Pest Megyi Hírlap, 1981. június (25. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-19 / 142. szám

I '"Vsa _ r .. £ _ A PEST MEGYEI HÍRLAP VÁCI JÁRÁSI ES VAC VAROS! KÜLÖNKIADÁSA XXV. ÉVFOLYAM, 143. SZÁM 1981. JÜNIUS 19., PÉNTEK A szeretet jeleként Virággal díszített tanterem Növekvő állatállomány Aratási felkészülés A Galgavölgye Híradó — a püspökhatvani Galgavölgye Tsz dolgozóinak lapja —, most megjelent számában Meleg Dezső főkönyvelő elemzi a VI. ötéves terv időszakára megha­tározott gazdaságpolitikai el­képzeléseit­Bevezetőben visszatekint az egyesülés óta eltelt 7 eszten­dőre. Ez idő alatt kialakultak a gazdálkodás főbb méretei, az egyes fő- és melléküzem- ágak arányai. Ez rövid, 2—3 éves távon megfelel a követel­ményeknek, de hosszabb távon — fejlesztés nélkül —, ebben a termelőszövetkezetben is megállna, esetleg egyes terüle­teken visszafelé fordulna a gazdasági fejlődés. A további sikerek alapja a gazdaságosabb termelés, a na­gyobb üzemi nyereség elérése. mert ennek terméshozama és jövedelmezősége nem tudja megközelíteni az alföldi gazda­ságok szintjét. Meleg Dezső azzal zárja tartalmas ismertetőjét, hogy a politikai és gazdasági irányító- munka, a szervezés együttes, jó összhangjára és a terme­lésben résztvevő dolgozók lel­kes helytállására lesz szükség a tervidőszakra előirányzott feladatok megvalósításához. \ Gunda József, a termelőszö­vetkezet gépműhelyének a ve­zetője a közeledő aratás kap­csán elmondta, hogy az idén érkezett E—516-os kombáj­nokkal már négyre emelke-» dett ezeknek a nagy teljesít­ményű gépeknek a száma. A régi kombájnokat kijavítot­ták, gondoskodtak megfelelő alkatrészellátásról. A 24 tagú, Építkezőknek Telkek, tartós használatra Újabb, családi házak építé­sére alkalmas telkeket parcel­láznak Vácott. A tanács első­sorban a telepszerűen építke­zőkre gondolt, amikor még beépítetlen területeket kere­sett. Az elkövetkező esztendők­ben a Kőbányai Sörgyár váci kirendeltsége melletti részen, valamint a Gombási út és a Jázmin tér Nagykörút fölötti területen mérnek ki újabb telkeket. Ezeket a jogszabályoknak megfelelően tartós használat­ba lehet venni. Filoziműscr Kultúr Filmszínház (Lenin út 58): június 22-től 24-ig dél­Szám'iianak rájuk az üzemben A tavalyi 23 millió 819 ezer forintos nyereséget 1985-ig 30 millió 912 ezer forintra növelik. Vácott, az iskolavárosban a 204. számú Kilián György Ipari Szakmunkásképző Inté­zet végzős növendékeinek ballagása zárta ennek a hagyományos, szép ünnepség­nek a sorát. Feldíszített bejá­rati kapu fogadta az érkező sok száz szülőt, hozzátartozót és ismerőst, akik meghatódva kísérték a tantermeket ének­szóval végigjáró, és az udvari sportpályán felsorakozó 12 végzős osztály tanulóit. Minden értük A Himnusz elhangzása után Újvári Lajos KISZ-titkár kö­szöntötte a megjelenteket, majd Imre György igazgató mondott búcsúztató beszédet. Bevezetőjében elmondta, hogy a hat évtizedes ipari iskola 720 tanulójából 245 diák jött utoljára a régi falak közé. — Ma ünnepélyes, izgalmas a hangulat az iskolában — mondotta. Ma minden értetek van, mindenki értetek tesz va­lamit, hogy ezt a napot felejt­hetetlenné tegye a számotok­ra. A másodévesek, a szeretet jeleként, virággal díszítették tantermeiket és átadták a kis tarisznyát, az eljövendő élet­út jelképét. Imre György arról beszélt, hogy hazánknak jól képzett szakmunkásokra van szüksé­ge. Népgazdasági terveink megvalósulása elsősorban attól függ, hogy mennyire képzett fiatalok állnak majd a gépek mellé, s vesznek részt a ter­melő munkában. Szakmai utánpótlás A 204. számú váci taninté­zet is jelentős részt vállal a jövő szakembereinek képzésé­ben. Az idekerült tanulóknak a három év alatt sokat kell tanulniok ahhoz, hogy megfe­leljenek az egyre növekvő kö­vetelményeknek. 64 tagú ta­nári és gyakorlati oktatói kar munkálkodik azon, hogy a vá­lasztott szakma jó elsajátítá­sa mellett az iskolából kike­rülő munkásfiatalok hazánkat szerető, dolgos, becsületes em­berek legyenek. Tudjanak ál­lást foglalni nemcsak szakmai, hanem világnézeti és politikai kérdésekben is. Vállaljanak részt az új, a szocialista em­berhez méltó életforma kiala­kításában. A most végzett 245 szak­munkást is összekovácsolta a tanulás. Az igazgató név sze­rint gratulált Apáti Márta, Szennyai Márta és Újvári La­jos kitűnő előmeneteléhez, va­lamint kilenc jeles diák tanul­mányi eredményéhez. 177 III. éves, 109 II. éves és 118 I- éves tanuló vetélkedett a szakma kiváló tanulója címért és többen értek el jó helye­zést az országos és a megyei döntőkön. Az osztályok ver­senyében első lett a 3/3, má­sodik a 3/1 és harmadik a 2/1 osztály.. - • r Utravaló Az intézet vezetője arra kérte a végzős tanulókat, hogy gondoljanak szüleikre, taná­raikra, akik eddig segítették, nevelték, oktatták őket. Kike­rülve az életbe, vigyázzanak arra az erkölcsi tőkére, ame­lyet tanulmányaik során kap-' tak; a becsületességet, a helyt­állást és a munka szeretetét tartsák a legfontosabbnak. Mária Terézia engedélyezte Az Ambró nyomda története A váci nyomda alapításáról szóló engedélyt 1775. június 23- án írta alá Mária Terézia, Ambró Ferenc részére. Ekkor már három éve mű­ködött Ambró nyomdája, amit bizonyít a tulajdonos adósle­vele és 1773. évi naptár. A nyomda a mai Torony­bisztró helyén állt. Ez egy L -alakú földszintes épület volt. A Szabadság tér felé, középen nyílt az udvar kapu­ja, ettől jobbra egy 12x5 mé­ter alapterületű, négyablakos terem volt a műhely. A ka­putól balra és a mai Lenin út felöl rendezték be a tulaj­donos háromszobás lakását. Mind a kettő bejárata a nagy udvarról nyílt. Ambró Ferenc élete utolsó éveiben, az emberek érdekte­lensége miatt borba fojtotta bánatát és 1792. november 21- én bekövetkezett halála után olyan adósságot hagyott fiá­ra, feleségére, hogy összes in­gó és ingatlanának elárvere­zése után sem tudták hitele­zőit kielégíteni. Az 1888-as utcanévrendezés­nél a háza előtt húzódó ut­cát,, a felszabadulás után Deákvár leghosszabb útját ró­la nevezték el. A nyomda országszerte ismert volt, mun­kái elkerültek mindenfelé. Többek között itt jelentek meg először Kármán József, Csokonai Vitéz Mihály, Falu- di Ferenc és Virág Benedek költeményei. M. Gy. FORRÁSMUNKÁK: Pogány; Folklór és irodalom. (Akadé­mia, 1959), Holl; A kétszáz' éves váci könyv. (Helikon, 1973), Karcsú; Vácz város tör­ténete IX. kötet. (Vác, 1888), Tragor; Váci érdekességek (Vác, 