Pest Megyi Hírlap, 1980. február (24. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-22 / 44. szám

%Mian 1980. FEBRUAR 22., PÉNTEK HÍREK + HÍREK -f HÍREKHÍREK HÍREI K 4-, HÍREK + HÍREK 4 HÍREK 4 HÍREK 4 I MII. 1980. február 22. Hifi • Péntek, Gerzson napja. A Nap kél 6.39 — nyug­szik 17.17 órakor. A Höld kél 10.13 — nyug­szik ------órakor. Ál talában derült, hajnalban és reggel többfelé, napközben elszórtan ködös idő, csapadék nélkül. Mérsékelt légmozgás. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általá­ban 4—8 fok között, a ködös helyeken 0 fok körül. Távolabbi kilátások szom­battól keddig: az elkövetkező napokban lényeges változás nem várható Időjárásunk ala­kulásában. Általában kevés lesz a felhő, de a reggeli órákban sokfelé várható köd. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet: mínusz 3, mínusz 8 fok között. Legmagasabb nap­pali hőmérséklet általában plusz 3, plusz 8 fok között. A tartósan ködös helyeken azon­ban csak 0 fok körül alakul. — Lakások átadása. 74 szövetkezeti és 180 OTP-la- kást adnak át az idén Érden, s a városban ezzel befejező­dik az V. ötéves terv lakás­programja. Miskakancsók exportra A dunántúli és erdélyi mo­tívumvilág mellett elsősorban a mezőtúri fazekashagyomá­nyokat ápolja a Mezőtúri Fa­zekasok Népművészeti és Há­ziipari Szövetkezete. A fehér alapszínen zöld, sárga és szín­telen mázas festett és vésett termékek huszonöt-harminc százaléka exportra készül. Felmentés, választás A. Dunakeszi városi tanács 1980. február 21-én ülést tar­tott, amelyen Török Sándor ta­nácselnököt saját kérésére, megromlott egészségi állapo­tára való tekintettel, felmen­tette tisztsége alól. A tanács végrehajtó bizottsága munká­ja elismeréséül a Dunakeszi városért emlékéremmel jutal­mazta. Ezt követően Metykó Gyulánét választották meg ta­nácselnöknek. — Üzletkorszerűsítés. Bu­daörsön tatarozzák a Nyugat. Pest megyei Élelmiszer Kis­kereskedelmi Vállalat Buda­pesti út 62. sz. alatti boltját. A március közepére elkészülő üzlet nagyobb alapterületű, és korszerűbb berendezésű lesz. — OTP-tervek. Az Orszá­gos Takarékpénztár szeretné elérni, hogy az idén a lakos­sági betétek összege 12 mil­liárd forinttal emelkedjék. Pest megyében tavaly 598 millióval nőtt a betétállo­mány. Az idei terv: 700 mil­lió forint, s 2300 új ifjúsági takarékbetét. — Idegenforgalom. A fel­mérések szerint a váci já­rás területén évente mint­egy 3 millió turista fordul meg. Sajnos, az ilyen nagy idegenforgalom feltételei ki­elégítően nincsenek bizto­AUGUST FERDINAND BEBEL SZÁZNEGYVEN éve 1840. február 22-én született és 73 éves korában, 1913-ban halt meg Augusit Ferdinand Bebel, német szociáldemokrácia és a II. Internacionálé egyik leg­kiválóbb vezetője, ismert po­litikus és publicista. Mint fiatal esztergályos kap­csolódott be a szászországi munkásmozgalomba és Wil­helm Liebknecht hatására szo­cialista, majd marxista lett, 1867-től a Német Munkásegyle­tek Szövetsége elnökeként te­vékenykedett, s 1869-től Líeb- knechttel együtt a forradal­már szárny, az úgynevezett ei- senachiak vezetője. A francia —porosz háború idején a par­lamentben is szembefordult a soviniszta hullámmal; bátor, osztályharcos politikai tevé­kenysége miatt többször be­börtönözték. 1867-től kisebb megszakításokkal képviselő volt a birodalmi gyűlésben, s a Német Szociáldemokrata Párt parlamenti csoportjának ve­zetője. Harcolt a revizionizmus el­len, de a századforduló után nem ismerte fel az opportu* nistákkal való szervezeti sza­kítás szükségességét, s mind­inkább centrista álláspontot foglalt el. Marxista szellem­ben megírt müvei — közülük is különösen A nő és a szo­cializmus —, a dolgozók leg­szélesebb .köreiben terjedtek el, s váltak népszerűvé. Több ügyfél Lakás- és házbiztosítás Pest megyében — ahogy azt az Állami Biztosító megyei igazgatóságán megtudtuk — 322 ezer 400 lakást és nyaralót tartanak nyilván. Ezek több mint 60 százalékát a tulajdo­nosaik bebiztosították. A me­gyei igazgatóság fiókjai csu­pán januárban lakossági va­gyonkárként, vagyis lakás- és nyaralókár ellenértékeként 1 millió 438 ezer forintot fizet­tek ki. Ehhez még hozzáadhat­juk a több mint 242 ezres üvegkárt. Pest megyében évről évre nő a biztosított lakások és nyaralók száma. De még ennél is nagyobb ütemben a kifize­tett összeg. Az 1976. január 1- vel bevezetett új módozat sze­rint ugyanis a kárt nem az eredeti, hanem a napi áron keli megtéríteniük. Az új for­ma ráadásul előnyösebb a tu­lajdonosoknak, vagyis az AB útfeleinek. Az összeg ugyanis csak minimálisan emelkedett, míg a kárféleségek — tehát amiért fizetnek, ilyen például Bútorbehozatal Bővül a választék Nem több, de a hazad vá­laszték bővítését, színesítését az eddiginél jobban szolgáló sítva. A gondokon számotte- bútorok behozatalát tervezi vően segíteni fog a rövidé- erre az esztendőre az Artex sen megépülő sződligeti küikereslkedelmi vállalat En­kemping. nek a vásárlók kívánságaival — Sikeres versmondó. Bai egybeeső törekvésnek a meg­Ferencné, a Pamutfonói paid valósítását nagyban segíti. Vállalat váci üzemének dől- hogy az elmúlt év óta már gazója jutott tovább a sze- nemcsak a bútorok kivitelé- gedi középdöntőn a vers- és nek, hanem behozatalának prózamondó versenyen. Az ügyintézése is a vállalat ha- országos döntőben, amit táskörébe tartozik. Helyzetük- márciusban rendeznek meg bői adódóan a hazai választé- Salgótarjáriban, ő lép dobo- kot jobban ismerik, mint góra Pest megye képviseleté- elődjük, a Konsumex, így ar- ben. ról is tájékozottabbak, hogy — Vertibenda, verko néven mivel célszerű bővíteni a ki­két új lucemaíajtát nemesi- nálatót. Kedvezően hatott te­tett ki közösen az NDK-beli ____________ vékenységükre. hogy a búto­rokkal kapcsolatos külkeres­kedelmi munka egy kézben összpontosul. Mivel vevőként is jelentkeznek a világpiacon, több információhoz jutnak más exportőrök ármozgásai­ról. jobban figyelemmel kí­sérhetik a divatirányzatok alakulását. Mindezt jól hasz­nosíthatják a magyar bútorok eladásakor és az igények vál­tozását is rugalmasabban kö­vethetik. Az üzletkötésekben és a szállításokban nem oko­zott zökkenőket a csere. Az Artex az eímúlt évben közel hatszázmillió forintért vásá­rolt bútorféléket, zömmel a a szocialista országokból. Uj termékek Kukoricaliszt és dara berburgi és a gödöllői Agrár- tudományi Egyetem kompolti kutatóintézete. Az új fajták ellenállók a különböző gom­bás megbetegedések ellen. • Minibusz. Megkezdték a magyar—csehszlovák koope- Kukoricaliszt és kukoricada- rációban készülő 23 szemé- ra készítését, csomagolását lyes kisbusz gyártását az kezdte meg a Fejér megyei