Pest Megyi Hírlap, 1981. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

1981-02-10 / 34. szám

VÁQ K^tírla A PEST MEGYEI HÍRLAP VÁCI JÁRÁSI ÉS VÁC VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XXV. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM 19S1. FEBRUÁR 10., KEDD Munkásgyűlés a fonógyárban Okos, átgondolt termékváltással Beszámoló az utóbbi öt esztendőről A Hazai Fésűsfonó- és Szö­vőgyár Váci Gyárában is ter­melési tanácskozáson értékel­ték az elmúlt évek munkáját és beszéltek a jövő feladatai­ról. Ott voltaik a gyár gazda­sági, párt-, szakszervezeti és KISZ-vezetői és Kiss László, a városi pártbizottság osz­tályvezetője is. Gönczöl Lajos fonodavezető ■köszöntötte a megjelenteket, majd Berczely Barnabás igaz­gató beszámolója következett. Vác egyik legrégibb textilüze­me az 1976—1980-as években ötezer tonna fonalat adott a népgazdaságnak. A termelés az utolsó két évben csökkent. Ugyanis a múltbeli örökség­ből származó gépzsúfoltság na­gyon lerontotta a munkahelyi körülményeket, s ez nagymér­tékű balesetveszélyt rejtett magában. A szakszervezeti vizsgála­tok eredményeként a vál­lalatvezetés úgy határozott, hogy a termelés csökken­tése árán is változtatni kell a helyzeten. 1979-ben megkezdték áthe­lyezni a gépeket a fonodában, s egyidejűleg elvégezték a fes­tődé áthelyezését és felújítá­sát. Üt év alatt a kártológé­pek száma öttel, a fonógépe­ké néggyel csökkent, s a lét­szám is nyolcvannal kevesebb volt, mint az V. ötéves terv elején. Az elmúlt öt év alatt jelen­tős termékváltásra is sor ke­rült a fonógyárban. A maga­sabb minőségi igények kielé­gítésére törekedtek, s a to­vábbfeldolgozó konfekció és kötszövő vállalatok exportké­pességének elősegítésére több fonaltípus gyártását megszün­tették. Ugyanakkor bevezették az NM—4 Lehel jelzésű tiszta- gyapjúfonal gyártását, növel­ték az NM—6 Svejk jelű tisztagyapjúfonal előállítását és jelentkeztek a piacon az NM—14-es Jusztina gyapjú és műszál tartalmú kötőfonallal. Ugyanakkor a hagyományos termékeik, szőnyegfonal, bú­torszövetfonal, kötőfonal gyár­tását korszerűsítették. Gazdálkodási tervük teljesí­tése érdekében több munka- és üzemszervezési intézkedést tettek. Egy újítás kapcsán pél­dául a kistételű festések szá­mát kétszeresére növelték. A gazdaságosabb profil érdeké­ben kártoló- és végfonalgépe- ket alakítottak át. A létszám­gondok megoldásaként nyug­díjas dolgozókat foglalkoztat­tak, s anyagilag érdekeltté tet­ték a munkásokat a többorsós vállalásban. A minőségi munka javítá­sára bevezették a gyártás­közi ellenőrzés új formá­ját. Jelentős takarékossági feladatokat teljesítettek. A szomszédos Bélésszövőgyár­ral szerződést kötöttek a ka­zánházukban fejlesztett fe­lesleges gőzmennyiség haszno­sítására. Lehetőség adódott a bérszín­vonal növelésére és a bérfej­lesztés során közelebb tudták hozni a nő- és a férfidolgo- zók közötti bérarányokat. A dolgozók lakáshelyzetének ja­vítására építési kölcsönöket juttattak, 2—10 éves időtarta­mú visszafizetési kötelezett­séggel. Bővítették és korsze­rűsítették az üzemi óvodát, s jelentős lépés volt szociális el­látás terén az új üzemi kony­ha és étterem átadása. A munkahelyi légkör javítására az V. ötéves terv idején 10 millió forintnál többet költöt­tek. Az elvégzett korszerűsítési munkákkal jó alapot biztosí­tottak a VI. ötéves terv indí­tásához. Idei tervük 780 tonna fo­nal termelését irányozza elő, melyet a következő években 1100 tonnára nö­velnek. Különös gondot fordítanak az újítómozgalomra. Tavaly 48 volt a Denyújtott javaslatok száma, s ebből elfogadtak 29- et. Tizenkét nő is bekapcsoló­dott a mozgalomba, újítást nyújtott be. a Dózsa György és a Gagarin szocialista bri­gád is. A két gazdálkodási idő­szak között gondmentes volt az átmenet. Az idei termelési feladatok teljesítése idején, ■korszerűsítik a fonóelőkészítő üzemrészt, amellett, hogy mo­dernizálják a gyártási techno­lógiát. Papp Rezső Nemcsak véd, regenerál is Üj üzem épült a Peremar- toni Vegyipari Vállalatnál, hogy gyártmányaival az im­portból származó gombaölő szereket helyettesítse. Ehhez a magyar—szovjet agrokémiai egyezmény alapján a Szovjet­unióból kapják a rézoxid klo- ridot, amelynek felhasználásá­val réz- és szerves hatóanyag tartalmú gombaölő szer keve­rékeket készítenek. Az új gyár termelésével az idén a hazai szükséglet 60 százalékát elé­gítik ki, 1982-ben pedig már a teljes hazai ellátást biztosít­ják ezekből a szerekből. A gombaölő termékcsalád első tagjait már vizsgáztatták a mezőgazdaságban. A Miltox el­nevezésű biztonságosan véd a peronoszpóra ellen, a Trimi- for pedig a peronoszpóra mellett a szürkerothadástól is megóvja a növényt. Az idén már olyan gombaölő szer is nagyüzemi kísérletekbe kerül, amely nemcsak véd a gomba- fertőzéstől, hanem regenerál­ja is a beteg növényt. Tizenhatezer tag Mit és mennyit olvastunk? Az év első két hónapjában nemcsak a vállalatok, intéz­mények készítenek számadást az elmúlt esztendő esemé­nyeiről. A váci városi-járási könyvtár és a hozzá tartozó járási hálózat munkatársai a számok tükrében vizsgálják a 12 hónap munkáját. Az ered­mények azt bizonyítják, hogy jogos volt az idény az új könyvtári centrumra, valóban „kinőtték” a régi, Löwy Sán­dor utcai épülettömböt. Vácnak egy — hozzájuk tartozó — könyvtára van, öt fiókkönyvtárral. A járásban 34 önálló könyvtárt találunk, s kilenc fiókkönyvtár műkö­dik a községekben. Vácott 86112 — a járásban 225 229 kötet könyvet tartanak számon, ehhez tartoznak a kétezernél több évfolyamot felölelő fo­lyóiratok, s hanglemezek. Vácott tavaly 351 ezer fo­Brigádnapló Több millió papírzsák A napokban értékelte a DCM-ben dolgozó zsákgyári „Gagarin” szocialista brigád az elmúlt évi tevékenységét. A 13 tagú közösség — melynek vezetője Szabó Sándorné —, a tranzitüzemi zsákgyárban dol­gozik. Gyorsabban, egyszerűbben Fánk és rétes Sok űj ötlet Deákváron A deákvári Ételbár vezető­sége elfogadta a közönség és a sajtó bírálatát: megszüntet­ték a sok vihart kiváltó disz­kóműsort és február közepétől háromtagú tánczenekar szóra­koztatja majd a vendégeket. Más, újabb ötletekkel is sze­retnék szélesíteni a vasúton túli vendéglátás barátainak a táborát. Mind népszerűbb ná­luk a déli közétkeztetés. Szá­zan helyben fogyasztják el a menüt, kétszázan — nyugdí­jasok, kismamák — hazavi­szik otthonukba az ebédet. Eh­hez kapcsolják most az olcsó vacsorát, 9,50-ért adnak jóízű egytálételt az állandó vendé­geknek. Rántott sertésmájtól a pacalpörköltig, változatos étrendet állítanak össze, s minden este más-más ételféle­ség készül, harmadosztályú áron. Nem vált be a pecsenyesütés, de fogalom lett a deákvári fánk. Naponta ott van a 10-es ABC-áruház pultjain, de igényli a kórház, a honvédlak­tanya, s más közületi vevők is. „Hiánycikk” Vácott a rétes — ennek folyamatos készítését is vállalták. Az indulásnál napi ezer darab sül a korszerű vil­lanykemencében és kerül rö­vid úton az elárusítóhelyekre. A Váci Kötöttárugyárban az elmúlt év végén állították üzembe az olasz gyártmányú gomblyukazó és gombfelvarró gépeket. A berendezések 3—4 egyedi gép munkáját helyettesítik, vi­szont kezelésükhöz csak egy ember szükséges. A képen: Kocsis Istvánné kezeli a gomblyukazó berendezést. Barcza Zsolt felvételei Húszféle szakma Várják az érdeklődőket Ösztöndíj és kollégium A váci 204. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet meg­kezdte a toborzást az 1981/82- es tanévre. 20-féle szakma el­sajátítására biztosítanak lehe­tőséget a karosszérialakatos- ságtól a tapétázóig. Egyetlen szakmára: autó­villamossági szerelőnek csak középiskolai végzettséggel le­het jelentkezni. Ösztöndíjat, a vidékieknek kollégiumi elhe­lyezést biztosítanak. Jelentkezni lehet az általá­nos iskolák igazgatóságánál március elsejéig. Az év elején a zsákok ter­vezett mennyiségén felül vál­lalták a várható többletigé­nyek kielégítését is. A tervet év közben módosítani kellett, ehhez rugalmasan alkalmaz­kodtak. Mindez nem kis erőfe­szítésükbe került, mivel a szükségesnél kevesebb a mun­kaerő. Több alkalommal vál­laltak KISZ-műszakot, ahogy a gyári érdek megkívánta. Emellett még maradt idejük a művelődésre is. Sok esetben tetteik tanúbizonyságot jó szer­vező- és kezdeményezőkészsé­gükről. Rendszeresen részt vesznek a deákvári Ságvári klubkönyvtár rendezvényein. A „Kilián György" társbri­gáddal közösen cserelátogatást szerveztek a nyíregyházi pa­pírzsákgyárba, ahol igen hasz­nos ismeretekre tettek szert. Az idén vállalásuk alapján az ésszerű papírtakarékosságra, a minőség szinten tartására, a selejtszázalék minimumra va­ló csökkentésére törekednek. A Deákvári Esték című in­formációs műsorsorozat kö­zönségszervezése, és propa­gandája szintén önként vállalt feladatuk. Hatékony munká­val segítik elő, hogy a zsák- gvártás terve az idén is telje­süljön. Cs. F. rintot, a váci járásban 548 ezer forintot fordítottak új könyvek beszerzésére, a szépirodalom és a szak- irodalom újdonságainak a megvételére. A városban 5385, a járásban 5338 a beiratkozott könyvtári tagok száma Mindkét helyen a 14 éven aluli olvasók ará­nya meghaladja az 50 százalé­kot. Vácott 1980-ban 86 533 kötet könyvet, a járásban ösz- szesen 244 068 kötetet kölcsö­nöztek. Fél évszázad nem túl nagy idő egy város életében, de a könyvtár krónikája hatalmas változásokról ad számot. A második világháború idején, az akkori városháza udvará­ban egy kisméretű szoba né­hány könyvespolca várta a be­tűre éhes diákokat, felnőtte­ket. Ez a pár ezres állomány költözött át a felszabadulás után a Kossuth téri saroképü­letbe (itt találjuk ma az 512. számú cukrász üzemet/. Pinke József, mint társadalmi mun­kás — néhány lelkes diák se­gítségével — kölcsönzött á gyér állományból. Jövőre, a szép új Mártí­rok úti épületben emlé­keznek meg a könyvtári dolgozók 1952-től, az álla­mi könyvtárhálózat kiala­kításának 30. évfordulójá­ról. Az alapító sízerv a Pest megyei Körzeti Könyvtár, illetve a Népkönyvtári Központ volt. Az intézmény a Löwy Sándor utca 16. szám alatti, áram- szolgáltató vállalati irodahe­lyiségekben kapott helyet. 1963. volt a könyvtárbővítés esztendeje, a szabadpolcos rendszer bevezetése. S 1980. november hetedikének előes­téjén költözhetett a váci vá­rosi-járási könyvtár a mostani szép épületbe. Nemcsak könyvkölcsönzők­kel. kutatókkal, a szakiroda- lom esv-egv ágát keresőkkel is találkozunk az épületben. Az első emeleti kölcsönzőben találjuk a szép--és a szakiro­dalom sokaságát. Katalógusok sora gyorsítja a kiválasztást.1 A második emeleten „ kanott végleges he'vel az olvasóterem, a lexikonok, encikleeHiók. kéziköny­vek. szótárak sora. Itt van a hangtár is. Minde­nütt barátságos. udvarias köovvtéei dotvozókVai akik bármiféle kérdésben szívesen adna felvilágosítást. P. R. Mindenki sportja lehet Teniszszakosztály alakult Szaniszló Róbert szerelmese a tenisznek, és szülővárosá­nak. Ez késztette arra, hogy megpróbáljon összehozni egy teniszszakosztályt. A Magyar Tenisz Szövetség­ben felkereste Gulyás Istvánt, és Zentai Ferencet, az MTSZ elnökét és főtitkárát. Elmond­ta, hogy a váciak Gödre, Ze- begénybe és Dunakeszire jár­nak játszani, volna igény e sportág meghonosítására. A két szakember lelkesen támo­gatta az ötletet. Szeptemberben már össze is ültek az illetékesek. Gulyás István, Zentai Ferenc, dr. Mo- nori Balázs, a városi tanács vb-titkára, Kékesi István, a Vasas Izzó elnöke, Jakab Bé­la. a városi és járási testne­velési sportfelügyelőség elnö­ke, és Szaniszló Róbert. Mindenki tett valamit a közös tarsolyba. A tanács er­kölcsi támogatást és területet ad a leendő pályához. A Va­sas Izzó a fenntartás költsé­geihez fog hozzájárulni. A Magyar Tenisz Szövetség Ki­rály Kupa-mérkőzések rende­zését ígéri a városunkban. Az eltelt fél esztendőben tet­te mindenki a dolgát. Az MTSZ elkészítette a költségve­tést, amtüy szerint a szakosz­tály önellátó tudna lenni. A 204-es Szakmunkásképző In­tézetben egy teniszpálya ké­szen, egy másik pedig most épül, a szeptemberben átadan­dó sportcsarnokban téli fog­lalkozásokra is alkalmas pá­lya létesül. A nagy felbuzdu­lás láttán az iskola vezetői úgy döntöttek: a tavasszal in­duló tenisztanfolyamra nem­csak az intézet diákjai jelent­kezhetnek, hanem a város ál­talános iskolásai is Az edző Szaniszló Róbert lesz, aki az MTSZ segítségével szeptem­bertől edzői tanfolyamra megy. A tavasz közeledte lehetővé teszi a pályaépítés megkezdé­sét. Most már csak az van hátra, hogy a tanács kijelölje a területet, s a Szaniszló Ró­bert kezében lévő társadalmi munkaiéin jánlások megvaló­suljanak. Örömmel írunk ar­ról, hogy 1981-ben meva'akult a váci teniszszakosztálv V M. |<«l\í »»XS Ví -1 HtflHt Február 2ti-ig TÉLI VÁSÁR a Pest megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat váci Duna-kanyar Áruházában: Széchenyi u. 36. 30—40%-OS ÁRENGEDMÉNNYEL KAPHATOK DIVATOS NŐI. FÉRFI- ES GYERMEKCSIZMAK, BUNDACIPÖK. FEHÉRNEMŰK, TELIKABATOK, KESZRUIIAK méteráruk. VALAMINT DIVATCIKKEK. JHATrtK Ruhaflancll, 90 cm széles Műszálas, mintá- 140 cm széles Férfi bundacipő Női csizma Női flanellruha Kamaszalsó 32,90 Ft helyett 23,— Ft 7, 82,— Ft helyett 49,20 Ft 576,— Ft helyett 345,60 Ft 1050,— Ft helyett (530,— Ft 272,— Ft helyett 163,20 Ft 47,60 Ft helyett 33,30 Ft ^ ^ > i >

Next

/
Oldalképek
Tartalom