1923). — Dolgozzatok, alkossatok, tanuljatok, művelődjetek! A dolgozó társadalom, az üze­mek, a gyárak szeretettel vár­nak benneteket! — fejezte be ünnepi beszédét Imre György. A jutalmak kiosztása, majd az intézeti zászló átadása után a DlVSZ-induló hangjaival ért véget a ballagási ünnepély. P. R. Rubindiplomások Három olyan pedagógus él Vácott és a váci járásban, aki 70 évvel ezelőtt vette át az oklevelét és kezdte el a taní­tást. A járási-városi pedagó­gusklub köszöntötte Bajtai Margitot (Vác), Járai Bélát (Verőcemaros) és Princz Sán­dort (Szob) a rubindiploma és az azzal járó ezer-ezer fo­rint pénzjutalom átvétele al­kalmából. A személyi jövedelmek alaku­lásánál évi háromszázalékos emelkedéssel számolnak. Az állattenyésztés a Galga­völgye Tsz-ben egyrészt ha­gyomány, másrészt a szövetke­zet erre rendezkedett be épü­letekkel, takarmánytermesz­téssel. A tervezett korszerűsí­tésekkel oz állattenyésztést tovább szakosítják. A szarvas­marhaállományt öt év alatt 1835-ről 2120-ra, a sertésállo­mányt 4518-ról 5975-re növe­lik. Élő állatból 73 százalék­kal, tejből 43 százalékkal töb­bet szeretnének értékesíteni 1981—1985. években, mint az V. ötéves terv időszakában. A növénytermesztési fő- üzemág egyik fő feladata to­vábbra is az állattenyésztés takarmányszükségletének az előállítása, melyet az igények szerint intenziven fokozni kell. A másik fő feladat: árunö­vények termelése az eddig ki­alakult szinten, azzal az elté­réssel, hogy 1985-re a cukor- répatermesztést beszüntetik, Anyakönyvi hírek Születtek: Angyal László és Szőke Ilona: Erika, Csaja Károly és Heik Mária: Melin­da, Kovács László és Csüllög Erika: Tibor, Orbán József és Stefán Ilona: Tamás, Verebes Géza és Moksony Erzsébet: Boglárka, Balogh Pál és Lé­náit Erzsébet: Tímea, Kiss Bé­la és Kis Ágota: Balázs, Ma­kai Sámuel és Badics Ilona: Zoltán, Kramlik István és Bandur Anna: Tamás, Szabó Károly és Kiséri Margit: Gá­bor, Angyal János és Mikulási Erzsébet: Erika, Kovács Lász­ló és Venczel Julianna: Krisz­tina, Zsigmond Károly és Brakszátor Margit: Aranka, Fábián István és Fuferenda Erzsébet: Renáta. Gál István és German Mária: Nikoletta, Kapornai Mihály és Szabó Éva: Ildikó, Lőrincz Imre és Plank Katalin: Katalin, Né­met Béla és Koródi Anna: Bé­la, Olajkár Imre és Szotyori Tünde: Gábor, Vastagh Fe­renc és Kis Zsuzsanna: Ad­rienn, Véber Lajos és Nieder­müller Ida: Georgina, Budai Mihály és Sógor Erzsébet: Kinga, Fenyvesi Sándor és Fehér Johanna: Sándor, He- lembai Mihály és Selmeczi Margit: Mónika, Kereki Lász­ló és Kocsány Piroska: Zsolt, Kollár Károly és Buzási Ilo­na: Ilona, Lengyel László és Magyar Katalin: Zoltán, Ma­rosi Sándor és Turbucz Irma: Eszter, Slezák György és Nagy Anna: Lívia, Bach József és Pőgér Márta: József, Porbély István és Farkas Mária: Ist­ván, Csaba Ferenc és Csernus Mária: Ferenc, Kakas Mihály és Kurilla Ildikó: Mihály, Kiss János és Nagy Zsuzsan­na: Balázs, Németh Gusztáv és Mészáros Mária: Gusztáv, Ogl György és Virsinger Er­zsébet: Izabella, Tószegi Kál­mán és Szűcs Mária: Anikó nevű gyermeke. Házasságot kötöttek; Várad: Iván Dezsőii Líviával, Kiss János Nyitrai Judittal, Kovács József Drenkovics Erzsébettel, Sárossy László Dobronyi Zsu­zsannával, Neubrandt