Ikarusban. Idén kétszáz da- Gabonafelvásárló és Feldolgo- rab gördül le a szerelősorok- zó Vállalat. Az új termékek a fúl. közeli napokban kerülnek az — Üj tanterv. Űj módszer szerint tanítanak idén ősztől a katonai főiskolákon. Az eddigi, már az első évfo­lyamtól szakosított oktatás helyett, három évig ezentúl egységes tematika szerint ta­nítanak. A befejező két év­ben szakosodnak majd fegy­vernemenként a tisztjelöltek. — Továbbképzés. Március elejétől négyhetes, előadá­sokból és gyakorlati foglal­kozásokból álló továbbkép­zés kezdődik a Pest megyei agrárszakemberek részére Nagykátán, Cegléden és Rác­kevén. A tanfolyam célja, hogy ismereteket nyújtson a termésbecsléssel foglalkozó üzemi szakemberek részé­re. • Üj repcefajtákat kísér­leteztek ki az Iregszemcsei Takarmány termesztési Kuta­tóintézetben. Előnyük: a be­lőlük sajtolt étolaj kiváló dietikus értékű, a visszama­radó dara feiiérjedús takar­mány. . — Foltos harcsa, A százha­lombattai Temperí.ltvizű Hal­szaporító Gazdaságban új halfajtával :tolytatnak kísér­leteket. Idén kezdik fialtatni a Chanel Catdet, a foltos har­csát, amelyből jelenleg 200 szülőjelöltjük van. • Környezetvédelem a tex­tiliparban címmel tartanak konferenciát február 28—29- én Budapesten a Fonó Műve­lődési Házban. LÉGIFLOTTA AZ ÉHEZÉS ELLENI KÜZDELEMBEN Földünk lakóinak élelmiszerigénye olyan mértékben növekszik, hogy az elkövetkező két évtizedben 35 százalékos többlettermelést kell meg­valósítani. Mindez csak a mezőgazdaság fokozott fejlesztése mellett lehetséges. Ebben a fejlesztésben a mezőgazdasá-i repülőgépek lénye­ges szerepet játszanak. Erdőtüzek keletkezésé! terjedését figyelik. Afrikában az utóbbi két évtizedben a sáskajárás leküzdésében is lé­nyeges szerepet Játszottak a mezőgazdasági repülőgépek. A sáskák költési helyeit permetezik végig DDT-vel, malationnal és dieldrinnel, Illetve a sáskarajok fölé repülnek, és Így, a magasból végigpermetezik pusztító útjuk során a rovarokat. Afrikában a cecelégv Igen veszélyes betegségek hordozója. A vizes közegben élő lárvák pusztítását repü­lőgépről vagy helikopterről vegyszerek szórásával végezték Nigéria középső részén. Közben természetesen a biológusok azt is tanulmá­nyozták. hogy milyen állatfajok pusztítását idézte elő a vegyszeres védekezés alkalmazása. üzletekbe egy kilogrammos csomagolásban. Az egészség- ügyi szakemberek, a szakácsok és a cukrászok szerint a ku­koricából készült ételek, süte­mények egészségesek, köny- nyűek, ízletesek és rendkívül változatosan elkészíthetők. Fo­gyasztásuk különösen azoknak ajánlatos, akik valamilyen ok­ból érzékenyek a búzalisztre. A kukoricalisztet és a darát különleges, keményszemű, si­ma héjú tengerifajtákból ké­szítik. A tervek szerint az idén nyolcszáz vagonnyi kukoricá­ból őrölnek lisztet és darát a vállalatnál: ebből 120 vagon­nyit szállítanak a kereskede­lemnek, a többit pedig az ipar dolgozza fel. A es a KOSSUTH RADIO 4.25: Jó reggelt! Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.20: A mai nap kulturális prog­ramjából. 8.27: A halhatatlanság járművei. 8.37: Donizettii: Betly. Vígopera. 9.33: Óvodások műsora. 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Hírek. Időjárásjelentés. 10.05: Képek és jelképek. 10.35: Vers a fűszálról. 10.40: Smetana-polkák. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Gondolat. 11.45: Operettekből. 12.00: Déli krónika. Lottó. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Hétvégi panoráma. 13.57: Amatőr zenei műsorából. / 14.08: Nóták. 14.44: Magyarán szólva... 15.00: Hírek. Időjárásjelentés. Szót kérek! 15.10: Fúvósesztrád. 15.28: A Gyermekrádió műsora. 16-.00: Útközben. 16.05: Ahány tanár, annyifélekép­pen . .. 17.00: Hírek. Útközben. 17.09: Operafelvételekből. 18.15: Hol volt, hol nem volt.. • 18.30: Esti magazin. 19.15: Üj matekot tanul a rek. .19.35: Beethoven-hangverseny. 22.00: Hírek. Időjárás jelentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Bartók egynemű karaiból. 22.40: Mítoszok és legendák a Bibliában. 23.00: Századunk kamarazenéjéből. 24.00: Híreft. Időjárásjelentés. 0.10: Részletek Lehár operettjéből. 0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.25! Jő reggelt! Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.05: A Kossuth Lajos Kajton.vl S. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Mahler: Dal a Földről — szimfónia. 10.39: Bergman: Lapponia. 11.00: Hírek. Időjárásjelentés. 11.05: Operaegyüttesek. 11.48: Romantikus muzsika. 13.00: Hírek. Időjárásjelentés. 13.07: Yehudi Menuhin vezényel. 14.30: Operaáriák. 14.59: Hangverseny Bach művei­ből. 15.59: Jelenlét. Főiskola citerazenekara mű- l®*09: Luzerni zenei hetek (Ism.). sorából. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.30: Hírek. 8.33: Slágermúzeum. 9.34: Betegségek — állatokról — emberre. 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Zenedélelőtt. 11.45: Tánczenei koktél. _ , 12.30: Hírek, együttesek 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Nótamuzsika. 13.15: Zenés műsor napköziseknek. 13.30: A zene titka. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől Ötig ... Zenés mű­sor. 17.00? Mindenki iskolája. 17.30: Ötödik sebesség. 18.33: Petrovics Emil: Cassazione. 18.42: Volt egyszer egy dal... 19.27: Falusi esték. 20.00: Félóra népzene. 20.30: Hírek. 20.33: Karinthy Ferenc drámái a rádióban. 21.52: A hanglemezbolt könnyűze­nei újdonságai. 2245: Johann és Josef Strauss műveiből. 23.00: Hírek, időjárásjelentés. 23.15: A dzsessz a 70-es években. *4.00: Hírek. Időjárásjelentés. t.10: Műsorzárás* gye­17.03: Az ügyeletes, 17.33: Tip-top parádé. 18.03: Verdi: Rigoletto. 19.05: Iskolarádió. 20.40: A dzsessz történetéből. 21.20: Közkívánatra! 22.30: Hírek. Időjárásjelentés. 22.33: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 8.05: Tévétorna. 8.10: Iskolatévé. 14.35: Iskolatévé. 16.20: Hírek. 16.25: Pedagógusok fóruma (lsm.). 17.00: Van képünk hozzá! 17.40: Pannon -krónika. 18.15: öt perc meteorológia. 13.20: A mi falunk. 19.15: Tévétorna. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. Tudományos híradó. 20.20: Televíziós mesék felnőttek­nek. 21.20: Terefere. Szóra^^ftató mű­sor felnőtteknek. Kb. 22.36: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.00: Könnyűzenei panoráma, 20.40: Fehir Izzásban. 21.20: Ot perc meteorológia <lsm.l. 21.25: Tv-híradó 2. 21.45: Az éjszaka angyalai, 5. rész. a betörés, a lopás, a viharkár köre bővült. Természetesen jó néhányan az új módozatra Íratják át a régi biztosításukat. Gyakran okoz kárt a tűz. Előfordul, hogy teljesen leég, használhatatlanná válik egy épület. Ilyenkor, ha a hétvégi ház átlagos avpltsága a 60 szá­zalékot nem haladta meg, a kártérítés összege fedezi a nyaraló újrafelépítését. Az el­égett bútorokra pedig kárese­ményként 50 ezer forintos fel­ső határig annyit fizet a bizto­sító, amennyiből a korábbihoz hasonló minőségű új berende­zést vásárolhat a károsult. Elemi károknál, például fel­hőszakadás esetén, akkor fize­tik ki az épületben és a beren­dezésekben keletkezett káro­kat, ha a hirtelen lezúduló csapadék elönti a nyaraló he­lyiségeit. A vagyonvédelem a főépület mellett kiterjed a telken levő melléképületekre, építmények­re, kerítésre, az épülőfélben levő ház helyszínén tárolt — saját — építési anyagaira, de még a kerti felszerelésre is. Nem vállalják azonban a nyaralókban tartott készpénz, értékpapírok, betétkönyvek, a motoros hajtású járművek, a vitorláshajók, az okiratok és a dokumentációk biztosítását. Ugyanez vonatkozik a vikend- házakban tartott gyűjtemé­nyekre, arany- és ékszertár­gyakra. Baszok, lesben Ügyes játékot eszelt ki né­hány gépkocsivezető a BKV 64-es autóbuszvonalán. Mi­előtt az újfajta hunyós-fogós szaoályalt kozaincssé tennénk, szükségesnek tartjuk, hogy olvasóink megismerkedjenek a színhellyel. A Moszkva tér fe­löl érkező 56 E jelzésű járat utolsó előtti megállója a Hű­vösvölgy. ami egyben több csati akozóvonal Indító állomá­sa is. Itt szállnak át a (4-es- re a Solymár, a 63-asra a Nagykovácsi felé igyekvők. A csúcsforgalom utáni idő há­tulütője: aki lekési a startot, negyedórát is ácsoroghat akár metsző szélben, váróterem hiá­nyában. A gépkocsivezetők azonban ekképpen gondolkodnak: ‘ — Ha felveszem az expressz já­ratról tóduló tömeget, gyak­rabban nyitogathatom az aj­tót, később érek célhoz. Mindenre van megoldás. Utasroham esetén például: autóbuszok lesben. — Itt a piros, hol a piros? — Így a 64-es volánja mel­lett Ülő emberünk, midőn megpillantja a gyorsjáratú 56 E-t a látómezőben. Indít is fürgén, azonnal. Általában si­kerül elegánsan elhúznia, mi­előtt az 56 E-ben észhez kap­nának. Feltehetően ez a mód­szer okozza a legkevesebb lel­kifurdalást. Az erősebb jel­lemek attól sem riadnak visz- sza, bogy apró gyermeküket kézen vezető igyekvőén futó szülőt hagyjanak ott, akár esőben, vagy idős ember or­ra elölt csapják be az ajtót. A dolog azért Is elkedvetle­nítő, mert pont a 64-esen ta­lálkozhatunk leginkább olyan gépkocsivezetővel, aki a ritka lakótelepi járaton közlekedve hajlandó bevárni az óvodába csemetéiket elkísérő és a busz után nyargaló papákat, ma. mákat. De követésre méltó gesztu­suk újra és újra feledésbe megy, ha mint kedden este 7 óra 59 perckor is, elrobog mel­lettünk a félig üres 64-es busz. Lesből. Kajánul. V. B. Tájékoztató Szegeden Szabadtéri játékok Július 19-től augusztus 20-ig 16 előadást tartanak a szegedi szabadtéri játékokon. A köz­reműködő művészekkel több­ségében már megkötötték a szerződéseket. Az évadot július 19-én új magyar dráma ősbemutatójá­val, Páskándi Géza Kálmán ki­rály című drámájának előadá­sával nyitják meg. Ez a mű szerepel a programon július 26-án és augusztus 2-án is. A darabot Ruszt József rendezi. Verdi Falstaff ját július 20- án. 25-én és 27-én adják elő a Dóm téri színpadon, Horváth Zoltán rendezésében, a cím­szerepben Gregor Józseffel. Bizet Carmenját Szinetár Miklós rendezésében augusztus 1-én. 3-án és 9-én tekintheti meg a Szegedre látogató kö­zönség. A címszereplő Mészöly Gyi­főbb llos­Katalin, Gregor József, mesi Kálmán énekli a szerepeket. Számítanak falvy Róbert felléptére is, Es- camillót pedig a kijevi opera egyik kiválósága, Ivan Pono­marenko személyesíti meg. Augusztus 8-án, 10-én, 16-án és 20-án mucisal kerül színre a Dóm téren: Szakcsi Lakatos Béla—Csemer Géza Piros Ka­raván című műve. Az előadást Vámos László rendezi, a kar­mester Nagy Ferenc lesz. Kass János grafikusművész díszlet­terveit Csikós Attila alkalmaz­za a játékok színpadára. A szereplők között lesz Suka Sándor, Kertész Péter, Harsá­nyt Gábor, Galambos Erzsi. További három estén, augusztus 15-én, 17-én és 19-én a Magyar Állami Népi Együt­Katalin mellett, többek között i tes műsorát tekinthetik meg a Kincses Veronika, Seregéiig I nézők. Nagymarosi vízlépcső Régészek kertje A nagymarosi vízlépcső épít­kezési területén megkezdődött — az immár három éve tartó feltáró munka folytatásaként — az idei leletmentés. Újabb területet, a pilismaróti öblöze- tet vizsgálják át a régészek, s az egy hektáros részen több próbaásatást végeznek. Eddig is számos értékes le­letet tártak fel a múlt korok kutatói a vízlépcső építési te­rületén. Ezek a területek ugyanis ősidők óta lakottak voltak, s összefüggő település­láncolat alakult ki az egyes történeti korokban. A jobb parti földeken az Országos Vízügyi Hivatal és a Magyar Nemzeti Múzeum megállapo­dása alapján 1978-ban kezdőd­tek meg a magyar—csehszlo­vák közös beruházású vízierő­mű építésének üteméhez iga­zodó feltárások, de már ezt megelőzően is végeztek ásatá­sokat ezen a területen, s kü­lönböző korokbeli településnyo- ...jkra bukkantak. Az elmúlt két évben újabb lelőhelyeket fedeztek fel. A leletek oly gaz­dagok, hogy ezt a területet aki" *i „régészek kertjének” is neveefietnénk; többek között felszínre került a római határ­védelmi rendszer, a limes há- ror" 'rtomya, egy teljesen ép kőkemence a XI. századból és megtalálták egy középkori bencés templom alapjait Is. A tavaszi ásatások a feltáró munkák után, áprilistól októ­berig tartanak. A „régészeti nálni, mert ezeken a területe­ken szorosan a nyomukban haladnak a kavicskotró gépek. Mégsem sietnek, mert ez az utolsó lehetőség, hogy elvé­gezzék a nemzeti történeti szempontból jelentős feltáráso­kat. A Duna vízszintjének megemelkedésével ugyanis örökre víz alá kerülnek olyan területek, amelyek régészeti, történeti forrásanyagot, tárgyi­művészeti értékeket rejtenek, s felszínre kerülésükkel meg­alapozottabban írható meg egykor a Duna mentén élt haj­dani emberek élete, település- története. Dunaharaszti T elet onxavar Dunaharasztin, Szigetszent- miklóson és a környező tele­püléseken néhány napig néma volt a telefon. A Budapest- vidéki Postaigazgatóság szak­emberei elmondták: a hibát kedden este észlelték először. Azt nyomban megállapították, hogy valahol Soroksár és Du­naharaszti között történt baj. A hibaelhárító csoportnak szer­dán sikerült megállapítania a kábelbeázás pontos helyét. Még csütörtökön is dolgoztak a hiba elhárításán, és ígéretük szerint legkésőbb péntek reg­gelig helyreáll a telefonössze­köttetés Budapest és az emlí- idényt” igyekeznek jól kíhasz- I tett helységek között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom