 év múlva megva­lósuló tervek miatt be nem építhető. Ám addig, amíg er­re sor kerül, kiválóan alkal­mas lenne olyan ligetecske, füves játszótér, sportpálya lé­tesítésére, amely némi színt hozhatna a bár gondosan ter­vezett, de mégis kellő zöld te­rület nélkül maradt dunake­szi gyerekeknek. Vajon ki építse, ki fásítsa, ki füvesítse ezt a területet? A város fejlődése — amely egyre nagyobb méreteket ölt — leköt minden meglévő anyagi erőt. Kell a pénz a la­kótelepre. az utakra, a csator­nára, a boltok építésére. Belopni a természetet Erre már nemigen tellik. De vajon mindent készen kell-e kapnunk? Mindent az állam­tól kell-e várnunk. Sok ez­ren élünk ezen a lakótelepen. S magunknak, saját gyere­keinknek van szüksége erre a ligetecskére. Miért ne épít­hetnénk hát meg saját ma­gunk. A társadalmi összefo­gásra sok jó példa van váro­sunkban. Az itt lakók való­ban magukénak érzik tele­pülésünket. A társadalmi mun­ka nélkül, ki tudja, mennyi járda lenne városunkban? Ám sorolhatnánk más példákat is. Nos, a terület adott, s bi­zonyos, hogy a város szépíté­sére egy piciny természetda­rab belopására, a lakótelep köré, volna vállalkozó. Él­jünk a lehetőséggel. munka szükséges, mert a jár­daépítés befejezése után meg kell ásatni majd a vízelvezető árkokat is. Tavaszra valószí­nűleg ezt is sikerül megolda­ni. A körzet lakóinaik kívánsága a szennyvízhálózat fejlesztése. Sajnos erre a legközelebbi le­hetőség legfeljebb csak a VII. ötéves tervben lesz. A város- fejlesztésre rendelkezésre álló pénzösszegek ugyanis nem te­szik lehetővé a gyorsabb fej­lesztést. Sikerült javítani a közvi­lágítást. Három új lámpatestet kapott a körzet, még kettőre azonban feltétlenül szükség lesz a jö­vőben. Mivel a november Dunake­szin a környezetvédelem hó­napja, ezért szükség lesz a lakosság összefogására is, hogy a körzet tisztaságát megfelelő szintre tudják emelni. Szerelik a bűvöst Cjabb bűvöskocka-szerelő üzemet nyitott Dunakeszin a gödi Dunamenti Termelőszö­vetkezet Építők, Szerelők, Takarítók, Gazdasági Társulá­sa. Havonta 80 ezer játékot raknak össze, a Politechnika Ipari Szövetkzet megrendelésé­re. Október 20—23 között Lezárják az aluljárót Sokat bosszankodott már mindenki, aki óvatlanul me­részkedett be idáig a Béke úti aluljáróba. A motor vagy a gépkocsi tengelytörésnyit hup­pant a víznyelő rács buckáin. Minden tanácstagi beszámolón szóvá tette a lakosság ennek balesetveszélyességét, s kérte az áldatlan állapot megszünte­tését. A Pest megyei Üt- és Hídépítő Vállalat, az aluljáró teherbírásának növelése mel­lett, most beilleszti a víznyelő rácsot az út szintjébe, megszüntetve a balesetve­szélyt. Kétségtelen azonban min­denki előtt, ezt másképp, mint az aluljáró teljes lezárásával, nem lehet megoldani. Ezért október 20. és 23. között, tehát 3 napra, lezárják az aluljárót, ezért a közúti forgalmat más­felé terelik. A városa tanács műszaki osztálya kéri az érin­tett üzemek és magánszemé­lyek türelmét, s egyúttal új útvonalat is javasol. A terület a Bajcsy-Zsilinszky úti felül­járón át lesz megközelíthető. Kérik, hogy a munkásszállító buszokat, és a területen levő boltok szállítójárműveit erre közlekedtessék. A Pest me­gyei Űt- és Hídépítő Vállalat illetékesei tudatában vannak az alul­járó fontosságának, | s a lezárással okozott kelle­metlenségnek, ezért a munkát a kitűzött határidőre minden körülmények között befejezik. Állatorvosi ügyelet Ezen a hét végén az állat­orvosi ügyeletet dr. Dóczy Ödön adja Foton. Telefon­száma: Fót 11. Az ügyeletes ál­latorvos csak elsősegélynyúj­tásra vehető igénybe. Az ügye­let időpontja: szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig tart. Az anyakönyv lapjairól Házasságot kötött: Pócsi Jó­zsef Urbán Annával, Bocsos Mihály Luksa Katalinnal, Pap Rudolf Menyhárt Juliannával. Elhunyt: Domonkos Mihály (Bem u. 20.), Györfi Lászlóné Gombos Emília (Lehel u. 12.), Kassai Károlyné Balázsovics Erzsébet (Barátság u. 12.), Sza­bó Mihályné Fiola Teréz (Ár­pád u. 10.), Horváth Tiborné Dombrádi Vilma (Kikelet u. 32.), Simon Tamás (Bp. VI. Jó­kai u. 6.). hírek - hírek - hírek - hírek - hírek - hírek ­Könnyűzenei koncert. Pén­teken, 16 órai kezdetted a mű­velődési központ színházter­mében „Nekünk találkozni kellett” címmel Záray Márta és Vámosi János ad könnyűze­nei koncertet. A műsorban közreműködik: Lelkes Péter zongorista, Mikes György hu­morista, Nyitrai László éne­kes. Műsorvezető: Lelkes Ág­nes érdemes művész, Kísér: a Kertész—Bánki duó. Szüreti bál. Szombaton, 19 órától, reggel 6 óráig a Duna­keszi Konzervgyár ebédlőjé­ben az üzemi KISZ-bizottság szervezésében szüreti bál lesz. Közreműködik: a Sugár együt­tes. A vendégeket táncverseny, tombola és büfé várja. Jazzfórum. A Pinceszínház­ban szombaton, 17-én fél 8-kor jazzfórum lesz. Vendég: a Szakcsy-trió. Kismamaklub. Jövő csütör­tökön 15 órától tartanak fog­lalkozást a klubhelyiségben. Klubvezető: Körösi Istvánná óvónő. Ismeretterjesztő előadás. Hétfőn, 6 órától a József Atti­la ifjúsági klubban Melbourne és Sydney címmel vetítettké­pes ismeretterjesztő előadást tart Kordás Zoltán tanár. Moziműsor hét napra Vörös Csillag Filmszínház: péntektől a Szerelmeim, 17-től szombaton és vasárnap, Vala­hol Európában, 19-én és 20-án a Solo Sunny, 22-től pedig az Egy zseni, két haver, egy ba­lek című színes olasz—francia westernfilm pereg a mozivász­non. József Attila Filmszínház: 18-án A Csendes-óceán kaló- j zai, hétfőn, a Halló, kecske- szakáll, szerdán a Reggeli vi­zit után, 22-én a Csúfak és gonoszak, színes olasz társa­dalmi dráma látható. Az oldalt írta: Kovács Attila Ernő Fotó: Barcza Zsolt

Next

/
Oldalképek
Tartalom