József Harangozó Tündével, Szucsik László Kalapács Olgával, Czi- bik Ervin Balázs Anikóval. Vácott hunyt el: Hegedűs Sándomé Leyer Rozália (Vác, Pacsirta u. 14.), Brassói György (Vác, Árpád u. 4.), Benedek Sándor (Kösd, Szé­kely u. 70.), Budavári László (Veresegyház, Garai u. 26.), Kugyela István (Dunakeszi, Lósport Vállalat). Sziklai László (Göd, Árpád u. 13/a), Virág Gáborné Abdái Veroni­ka (Göd, Guttenberg u. 23-), Horváth Flórián (Sződliget, dr. Kemény u. 42.), Selmeczi István (Göd, Tanácsköztársa­ság u. 46. ), Kuffart György (Verőcemaros, Rákóczi u. 61.), Németh Jánosaié Csorba Mar­git (Sződliget, Szeszgyár), Kis- marosi János (Verőcemaros, Óhegyi u. 5.), Dankai Ferenc- né Dán Julianna (Nagymaros, Radnóti M u. 8), Kovács Sándorné Kövesi Mária (Vác, Mályva u. 13.), Droszgyik Bé- láné Kiss Mária (Vác, Bur­gundi u.), Peretsényi György- né Tóth Piroska (Gödöllő, Ady E. u. 65.), Homyák Jánosné Németh Erzsébet (Dunakeszi, Tallér u. 12.), Véglesi András- né Marton Lídia (Kösd, Mikes K. u. 23.), Tar Andrásné Lózs Zsuzsanna (Szokolya, Fő u. 38.). Szabó Miklós vezette József Attila ezüstkoszorús szocia­lista brigád valamennyi tagja felkészülten várja és szív­ügyének tartja az aratás si­keres lebonyolítását. után 4 órakor A kis Muck története című NDK-mesefil- met vetítik. — Este 6 és 8 óra­kor a Fogat fogért című fran­cia bűnügyi filmvígjátékot játsszák, II-es helyáron. 2601 Vác, Pf. 32. lel van pénzheváltó? A váci búcsú alkalmából számos vendég érkezett Cseh­szlovákiából, mint ahogy min­dig sokan keresik fel Vácot a hétvégeken és nagy vásá­rok alkalmával. A vendéglátó egységek fel­vonultak étellel, itallal, aján­déktárgyakkal, könyvekkel a lezárt területen. Iparművészeink, népművé­szeink, kisiparosaink értékes ajándéktárgyakat kínáltak. Azonban a giccsárusok sisere- hada tette zsebre a nagyobb összeget. A rendezők nem gondoltak a külföldről érkezők kiszolgá­lására, az egyetlen valutabe- váltó-hely, az OTP, tíz órakor lezárta ajtait. Termükben zsú­foltan szorongtak a bejutottak. A Nemzeti Bank szombato'n valutával nem foglalkozik, az IBUSZ-irodától három éve el­vették a beváltás jogát. Miért nem szerveztek s?órhbaton há­rom óráig és vasárnap dél­előtti ügyéletet? Az ajtó előtt hiába várakozóknak csak azt tudtam tanácsolni, hogy utaz­zanak Budapestre, ha forint­hoz akarnak jutni. Tizenegy órakor a Kötött­árugyár mintaboltja is bezárt. Pedig szívesen vásároltak vol­na a vendégek az ízléses sza­badidőruhákból. Néhány fontosabb üzlet va­sárnap délig nyitva tarthatott volna. Jó propagandával száz­ezres forgalmat is le tudtak volna bonyolítani. Vajon nem érdekük, hpgy azokból az árukból, melyből bőven van, eladjanak valamennyit a tu­ristáknak? Suba Vilmos nyugdíjas tanár Vác, Zrínyi u. Köszönetnyilvánítás. Hálás kö­szönetünket fejezzük ki rokona­inknak, ismerőseinknek, jó bará­tainknak, a Városi Tanács és a Társadalombiztosítási Kirendelt­ség dolgozóinak, akik szeretett férjem, illetve édesapám temeté­sén részt vettek, sírjára köszörűt, virágot helyeztek és mély gyá­szunkban osztoztak. Pajor And- rásné és fia. VÁCI APRÓHIRDETÉSEK A PEFÉM sződligeiii gyáregysége olyan be­dolgozókat vesz féke akik rendelkeznek lánghegesztő