Pest Megyi Hírlap, 1980. szeptember (24. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

Országos ünnepség Békéscsabán Feltárultak az iskolák kapui •• Ötvenkét áj tantermet avattak tegnap Pest megyében Sötét ruhások, vörös nyakkendősök és ihatrózblúzosok töltötték meg tegnap, hétfő reggeltől az utcákat. Legalább egy pillanatra valamennyien átélték az újra nekilendülés, a külső-belső megszépülés pillanatát. Évnyi­tó volt az iskolákban, kivétel nélkül min­denütt hozott legalább csekélynyi újat az új tanév; a régi alma méterekben is, ha mást nem, korszerűsített nevelési-oktatási tanter­meket, s hozta a friss, nyomdaszagú tanköny­vek varasát. Ünnepi hangulat ez. Szűkebb hazánkban megszoktuk, hogy gondjaink csökkenését, gazdagodásunkat is jelenti ez a nap. Pontosabban minden szeptember else­jén — sok-sok éve ennek — elmondhatjuk: új iskolákkal, tantermekkel lett gazdagabb Pest megye. Nem csak ők, a diákok, hanem mi is, akik enyhe nosztalgiával gondolunk vissza a régi tanévnyitókra. Mindannyiunké minden iskola, a régiek is, hát még az újak. Pest megye nyolc településén gazdagodtak az iskolák: Sződön tornateremben, Gödöllőn és Tápiószelén a meglevő mellett négy-négy új osztályban, Cegléden, Szigetszcntmártonban, Szentendrén és Érden egyenként nyolctan­termes iskolákban kezdődik a tanítás ma reggel. Gödöllőn pedig 12 osztálytermes okta­tási intézménnyel gazdagodott a város. Ki­mondani is sok — minden évben több —, hogy az idén csak az általános iskolában 101 ezer 836 kisdiák foglal helyet, 13 százalék­kal több, mint három évvel ezelőtt. XXIV. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Ára 1.20 forint 1980. SZEPTEMBER 2., KEDD Megkezdődtek a magyar-kongói külügyminiszteri tárgyalások Űrhajós­évforduló PEST MEGYEI VlliC PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Dr. Pozsgay Imre: Szocialista, alkotó emberré formáljuk az ifjú nemzedéket ^ Az idei tanév országos megnyitó ünnepségét vasár- ^ nap tartották meg Békéscsabán. A megnyitó ünnepség ^ előtt avatták fel az új nyomdaipari szakközépiskolát, ^ amelyben 250 tanuló sajátíthatja el a tipográfia, a i könyvkészítés ismereteit. Az iskolát, amelyet Tevan An­5 dórról, a magyar könyvművészet békéscsabai úttörő- § jéről neveztek el, dr. Pozsgay Imre művelődési minisz- $ tér adta át az új intézmény igazgatójának. Az avatá- ^ son leleplezték az iskola névadójának az épület falán ^ elhelyezett emléktábláját. Az iskolaavatást követően a békéscsabai iskola­6 centrumban tartották meg az országos tanévnyitó ün- ^ népségét. Gyulavári Pálnak, a Békés megyei Tanács ^ elnökének bevezető szavai után Pozsgay Imre mondott § beszédet. A küldöttségek a tárgyalóasztalnál. Balról a kongói, jobbról a magyar delegáció. ségi törvény mind teljesebb megvalósítását. El kell érnünk, hogy a tanköteles korban levő hatéves gyermekek időben megkezdjék iskolai tanulmá­nyaikat. Az oktatási intézmé­nyekben folytatni kell az egy­séges követelményrendszer ki­alakítását. Fontos, hogy kö­vetkezetesen alkalmazzák a nevelési-oktatási terveket, s hasznosítsák e tervek beveze­tése során szerzett tapasztala­tokat. Az iskola — az úttörő- és KISZ-szervezettel, a csa­láddal együttműködve — kö­telességteljesítő, törvény tiszte­Még most is kevés az általá­nos iskolai tanterem, mégis csökkennek gondjaink. Űj is­kolákat építünk, de közben né­hány régit le is kell bonta­nunk. Minden évben azért korszerűbbek lesznek a neve­lés és az oktatás feltételei. Már a megye, valamennyi tele­pülésén megszűnt a három műszakos oktatás, sőt, néhol már sikerült a kizárólag dél­előtti tanításra átállni. Mind­lő, ihunkaszerető, fejlett igaz- ságérzetű, az igazságért har­colni tudó, a közösségért, ha­zájáért áldozatra is kész em­berekké nevelje a fiatalokat — hangoztatta. Olyan nem­zedéket bocsásson útra, ame­lyek a jólétet és a személyes érvényesülést nem szerencsé­nek, hanem a munka eredmé­nyének tekintik, s az értelmes, tartalmas életért erőfeszítése­ket tesznek. — Olyan tanítókra, taná­rokra van szükség — mondot­ta a továbbiakban —, akik felismerik népünk jó tulaj­donságait, s azokat kifejlesztik tanítványaikban. A nevelők zöme képes erre, ezért o nép, az egész ország becsülje job­ban azokat az intézményeket és embereket, akikre gyerme­keik sorsának alakítását bízza. A miniszter beszéde befeje­ző részében köszöntötte az el­ső osztályosokat és a többi diákot, a munka mellett ta­nuló felnőtt hallgatókat, a fő­iskolásokat és az egyetemistá­kat, a pályakezdő, a pályán dolgozó, s a nyugdíjba vonuló pedagógusokat, a szülőket és a köznevelés irányításában dolgozókat. — Kívánom mindnyájuknak — mondotta —, hogy az új tanév örömökben, eredmények­ben gazdag legyen, terveik valóra váljanak. Legyen minél több szépség és minél több büszkeségre jogosító siker és eredmény az életükben. , ehhez a Pest megyei Tanács költségvetéséből 15 millió fo­rintot kellett a most megnyílt új iskolák építésére fordítani, s az üzemek, termelőszövetke­zetek és a szülők társadalmi munkájának értéke megközelí­ti a hat és fél millió forintot. Egy műszakban Számokban csak a költségek fejezhetők ki, nem állnak Ö3z- sze forintokká a gyermekmo­solyok, nem írható statisztiká­ba mind az a szellemi fejlő­dés, ami a korábbinál sokkal jobb nevelő-oktató munka (Folytatás a 4. oldalon.) Hétfőn délután Hajdúszo­boszlón a Béke gyógyüdülő színháztermében nagygyűlés­sel megkezdődött az országos antiimperialista és szolidari­tási akció. A megye politikai és társadalmi életének képvi­selői mellett részt vettek a megnyitón a város üzemeinek, hivatalainak dolgozói, a szö­vetkezetek tagjai és sokan a Hajdúszoboszlón üdülő vendé­gek közül. Alberth Belőné, a népfront megyei titkára köszöntötte a résztvevőket, majd Molnár Béla, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának titkára mondott beszédet. Bevezetőjé­ben szólt a szolidaritási akció programjáról, amelynek min­den esztendőben szeptember 1,. a nemzetközi antifasiszta nap a kezdete. — A szolidaritás — mondot­ta — a dolgozó emberek, a népek magas erkölcsi értéket hordozó törekvéseinek értését és vállalását jelenti. Olyan fontos alapkövetelménye van mint a társadalmi, nemzeti és egyéni szabadság, s ebből Pierre Nze, a Kongói Népi Köztársaság külügy- és együtt­működési minisztere,- a Kon­gói Munkapárt Politikai Bi­zottságának tagja, aki Púja Frigyes külügyminiszter meg­hívására hivatalos, baráti láto­gatáson tartózkodik hazánk­ban, hétfőn megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét. ^ Méreteit és politikai je­^ lentőségét tekintve is a leg- ^ nagyobb szabású nemzetkö- 8zi demonstráció a Béke-vi- $ lágtanács idei programjá- ^ ban a szeptember 23. és 27. $ között Szófiába összehívott ^ népek világparlamentje a ^ békéért, amelynek az em- ^ beriség most legégetőbb í sorskérdéseiről rendezen- ^ dő tanácskozássorozatára ^ mintegy kétezer delegátus ^ érkezik a világ minden tá- % járói. Romesh Chandra, a Béke­világtanács Magyarországon tartózkodó elnöke közölte ezt hétfői sajtókonferenciáján, amelyet az Országos Béketa- nács hívott össze a Hazafias Népfront Belgrád rakparti székházában. — A szófiai világtalálkozó nemzetközi előkészületeinek és programjának ismertetése adódóan küzdelem minden olyan törekvés ellen, amely ezt a nemes célt gátolja, il­letve veszélyezteti. A szónok részletesen szólt a fasizmus elleni harcról, vázolta a küzdelem legfontosabb állo­másait, idézve azt a hősiessé­get, amit a szovjet emberek tanúsítottak a II. világháború során. — Szenvedések árán értette meg a világ, hogy a fasizmus, a béke ellenségei elleni küz­delem nem egy vagy egyes népek ügye. Ebből következik, hogy a fasizmus elleni harc csak a legszélesebb demokra­tikus összefogással lehet sike­res és eredményes. — A helsinki egyezmény aláírása, a békéért folytatott harc jelentős állomása volt — mondotta befejezésül. Helsihki szelleme azonban a világ ha­ladó erői számára nem dá­tumot jelent, hanem a békét, a leszerelés, az enyhülés foly­tatását. A megnyitó beszéd után Haj- dú-Bihar megyei együttesek adtak műsort. Délelőtt a Külügyminiszté­riumban megkezdődtek a ma­gyar—kongói külügyminiszte­ri tárgyalások. Púja Frigyes és Pierre Nze kicserélte vé­leményét az időszerű nemzet­közi kérdésekről, majd átte­kintette a kétoldalú kapcsola­tokat. előtt Romesh Chandra utalt arra, hogy már jó ideje nemzetközi békenap a vi­lágon szeptember 1., amely örök mementó az e na­pon megkezdődött második vi­lágháborúra, s egyben a fasiz­mus még ma sem megnyugvó mesterkedései ellen fellépésre serkent. — Éppen e gondokkal ter­hes időszak, a 80-as évek bé­kemunkájának, a BVT világ­méretű társadalmi bázisra épülő stratégiájának, a kollek­tív kimunkálására lesz hiva­tott a népek világparlament- je a békéért — hangsúlyozta Romesh Chandra, majd el­mondta: Eddig 130 országból jelezték részvételüket, általában ma­gas szintű küldöttségek. Űj vonásként állapíthatta meg a világparlament nemzetközi minden kontinensről ér­keznek hivatalos küldött­ségek. A sajtókonferencián Sebes­tyén Nándorné, az Országos Béketanács elnöke bejelentet­te, hogy nemzeti békemozgal­munkat, társadalmunk min­den rétegét képviselve húsztagú magyar küldött­ség utazik majd a bolgár fővárosba. Delegátusaink magukkal vi­szik, s átadják a világparla­ment résztvevőinek azt a ter­jedelmes dokumentumkötetet, Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Líbia nemzeti ün­nepe alkalmából táviratban üdvözölte Moammar el Kad­hafi ezredest, a líbiai arab Dzsamahirija vezetőjét. Mo­hamed Taher Bugaighis, a Lí­biai Arab Szocialista Népi Ál­lam magyarországi nagyköve­te az ünnep alkalmából hét­főn fogadást adott a nagykö­vetségen. Soltész István kohó- és gép­ipari miniszter vezetésével hétfőn kormánydelegáció uta­zott Algériába. Tárgyalásokat folytatnak a két ország kö­zötti ipari és gazdasági együtt­Pontosan két hét elteltével ismét születésnapon ünnepel­tek a világűrben: LeonyidPo- Pov, a Szaljut—6—Szojuz—37 űrkomplexum parancsnoka va­sárnap töltötte be 35. évét. A vasárnapi első koZmovíziós kapcsolat során az űrhajósok és vezetőik nevében a földi irányítási központból Alekszej Leonov üdvözölte az ünnepel­tet — néhány kedves, tréfás mondat kíséretében átnyújtott neki egy frissen szakított, szín­pompás berkenyeágat. Leonov után Jurij Malisev, a június elején a Szaljut—6-on járt Szojuz—T—2 expedíció pa­rancsnoka köszöntötte Popo- vot valamennyi űrhajóstársa helyett, akiket eddig vendé­gül látott az űrállomás állandó személyzete. A következő koz- movíziós adást pedig a Popov- család csillagvárosi őtthoná- ból közvetítették. így az ün­nepelt családjával, s legkö­zelebbi barátaival is találkoz­hatott. amelyben beszámolunk a bu­dapesti felhívás nyomán ki­bontakozott magyarországi tár­sadalmi és politikai akciókról, békemunkánk fellendüléséről. A Globus Nyomda szocialista brigádjainak vezetői például értekezleten fogalmazták meg — munkásgyűlések kezdemé­nyezése, állásfoglalása alapján — azt a javaslatot: a magyar küldöttség indítványozza a né­pek világparlamentjének, for­duljon az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez azzal a javaslat­tal, hogy az ENSZ nyilvánítsa az 1982-es esztendőt a mártír városok és falvak nemzetközi évévé. Testvérmegyénkböl Bolgár vendégek a népfrontnál A Szófia megyei Bolgár Nem­zeti Front Bizottságának há­romtagú delegácóija a Haza­fias Népfront Pest megyei Bi­zottsága vendégeként ötnapos látogatásra Pest megyébe ér­kezett. A delegációt Hristov Hristov a Nemzeti Front Szó­fia megyei Bizottságának el­nöke vezeti. Tagjai: Ivanka Stefanovka, a Betegrád járási Bizottság elnöke, és Emilia Ivanonva, a Szlivnica városi és járási Bizottság elnöke. működés fejlesztésének lehe­tőségeiről. Kalevi Sorsa, a Finn Szo­ciáldemokrata Párt elnöke a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának meghívására hétfőn Budapest­re érkezett. Bal Ram Jakhar, az alsóház elnöke vezetésével az ország- gyűlés meghívására hétfőn hi­vatalos látogatásra indiai par­lamenti küldöttség érkezett ha­zánkba. Fodor László, az MSZMP KB agitációs és propagandaosztó- lyának helyettes vezetője hét­főn részt vett az újságíróisko­la 22. tanévének megnyitásán. Dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke adta át a sziget- szenlmártoni új nyolctantermes iskolát (a kép bal oldalág; Kaffai Béla, a járási hivatal elnöke és Pap János iskolaigazgató) Tóth Albert, a megyei pártbizottság osztályvezetője avatta fel a szentendrei iskola új, nyolctantermes szárnyát A társadalmi összefogás haszna nálunk is felbecsülhetetlen Valamennyiünk ügye A szolidaritási clciósorozat megnyitód Szeptember 23-27: f Népek világparlamentje zi Budapesti sejtókoaferencia a szófiai találkozó előtt KÖZÉLET A művelődési kormányzat törekvéseiről, a köznevelés, az iskolák feladatairól szólva többek között a következőket mondta: — Abban a korszakban, amelyben az. emberi erőfeszí­tés a hozzáértéssel és becsü­lettel végzett munka a fejlő­dés legfőbb forrása, nem lehet haladás jó iskola nélkül. Fej­lődésünk nagymértékben attól függ, hogy az emberek — köz­tük a fiatalok — tehetségét milyen eredménnyel fejleszt­jük. Sikeresen termelő, a ha­zai társadalmi szükségletekre és~_a- világgazdasági -változá­sokra gyorsan, rugalmasan reagálni tudó gazdaság csak művelt munkásokkal, értelmi­ségiekkel teremthető meg. Olyan fejlett köznevelési rend­szer szükséges, amely a szak­mai képzés mellett az általá­nos képzést helyezi előtérbe. Minél megalapozottabb az ál­talános műveltség, annál meg­bízhatóbban épülhetnek rá a szakmai ismeretek. Eszmé­nyünk a szocialista nevelő is­kola, amely olyan emberekké formálja az ifjú nemzedéket, akiknek célja a munka, az alkotás, akik a szocialista tár­sadalom őszinte hívei lesznek. . Ezt követően a tennivalók­ról szólt. Hangsúlyozta: foly­tatnunk kell a tankötelezett-

Next

/
Oldalképek
Tartalom