Pest Megyi Hírlap, 1980. december (24. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-20 / 298. szám

8 1980. DECEMBER 20., SZOMBAT HÍREK + HÍREKÉ 4 HÍREK + HÍRE 4- HÍREK + HÍREK + HÍREK 4- HÍREK f MA: 1980. december 20. Szombat. Teofil napja. A Nap kél 7.29 — nyug­szik 15.55 órakor. A Hold kél 15.15 — nyug­szik 5.29 órakor. Túlnyomóan borult, párás, ködös idő. Sokfelé eső, főleg északnyugaton többfelé havas­eső, havazás. Időnként meg­erősödő északi, északkeleti szél. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 2, plusz 7 fok között. KITÜNTETÉSEK A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa kiemelkedő gazdasági és társadalmi tevé­kenységük elismeréséül, nyug­díjba vonulásuk alkalmából a Munka Érdemrend arany fo­kozata kitüntetést adomá­nyozta Szebeni Antalnak, a Budapestkörnyéki TÜZÉP Vállalat kereskedelmi igaz­gatójának és Pichovszky An­talnak, a TÜZÉP Egyesülés főosztályvezetőjének. A kitün­tetéseket pénteken dr. Selme- ci Lajosné belkereskedelmi miniszterhelyettes adta át. — Ünnepi tanácsülést tai tott a Gödöllői Agrártui mányi Egyetem tanácsa pén­teken. Ennek keretében 27 agrármérnököt avattak mező­gazdaságtudományi és 11 me­zőgazdasági gépészmérnököt mezőgazdasági műszaki dok­torrá. Helyére került az Ország­ház kupolatermében a par­lamenti úttörőünnepség fő­szereplője, a 15 méter ma­gas, sudár lucfenyő, amelyet a Veszprémi Erdőgazdaság dolgozói vágtak ki és indí­tottak útnak a Bakonyból — Sorsolás. A fogászati é testápolási hónap Pest me gyei rejtvénypályázatánal nyereményeit sorsolják ki ma szombat délelőtt 10 órakoi az érdi művelődési házban. HAJDÚ HENRIK KILENCVEN ÉVE, 1890. december 20-án született, és 79 éves korában, 1969-ben halt meg Hajdú Henrik kom­munista irodalomtörténész, ne­ves műfordító és tanulmány- író. Egész fiatalon eljegyezte magát az irodalommal, s a haladó eszmékkel is. Egy ideig a Nyugat című folyóirat titkára volt, majd a Fővárosi Könyvtár szolgálatába lépett, ahol később igazgató lett. Legalaposabb hazai ismerője volt a skandináv irodalomnak; erről szóló tanulmányainak legnagsmbb része a Nyugatban jelent meg. Értékes kulturális szolgála­taiért a Norvég Akadémia tag­jai közé választotta. Kiváló stiliszta és nyelvész is volt, akinek minden munkáját rend­kívüli műgond, csiszolt stílus, szép magyar nyelv jellemzi. Százhalombattáról Fnnepi halvásár Megérkeztek Budapestre az első halszállítmányok a Száz­halombattai Temperált Hal­szaporító Gazdaság tároló­jából. A hétfőn kezdődő ka­rácsonyi halvásárra. Az idén csaknem kétszer annyi halat — összesen 260 tonnát — tá­rolnak Százhalombattán, mint tavaly. Az állami gazdaságok­tól, szövetkezetektől átvett pontyokat hetekig a százha­lombattai medencékben tartot­ták. Az ünnepekre innen szál­lítják majd a piacra kerülő hal 40 százalékát. Naponta 40 —50 tonna halat szállítanak Százhalombattáról Budapest­re, 25 tonnát pedig a szilvesz­teri halvásárra tartalékolnak. Egészséges állatállomány Érdékben marad Zavartalan ellátást ígérnek Készülődik a kereskedelem Exportra szerelnek a Kon- takta gyárban. Az NSZK Phö­nix cég szerződést kötött Kontaktával az úgynevezett Phönix sorozatkapocs szerelé­sére. Az erős- és gyengeáramú berendezések gyors csatlakoz­tatását biztosító sorozatka­pocsból havonta száz-százöt­ven ezer darabot szerelnek ösz- sze. A gyárban francia li- c«nc alapján készülő modul rendszerű Socapex tűérintke- zős csatlakozókat is készítenek, amelyből évente harmincöt­negyven millió forint értékben szerelnek össze. A Belkereskedelmi Miniszté­rium, tájékoztatása szerint a kereskedelem nagy gonddal készült fel a karácsonyi és az újévi több napos ünnepre. Az alapvető élelmiszerekből az or­szágban mindenütt az igé­nyeknek megfelelő