Pest Megyi Hírlap, 1980. szeptember (24. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-06 / 209. szám

2 Jfícnrr *bv x/ímap 1980. SZEPTEMBER 6., SZOMBAT Ülésezik a lengyel parlament A miniszterelnök beszéde o kormány programjáról EeSejeződött a brit szakszervezetek kongresszusa A növekvő munkanélk Elutasítják a konzervatívok gazdaságpolitikáját Varsóban pénteken délelőtt megkezdődött a lengyel par­lament őszi ülésszakának első ülése. A kormány tevékenységé­ről szóló tájékoztatót előter­jesztve Jozef Pinkowski mi­niszterelnök elmondta: az üzemközi bizottságokkal elért megállapodásokat a társada­lom megkönnyebbüléssel és abban a reményben fogadta, hogy megtalálható a kiút a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetből, és a keletkezett nehézségek leküzdhetők. Hang­súlyozta, hogy a kormány a dolgozók aktív együttműkö­désével kívánja végrehajtani programján Felsorolta a la­kosság életkörülményeinek ja­vítását szolgáló, már ismert törvényeket. Hangsúlyozottan szólt a mezőgazdaság fejlesz­tését szolgáló átfogó tervről, amelynek végleges formába öntése legkésőbb az év végén megtörténik. Az általános gazdasági hely­Genfben csütörtök este drámai módon zárta munká­ját az a két bizottság, ame­lyet az atomsorompó-szerző- dés érvényesüléséről tárgya­ló értekezlet keretében azért hívtak életre, hogy részjavas­latokat tegyenek a zárónyi­latkozatra. Az augusztus 19-én létre­hozott bizottságok közül az első azoknak a cikkeknek a végrehajtását elemezte, ame­lyek az atomfegyverek elter­jedésének megakadályozásá­ra, a leszerelésre, a békére és a nemzetközi biztonságra vonatkoznak. A bizottsághoz az utolsó napokban özönlöt­tek a munkaokmányok, ame­ETIÓPIA Több évszázadon át gyar­mati elnyomás alatt élt; a feudális-egyházi monarchiát, a császári uralmat 1974 szep­temberében döntötte meg a hadsereg haladó szellemű szárnya, s altkor az ideigle­nes katonai kormányzótanács vette át a hatalmat Az etió- piai forradalom — Afrika egyik legelmaradottabb or­szágában lezajló antiíeudális, antiimperialista, szocialista vonásokat mutató forradalmi folyamat — radikali2álódása nyomán az ország a szocia­lista fejlődési utat választot­ta. 1977 februárjában, fiatal katonatisztek csoportja élén Mengisztu Hailé Mariam ke­rült kormányra, 1978-ban hi­vatalos látogatást tett Ma­gyarországon. zet javítása érdekében feltét­lenül szükségesnek mondotta a tervezés, a gazdaságirányí­tás reformját. Pinkowski kijelentette: a kormány szavatolja az ígére­tek teljesítését, a szocialista demokrácia továbbfejlesztésé­re törekszik, őrködik az al­kotmányos jogok érvényesí­tésén, ugyanakkor fellép a szocialista ellenes csoportok el­len. A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta: sérthetetlen a Lengyel Népköztársaság szö­vetsége a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal, az ország alapvető nemzeti érde­ke a Varsói Szerződésben és a KGST-ben való aktív rész­vétele. Végezetül a kormány­fő megismételte a LEMP feb­ruári, nyolcadik kongresszu­sán elhangzott lengyel javas­latot arról, hogy Varsóban ül­jön össze a katonai enyhülés­sel és a leszereléssel foglalko­zó nemzetközi konferencia. lyeknek szintézisbe hozására egyszerűen képtelennek bizo­nyultak. A bizottság jelenté­sében sajnálattal közölte, hogy „semmit nem tud aján­lani a konferenciának”. A másik bizottság az atom- sorompó-szerződés azon cik­keinek megvalósulását tanul­mányozta, amelyek nemzet­közi együttműködést irányoz­nak elő az atomerő békés hasznosításában. Csütörtökön késő este ez a bizottság is dolga végezetlenül zárta be tevékenységét. A Nemzetek Palotájában pénteken reggel nem hivata­los konzultációk kezdődtek a további teendőkről. A forradalom győzelme óta — imperialisták ösztönzésére — számos külső és belső tá­madás érte at új rendszert. A Szomáliái agresszió vissza­verésében a szocialista orszá­gok — köztük hazánk — po­litikai, diplomáciai és gazda­sági segítséget is nyújtottak Etiópiának. Magyarország 1959-től kö­veti, majd 1964-től nagyköve­ti szinten létesített diplomáciai kapcsolatot Etiópiával, amely­nek fővárosában, AddiszAbe- bában 1962-ben nyílt keres­kedelmi kirendeltségünk. A két ország vezetői között ál­landó, rendszeres a tapaszta­latcsere. Gazdasági-kereskedelmi kap­csolatainkat az 1977-ben alá­írt kereskedelmi egyezményre építjük. Műszaki-tudományos, valamint kulturális és oktatási Edward Eiersket kórházba szállították Edward dereket, a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB el­ső titkárát pénteken reggel súlyos szívműködési zavarok­kal kórházba szállították — jelentette a PAP lengyel hír- ügynökség. Záró szakaszába lépett a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői közeljövőben sorra kerülő Fegyverbarátság ’80 gyakorlatának előkészítése. A kiképzési terveknek megfe­lelően a Varsói- Szerződés tagállamai honvédelmi mi­nisztereinek bizottsága által megszabott gyakorlaton részt vevő hét szocialista testvér- hadsereg kijelölt törzsei és csapatai — köztük a magyar katonai alakulatok — a ki­jelölt körzetekben tervszerűen, fegyelmezetten és eredménye­sen készülnek várható közös feladataik lehető legjobb meg­oldására, a szövetséges erők állományába tartozó törzsek, magasabb egységek és egysé­gek további összekovácsolá­sára, együttműködésük fej­lesztésére. A katonai kikép­zés, gyakorlás és a tábori élet feltételei kedvezőek. A magyar alakulat katonáit péntek délután táborukban felkereste Heinz Hoffmann hadseregtábornok, a Német Szocialista Egységpárt KB Politikai Bizottságának tagja, az NDK nemzetvédelmi mi­nisztere, a közös gyakorlat vezetője. Társaságában volt Viktor Kulikov marsall, a Var­sói Szerződés egyesített fegy­veres erőinek főparancsnoka, együttműködésünk is egyez­ményeken alapul. Az idén például egymillió forint érté­kű tanszersegélyt küldtünk az írástudatlanság felszámolásá­ra indított kampány támoga­tására. TANZANIA Szerepe íekete-Afrikában ki­váltképpen abban mutatkozik meg, hogy jelentősen hozzá­járult az imperialista- és gyarmatosítás-ellenes harc­hoz. Az Afrikai Egység Szer­vezetének keretében tevőle­gesen. segítette a dél-afrikai nemzeti felszabadító harco­kat. Ai. ország fővárosa, Dar es Salaam számos felszaba­dító szervezetnek a székhelye. Az Afrikai Egység Szerve­zetében, s a tömbön kívüli államok csúcsértekezletein azért tevékenykedik, hogy az Indiai-óceán váljon békeöve­zetté. A szocialista országok­kal erősödnek a kapcsolatai, amit elősegít, hogy Tanzánia haladó társadalmi-gazdasági reformokat valósít meg. Hazánk 1962-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatot Tan­zániával; nagykövetségünk 1966-tól, kereskedelmi ki- rendeltségünk pedig 1980 májusától működik Dar es Salaamban; Tanzániát moszk­vai nagykövete képviseli Ma­gyarországon. A magasszintű látogatások során Kállai Gyula miniszter­Brightonban az állami ipar­ágak, az egészségügyi ellátás és a sajtó helyzetének átte­kintésével befejeződött a Brit Anatolij Gribkov hadseregtá­bornok, az egyesített fegyveres erők törzsének . főnöke és az NDK számos magas rangú katonai vezetője. A vendégeket Mórocz Lajos ve­zérőrnagy, a Fegyverbarát­ság ’80 gyakorlat vezetőjének magyar helyettese köszöntöt­te, és tájékoztatta őket a ma­gyar törzsek és csapatok te­vékenységéről, felkészülésé­ről. Heinz Hoffmann hadsereg­tábornok a látogatás során elismerését fejezte ki a test­vérországok fegyveres erőinek felkészültsége és szoros együttműködése felett. Viktor Kulikov marsall sok sikert kívánt a magyar néphadsereg katonáinak a közös gyakorlat feladatainak teljesítéséhez. A magyar alakulatok kato­nái a szolgálati feladatok megoldása mellett az elmúlt napokban számos politikai, kulturális rendezvényen és baráti találkozón is részt vet­tek. Baráti látogatást tettek Luckenwalde egyik ipari üze­mében és találkoztak termelő­szövetkezeti