beren­dezéssel, esztergapad­dal, oszlopos fúróeép- pel, excenter prés­géppel, ponthegesz­tővel vagy ilyen gé­pek befogadására al­kalmas műhelyük van. Jelentkezés a gyáregység (Sződliget) műszaki vezetőjénél. Vác, Erdős Bernét utca 48. II. emelet, 9. számú, 57 négyzetmé­teres, kétszobás szö­vetkezeti lakás eladó. Telefon naponta 17 órától: 13-551. ________ Re dőnyszereiés — tok nélküli ablakra is — -javítás garanciával, délután háromtól. Mi- reisz, Vác, Tavasz ut­ca 10. _____________ A PEFÉM szódligeti gyáregysége felvesz normatechnológust és buszvezetőt „D” ka­tegóriájú jogosít­vánnyal, valamint te­hergépkocsivezetőt IFA <*őnkc*r>s1ra. Bevezetett zöldség- gyümölcs üzlet eladó. Leveleket „Szeptem­ber 1” jeligére a hir­detői rodába. Vác. Jó­iról ulra 9, Eladó: Vác, Rádi út 30. számú ház, vala­mint Törökhegyen levő telkek is. Érdek­lődés: Báthori utca 4. Telefon: 11-315. Börzsönyligeten 200 négyszögöles telek, téliesített 2 szobás, 24 nm-es, teraszos fa­házzal eladó. Érdek­lődni : Szabóné, Sződ­liget, Széchenyi utca 25. (2133).______________ A Váci Városi-Járási Központi Műhely fel­vételre keres gépko­csivezetőt és asztalos szakmunkást. Jelent­kezni lehet: 8—16 órá­ig : központi műhely Vác, Takács Ádám utca 1. (Kisvác, re­formátus templom mellett). _______________ El adó: ZC írsz. Wart­burg DL megkímélt állapotban. Érdeklőd­ni lehet: Vác, Rózsa Ferenc utca 11. (15 órától 20 óráig). Autósok, figyelem! Gumijavító műhelye­met megnyitottam Rózsa Ferenc utca 11. szám alatt. Köpeny­csere géppel, centíro- zás, tömlő- és köpeny­javítás. Vígh Józsefné .gumijavító kisiparos. Két tanácsi, váci, másfél szobás lakást elcserélnék' kisebb családi házért. Érdek­lődés: Vác, Vám utca 14. IV. emelet 5. (Lift van!)._____________ Deákváron — a tiszti- házak fölötti . részen — 704 négyszögöl (dr Hörl-féle) terület megosztva is eladó. — Érdeklődés: Vác. Mú­zeum utca ll. Hároméves, vizsj/ázbtt Trabant Special eladó. Patcrman Rétság, Széchenyi utca 5. A Vác és Környéke Élelmiszer Kisker. Vállalat felvételre ke­res szállítmánykísé­rőket és központi iro­dák takarítására taka­rítónőt. Jelentkezés a munkaügyi osztá­lyon: Vác, Beloiannisz u. 1. ________________ El cserélném Földvkri téri, másfél szobás, VI. emeleti, liftes, központi fűtéses, ta­nácsi lakásomat ön­álló, kertes kis há­zért. Leveleket „Vá­ciak előnyben” jel­igére hirdetőirodába /Vác, Jókai utca 9. Váci Tejüzem -* De­ákvári fasor — szak­képzett kompresszor- kezelőket keres, aki­ket szükség esetén betanítunk, beiskolá­zunk. Színes egyéniségű, jó megjelenésű, nem do­hányzó, egyedül élő nő élettársat keres, intelligens, agilis férfi személyében, 40 éves­től. Leveleket „Duna­kanyar 113 725” jeligé­re hirdetőirodába Vác, Jókai utca. Jó állapotban levő ZR frsz. Trabant 601 hm. eladó. Érdek­lődés: 17—19 óráig: Vác, Damjanich tér 9., földszint 1. (Varró). iss*.’ Tiui-m» iVA(»» Hírlap) Jól jár, ha most vásárol! Férfi félcipők 30%-os árengedménnyel, kaphatók a: > s 398 Ft helyett 278,60 Ft-ért, I ^ 636 Ft helyett 445,20 Ft-ért, I I 520 Ft helyett 364,- Ft-ért 5 ^ Pest megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat váci cipőholtjában: Március 15. tér 21 I t (

Next

/
Oldalképek
Tartalom