mennyi­ség áll rendelkezésre. Húsból és húskészítményekből a ta­valyinál 10 százalékkal több kerül forgalomba, s a barom­fiipar is kielégíti az igénye­ket. Hetek óta takarékoskod­tak a hallal — csak a legfon­tosabb vendéglátóhelyek és csarnokok kaptak —, így biz­tosított az ünnepi ellátás, a tavalyinál 40—60 százalékkal több, élő halból 102—104 va­gon, mélyhűtött importha­lakból 12—14 vagon forgal­Megbabonázta a játék A bűvös kocka bűvölete Hát igen, a bűvös kockát is elérte a hiánycikkek vég­zete. Bűnjel lett, corpus de­licti. Dunakeszin először az egyik általános iskolában, majd a Pléh csárdának becézett Rá­kóczi úti vendéglőben terjedt el a hír: a városban kéze-n- közön bűvös kockát lehet sze­rezni. Ráadásul — bizalmas értesülések szerint — a játé­kért a hivatalos: 65 forint he­lyett mindössze 60 forintot kérnek. Hiánycikk — leszál­lított áron: az üzlet kitűnően ment, egy idő után a rend­őrség is érdeklődni kezdett. A szálak végül is a 39 éves E. F.-néhez vezettek. Mint ki­derült, az asszony Dunakeszin egy tsz-melléküzemben dol­gozott, ahol történetesen bű­vös kockák összeszerelésével foglalkoztak. A gyanú közvetetten tere­lődött a nőre. A meglehető­sen szerény jövedelmű, két gyermekét eltartó magányos asszony erőn felül költeke­zett: szekrénysort, drága ru­hákat vásárolt. A kolléganők gyanakvását csak fokozta, hogy a téli időszakban E. F.-né ér­kezett elsőként az üzembe, ő fűtötte ugyanis a helyiséget. ■ Az asszony sokáig tagadott, mint mondta, munkatársai csak irigységből vallanak el­lene. Amikor aztán kiderült, hogy több Ercsiben állomáso­zó kiskatonának mégiscsak az ő közreműködésével lett bűvös kockája, részletes beis­merő vallomást tett... A Váci Járásbíróság dr. Lő- rinczy Ildikó tanácsa ezek után megalapozottnak talál­ta az ügyészség vádját, mi­szerint az asszony 15 ezer fo­rint értékben 231 bűvös koc­kát tulajdonított el, s ezért a vádlottat 6 hónapi felfüggesz­tett börtönre és 1500 forint pénzbírságra büntette. E. F.- né ezenkívül köteles a tsz- nek okozott kárt iS megtéríte­ni. A járásbírósági ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért fellebbezett. B. E. Kerékpárosok Halálos balesetek Féktávolságon belül. Nyárs­apátiban egy személygépkocsi elütötte Kemény Gábor 21 éves nagykőrösi kerékpárost, aki olyan súlyos sérülést szen­vedett, hogy kórházba szállí­tás után meghalt. A vizsgálat eddigi adatai szerint a kerék­páros féktávolságon belül ka­nyarodott a személygépkocsi elé. Egyensúlyát vesztette. Jász- karajenőn Hajnal István 9 éves kisfiú kerékpárjával egy lovas kocsi alá esett és a hely­színen meghalt. A vizsgálat eddigi adatai szerint a gyer­mek kerékpározás közben egyensúlyát vesztette. mazását tervezik. Gondoskod­tak az igények szerint tej- és tejtermékekről, s mennyiség­ben elegendő lesz a kenyér is, A héten A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése sprint a Mosonmagyaróvárott megtar­tott 51. heti sorsoláson a kö­vetkező számokat húzták ki: 14, 24, 46,70, 84 RENDKÍVÜLI lottósorsolAs A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság pénteken megtar­totta a Két lottóhét külön sze­rencséje jelmondattal meghir­detett akció rendkívüli sor­solását az 52. heti és a decem­ber havi előfizetéses lottószel­vények között. A főnyere­ményként járó hétvégi fahá­zat a 64 036 559-es számú elő­fizetéses szelvény tulajdonosa nyerte. feldolgozásnak olyan területe, ahol az állategészségügyi szol­gálat ne lenne jelen, illetőleg irányító, szervező, ellenőrző, végrehajtó tevékenysége ne értődnék. Az állategészségügy területén 3500 állatorvos dol­gozik, közülük több mint 1100 a mezőgazdasági termelőüze­mek alkalmazásában van. Elmondotta, hogy az állat­egészségügyi szolgálat ellenőr­zései a termelés egészére ki­terjednek. Ezekkel a vizsgá­latokkal is szavatolják, hogy az emberre veszélyes anyag nem kerülhet az élelmiszerek­be. Magyarországon nem en­gedték meg és a továbbiak­ban sem adnak engedélyt ar­ra, hogy hormonokkal és test­idegen anyagokkal javítsák az állati hozamokat. Százhatvan állatgyógyászati készítmény van forgalomban, ezek negyede importból szár­mazik. A gyógyszerek fel- használására is szigorú elő­írások vannak érvényben. Gondot okoz, hogy a hazai gyógyszeripar esetenként nem vállalkozik az állategész­ségügyi készítmények általá­ban kisebb sorozatú gyártá­sára. Az oltóanyagok 70 szá­zalékát itthon állítják elő, a többit importból fedezik. A megelőzéshez szükséges vé­dőanyagok az állatorvosok rendelkezésére állnak. Bejelentette, hogy az állat­egészségügyi szolgálat erőfe­szítései nyomán az erdőkből nem terjedt át a veszettség se az emberre, se az állatállo­mányra. A vadászokkal kar­öltve igyekeznek a továbbiak­ban is elejét venni az erdei veszettség — amely különben európai jelenség — elterjedé­sének. HÉTVÉGI KALAUZ Kiállítások Onódí Béla festőművész ki­állítása a Magyar Nemzeti Galériában tekinthető meg. A Szentendrei Festők Társa­ságának alapító tagjai között Ónodi Béla volt a legfiatalabb. A 80 éves Ónodi Béla és a 85 eves Bánovszky Miklós ma már az egyedüli iurmondoi a szentendrei régi müvesztelep első éveinek. Miként festötar- sai, Onoai Béla is Réti-tanít­ványként került 1926-ban Szentendrére. A fiatal festő le­telepedését taian kanyargósabb életút előzte meg, mint iüö- scbD palyatarsaiet. Szülei bu­dapesti régisegkereskedesében — színes cserepek, szőttesek között — ébredt fel benne a* érdeklődés a képzőművészét, a budai hegyek kozott barangol­va pedig, a múinataüan rajon­gás a termeszei szépségéi iránt, ivorán megnyilvánuló termé­szetszeretete későbbi művésze­tének egyik meghatározója lett — e szavakkal Kezdte Mu- csi András művészettörténész köszöntő beszédét azon az ün­nepségen, meiyet Ónodi Béla 8ö. születésnapjának tiszteleté­re rendeztek Szentendrén. Hoztam nektek aranyaimát címmel látható kiállítás Gö­döllőn, a helytörténeti gyűj­teményben. Az érdeklődők Ko­vács Péter, Reich Károly, Sza­bados Árpád, Würtz Adám és Bari Károly gyermekkönyv- illusztrációit tekinthetik meg. Zub Ferenc naiv festő alko­tásainak a nagykőrösi Arany János Múzeum ad otthont. Tavaszy Noémi grafikusmű­vész tárlata a szobi Börzsöny Múzeumban várja az érdeklő­dőket. A diósdi amatőr képzőmű­vészek csoportos kiállítása de­cember 31-ig látható a toki művelődési házban. Bemutató Az Országos Érc- és Ás­ványbányák történeti gyűjte­ményét immár három éve lát­hatja a közönség a nagy börzsö­nyi múzeumban. A környék fejlett bányászati múltjáról szerszámok, okiratok és a mű­velést fényképekkel illusztrált tablók beszélnek. Az MTA kiadványa szerint már II. Endre uralkodása ide­jén élénk bányászat folyt ezen a vidéken, virágzása az 1400-as évekre tehető, de még a XIX. században is létezett ez az iparág. Aranyat, ezüstöt, biz- mutot és mangánércet fejtettek itt. A múzeumban láthatók még a község népi erdészeté­nek, bortermelésének doku­mentumai is. A népművészeti emlékek pedig a nemzetiségi község sajátos német folklór­jából adnak ízelítőt. Hímzések A rádió és televízió műsorából KOSSUTH RADIO 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 8.30: Lányok, asszonyok. 8.55: 4x4. Játék. 10.00: Hírek. Idő járás-jelentés. 10.05: Percnyi Miklós és Szűcs Lóránt felvételeiből. 11.17: örömök kertjében. 12.00: Déli krónika. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva ... 12.45: Sebestyén András vokális műveiből. 13.00: Brahms: I. szimfónia. 13.50: Kihaló mesterségek. 14.00: Énekszóval, muzsikával. 14.30: A népgazdasági terv és a mezőgazdaság. 15.00: Hírek. 15.05: Új Zenei Üjság. 16.00: 168 óra. 17.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 17.30: Opera-müvészlemezek. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.30: Hírek. Időjárás-jelentés. 18.40: Sporthírek. 18.45: Világszínház. 20.05: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 21.01: örökzöld dallamok. 22.00: Hírek. Idő járás-jelentés. 22.10: Sporthírek. 22.15: Esti hangverseny. 23.15: Elégia a sirályról. 23.28: Szabó Ferenc: Lúdas Matyi — szvit. 24.00: Hírek. Időjárás-jeleíités. 0.10: Melódiákoktól. 1.58: Himnusz. 2.00: Műsorzárás. PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Idő járás-jelentés. 8.05: Operettrészletek. 8.55: Ritmus. 9.25: Orvosi tanácsok. 9.30: Nyugdíjasok műsora. 10.30: líncK. 10.33: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.48: 450 évvel ezelőtt született Jan Kochanowski költő. 11.08: Népszerű fúvósátiratok. 11.40: Fiataloknak. 12.30: Hírek. 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: Péter kirándul. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Körkapcsolás bajnoki labda*? rúgó-mérközésről. 15.00: Operettrészletek. 15.39: A Gyermekrádió műsora. 16.30: Hírek. 1S.50: Pophullám. 17.42: Vissza az emberek közé. 18.30: Hírek. 18.33: Az elmúlt hetek legsikere­sebb műsorai. 19.10: A Locomotiv GT műsorából. 13.40: Operettrészletek. 20.30: Hírek. 20.33: Sporthírek. 20.38: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 21.35: Nóták. 22.00: Ismert együttesek Ismeret­len felvételeiből. 23.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 23.10: Síágermúzeum. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 7.30: Szlovák nyelvű műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 8.08: Nemzetközi kapcsolatok XX. században. 8.38: Zenekari muzsika. 9.58: Szombat esti diszkó. 10.58: Hírek. Időjárás-jelentés. 11.03: Puccini: Turandot. Opera. 13.00: Hírek. Idő járás-jelentés. 13.07: Népek között. 13.42: DzsesszfelvételeinkbőL 13.59: Világhírű zongoraművészek. 15.10: Olvasókör Pozsonyban. 15.30: Harminc perc beat. 16.00: A Wilanow vonósnégyes hangversenye. 17.05: Szerelmes lány. 17.10: Schumann: II. szimfónia. 17.46: Rory Gallagher felvételeiből. 18.26: Dénes Vera gordonkázik. 19.00:' Hírek. Idő járás-jelentés. 19.05: Mise négy szólamra. 19.35: Mozart-hangverseny. 22.35: Ázsiai zenekultúrák. 23.05: Napjaink zenéje. 22.30: Hírek. Idő járás-jelentés. 23.33: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. 8.45: Szevasz, öcsi! 9.U0: Óvodások müspra. 9.35: Az Angyal visszatér (ism.). 10.25: Keresztkérdés. 10.55: Izvesztyija Kupa. 13.10: Egészségünkért! 14.25: A négy páncélos és a ku­tya. 15.25: Főzőcske, de okosan! 15.55: Hírek. 16.00: TTT Röplabda Kupa. 17.30: Falujárás. 18.10: Magyar tájak. 18.55: Egymillió fontos hangjegy. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: Két bailáb az ezredben. An­gol filmvígjáték. 21.45: Operett, oh! 22.20: Tv-híradó, 3. 22.30: Utcalányok. Amerikai film. 2. MŰSOR 16.15: Küszöbök. Dokumentum­film (ism.). 17.20: Izvesztyija Kupa. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Ikebana. 20.20: Zorán az Erkel Színházban. 21.15: Tv-híradó, 2. 21.35: Én. a néger! Francia felira­tos film. Pest megyében címmel látható kiállítás. A bemutató, melyet I. Sándor Ildikó rendezett, és már több mint egy éve nyit­va tart, jövő év tavaszán be­zárja kapuit. Benedek gyűjtemény Benedek Péter alkotásait a ceglédi Kossuth Múzeumban láthatják a képzőművészet barátai. A múzeum az önálló Benedek Péter-ház létrejöt­téig időszaki kiállítóteremben tárja a nagyközönség elé a mester műveit. Fölvonultatja a ceglédi parasztfestő korai alko­tásait és a 60-as években ké­szült számos művét. Benedek Péter 1889-ben szü­letett. Édesapja kőműves-ács volt, édesanyja pedig az úgy­nevezett harmados földön dol­gozott. A fiatal Benedek Péter már hétéves korában elkezdett rajzolni; amikor csak tehette, megörökítette szűkebb pátriá­ját. Első kiállítása 1923-ban nyílt meg. A bemutatkozás egyöntetű sikert aratott. Ceglé­den első gyűjteményes kiállí­tását 19G4-ben, a másodikat pedig ti? évvel később rendez­ték meg. Tarkabarka A farmosí művelődési ház­ban ma este hat órától a po­zsonyi bűvészegyüttes előadá­sát láthatják az érdeklődők. Tápiószentmártonban, a mű­velődési házban ma este órától Gyémánt Ervin lerne: bemutatót tart. A gödöllői diákklubban ma este a rock történetéről hang­zik el előadás. :iu­hét A domonyi művelődési ház­ban holnap este hat órától tíz óráig a KISZ-klub tagjainak összejövetelére kerül sor. A ceglédi művelődési köz­pont B épületében holnap este hat órától tartják a Vasipari Ktsz ünnepségét. Fellép: a Spóra együttes. ____Pávakör évforduló A sóskúti szlovák pávakör tízéves fennállásának alkal­mából vasárnap ünnepi háng- versenyt rendeznek a sóskúti klubkönyvtárban. A délután négy órakor kezdődő előadá­son fellép a tárnoki, a csomá- di és az érdi pávakör is. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Szentendrén, a Népművé­szetek Házában Hímzések A tápiószecsöí művelődési házban ma délután nagyszabá­sú fenyőfaünnepély kezdődik. Az összejövetelt a művelődési ház kis csoportjaiba járók, valamint hozzátartozóik részé­re rendezik. A délután öt óra­kor kezdődő ünnepségen a szecsői népi együttes bemuta­tót tart. Fenyőfaünnep lesz ma dél­után három órakor a tápió- bicskei művelődési házban is. János vitéz Az érdi művelődési köz­pontban ma délután 4 órakor kezdődik a zenei sorozat má­sodik előa.dása. A résztvevők — a szervezők főleg gyerekek­nek ajánlják az előadást — a János vitézből hallhatnak részleteket. Azaz megismer­kedhetnek Kocsóh Pongrác népszerű daljátékával. Disco Az izbégi ifjúsági klubban holnap este hat órakor kezdő­dik a disco. Vezeti Pánczél András. A nagykátai művelődési házban ma este hét órától szól a zene. A lemezlovas: Kovács László. Szentmártonkátán ma este hat órakor kezdődik a disco- program. összeállította: Koffán Éva PEST MEGYEI HÍRLAP Äe't"1 BUda0e8‘- Blaha LUjZa tér 3- lí59- Feie!i5s Ä!!ÄÄ-MU é.% kUdÄÄ — titkárság*. 142—228. I-'iuks'/.kkkészTŐSÉGEINK: Ceglédi Hírlap, Cestéd, Kossuth tér i.. pf tQ Tv*tpfnn* .... , _ Mórt or! Hírlap, Monor, Kossuth u. 78. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. - Nagykőrösi Hírlap, Nagykőrös, Hősök tere 7 2750 TeVefon* ~Göd Hlrl * P- Gödöllő, Szabadsáe út t pf. h. 2100 Telefon- si-nff előlá tittle a Szikra Lapnyomda, Budapest; Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta - ElőTfzl/hető b^rmllv nos^-ddví??in7(áC' ‘jfi’lP ¥.**■ pf **• 2601- Telefon 10-093 ” A 8|apo*' (Postaefm: Budapest V.. József nádor ter 1. — 1900). személyesen vagy postautalványon, valamin1, átutalással a KH3 215 — ao'ioz epénzforga?nd V ^zősz^mra'HEiőflze^ésf'díl^etztf1 hónaira^^;poníí Hfrlap'lrcÄ ISSN 0133-0059 Pest megyei Hírlap (Index: 25 064 HU) ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap, ISSN 0209-5167 (Érdi Hírlap, ISSN 0133-1957 (Gödöllői Hírlap, ISSN 0133-2651 (Monorl HirlapHsSN 0133-2700 (Nagykörös! Kedvező az ország állat­egészségügyi helyzete, hosszú évek óta elkerülik az állo­mányt a nagy gazdasági vesz­teséget okozó járványos ál­latbetegségek — mondotta Glózik András MÉM főosz­tályvezető pénteki sajtótájé­koztatóján, amelyen a hazai állategészségügy tevékenysé­gével és feladataival foglal­kozott. Nincs az állattenyésztésnek és az állatitermék-termelés- nek, valamint az élelmiszer-

Next

/
Oldalképek
Tartalom