dolgozókkal is. Magyar és szovjet katonák együtt megtekintették a Ce- cilienhofot, az 1945-ben meg­tartott történelmi potsdami értekezlet színhelyét. elnökként 1966-ban. járt Tanzániában, ót más magas­rangú politikusok, miniszte­rek követték kölcsönös láto­gatásokkal. Magyarországon 1969-ben fogadtun hivatalos látogatáson Julius K. Ny er ere elnököt, akinek ■ látogatását Losonczi Pál 1970-ben vi­szonozta. Gazdasági kapcsolataink 1966-tól 1979 végéig összesen meghaladták a tízmillió dol­lár értéket. A kulturális, ok­tatási együttműködés kereté­ben Magyarországon eddig 55 tanzániai ösztöndíjas szerzett diplomát, s jelenleg 30-an folytatnak nálunk egyetemi tanulmányokat. MOZAMBIK Külpolitikájában természe­tes szövetségeseinek tekinti a szocialista országokat, ame­lyekkel a legfontosabb nem­zetközi kérdésekben megegye­zik az álláspontja. A Mozam­biki Népi Köztársaságot 1975. június 25-én — a Mozambiki Felszabadítási Front (Frelimo) megalakulásának 13. évfor­dulóján — kiáltották ki. Fo­kozatosan állami ellenőrzés alá veszik a gazdasági életet, amelynek minden szektorában kialakultak a szocialista tu­lajdonformák. Magyarország és Mozambik között a kapcsolatok nem újkeletűek: hazánk támogat­ta a függetlenségi harcot. Az ország függetlenné válása után fokozatosan kialakultak államközi kapcsolataink: 1975. június 26-án elismertük a Mozambiki Népi Köztársasá­got, 1976. december 20-án nagykövetséget állítottunk fel fővárosában, Maputóban. Fo­Szakszervezeti Szövetség idei kongresszusa. Az 1200 küldött nagy több­séggel elfogadott határozatban védelmébe vette az állami vállalatokat és iparágakat a konzervatív kormány ama szándékával szemben, hogy ismét magánkézbe adja őket. Rámutatott, hogy a hajóéní- tés, a repülőgépgyártás részle­ges vagy teljes magánkézbe adása, a posta monopóliumá­nak megszüntetése aláássa az egész gazdaság életerejét és fokozza a multinacionális cé­gek befolyását. Az állami egészségügyi el­látás romló helyzetét áttekint­ve a TUC követelte, hogy a kormány emelje fel az EGK- országok átlagos szintjére az egészségügyi költségkereteit. A TUC 112. kongresszusa világosan kinyilvánította, hogy Nagy-Britannia 12 millió szer­vezett dolgozója — akárcsak a választók 60 százaléka — A kínai országos népi gyűlés képviselőinek csoportos meg­beszéléseit továbbra is a kor­mány éles bírálata jellemzi. Több képviselő a kormány szemére vetette, hogy pazarol­ja az ország pénzét és erőfor­rásait. Egy Hszincsiang tarto­mányi képviselő elmondotta, A Falldin-kormány lemon­dását és új választások ki­írását követelte a svéd par­kozatosaji szélesednek párt­közi kapcsolataink is. Gazdasági-kereskedelmi kap­csolataink keretében — egye­bek között — megállapodás született, hogy Magyarország­ról Ikarus-autóbuszokat szál­lítunk. Az 1977-ben aláírt muszaki-tudományos együtt­működési megállapodás mun­kaprogramja szerint mozambi­ki szakmunkások képzését vál­laltuk. Egészségügyi téren kétolda­lú megáüapodásunk kiterjed egyeoek között a tudományos iniormációcserere, betegek fo­gadására, szakemberek köl­csönös látogatására. ZAMBIA 9 A Közép-afrikai Államszö­vetség feloomlása után lé­pett a függetlenség útjára, s 1964. október 24-én Zambiai Köztársaság néven nyerte el végleg függetlenségét A köz­társaság elnökévé dr. Kenneth Kaundát választották. 1968-ban hirdették meg a Kaunda elnök által kidolgo­zott „zambiai humanizmus” programját az ország gazda­sági és társadalmi életének fejlesztésére. Zambia az utóbbi időben a korábbinál élénkebb kapcso­latok kiépítésére törekszik a szocialista országokkal. Zam­biában Dar es Salaam-i nagy. követünket 1966-ban akkredi­táltuk, Zambiát moszkvai (nagykövete képviseli Ma­gyarországon. 1967 óta keres­kedelmi kirendeltségünk mű­ködik Lusakában, Nairobiban működő kereskedelmi kiren­deltségünk tevékenységi kö­rét 1974-ben terjesztettük ki Zambiára. mindenestül elutasítja a kon­zervatív kormány gazdaság- politikáját. Leszögezte, ezt a politikát tartja felelősnek azért, hogy 50 éve a legsúlyo­sabb gazdasági visszaesés és kétmilliós munkanélküliség köszöntött be a szigetország­ban. Számba vette, hogy a konzervatív kormány a mun­kásrétegek terhére, elsősor­ban a tömeges munkanélküli­ség árán igyekszik helyreállí­tani a gazdasági egyensúlyt és munkaügyi törvényével hadat üzent a szakszervezeteknek. A kongresszus határozatot hozott arról, hogy minden erő­vel szembeszegül e törvény­nyel, ugyanúgy, mint kilenc éve a Heaífi-kormány hason­ló kísérletével. Nem hagyja csorbítani a szakszervezeti jogokat. Felhívta a figyelmet, hogy a kormány egyre gyak­rabban fegyveres rendőri ro­hamosztagokat vet be a mun­kástiltakozások letöréséhez. hogy teljesen használhatat­lannak bizonyult a tartomány­ban százmillió jüanos költ­séggel felépített vas- és acél­mű, A képviselők bírálatának kereszttüzében van a kor­mány közoktatási politikája is, lament pénteki, rendkívüli ülésén — melynek összehí­vását a svéd szociáldemokra­ták . kérték — a szociálde­mokrata ellenzék vezetője, Olaf Palme,. Palme felszólalásában a Falldin vezette kormánykoa­líciót tette felelőssé az or­szág gazdasági nehézségeiért. Azzal vádolta Falldinékat, hogy a tavalyi választási harcban elhallgatták az igaz­ságot az ország tényleges gaz­dasági helyzetéről. CSAK RÖVIDEN... T " -----1...I If 1 III................■ LE ONYID BREZSNYEV üd­vözlő táviratot küldött Khali­fa Bin Hammad Al-Thami sejknek, Katar államfőjének. A táviratban jókívánságait fe­jezte ki a katari népnek az ország nemzeti ünnepe, a függetlenség évfordulója alkal­mából. A LEGMAGASABB vietnami kitüntetést adományozták Vla- gyimir Satalov altábornagy- nak, az űrhajósok kiképzése irányítójának, aki a júliusban kozmoszt járt szovjet—viet­nami űrpáros — Viktor Gor- batko és Pham Tuan társasá­gában tesz látogatást Viet­namban. TODOR ZSIVKOVNAK, a Bolgár Kommunista Párt KB első titkárának, a bolgár ál­lamtanács elnökének meghí­vására pénteken hivatalos, ba­ráti látogatásra Bulgáriába ér­kezett Vlagyimir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, az Ukrán Kom­munista Párt KB első titkára. 20 MILL1Ö EMBERT érin­tett az indiai Uttar Pradesh államban a monszunesőzések okozta áradás. Még nincs zárónyilatkozat Géniben További konzultációk Magyarország és Afrika Kapcsolataink a fejlődő országokkal Íj jabh fejezettel bővül a Magyar Népköztársaság és az afrikai kontinensen levő fejlődő országok kapcsolatrendszere Losonczi Pál közelgő hivatalos látogatásával. Az Elnöki Tanács elnöke korábban már többször és sok országban járt a „fekete kontinensen”. Külpolitikai küldetés­ben ezúttal négy országot keres fel: a szocialista Etiópiát, a Tanzániai Egyesült Köztársaságot, a Mozambiki Népi Köz­társaságot és a Zambiai Köztársaságot. Ezekkel az országokkal kialakult kapcsolataink ápolásá­nak, további kiszélesítésének és fejlesztésének hazánk nagy fontosságot tulajdonít. A diplomáciai szokások szerint a mostani államfői tárgyalásokon is várhatóan mind a négy afrikai országban értékelik a Magyarországgal fennálló két­oldalú kapcsolatok alakulását, tájékoztatnak-tájékozódnak az államférfiak egymás országának fejlődéséről, áttekintik a köl­csönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdéseket. Fegyverbarátság ’80 Magas rangú szovjet és NBK- vendégok alakulatainknál Kínai országos népi gyűlés Élesen támadják n kormányt Svéd gazdasági gondok AMÍG A KÉSZLET TART: OLCSÓ NAPOK a Pest megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat váci méteráru boltjában, Széchenyi u. 5. 30-40-50%’OS ÁRENGEDMÉNNYEL VÁSÁROLHAT DIVATOS MÉTERÁRUT NÉHÁNY CIKK AZ ÁRUVÁLASZTÉKBÓL: Mintás nylonj'ersey, 160 cm széles Nyomottmintás ruhaanyag, 105 cm széles N/omottmintás karon, 90 cm széles 180,- helyett 108,- Ft 51,— helyett 30,60 Ft 40,50 helyett 24,30 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom