Pest Megyi Hírlap, 1980. április (24. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-09 / 82. szám

A jó hírnév kötelez A népszerű amatőr együttes Belgiumba készül a KISZ-kórus Alig több, mint másfél évti­zeddel ezelőtt, néhány énekel­ni szerető fiatal, lelkes közre­működésével alakult meg a Vác városi KISZ-kórus, amelynek egyik szervezője Bogányi Tibor karnagy, a vá­ci zeneiskola tanára volt. A hőskorban alig 25 tagot szám­láló női kamarakórus'a városi szereplések után, 1965-ben a gyulai országos diáknapokon hívta fel magára a figyelmet előadásával, amely alapján aranyoklevelet kaptak. A gyulai szereplést köve­tően, szinte egyenesen ívelt fölfelé a KISZ-kórus pályája. Folyamatosan bővült a létszá­muk, rövidesen már 60 ta­got számláltak. Közben nem­csak Vácott és az ország kü­lönböző helyein vált egyre nép­szerűbbé az amatőr együttes, de az ország határain túl is. A legtöbb szocialista ország­ban megfordultak már, s min­denütt szép sikereket értek el. Szemben a közönséggel. Fellépés a Madách Imre Mű­velődési Központ előcsarnokában. Vegyes kar — 1976-ig női karként mű­ködtünk — mondotta Bogányi Tibor. — De, hogy minél gaz­dagabb, több lehetőséget kí­náló repertoárt állíthassunk össze, négy évvel ezelőtt ve­gyes karrá szerveződtünk. Nem volt könnyű ezt megvalósíta­ni. Több mint fél évünk gya­korlással telt el, de az ered­mény megérte a fáradozást. A kórus közel 40 férfitagjával több mint száztagúra növeke­dett a KISZ-kórus, s ezzel együtt olyan művek előadásá­ra is lehetőségünk nyílott, amit korábban mellőznünk kellett... A Madách Imre Művelődési Központ, amely a városi KISZ-bizottság mellett a kó­rus egyik patronálója, a pró­bák megtartásához, heti két alkalommal rendelkezésükre bocsátja az egyik helyiséget A kórus a reneszánsztól napjainkig terjedő mindenféle zenei művet , szerepeltet a programjában.' Bizonyára en­nek a gazdag zenei anyagnak is köszönhetik azt a sikert, amely az utóbbi években egy­re ismertebbé tette őket. Több éve rendszeresen szerepelnek a rádió zenei műsoraiban is, fellépnek a különféle fesztivá­lokon, meghívásokat kap naiv országos versenyekre, s ugyan­akkor városunk ünnepségein, és az itt levő gyárak különfé­le rendezvényein is gyakorta találkozhatunk -velük. Pro Űrbe Az elmúlt időszakban igen jó közösségi szellem alakult ki a kórustagok körében. Bizo­nyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt év decemberé­ben megkapták a Pro Űrbe közösségi első fokozat díját. A közelmúltban Vácott megtar­tott minősítő versenyen is szép sikereket könyvelhettek el. Elnyerték a „fesztiválkórus diplomával" fokozatot, s ugyanakkor a KISZ Vác Vá­rosig Bizottságának KISZ Em­lékeremmel jutalmazta őket Mindig a közösségért Joggal számíthatnak reá Komoly, szinte szigorú te­kintet, határozott, de mégis megfontolt mozdulatok jel­lemzik. A 28 éves Kiss Ernő tizenharmadik éve dolgozik a Ramóna Finomkötöttáru Kis­ipari Szövetkezetnél. Amikor 1974-ben megkezdte az üzem­szerű termelést a Szövetkezet gödi kötődé je, ebbe az üzem­be került. Az elmúlt hat év­ben nemcsak a kötődében, de a pártban, a KISZ-ben és a HNF községi szervezetében végzett jó munkájával is el­ismerést vívott ki magának. — Annak idején a gépi hurkoló szakmát tanultam ki. s meg is maradtam a fog­lalkozásom mellett. Amikor ide Gödre kerültem, megvá­lasztottak művezetőnek, s ma is ebben a munkakörben dol­gozom ... Hat év Gödön Hat évvel ezelőtt azok kö­zé a fiatalok közé tartozott, akik a kötődében megalakí­tották a KISZ-szervezetet. Bár az üzemben nem túl ma­gas a fiatalok aránya, az alapszervezet tagsága ma sem több 16-nál, mégis az egyik legaktívabb közösségnek szá­mítanak a területen. Az üze­men kívül is a legtöbb tár­sadalmi munkaakcióból kive­szik a részüket. Gödön épí­tettek már játszóteret, Göd- Űjtelepen az egészségügyi gyermekotthon fejlesztésében is részt vettek. Ezek talán a legfontosabbak azok közül, áhol vállalásaiknak legszíve­sebben tettek eleget. Kiss Ernő az üzemben és a mozgalomban végzett munká­ja alapján öt évvel ezelőtt tagja lett a pártnak is. Az­tán a legutóbbi választások során őt is beválasztották a nagyközségi pártbizottság tagjainak sorába. . — Erre a megtiszteltetésre igazán nem számítottam. A községi KTSZ-hizottságnak már hosszabb >deie a tagja vagyok, s az eddigiekben a párt.feladat.om a KlSZ-munka volt... Tavaly a Hazafias Népfront községi szervezete is fontos feladattal bízott meg. Elnökségi taggá válasz­tottak, amely ugyancsak sok elfoglaltságot jelent. Naponta ingázva S ha mindehhez még, sze­rényen azt is hozzátesszük, hogy a kötődé November 7. szocialista brigádjának is a vezetője, akkor érthető, hogy kevés ideje jut a magánélet­re. — Budapestről járok ki na­ponta dolgozni. De az, hogy nem vagyok gödi lakos, so­hasem befolyásolt abban, hogy ne vállaljak társadalmi munkát, megbízatásokat. Bár az utazás kétségtelenül meg­nehezíti a feladatomat, külö­nösen most, hogy a tanácsta­gi választásokat készítjük elő... Persze a jó munka elisme­rése sem maradt el soha. Először 1976-ban kapta meg a kiváló dolgozó kitüntetést, legutóbb pedig a forradalmi ifjúsági napok alkalmából a Szövetkezeti ipar kiváló dol­gozója címet is elnyerte. — Jó érzés tudni azt, hogy az emberre számítanak, s az általa végzett munkát mások méltányolják is. Ez lendüle­tet ad a továbbiakhoz. Tervek, célok Kiss Ernő a társadalmi megbecsülések ellenére sem elégedett ember önmagával. Több terv is foglalkoztatja. Ezek közül a legfontosabb a továbbtanulás. Jelenleg a mű­vezetőképzőt végzi, amely sz' kmai szempontból fontos a számára. Most tíz ember munkáját irányítja. De ah­hoz, hogy a Ramónában a közelmúltban végrehajtott fejlesztések után is eredmé­nyes lehessen a munkája, a jelenleginél is nagyobb szak­mai képzettségre, hozzáértés­re lesz szüksége. t A sok-sok elfoglaltság között tudja, hogy erre kell a legtöbb ener­giát fordítania. Csitári János az eddig alapján. végzett munkájuk Irány Neerpelt — Évente mintegy negyven meghívásnak teszünk eleget. S hogy eddig nem kellett le­mondanunk egyetlen fellépést sem amiatt, hogy valaki nem tudott részt venni az előadá­son, elsősorban az üzemek és intézmények vezetőinek kö­szönhető. Mindenkor számít­hattunk arra, hogy a kórus­tagokat elengedik a munka­helyükről, illetve az iskolá­ból. Ismét fontos állomáshoz értek. Május 1—4. között Bel­giumban szerepelnek a Bel­giumi Ifjúsági Kórusverse­nyen, amelyen egyetlen ma­gyar együttesként képviselik hazánkat. — A Kulturális Miniszté­rium és a KÖTA közös szerve­zésében vehetünk részt ezen a versenyen, amelyet Neerpelt városban rendeznek, s ahol mi két kategóriában is indu­lunk. Lesz kötelező és szaba­don választott előadásunk is. A kötelező előadásban elsősor­ban népdalokat énekelünk. A szabadon választott előadás­ban Bartók-, Kodály-, Bár­dos-, Monteverdi-művek sze­repelnek majd... A Belgiumba utazó mintegy 80 kórustag április 29-én uta­zik el, hogy az ország hatá­rain túl is öregbítsék a váci KISZ-kórus már megalapozott jó hírnevét. Cs. J. Bizalmiválasztás az Izzóban Az Egyesült Izzó váci gyá­rában megkezdődött a szak- szervezeti bizalmiak választá­sa. A gyárban április 25-ig folyamatosan 51 szakszerve­zeti bizalmit választanak meg. A gyár szakszervezeti bizott­ságát, valamint a munkabi­zottságot május 12-én választ­ja újjá a tagság. A PEST MEGYEI HÍRLAP VÁCI JÁRÁSI ÉS VÁC VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XXIV. ÉVFOLYAM, SZ. SZÁM 1980. ÁPRILIS 9., SZERDA Alkatrész nagy mennyiségben Verseny és együttműködés A kis gyár és a nagy vál­lalat karnyújtásnyira dolgo­zott egymástól. A kicsi gyár­tott nagy gépeket, és a nagy hozzájuk apró alkatrészeket. Rendjén ment minden, míg­nem apadni kezdett az alkat­részek folyama. Először csu­pán egy-két napot késett a szállítmány, később heteket, majd egyáltalán nem érkezett semmi. Újabb üzem A kis gyár vezetői levelet írtak, telefonáltak, kértek, fe­nyegetőztek, majd könyörög­tek. A nagy vállalat egyikre sem hajlott. Máshol is el tud­ja adni, jobb pénzért, drá­gábban, s főleg nagyobb mennyiségben az alkatrészt. Nem maradt más: a kis gyár a bírósághoz fordult. Érvényes szerződést mutatott, s meg is nyerte a per első szakaszát. Ám ezután már a nagyvál­lalat telefonált: ha tovább tart a pereskedés, ő nemcsak ezt az alkatrészt nem szállítja többé, de nem adja a többi, tucatnyi csekélységet sem. S akkor pereskedhetnek akár tíz évig is, a kis gyárnak ad­digra csak a híre marad fenn... Szólhatna persze fordítva is a történet, volt már rá példa. A nagy gyár gépeit öt föld­részre adta el. Ismerték már­káját valamennyi kontinensen. Milliós berendezéseket készí­tett. csaknem száz kisebb gyár szállított hozzá alkatrészeket. Egy öntvény nem érke- zett_ meg. Sem időben, sem később. ígértek, szabadkoztak, csak éppen nem szállítottak. Perelhetett volna a nagyvál­lalat, ám öntvény még ebből sem lenne. Nem tehetett mást, újabb üzemet épített a gyár­falakon belülre: önellátó lett. Ám száz újabb kisüzem már nem fér a falak mögé... Kétes hírnév Nincs olyan iparág hazánk­ban, amelyben ne fordult vol­na elő az esetek bármelyike. A súlyos ipari kórt a közgaz­dászok így summázzák: laza kooperációs fegyelem. A vál­lalatok jog szerint szerződnek, de jogtalanul, ütemtelenül szállítanak. Lehetne termé­szetesen pereskedni, van az ügynek jogi megoldása is, ám hogy lehet, versenyképesen ter­melni, tartós piaci kapcsola­tokat kialakítani, egyáltalán „kint lenni a piacon” ilyen feltételek mellett? A vállalatoknak — látszó­lag — nem érdekük a fegyel­mezett kapcsolatok tartása. Pontosabban csak akkor érde­kük, amikor kötik a szerződé­seket, és biztos alapja van munkájuknak, ám nem jó ne­kik a kötöttség, ha közben új, jövedelmezőbb piacra ta­lálnak. A jogi következmé­nyektől nem tartanak, s a rossz, kétes hírnévvel ki törő­dik, ha annak forintokban mérhető ellenértéke van. Ilyen egyszerű volt a fe­gyelmezetlenség képlete idáig. A vállalatok, ha megszorultak és segítségre volt szükségük, felfelé tekingettek, a minisz­tériumokra néztek. Az év ele­jén életbe lépett új szabályo­zó rendszerrel talán változott a helyzet. Normatív — egysé­ges ez a rendszer. Fejlődni csak az tud ezután, aki gazda­ságosan, nagy sorozatban, s főleg exportra termel. Mi lesz hát a kisebbekkel? Nagy sorozat, hatékony ter­melés, elképzelhetetlen akkor, ha a nagyvállalatok mindent maguk gyártanak. A kisebbek­nek a legnagyobbakhoz, az exportra termelőkhöz kell kapcsolódniuk, így láncként fonódhatnak egymásba egy- egy iparág kisebb és nagyobb vállalatai. A vállalatok kor­rekt, a kölcsönös érdekeket figyelembe vevő partneri kap­csolata most már nem csupán kívánság, óhaj, hanem húsba­vágó érdek is. Érdekviszony Az új szabályozó rendszer életbe lépésével megváltoztak a vállalatok érdekviszonyai. Az új szabályozás nem szol­gál új célokat, ám következe­tesebben segíti az áru- és pénzviszonyok érvényesülését. Aki ezt előbb ismeri fel, előny­ben van a fokozódó piaci ver­senyben. H. L. Könyv a névadó életéről Alsóváros mindjobban fej­lődő tanintézete, a Gábor József általános iskola híven őrzi a névadó emlékét. Gábor József emlékszobát rendeztek be az épületben. Vásárhelyi József igazgató hazai és szov­jetunióbeli anyaggyűjtésének, s a család támogatásának a segítségével megírta Vác ne­ves szülöttjének érdekes, ta­nulságos életrajzát. Ez könyv alakban megjelenik, s hasznos kötete lesz Vác helytörténeti sorozatának. MOZIMŰSOR Kultúr Filmszínház (Lenin út 58): április 9-én délután és este: A nagy balhé (színes amerikai bűnügyi film, fő­szerepben: Paul Newman és Robert Redford). — Április 10-től 13-ig: Mágnás Miska (a sikeres magyar vígjáték 26-ik váci felújítása) délutáni elő­adásban; este 6 és 8 órakor: Vasárnapi szülők (új magyar film, 16 éven felülieknek, ren­Utoljára a zöld gyepen „Ó futball, futball! Negyven a lelátón is. E sportág iránti éve / kísérsz bármerre is me- szeretetét szeretné fiaiba át- gyek, / te sem hagysz öregedni plántálni. engem. / Lelkemben fülel a gye- — A hátvédnégyes szinte re/c” (Zelk Zoltán). . mindig nevével kezdődött. Tegnap még elképzelhetetlen Igaz, Szunyogh József valami­volt nélkülük a Híradás kéz- kor csatár erényekért csillogha- dőcsapatának összeállítása. Ma tott Verőcén. Vácra költözése- búcsúra készülnek: a zöld kor igazolt át a Híradáshoz, gyeptől, a váci közönségtől. Átlagfeletti munkabírása, ke- Holnap a lelátón buzdítanak, mény, de sportszerű játéka s ha kérik őket felelősséggel biztosította helyét a csapatban, szólnak az eredményesebb jö- A csatársorból ugyan hát- vő érdekében. rdbb került, de neve sokszor Pálinkás János, Szunyogh Jó- az elsők, a jók között szere- zsef, Varga Gyula, Bánfalvi pelt. A sikert neki is a váci né- Sándor dr. áDrilis 9-én a baj- zőcsúcsot jelentő Tarján elleni nokaspiráns 3p. Honvéd ellen győzelem jelenti. Az ő pálya- öltik magukra utoljára a Váci futása társaival ellentétben még Híradás piros-kék mezét. Ered- tart. Gödön a helyi csapatban ményekben, sikerekben gaz- rúgja még — mintegy leveze- dag pályafutás végállomásához tésként — 1—2 évig a labdát, érkeztek. Az áfész alkalmazottjaként sze­Pálinkás János öt évig a csa- retne olyan munkát végezni, patkapitányi tisztséget is be- mellyel ott is kiérdemelheti az töltötte. A labda iránti szere- emberek elismerését, tete, a vásártér közelsége, s Varga Gyulát a családi tra- tehetsége fiatalon a labdarú- díció vezette a labdarúgáshoz, gópálya felé irányította. Vác, 13 évesen került a Bp. Hon- Fáy utca — megannyi élmény- védhoz, ahonnan a katonai nyel —, Szeged — egyetemi szolgálat után Szegedre veze- évek — s újra Vác voltak pá- tett az útja. Sportpályafutásá- lyafutásának állomáshelyei, nak csúcsát jelentették a Tisza- Legszívesebben mégis a Salgó- parti városban eltöltött évek. tarján elleni 1-0-ás győzelem- Felejthetetlen élmény számá­ré emlékezik. Azok közé a fut- ra a Népstadionban elért 2-1-es ballisták közé tartozott, akik győzelem az FTC ellen. Több­ismerték e játék csíniát-bin- szőrös tagja lett az utánpótlás iát, s akik végighajtották a ki- válogatottnak a katonaváloga- lencven percet. Ezért tisztelték tóttal pedig a messzi Koreá­ban is túrázott. A levegőben és földön egyaránt biztos, szinte átjátszhatatlan hátvédet Vá­con is megszerették. Lassan egy éve, hogy befejezte, de ha a csapat kifut a pályára, bizony elszorul a szíve. Bánfalvi Sándor dr. igazga­tási és jogi osztályvezető, a- Váci Magasépítő Közös Válla­latnál. Nógrádveröcéről indult először még kajakkal, később ezt háttérbe szorította a foci. A tehetséges játékost több egye­sület is kérte, végülis az ak­kor NB I B-ben játszó Kom­lót választotta. S bár a csapat kiharcolta az NB I-ben való sze­replés jogát, neki a katonai szolgálat miatt erre várnia kel­lett. Leszerelés után Szegeden járt egyetemre, s a város első osztályú csapatának lett a tag­ja. Kivételes játékintelligenciá­ja biztosította helyét a legjob- [ bak között. A család Vácra i költözése lehetőséget kínált a 1 labdarúgás folytatására. Já-' téktudása semmit sem kopott, . s a szurkolók sokszor nyíltszíni j tapssal jutalmazták játékát. Szeretné, ha gyermekei is spor­tot szerető emberekké válná­nak. E négy nagyszerű sportem­ber pályafutása Vácott néhány évig összefonódott. A város labdarúgást tartalmazó emlék­könyv legszebb sorait, lapjait ők is írták. Szerda délután az ő köszöntésükre hangzik fel*'a „Szép volt fiúk”. Simák Attila dezte: Rózsa János, II. hely­áron). Madách Filmszínház (Lenin út 63): április 11-én fél 6 óra­kor: Tavaly nyáron (a film­klub II/5. előadása, a sikeres olasz film felújítása; fél 8 óra­kor: Pénzt, vagy életet! (szí­nes, szinkronizált amerikai ka­landfilm, rendezte Richard Lester). — Április 12-én: Akasztani való bolond nő (francia bűnügyi film). — Va­sárnapi matiné: Varázsló (szí­nes magyar mesefilm). Hét váci nyertes A légutóbbi Nemzetközi Olimpiai Sportlottó jutalom- sorsolásakor a következő hét, Vácott forgalomba hozott szel­vényre húztak ki nyereményt: Hétezer forintos vásárlási utalványt nyert: 9 839 563. ötezer forintos vásárlási utalványt nyert: 9 845 480. Kétezer forintos vásárlási utalványt nyert: 9 851 397 — 9 957 903 és 9 969 737. Ezerforintos vásárlási utal­ványt nyert: 9 715 306 és 9 774 476. Közlemény Tájékoztatjuk a város la­kosságát, hogy gázvezeték-épí­tés és útfelújítási munkák vé­gett a Telep utcát teljes szé­lességében lezárjuk. Az építé­si munkálatok várhatóan áp­rilis 8-tól július 15-ig tarta­nak. Terelőútként a Bacsó Bé­la út, Fürst Sándor utat je­löljük meg. A kivitelezés ideje alatt a lezárt úton az intézményes szemétszállítást, a mentők és a tűzoltóság, valamint ha­laszthatatlan esetben a célfu­varok bejárását a kivitelező biztosítja. A lezárás időtartamára kér­jük a lakosság türelmét és megértését. Vác Városi Tanács V. B. műszaki osztálya

Next

/
Oldalképek
Tartalom