Pest Megyi Hírlap, 1980. április (24. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-17 / 89. szám

Hogyan élünk? Munkahelyi légkör és közérzet Élünk — ki jobban, ki rosszabbul. Akad, akinek vá­gyai és lehetőségei éppen fe­dik egymást — mégse elége­dett. Egy másik ember az ál­mai és a valóság között le­küzdhetetlen űrt érez. Ez utób­bi természetesen szintén nem a büszkeséget választja alap­magatartásul, ha sorsáról kér­dezik. Talán elképzelhetetlen olyan pillanata az emberi létnek, amikor elmondhatjuk: most rendben van minden, nincs olyan területe életünknek, ahol hibádzhatna valami. Per­sze a képhez, a valósághoz az is hozzátartozik, hogy szíve­sebben panaszkodunk, mint büszkélkedünk. Igaz, a leg­több keservnek kézzelfogható okai vannak. Nemcsak az emberek álta­lában, hanem a tudósok is foglalkoznak (mégpedig nem keveset) a megelégedettséggel. Kategóriát is alkottak a tárgy­ban, az életminőség fogalmát. És az élet minősége esetről esetre arról beszél: milyen mértékben elégedettek az em­berek, melyek azok a ténye­zők, amelyek szerepet játsza­nak benne, hogy ne legyen okunk az aggodalomra. Nem az anyagiak A témában végzett kutatá­sok meglepetése, hogy ko­rántsem az anyagiak állnak az első helyen a „boldogságcsi­náló” tényezők közül. A mun­kahely (a hely szelleme és nem a fizetés), a család meg­előzi a pénzhiányt avagy az anyagiak bőségét. A „Hogyan élünk, hogyan éljünk” divatos vitájában lé­nyeges ténynek számít a mun­kahely kiemelt szerepe a meg­elégedettségben. Természetes ez a pozíció. Gondoljuk csak végig. Akárhogy is, de vég­eredményben a nap huszon­négy órájából a legtöbb időt a munkahelyünkön töltjük. Nyolc óra. Éppen harmada a napnak. Ezt figyelembe véve természetes, hogy a legtöbb hatás a kollégáink között ér bennünket. És nemcsak a munkahellyel kapcsolatban. Gyakran ott értesülünk egy- egy kellemes vagy kellemet­len családi eseményről, vall­juk be, onnan intézzük hiva­talos és magánügyeinket. Nemrégiben fiatal, pálya­kezdő pedagógusokkal beszél­gettem. Az életükről, arról, mit terveznek, mi a szándé­kuk pályájukon. Szó esett arról is, van-e családjuk, s ha van, hogyan élnek otthon. Ügy is mondhatnám: az éle­tük minősége volt az, ami ér­dekelt. A légkör fontossága Érvek és ellenérvek hang­zottak el, ám nem kellett hoz­zá több, mint tíz-tizenöt perc, s máris ott voltunk, a leg­főbb témánál: a munkahely­nél. A beszélgetést igencsak befolyásolta, hogy a tanítók többsége a diplomaosztás utá­ni első öt évet töltötte éppen a katedrán. A kisebbség már régebben is ott dolgozott a szép, új, világos iskolában. Vitatkoztak. Beszéltek róla, miért nem közeledik egymás­hoz a két csoport, miért van, hogy régi a régivel, új az új­jal barátkozik szívesen. A beszélgetésnél új szerep­lővel gazdagodott a kör. Az igazgatónő nyitott be a te­rembe, s mert marasztalták, maradt. Innen kezdve egy al­kalomszülte ifjúsági parla­menthez hasonlított az eszme­csere — kérdések voltak, s néha egy-egy válasz. A kér­dezők alátámasztották a tételt a munkahely légkörének fon­tosságáról, Kiderült, hogy le­het ugyan sokat beszélni a családról, a megvásárolandó televízióról, mosógépről, vagy éppen telekről, ám a munka­hely fontosabb mindezeknél. (Félreértés ne essék, esetünk­ben nem a szakma, a hiva­tás, hanem a munka színhe­lye.) És ezen sincs miért cso­dálkozni. Ami történik velünk a munkával töltött órák alatt, idegessé tesz bennünket, örö­met okoz, esetleg közömbö­sen hagy. Ám, hogy hat ránk, az bizonyos. És a ránkragadt hangulatot aztán magunkkal visszük haza. Hangulat és pénz Még mielőtt rámsütné akár­ki a bélyeget, hogy csekélynek ítélem a szorgoskodásunkért kapott anyagi és erkölcsi el­ismerés jelentőségét, gyorsan citálok egy példát a légkör és a pénz összefüggésére. A már említett pedagógusoknál tör­tént meg, hogy ketten kima­radtak a jutalomosztásból. A pedagógusnapon szokásos ju­talmazásból. A dolog önmagá­ban aligha érdekes (a juta­lom adható, de nem kötelező adni), említésre méltóvá az teszi az esetet, hogy a szó­ban forgók a tanév folyamán valamennyi jutalmazásnál bo­ríték nélkül maradtak. Köz- bevetőleg: hivatalos vélemény szerint korántsem végeztek ke­vesebbet vagy gyengébb mun­kát a többieknél. Egyikük vet­te magának a bátorságot és rá­kérdezett az igazgatónőnél, miért nem jutalmazták őt egész évben? A válasz nem volt kielégítő, hiszen a vezető (szokás kérdése) ügyesen ki­tért. Mint mondta, neki csak javasoltak, s ő a tanácsok alapján döntött. A kérdező el­érte célját (szerzett néhány kellemetlen percet igazgatónő­jének), ám az eset még so­káig foglalkoztatta. Éppen a munkahely hangulata miatt. A légkör okán, amely esetében olyan volt, hogy általa nem lehet hitele a jutalmaknak és velük kapcsolatban a minősí­téseknek. M. P. Propagandisták napja A Magyar Szocialista Mun­káspárt Váci Városi Bizottsá­ga Lenin születésének 110. év­fordulója alkalmával április 18- án megrendezi a propagandis­ták napját. Délután két órakor a Madách Imre Művelődési Központ 40-es termében meg­nyílik a Lenin életét, munkás­ságát bemutató kiállítás. Beszé­det mond Vissnyi István, az MSZMP Vác Városi Bizottsá­gának osztályvezetője. Utána a színházteremben ünnepség kezdődik, melynek szónoka Lajtai Vera, a Pártélet című folyóirat felelős szerkesztője. Az ünnepi műsorban a Vox Humana Énekkart Makiári József vezényli, majd a Sztá­ron Sándor Gimnázium irodal­mi színpada köszönti az év­fordulót. Komécsin­emSékünnepség A váci Komócsin Zoltán em­lékbizottság és a Komócsin Zoltán Középiskolás Kollégium április. 17-én délután három órakor Komócsin-emlékünne­pélyt rendez a diákotthonban. A kollégium főbejáratánál levő emléktábla megkoszorú­zása után Kovácsné Pölcz Pi­roska, az emlékbizottság elnö­ke nyitja meg az ünnepséget, melyen Weisz György, a vá­rosi tanács elnöke mond be­szédet. Ez alkalommal hirdetik ki az 1979/80. tanévi Komó­csin-pályázat eredményét, át­adják a pályadíjakat- majd kulturális műsor következik. Valóban önkiszolgáló ? Gondok a benzinkút körül | A benzinkutasok kerese- ! tárol különböző történe- 1 tek keringenek a köztudat- 1 ban. A jól értesültek tudni | vélik, hogy egy-egy kútke- 1 zelö havonta húsz-, har- I mincezer forintot is haza- | visz átlagosan. Mert a ke­li reset attól is függ, hogy a | töltőállomás mennyire for- | galmas helyen van. Hogy I valójában mennyit lehet I ezzel a munkával keresni, | azt a kívülállók közül sen- £ ki sem tudja pontosan. Másutt? Ha a kereset titokban ma­rad is, sajnos tény, hogy né­hány kútkezelő a várható bor­ravaló nagyságához igazítja az udvariasságát. Kevés helyen tudják olyan pontosan megál­lapítani az emberről első lá­tásra, hogy sovány borravalót ad-e vagy nagylelkű lesz-e — saját kárára. Vácott, a Földváry téri AFOR-kutat a környékbeli autósok egy része igyekszik messze elkerülni. Ennek a ma­gyarázata sokféle. Van aki a szolgáltatás lassúságára, az ön- kiszolgáló rendszerre panasz­kodik, van aki azért, mert má­soktól mindenfélét hallott. Az egyik váci taxis mondja: Ha én tankolni akarok, akkor Gödre, Fótra vagy Dunakeszi­re megyek. •— De hát ez közelebb van. — Csakhogy az ember csu­pa piszok lesz, mire feltölti a kocsiját. Meg Foton legalább udvariasak a kezelők is... — Ez a borravalótól is függ, vagy nem? — Mi is számítunk a borra­valóra. És ha valaki nem ad, akkor azt dobjuk ki a kocsi­ból... Panaszok Egy ismerős panaszolja első felindultságában: „Lehetetlen­ség, ami itt a benzinkútnál van. Az ötből csak az egyik kút üzemel! Előttem állt már néhány kocsi, amikor odaér­tem. A kutasok beszélgettek, az autósok töltögették a ben­zint. Én is hiába integettem, hogy nyomják tele a tankot, végül is nekem kellett ezt meg­tennem. Csupa folt lett a ru­hám, amikor a pénzért a zse­bembe nyúltam. De ez még hagyján, mert nem volt kinek fizetni. Megint várni kellett, aztán még csodálkoztak is, hogy nem adtam borravalót”. Egy másik autós: „Nekem nincs kifogásom az önkiszol­gáló rendszer ellen. Csak azt nem értem, hogy miért vár­ják el a kezelők a borravalót? Talán mert megengedték, hogy elvégezzem az ő munkájukat?” Aztán egy következő: „Néz­ze, nem új dolog az önkiszol­gáló rendszer. Jobb helyeken a 1 ízelő feltölti a tankot, ha az autós kéri. Nekem inkább az a kifogásom, hogy nincs egy mellékhelyiség, presszó a kút mellett. Itt a városban még csak hagyján, de aki hosz- szabb útra indul, s tankolás után szeretne meginni egy ká­vét, vagy kezet mosni, akkor mit tegyen?” A helyszínen Földváry tér, ÁFOR töltőál­lomás. Nem túl nagy a hét végi .forgalom, alig tét-három autó vár a sorára. Áz egyik kezelő éppen befejezte a töl­tést, s az „üvegkalitka” felé indult, amikor megszólítottuk. Horváth Józsefnek hívják. — Miért vezették be az ön- kiszolgáló rendszert? — Nem tudom — Vonja meg a vállát. — 1978 szeptembere óta így üzemelünk. — Tudja, hogy sok a pa­nasz? — Nem, nem tudom. Ki és miért panaszkodik? — Az autósok egy része, de ők sok mindenre — aztán so­rolni kezdjük. — Az egészből annyi igaz, hogy a héten valóban csak az egyik kút üzemelt — mondot­ta a kezelő. — Nem hoztak üzemanyagot. Az nem igaz, hogy mi nem töltjük fel a ko­csikat, ha erre megkérnek minket. A borravaló meg ... Senkinek sem kötelező bor­ravalót adnia. Jövedelem — De azért elvárják? — Igaz. De ne gondolja, hogy mi olyan sokat keresünk. Kétségtelen, hogy magasabb a jövedelmünk, mint a gyárban dolgozóké, de ez sem leány­álom ... Nekünk is volna pa- naszkodnivalónk. A jegyek miatt, mert csirizzel kell fel­ragasztani, időnként késik a rendelés, az autósok sem mind angyalok, a tél is nehéz itt... Demeter Péter csoportveze­tő csak a beszélgetés végét hallja. Először azt mondja: — Aki panaszkodik, tankol­jon máshol, nekünk nincs A PEST MEGYEI HÍRLAP VÁCI JÁRÁSI ÉS VÁC VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XXIV. ÉVFOLYAM, 89. SZÁM 1980. ÁPRILIS 17., CSÜTÖRTÖK Amit nyerünk a vámon... Milliókat érő gépek fólia alatt Ma gépekkel szántanak, vet­nek, ültetnek, permeteznek, kapálnak, szüretelnek, arat­nak, de hosszú lenne felsorol­ni, hogy a mai mezőgazdaság mi mindenhez használja a munkáját segítő gépeket. Azo­kat a gépeket, amelyeket több­nyire saját erőből vásároltak, a saját jó munkájuk gyümöl­cseként. A több milliós értékű gép­parkoknak viszont, évente milliókkal csökken az érté­kük a természetes elhaszná­lódás fizikai törvényei miatt. Ez az összeg még százezrek­kel növekszik az elégtelen karbantartás, a zárt, vagy akár félig zárt gépudvarok hiányának következménye­ként. Tudjuk, országos gondok ezek. Mi most, — az össz­munkája alapján az ország legjobb termelőszövetkezetei között emlegetett — a gödi Dunamenti Termelőszövetke­zetet kerestük fel, arra ke­resve választ, hogy ők hogyan próbálják ezt az óriá­si összegeket felemésztő gon­dokat orvosolni. Karbantartás — Nálunk sem sokkal jobb a helyzet, mint a többi ter­melőszövetkezetnél — kaptuk az őszinte választ Gyenes Ká­roly mezőgazdasági gépjavító üzemvezetőtől. — Gépparkunk tárolására egy körbekerített udvar áll rendelkezésünkre, ami sajnos, fedetlen. Mégsem nézzük azonban tétlenül a korrózió pusztítását. Az idény­munkásgépeket (a paradicsom­rendszer gépeit, a permetező­ket, stb.) ősszel részlegesen szétszereljük, így az értéke­sebb alkatrészek többsége te­tő alá kerül. Amit kint kell hagynunk a szabadban, azt egy alapos mosás, zsírozás után fóliával letakarjuk. Saj­szükségünk azokra, akik csip- csup ügyekkel rögtön elrohan­nak valahová bejelentést ten­ni. — Gondolja, hogy nincs rá­juk szükségük? — Nézze, ha autóval szeret­nének utazni, nekik is fel kell valahol tölteni a kocsit. Ha nem itt, akkor máshol... Egyszerre három emberünk van szolgálatban. Ha egymás után beáll nyolc-tíz autó, per­sze, hogy várni kell. Ez min­denütt így van. Az önkiszol­gáló rendszerrel gyorsabban megy a kiszolgálás. De, ha a kezelőt veszik igénybe, akkor természetes, hogy tovább tart a tankolás. Kiszolgálás Hogy szükség van-e azokra, akik sérelmeikkel felkeresik egyik vagy másik hivatalt? Ha a bejelentés közérdekű, s nem egyedi panaszról van szó, ak­kor minden bizonnyal. Két­ségtelen, hogy az ember a pénzéért megfelelő kiszolgá­lást vár. De az is igaz, hogy néhány helyen ezt csak akkor kaphatja meg, ha a törvénye­sen megállapított árat meg­toldja még néhány forinttal. | Csakhogy a bonyodalmak | éppen itt kezdődnek. A | benzinkutas az alacsony 1 borravalóra, a vásárló a ki- | izolgálásra panaszkodik. De | vajon jogosan? Mert ha = senki sem adna borravalót, z akkor... bizonyára nem is | lenne efféle panasz. Vagyis 1 a megoldást csak közösen | lehet megtalálni. A vásárló | csak akkor adjon borrava- = lót, ha a kiszolgálással elé- I gedett. S ha netán akkor I sem ad, a benzinkutas ne I jegyezze meg az arcát, hogy z legközelebb „törleszthessen" = vélt sérelméért... Csitári János nos, így is szinte mindig akad dolga a harminctagú javító­karbantartó kollektívánknak. Hiányzó tető — Hogyan szervezik a javí­tó, karbantartó munkákat? — Egy-egy apróbb, jelenték­telenebb hibát, amit a mun­ka dandárja közben nincs idő kijavítani, feljegyzünk. Az ilyen javításokat nem hagy­juk tavaszra, hanem a rész­leges szétszerelés előtt elvé­gezzük. A tavasz beálltával így lényegesen könnyebb a dolgunk. Az összeszerelés és a védőfóliák eltávolítása után gépeink többsége indulhat a földekre. A nagyobb, igénye­sebb, több munkával járó javításokat egész télen, folya­matosan végezzük. A télen, nyáron üzemelő gépeink — gondolok itt elsősorban a traktorokra — karbantartásá­ról a közvetlen üzemeltetők, tehát a traktorosok is gon­doskodnak. Erre úgy is pró­báljuk ösztönözni őket, hogy javítási, karbantartási mun­kájukért anyagi juttatásokat kapnak. — Miért nem lehet legalább tetőborítást építeni, ami már közel állna a legvégső meg­oldáshoz is? — A Blagojev, a gödi és a szokolyai termelőszövetkezet egyesülése után gépparkunk jelentősen megnövekedett, így most nagy területű gépud­varral rendelkezünk. Ennek te­tőborítására nincs anyagi fe­dezet. — A végső megoldás az lenne — kapcsolódott a be­szélgetésbe Rácz Sándor gép­üzemeltetési osztályvezető —, ha a gépek karbantartására is gépeket tudnánk vásárolni. Nekünk már van egy nagy ha­tásfokú mosónk, hozzá gőz­borotva. Ez azt jelenti, hogy így a legrejtettebb részeket is meg tudjuk tisztítani. Van már részegységtárolónk, amit most már tovább kell bővíte­ni. Ha ezeket a meglevő esz­közeinket időben tudjuk hasz­nálni — tehát ha ‘nem húzó­dik el az időjárás miatt a különböző termékek betakarí­tása —, akkor már 60—70 szá­zalékos védelmet biztosítot­tunk. Korrózióvéd el em Persze, az igazi ez a Mabik- kor pótkocsi lenne — mutat egyik szakfolyóiratban meg­jelent fotóra. — Ez tökélete­sen elvégzi az átmeneti kor­rózióvédelmet. Ha a szakla­pok között keresgélek, egyre többször nyílik ki ennél a fo­tónál a könyvalakba kötött példányok halmaza. Én vá­rom a legjobban, hogy ne csak a fényképét láthassam ilyen gyakran. Biztosítéka lenne, hogy holnap is a meglevő gé­peinkkel dolgozhassunk. K. Szabó Ervin hí aranyérmes brigád A Pest megyei Gyógy­szertári Központ a napok­ban értékelte a területé­hez tartozó gyógyszertárak munkaverseny-mozgalmát. Ennek során a váci Köz­ponti Gyógyszertár 25 tagú, Váci Mihály brigádja a minősítés során arany bri­gádérmet kapott. ★ Naponta több százan nyitják a föléri gyógyszertár Kenős üvegajtaját. Éjjel is gyakran szól a csengő, ha sürgős se­gítségre van szükség. Lenet-e újat vinni ebbe az ősregi hivatásba? Elképzelhető munkaverseny-mozgalom a ko­molyságot parancsoló tégelyek, a színes fedelű gyógyszeres­dobozok birodalmáDan? A gondosan vezetett brigádnapló és a nyolcoldalas, 62 ver­senypontot elemző értékelés a felelet rá: igen! A szocialista módon dolgoz­ni, tanulni, élni, hármas jel­szó itt is érvényesült. Vállal­ták — és teljesítették — a többi között, hogy az új gyógy­szerkészítményeket havonta egy alkalommal ismertetik munkatársaikkal. Az üzlethe­lyiség tárolókorongjait na­ponta kétszer feltöltik, gyor­sítva a közönség kiszolgálását. Az orvosokat folyamatosan tá­jékoztatták a hiánycikkekről és azok pótlási lehetőségéről. Szemléltető táblát készítettek azókról a gyógyszerekről, me­lyek szedése idején tilos al­koholt inni. Palotai Ferenc főgyógysze­rész és Pártos Csaba gyógy­szerész 25 felvilágosító elő­adást tartott. A brigád tagjai vállalták Vácott, Nagymaro­son, Felsőgödön, Szobon és másutt, a helyettesítéseket. A tanulás címszó alatti fe­jezetben olvassuk, hogy a vá­ci gyógyszerészek jelentkeztek az országos továbbképző tan­folyamokra, Bors Gyuláné fel­készült a szakgyógyszerész vizsgára, az asszisztensjelöl­teket is segítették tanulmá­nyaikban, hárman beneveztek előadói versenyre. Bech Tibor sikeres záróvizsgát tett egy japán nyelvtanfolyamon. A szocialista módon élést bizonyította, hogy a nyugdíjas és a gyesen lévő kollégákkal továbbra is kapcsolatot tar­tanak, a betegállományban lé­vő munkatársaikat is rendsze­resen látogatják. Három egye­dülálló idős személyt patro­nálnak, 30 kötet könyvet ad­tak a Szőnyi Tibor Kórház betegkönyvtárának, patronál­ják a Hámán Kató Általános Iskola ötödik osztályának egyik raját, faliújságot szer­kesztenek és részt vettek az MHSZ segítségével rendezett egészségügyi sportnapon. Sinko r erencné brigádveze­tő elmondta, hogy a XII. párt­kongresszus tiszteletére az eredeti vállalásokat kiegészí­tették, például a nagymarosi gyógyszertár építésénél és be­rendezésénél végzett társadal­mi munkával, amit a nagy­község tanácsi és társadalmi vezetői oklevéllel ismerték el, megköszönve a Váci Mihály brigád tagjainak önzetlen se­gítőkészségét. Papp Rezső ösiitcrläkcinfeiretik Csányi Máriát 67 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Csányi Mária, a váci munkás- mozgalom régi, megbecsült tagja. 1935-ben lett a Rádi úti bélésszövőgyár dolgozója és onnan ment nyugdíjba, 11 évvel ezelőtt. 1945-ben lett a párt és a szakszervezet tag­ja. Több tisztséget viselt, s 1950-ben megválasztot­ták szb-titkárnak; közel két évtizedig dolgozott ebben a minőségben. Korábban élmun­kás volt, megkapta a Felsza­badulási Emlékérmet és a Könnyűipar kiváló dolgozója kitüntetést. Nyugdíjazásakor a Szakszervezeti munkáért ezüst fokozatát. A középvárosi terü­leti pártalapszervezet halottja­ként április 17-én, csütörtökön délután két órakor kísérik utolsó útjára a Vác-alsóvárosi temetőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom