Pest Megyi Hírlap, 1980. június (24. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-07 / 132. szám

1980. JÚNIUS 7., SZOMBAT x/linav Áll a szabadtéri színpad váza Tartalmas szórakozást ígér Dodolajárás, tűzugrás, komédia All a szabadtéri színpad vas­váza, kedden már a padlózatát szögeitek. Ez valamit jelent. Nem többet, s nem keveseb­bet, mint azt, hogy itt a Szent­endrei Nyár, sőt, már a prog­ramja is kész. Érdemes bele­lapozni. Június 28-án, szombaton lesz a Szentendrei Nyár megnyitó­ja. Még aznap a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban nézhe­tik meg a látogatók a kisal­földi tájegység épületeit, vala­mint láthatják majd működés közben a szilsárkányi kovács­műhelyt. A régi mesterség fo­gásait idősebb, s ifjabb Vitéz Lajos kovácsmesterek elevení­tik majd meg. Várostörténet, Ivan Dan A nyitó nap délutánja még sok érdekes eseményt ígér: térzenét, kirakodóvásárt, va­lamint az Óbuda Tsz Aquin­cum népi. táncegyüttesének műsorát. Utána virágkiállítás, lvan Dán, vagyis Ivan-napi búcsú. Lesz ott dodolajárás, tűzugrás, s sok más érdekes­ség. Este negyed kilenckor, a Marx téren, Marosvölgyi La­jos, a város tanácselnöke mond majd ünnepi köszöntőt, s fél kilenckor kezdődik Marin Drzic: Dundó Maroje című komédiájának előadása. Másnap, 29-én, vasárnap dr. Balogh Sándor egyetemi tanár nyitja meg a Művésztelepi Ga­lériában A tegnap Szentendré­je című város történeti kiállí­tást. Kevés lenne ez oldal terje­delme a változatos, színes és érdekes műsorok felsorolásá­ra, azért csak egyet-egyet em­lítünk mutatóba, s bizonyíté­kul, hogy annyi* elmúlt eszten­dőhöz hsfcóriiőáii, ai ‘ idéh Is, a városi tanács, a járási hivatal, a Hazafias Népfront városi bi­zottsága, a helyi üzemek, in­tézmények, a Pest megyei Mű­velődési Központ és Könyv­tár ismét mindent megtettek, hogy az ide látogatók, de a helybeliek is, tartalmas szóra­kozást. sok ismeretet bővítő eseményt kapjanak. Lantmuzsika, termékkiállítás A színes programban az ér­deklődők láthatják majd a vá­rosi és járási üzemek, gyárak, szövetkezetek termékkiállítá­sát. A zenekedvelőknek három esemény Is kínálkozik: Peter és Doris Linde (NDK) közre­működésével a Régi mesterek kamaramuzsikája című ren­dezvény a Barcsa Gyűjtemény udvarán július 2-án, szzrdán. este 19 órai kezdettel; július 13-án, vasárnap a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mándi re­formátus templomában kerül sor a Hallod-e, pendítsd a lan­tot című eredeti lant-triók és -duók a XVI.—XVII. század­ból. Közreműködik Drew Min­tővel a vidámnak ígérkező na­pot. Szentendre a művészek vá­rosa, tehát a Szentendrei Nyár eseményei közül nem hiányoz­hatnak a kiállítások sem. Jú­lius 5-én 15 órakor dr. Csicsay Iván, a Pest megyei Tanács elnökhelyettese nyitja meg a Pest megyei Művelődési Köz­pont és Könyvtárban Urbán Teréz keramikusművész tárla­tát. Július 26-án, szombaton 17 órakor pedig Búza Barna szobrászművész nyitja meg B. Bencze Lilla festőművész tűz­zománc kiállítását. Brigádvetélkedő, képzőművészet Július 11-én, pénteken 16 órakor kezdődik a Pest me­gyei Művelődési Központ és Könyvtárban a szocialista bri­gádok vetélkedője Szabad ha­zában címmel, s este 20 óra­kor nyitják meg ünnepélyesen a II. Dunakanyar Ifjúsági Na­pokat Horányban. önkéntes válogatás alapján, s csak mutatóban említettünk meg a gazdag programból va­lamit, de talán ennyi már bi­zonyítja: idén is emlékezetes marad majd a Szentendrei Nyár. is haszon nyésztő lépett be. Ahogy Löjf- ler József, az áfész elnöke örömmel közölte: ily módon feltehetően még több, export­képes árut tudnak előállítani, útnak indítani megrendelőik­hez. Igaz, (iák közvetve. Hi­szen a galambokat az ócsai Vörös Október Tsz, míg a nyulakat a kömyei Mezőgaz­dasági Kombinát továbbítja s külföldi piacokra. A szakcsoport, a termelő- szövetkezet, s a mezőgazdasági kombinát összefogása, együtt­működése szép példája annak hogy kis kockázat árán miként juthatunk haszonhoz. S ezt értették meg, amikor az ex­portra vállalkoztak együtt Példájuk elismerésre, köve­tésre méltó, csak Így, mint as a kétnapos kiállítás, amit a pomázi művelődési házbar rendeztek. Bemutatván a nyúl­ás a galambállomány legja­vát. tér (USAj és a Bakfark Bálint tant-trio, valamint Kiss Tamas kobzos. Ebbe a sorozatba tar­tozik még a július 23-án,.szer­dán, a váiosi tanács dísztermé­ben, a Szentendre Baráti Koré rendezésében megtartandó ka­marazenekari hangverseny, ahol először kerül bemutatás­ra Arányi-Aschner György osztrák zeneszerző Az agyag zenéje című szvitje, ahol a rongoraszólót a szerző játssza. (Itt jegyezzük meg, hogy a szerzőt Kovács Margit alkotá­sai ihlették meg, s művét Szentendre városának ajánlot­ta.) A műsor készítői, összeállí­tói nem feledkeztek meg a gyermekekről sem. Színes me­sefilmek matinéja lesz július 2-án, 3-án, 9-én, 10-én, 17-én es 23-án. A vetítések mindig délelőtt 10 órakor kezdődnek majd a Felszabadulás Filmszín­házban. Még egy csemege a gyerekeknek: július 7-én, hét­főn és 21-én, ugyancsak hét­főn a Pest megyei Művelődé­si Központ és Könyvtárban az Állami Bábszínház bemutatja a Furfangosok és a Fehérlófia című darabokat. Szólni kell még az izbégiek juliálisáról is, amit a Hazafias Népront Kert­barátok és Kistenyésztők Tár­sadalmi Szövetsége rendez meg július 6-án, zenés ébresz­Nyúl és galamb exportra Kockázati Igazán nem panaszkodhat­nak a kisállattenyésztők. Ha valami iránt nagy a kereslet, s már-már töretlen, az a nyúl és a galamb. Nem is annyira, az ínyenceknek eledele, ha­nem a gasztronómiai szoká­soknak megfelelően kereset­tek külföldön. Igaz, tenyész­tésük kockázattal jár — az esetleges nem várt elhul­lás, betegségek miatt. — De hát kockázat nélkül aligha van üzlet. Különösen olyan jó üzlet, mint amilyet a Szentendrei járási Áfész po­mázi kisállattenyésztői kötöt­tek — s kötnek minden bi­zonnyal újra és újra. S hogy miért éppen a po- máziakkal példázgatózunk ? A szakcsoport immár két év­tizede tenyészt — az igényes külföldi vevőknek is eladható — kisállatokat. A szakcsoport taglétszámát tekintve kilenc- venegy fős. Lényegében nin­csenek sokan. Ezzel szem­ben például tavaly 380 má­zsa tapsifülest indítottak út­nak külföldre, az ott levő meg­rendelőkhöz, vevőkhöz. Ennyi nyúlhúst értékesítettek. A szakcsoport eredményei nemcsak figyelemre méltóak, hanem vonzóak is. Példa az utóbbira, hogy újabb tizen­hat taggal gyarapodott a szak­csoportba tömörültek száma. Ugyanis tizenhat galambte­SZENTENDREI KScírian A PEST MESYEI HÍRLAP SZENTENDREI JÁRÁSI ÉS SZENTENDRE VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XI. nemzetiségi találkozó Politikánk szellemében A szentendrei járás — nem­zetiségi járás. Területén szerb- horvát, szlovák és német nemzetiségek laknak, szabadon ápolják anyanyelvi kultúráju­kat. Az MSZMP Szentendrei járási Bizottsága mindig nagy súlyt helyezett arra, hogy a nemzetiségek — politikánkhoz híven — minden segítséget és támogatást megkapjanak. En­nek egyik jól bevált, immáron szép hagyományokkal rendel-’ kező módszere a nemzetiségi találkozó megrendezése. A szentendrei járás XI. nem­zetiségi találkozóját 1980. jú­nius 14-én és 15-én rendezik meg Csobánkán. Jelentős esemény ez évente a járás életében, fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nemcsak az itt élő, hanem a megyei, sőt az or­szágban élő nemzetiségieknek is kiemelkedő ünnepe ez. A XI. nemzetiségi talál­kozó megrendezésével megbí­zott operatív bizottság színes, érdekes műsort állított össze. Az első nap Németh Lajos- né, a járási hivatal elnöke nyitja meg az általános isko­lában megrendezendő népraj­zi kiállítást, ahol a járásban található népviseleti és hasz­nálati tárgyakat fogják bemu­tatni. Csobánkán, a Béke té­ren nemzetiségi könyvutca lesz, ahol a sátrakban kiállí­tott nemzetiségi irodalom és lemezek meg is vásárolhatók. Az első nap, 14-én este 19 órakor a nemzetiségi központi együttes, a Fáklya ad majd műsort. Másnap, június 15-én reggel 7 órakor zenés ébresztő köszön­ti a csobánkaiakat, majd 10 órakor az általános iskola ud­varán ünnepi megemlékezést tart Megán Mária, a járási KISZ-bizottság titkára. Utána Budakalász, Csobánka, Duna- bogdány, Pilisszántó, Pilis- szentkereszt, Pomáz és Viseg- rád nemzetiségi fiataljai szó­rakoztatják a közönséget. A nagy gálaműsor, amelyen Csonka Csaba, az MSZMP Szentendrei járási Bizottságá­nak első titkára mond ünnepi beszédet, nemzetiségi népvise­leti felvonulással kezdődik 14.30 órakor. Ezen a gálamű­soron részt vesznek a nemze­tiségi szövetségek főtitkárai is. Az operatív bizottság a mű­sor összeállításánál is ügyelt arra, hogy minden nemzeti­ségnek megfelelő alkalma nyíl­jék bemutatni azt a kulturális kincset, amelynek birtokában van. Csobánka, a vendéglátó község pedig mindent elkövet, ■ hogy a résztvevők jól érezzék magukat a festői környezet­ben. Jelkép Cj színfolttal gazdagodott Szentendre. A Duna-parton felállították Farkas Ádám szobrászművész monumentális térplasztikáját. Az alkotás cí­me; Szentendrei jelkép. Az ínyenc ifjoncok A furcsa címen ne lepőd­jön meg senki, mert már ilyen is van Magyarországon, pon­tosabban Pest megyében, s még precízebben: Szentend­rén. A cím megértéséhez, elő­ször egy kis gajztronómigi elő­zetes. Köztudott, a magyar konyha különleges ízeivel, fő­zési, sütési fortélyaival vívta ki rangját. De bizonyos érte­lemben — egészségtelen is nehéz, zsíros, húscentrikus ételkészítési metódusával. Leg­alábbis ezt állította dr. Zajkás Gábor, a Diabetikai Intézet osztályvezető főorvosa, dr. Vér­tes László, a Pest megyei KÖJÁL egészségnevelési osz­tályának vezető főorvosa és Kántor Sándor, a Pest megyei Vendéglátóipari Vállalat ve­zérigazgatója május 26-án, a Teátrum Étteremben, az egész­séges táplálkozásról tartott, ételbemutatóval kísért tanács­kozáson. Az egészséges táplálkozásért folyó felvilágosító munka nem egészen újkeletű, tudom meg Moldován Istvántól, a Teát­rum Étterem vezetőjétől, aki maga is „ínyenc ifjonc”. Az étterem dolgozói — átlagélet- koruk 26 év — megalakítot­ták az Ínyenc Ifjoncok Klub­ját, azzal a céllal, hogy a he­tente egyszer megtartott klub­összejöveteleken ne gasztronó­miai álomképeket kergessenek, hanem olyan recepteket kísér­letezzenek ki, amelyek meg­tartják magyaros jellegüket, ízeiket, ugyanakkor kalóriadús, egészséges ételek. — Mit ajánl ezek közül a Teátrum Étterem ebédre? Másodszorra nem sikerült Addig jár a korsó a kútra... Ez év április 3-án, egy sze­les, esőt ígérő reggelen, sok szentendrei lakos álldogált fejcsóválva a Marx tér 1. szá­mú házban lévő Ajándékbolt feltört kirakata előtt. Hogy mik vannak? ... A tettes, Juhász László (an: Havas Julianna) Szigetmonos­tor, Fő utca 31. szám alatti lakos elfogása után, kiderült, nem ez volt Juhász első bűn- cselekménye. Tavaly, a no­vember 11-éré virradó éjszaka ugyanezt az üzletet egyszer már kirabolta. Akkor azon­ban sikerült elkerülnie a le­bukást, s úgy gondolta, má­sodszorra is sikerül. Az akciót szokott módsze­rével — egy vasdarabbal be­törte a kirakat üvegét — is­mételte meg, s a kirakatból ellopott 14 karórát, s más ér­tékeket. Budapesten, a Bizo­mányi Áruházban értékesítet­te. Csakhogy a korsó is addig jár a kútra, míg eltörik, Juhász Lászlót is lefülelte a rendőrség. Kihallgatásakor mindkét betörését elismerte. A járásbíróság május 15-én megtartott tárgyalásán Juhász Lászlót egyévi szabadságvesz­téssel súlytotta. Finisben a belső körúton Az Asztal tútépítő Vállalat másfél kilométer hosszan fekteti az aszfaltszőnyeget a szentendrei belső körúton. A munka során csaknem 2 ezer 200 tonna aszfaltot terítenek szét. Hírek a város életéből Szoboravatás. Farkas Adám szobrászművész Duna-parti plasztika című, s a Somogyi Bacsó parton felállított alko­tását június 7-én délelőtt 11 órakor avatják fel. Új pavilon. A Képzőművé­szeti Alap és a PIÉRT Nagy­kereskedelmi Vállalat közösen a Felszabadulás Filmszínház előtt egy új pavilont állít fel, ahol a kirándulók posztereket, színes képeslapokat, képzőmű­vészeti kiadványokat vásárol­hatnak majd. Lángossütő. A Duna-parton a Rév-állomással szemben, új lángossütő nyílik. Az oldalt írta: Karácsonyi István A Pilisszenfkérészii kincsek Rákóczi ezüst forintja lesre tárta előtte a világ ka­puját. Régi, s új érmeket gyűjt. Géza fejedelemtől kezdve a Magyarországon forgalomba került valamennyi pénz itt van előttem. Rákóczi ezüst forint­ja, Ferdinánd-tallérok. Mel­lettük katonai és rendi ki­tüntetések. Mindegyik darab gondosan dobozba ágyazva vagy üveg alatt. — Az első gyűjteményem — mondja elkomoruló arccal — a háború alatt megsemmi­sült. Amit itt lát — s körbe mutat a zsúfolt szobában — azóta szereztem. Vettem. Cse­réltem ... Szabó Sándor polcai roska­doznak a régi könyvektől. Be­lelapozok az egyikbe. A bőr­kötéses könyvet, 1840-ben, Bécs városában Hirschfeldi Stöcker- holczer József könyvnyomtató intézetében nyomták. A vas­kos kötet, az akkor érvényben levő rendeket és kitüntetése­ket ismerteti, rengeteg infor­máció egy régi világról. Karórámra pillantok: visz­sza kell térni a mába. Ugrok kétszáz évet, s búcsúzom. Sza­bó Sándorné kísér ki. Férje már a munkaasztalnál ül. Egy első világháborús katonai ki­tüntetést tanulmányoz... Lombardiai és Velenczei, Dal- mátiai, Horváth, Tót, Galli- cziai és Londomeriai király, Austriai Fő Herczeg, Lotha- ringiai, Salczburgi, Steyer, Karinthiai és Karolinái, Felső és Alsó Silésiai Herczeg, Erdé­lyi Nagy Fejedelem, Morvái Markgróf, Habsburgi és Tiro- lyisi Fejedelmi Gróf’s. ’a. ’t. elrendeljük...” Nos, az oly sok címet vi­selő császár 1815-ben alapítot­ta a Vas-Korona Rendet. Az alapító levél statútumai sze­rint nem volt könnyű kiérde­melni. Én mégis a kezemben tartom, sőt, föl is próbálom. A következő érdekességnél csökken a lelkesedésem. Wei­den altábornagy 1849. február 3-án, osztrák győzelmet jelent. Szomorú olvasmány. Nemkü­lönben Deák Ferenc gyászje­lentése ... Bfiliulok... mennyi kincs ... becses történelmi érték... Hogyan? — Tizennégy éves lehettem — pergeti visszafelé az időt Szabó Sándor —, amikor az első leletre találtam: egy ró­mai pénzre. Igen, az volt a fertőző baci- lus. A fertőzést a 14 éves fiú megkapta, s ma a 68 éves, idős ember még nem gyó­gyult .ki belőle. A hobby szé­A de m'. oldalra épült ház, akár egy erőd. Terméskőből rakott az eleje. A Pilisszent- kereszt. Tölgyfa utca 2. szá­mú ház lakója Szabó Sándor nyugdíjas és felesége. Ami hé­vül van... felbecsülhetetlen kincs! Szabó Sándor tagja a Ma­gyar Numizmatikai Társulat­nak és a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének. Az utóbbinak ma hatezer tagja van, Szabó Sándor tagsági igazolványa a 331-es sorszámot viseli. Autóval jöttem, s a nehéz társzekerek, a fújtatva topor- zékoló paripák, az egy szál meztelen szablyáVal életre- halálra bajvívó testőrök vi­lágába pottyantam. Hogy mi van itt? A történelem. Érmék és kitüntetések. Oklevelek, ré­gi iratok és fegyverek. Annak idején, 1760-ban, jó Bessenyei György testőr uram, bizonyára megörült volna, ha annyi Mária Terézia-tallért látott volna bécsi szolgálata alatt, mint itt most én látok. Melyik főurunk nem törte volna magát az aranygyapjas rendért? Lám, föl is próbál­hatom. Vagy a Ferenc császár alapította Vas-Korona Rend... „... Mi Első Ferencz, Isten kegyelméből Austriai Császár, Jeruzsálemi, Magyar, Cseh,

Next

/
Oldalképek
Tartalom