Pest Megyi Hírlap, 1980. július (24. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

AZ'MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA Szovjet vezetők üdvözlő távirata Leonyid Brezsnyev azSZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke táviratot inté­zett Losonczi Pálhoz abból az alkalomból, hagy újraválasz­tották az Elnöki Tanács elnö­kévé. Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke szintén táviratban fejezte ki jókívánságait Lázár Györgynek, a Minisztertanács elnökévé történt újbóli meg­választása alkalmából. K. Katusev Budapesten Hétfőn szovjet küldöttség érkezett hazánkba a magyar— szovjet gazdasági és műszaki tudományos együttműködési kormányközi bizottság 25. ülésszakára. A delegációt Konsztantyin Katusev, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak e nökhelyettese, a kor­mányközi bizottság szovjet ta­gozatának elnöke vezeti. 1 Hullámzás H incs abban semmi rossz, hogy az újon­nan, illetve ismétel­ten megválasztott tanácsta­gok döntő többsége nagy elhatározásokkal, s még na­gyobb tervekkel lát neki megbízatása teljesítésének. Így természetes ez, hiszen a tanácstagi választókerü­let lakossága — néhány, te­hát ritka kivételtől eltekint­ve — már a jelölő gyűlé­sen, azután a választási gyűléseken elmondotta ta­nácstag- és országgyűlési képviselő jelöltjének, a fel­sőbb szervek jelenlevő kül­dötteinek, mi minden kel­lene. S a kellene e gazdag csoportjában a gyermekin­tézmények helyzete éppúgy szerepelt, mint a kereske­delmi ellátás sokféle zök­kenője, a közlekedés javí­tása, a szakorvosi rendelé­sek zsúfoltsága. A példák változatossága bizonyítja, hogy mindennapjainkban szinte nincs is olyan rész­terepe, ahol ne kellene va­lami, ahol a lakosság ne vélne jogosnak intézkedése­ket, lépéseket. A változatos példák forrása egyetlen já­rás, a gödöllői. Amint a já­rási hivatal vezetői mond­ják, a jelölő gyűléseken, a választási gyűléseken, s nem kevésbé az alakuló tanács­üléseken elhangzott javas­latokból, észrevételekből, kívánságokból kitelne két ötéves terv feladattömege. Igaz ez annak ellenére, hogy a járásban jelentősek az eltérések az ún. ellátott- sági színvonalban az egyes települések között, azaz — a fordítottját hihetnénk — a sokkal előbbre tartó köz­ségben sem kevesebb az óhaj, az igény, mint ott, ahol bizony ma is az alap­ellátás intézményrendsze­rének kialakításával küsz­ködnek. Van bizonyos ter­mészetesség abban, hogy az igények kielégítése közben új igények, gyakran még égetőbb teendők, szükség­letek teremtődnek. Van ugyanakkor némi elgondol­koztató abban, amit a járá­si hivatal tapasztalt, s ez az igények nagy száma, az tudniillik, hogy kétszer öt esztendőre is futná belőlük a tervek készítéséhez. M ost azonban öt esz­tendőre terveznek majd a tanácsok, azaz jóslás sem kell annak megállapításához: az igé­nyek fele nem kerülhet be­le a programba. S jó eset, /ja csak á fele. Mert azt sem szabad homályban hagyni, hogy a tervezés visszafo­gottabb, mint volt az ötö­dik ötéves terv készítése­kor. Rögtön az első lépések­nél megkezdődik tehát a párbeszéd a választók és választottak között, a pár­beszéd arról, hogy mindab­ból, ami kellene, mi az, ami meglehet, s mi az, ami meg­lesz. Különösen a fővárost közvetlenül érintő települé­seken van erre szükség, mert szembeszökő vonása volt ott az állampolgárok véleménynyilvánításának a fővárosi mérce. * Rendkívüli jelentősége van tehát annak, az új ta­nácstestületek bizonyítási készsége — s talán fölösle­ges is utalni rá, nemcsak a szóban forgó településeken — mennyi idő alatt kerül összhangba a realitásokkal. A fővárosi mérce ugyanis — bármennyire elkerülhe­tetlen, hogy a bejárók ezt használják — téves mércéi Meg kel! lelni az egészsé­ges arányokat, az ésszerű fejlesztési sorrendet, s eh­hez éppen az ad alapot, hogy a járás községei az ötödik ötéves tervben addig soha nem látott fejlődési tempóban jutottak előre. Ez a' tempó viszont a me­gye s azon belül az adott terület anyagi forrásaihoz igazított volt, s nem lehet ez másként a jövőben sem, L átszatra most cáfolva az eddig leírtakat: a lakossági észrevéte­lekben, amelyek a főváros­ban látottakat a ‘ maguk községének állapotával ösz- szevetve születtek, sok az igazság, a jogos kívánság, a meg nem kerülhető fel­adat. S azért sok az igaz­ság, mert a nagy társadal­mi erőfeszítések ellenére is, a megye a maga erejéből nem volt képes, s nem lesz a jövőben sem képes eltün­tetni azt a hatalmas törté­nelmi hátrányt, amelyet hat évtized hagyott hátra, a főváros, s a fővárost öve­ző települések különböző­ségével az elemi létfeltéte­lekben. Előre látható: a határok élesebbek lesznek a hato­dik ötéves tervben az igé­nyelt és a tervezhető kö­zött, mint voltak a most befejeződő középtávú idő­szakban. S az is bizonyos, hogy a fejlesztési lehetősé­gek az ötéves terv első két esztendejében jóval szeré­nyebbnek bizonyulnak majd. mint később, a to­vábbi három évben, mert így kívánja meg ezt a nép­gazdaság egyensúlyi hely­zetének javítása. Mondjuk ki: nem örvendetes a hala­dásnak ez a hullámzása, mert kedvezőtlen hatások sorával jár, ám tudomásul kell venni a körülmények kényszerítő erejét. S ha a hasonlatot folytatjuk, így fogalmazhatunk: a hullám­zás erősebbé válása próbá­ra teszi azokat, akik a csó­nakokat irányítják, a ta­nácstagokat, a tisztségvise­lőket. Körültekintőbben kell megadniuk a hogyant, a merrét, mert hiszen si­ma vízen egyszerűbb, köny- nyebb csónakázni, mint most. Mégsem lenne helyes elfeledkezni valamiről: a hullámzás ugyan próbatétel, de a hullámok sódra, jól irányított csónakokkal, ki­használható. Mert e sodrás­nak az ereje azért — min­den gond ellenére is látni kell — előbbre visz! M. O. Az első végzettek Diplomaosztó ünnepség Zsámhékon XXIV. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM Ára 1.20 forint 1980. JÚLIUS 1., KEDD KÖZÉLET A fogadtatás első baráti pillanatai a repülőtéren. A képen, balról jobbra: Jürgen Heinrich, Christine Nauk, V. bért Brandt és dr. llusti István Bozsan Péter felvétele Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Kanada nemzeti ünnepe alkalmából üdvözölte Edward Richard Schreyer fő­kormányzót. Trautmann Rezső, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának helyettes elnöke és Há­zi Vencel külügyminiszter-he­lyettes V. V. Giri, az Indiai Köztársaság volt elnöke el­hunyta alkalmából részvétlá­togatást tett India budapesti nagykövetségén. Nguyen Tho Chan, a Viet­nami Szocialista Köztársaság munkaügyi minisztere vezeté­sével vasárnap küldöttség ér­kezett hivatalos látogatásra Magyarországra. Tegnap délelőtt kedves ven­dégeket vártak a Ferihegyi re­pülőtéren a KISZ Pest me­gyei Bizottságának vezetői: A Német Demokratikus Köztár­saságból, Suhl testvérmegyénk­ből érkezett a SZabad Német Ifjúság (FDJ) küldöttsége, élén Jürgen Heinrich-hel, az FDJ Suhl megyei bizottságá­nak első titkárával. A kül­döttség tagjai: Christine Nauk, az FDJ Suhl megyei bizottsá­gának osztályvezetője és Hu­bert Brandt, az ellenőrzési bi­zottság elnöke. A testvérmegyei fiatalok képviselőit dr. Husii István, a KISZ Pest megyei Bizott­ságának első titkára, Maczkó József, a bizottság titkára és Puer Géza, a bizottság osz­tályvezetője fogadta a Ferihe­gyi repülőtéren. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLHETEK! Hétköznapi vasárnap Ahcl tudtak, a hét végén is dolgoztak a gépek Az aratásra való felkészü­lés, a kapások gyomtalanítá­sa meg a lucerna második ka­szálása — említés nélkül hagy­va most a bogyós és csonthé­jas gyümölcsök betakarítását — bőségesen adtak munkát az elmúlt időszakban a mezőn dolgozók számára. Akadt teendő hétköznap és vasárnap egyaránt. Ügy vélhetnénk, most a nagy nyári kampánymunka, az ara­tás megindulása előtt nyugod­tan megpihenhetnek, erőt gyűjthetnek a traktorosok, sze­relők. Mégsem ez az oka an- nák, hogy az elmúlt hét végén a megye gazdaságainak több­ségében a műhelyek udvarán vesztegeltek a gépek, sokkal inkább a gyakori és bőséges esőzés. Ezt bizonyítja az Alagi Ál­lami Gazdaság példája is. ahol a hét végén csupán néhány milliméter eső esett, illetve csak vasárnap éjjel nyílt meg az egek csatornája, így sike­rült két napot behozni az idő­járás okozta késedelemből. Szombaton és vasárnap szor­gosan hordták a lucerna- és gyepszénát, rakták kazlakba a jó minőségű tömegtakarmányt. Nem kényszerültek tétlen­ségre a kiskunlacházi Petőfi Tsz tagjai sem: szerte a határban talál­kozhattunk az üzem dol­gozóival, akik a jó időt kihasználva igyekeztek minél nagyobb te­rületen gyomtalanítani a pap­rikát. Mint Fejérdy Győző, a tsz elnöke elmondta, a terme­lőszövetkezet 100 hektáron fűszr-, 42 hektáron étkezési, és .23 hektáron termeszt para­dicsompaprikát, s az idén kö­zepes termésekre van kilátás. Mint arról már korábban be­számoltunk, a gabonaféléknek — mivel vegetációs, vagyis fejlődő korszakukban vannak — még mindig» hasznára vá­lik az eső, s a várható hoza­mok tekintetében továbbra is bizakodóak a szakemberek. A kiemelkedő termésátlagok el­éréséhez azonban nem elegen­dő, ha csupán az időjárás ked­vez. A rekordokhoz megfelelő fajtákra is szükség van. Az illetékesek évről évre igye­keznek a választásban a ter­melők segítségére sietni: rend­szeresen tartanak búzafajta­bemutatókat. A tapasztalatok szerint az eddigi növénykísér­leteknek az volt a hibája, hogy túl nagy tájegységet érintet­tek, nem vették figyelembe azok különböző klímaadottsá­gait. Az idén először rendez­nek úgynevezett mikrokörzeti bemutatókat. A legközelebbi ilyen tapasztalatcserére, a Pest megyei Tanács szervezésében ma kerül sor Szentmárton- kátán­V. B. Országszerte 148 malom várja az idei termést — s amint a Gabonatrösztnél el­mondták —, valamennyiben felkészültek a kenyérnek való fogadására, elvégezték a szük­séges nagyjavításokat, s né­hány rekonstrukcióra is sor került. Megújították a gép­sorokat, a törökszentmiklósi és a 100 éves békéscsabai István- malomban, a ferencvárosi és a selypi üzemnél pedig nagy­szabású kapacitásbővítést haj­tottak végre. Az első búzaszál­lítmányokra július 8. és. 10. körül számítanak, s előrelát­hatóan Békés, Baranya, Csong- rád és Pest megye malmaiban Indul leghamarabb a mun­ka. S ahogy az aratás megköve­teli: három műszakban, .éjjel­nappal őrlik majd a búzát. Az átvételnél — az idén először mindenütt — a ga­bona minősége lesz a döntő. Ötszáz községben, településen 960 átvevőhelyen napi 300 000 tonna termény minőség szerin­ti átvételére készültek fel. A gabonaipar 102 laboratóriumot rendezett be a legkorszerűbb műszerekkel, hogy a búza bél­tartalma, s egyéb tulajdonsá­gai alapján első, második vagy harmadik kategóriába sorol­ják a beérkező gabonát. Az első kategóriába az úgyneve­zett javított vagy különl<eges minőségű búza kerül, ennek — 100 kilogrammonként — 325 forint az átvételi ára, s biológiai értékénél fogva a legjobb minőségű liszt készülhet belőle, A második kategóriába aZ ét­kezési vagy szokványbúza tar­tozik — ebből sütik a kenye­ret —, s 310 forint az ára. Vé­gül a harmadik csoportot — 280 forintos áron — a takar­mánybúzának tartják fenn. Vendégek Suhl megyéből Három esztendeje érkeztek az első hallgatók az Eszter­gomi Tanítóképző Főiskola Zsámbéki Tagozatára, s ismét elsőként — tegnap délután 3 órakor ünnepélyes külsőségek között vehették át 61-en a ta­nítói diplomát. A három év fáradozásai nem voltak hiábavalók, ezt tanúsították dr. Hargitai Ká­roly főigazgató-helyettes tago­zatvezető búcsúszavai: a vég­zett évfolyam oklevél-átlag­eredménye 3,9, azaz jó, s tük­rözi, hogy az ősszel katedrára álló pedagógusok nagy szor­galommal, becsülettel készül­tek leendő pólyájukra. A zsámbéki tagozat, aulájá­ban tartott ünnepségen az MSZMP Pest megyei Bizott­sága és a Pest megyei Tanács nevében dr. Csicsay lbán, a Pest megyei Tanács elnökhe­lyettese köszöntötte az ifjú ta­nítókat, kiemelve: a tagozat létrejöttében nagy szerepe volt annak, hogy a megye iskolái­ban évek óta sok képesítés nélküli pedagógus dolgozik, s néhol jellemző a tanítóhiány. A most végzettek zöme — öt­hatoduk — Pest megye tele­pülésein áll majd munkába. Közöttük Bajkai Éva is, aki tegnap elsőként vehette át dr. Hargitai Károlytól a jeles dip­lomát (képünk). Rajta kívül még heten jeles, harmincnyol­cán jó és tizenöten közepes eredményű oklevelet kaptak. Schmidt Moszkvában tárgyal Leonyid Brezsnyev és a nyugatnémet kancellár pohárköszöntője Helmut Schmidt nyugatné­met kancellár hétfőn Moszk­vába érkezett. Megérkezése után megkezdte tárgyalásait Leonyid Brezsnyevvel, az SZKP főtitkárával. A tárgya­lásokon nyílt és elmélyült esz­mecserét folytattak a jelenlegi nemzetközi helyzet kulcsfon­tosságú kérdéseiről, valamint a Szovjetunió és az NSZK kétoldalú kapcsolatairól. Leonyid Brezsnyev a tár­gyalások során felhívta a fi­gyelmet a nemzetközt béke és biztonság szavatolására, az enyhülésnek, mint a nyolcva­nas évtized nemzetközi élete fő tendenciájának megőrzésé­re irányuló szovjet külpoliti­ka következetességére. Síkra- szállt az európai biztonsági és együttműködési értekezlettel megkezdődött folyamat töret­len folytatásáért. Schmidt kancellár a meg­beszélések során kifejtette, hogy az NSZK kormánya ele­jét szeretné venni a nemzet­közi feszültség kiéleződésé­nek, s annak, hogy ez a fe­szültség újabb térségekre ter­jedjen ki. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa hétfőn este a Kremlben va­csorát adott Helmut Schmidt nyugatnémet szövetségi kan­cellár és kísérete tiszteletére. A vacsorán nyugatnémet részről jelen volt Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Gen­scher, valamint a küldöttség tagjai; szovjet részről pedig Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, Alekszej KosZi - gin, a Szovjetunió Miniszter- tanácsának elnöke, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagjai és póttagjai, a Közpon­ti Bizottság titkárai, a minisz­tertanács elnökének helyette­sei, a minisztertanács tagjai, s más hivatalos személyiségek. A vacsorán Leonyid Brezs­nyev és Helmut Schmidt po­hárköszöntőt mondott. (A po­hárköszöntőket a 2. oldalon ismertetjük.) Felöntik a garatot Post megye maiméi rövidesen őrölnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom