Pest Megyi Hírlap, 1980. február (24. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-23 / 45. szám

Miért szeretem? Jpn azért szeretem Százhalombattát, mert láttam LJ néhányszor éjszaka. Először Dunaújvárosból ha­zafelé tartva, a vonatablakon kitekintve néztem a le- párlótomyokat, az erőmű kéményeit, a tekergő cső­rengetegre felkúszó lámpákat, reflektorokat. Akárha % tudományos-fantasztikus regények metropolisához ér­keztem volna. Lenyűgözött a kép; mint mikor a bár­sonyon szanaszét szórják az óriás szentjánosbogarakat. K. J. szakmunkást más köti a városhoz. Szabolcs­ból jött, a mezőgazdasági munkát nem sikerült meg­szoknia. Most is legényforma ember, pedig három csa­ládja, lakása van. A maga ura. Felesége is dolgozik — á gyerekeknek jutott hely az óvodában, a bölcső­iében —, tiszta rendes a munkája. Esténként, ha el­alszanak az apróságok, a tankönyveket bújja, érettsé­gire készül. K. J. kapcsolótáblák, automatikus rendsze­rek között dolgozik, de azt mondja: ima is jóleső ér­zés tölti el, ha ebédidőben az olajfinomítót átszelő utak mentén az autóbuszt várja. Fölötte a cső végén hangtalanul ég a feltörő olaj. Ilyenkor, ha körülnéz az olajváros közepén, érzi az őt átölelő erőt, mely enge­delmeskedik neki. Sz. F. megintcsak másért szereti a várost. Evek­kel ezelőtt egyetemistaként ismertük meg egymást. Sz. F. először Budapesten élt. Azután idejött Százhalom­battára az erőműbe. Mindig úgy érezte, mintha vib­rálna ez a város. A két nagyüzem, a Dunai Kőolaj­ipari Vállalat és a Dunamenti Hőerőmű Vállalat kö­zött állandóan gyarapodó oázisként épültek fel a la­kótelepek. Fiatalok között él, nem tapasztalja a kö­zömbösséget, mely rendszerint a nagyváros velejárója. Munkája leköti, hiszen ebben a csúcsüzemben min­den nap más. A műszerek kilengéséből állapítja meg: legtöbben éppen bekapcsolták a televíziót, másaik most indulnak a murilzafoelyükre... Százhalombatta a fiatalok városa, maga is ifjú. Tíz esztendeje áprilisban kapta meg a városi rangot. Fiatalok a dolgozói, vezetői között is sok az ifjú. Soku­kat éppen az köti a városhoz, hogy tudja: van még mit tennie a településért. Hiszen még több művelődési lehe­tőség kellene, több fa, növény, park, gazdagabb válasz­ték a szabadidő eltöltésére. Ezekért érdemes dolgozni. A nemsokára tízéves város kommunistái, akik ma tartják pártértekezletúket, régóta tisztában vannak azzal: Százhalombatta nem tudományos-fantasztikus metropolis, utópia, hanem nagyon is kézzel fogható valóság. Hiszen az említett két nagyüzemben termelik meg az ország villamos energiájának több, mint 40 százalékát, s itt dolgozzák fel a Magyarországra ér­kező kőolaj 85 százalékát. Itt működik a nemzetközileg is elismert Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság, mely exportál a Közel-Keletre, s Indiába is. Százhalombattának egyelőre nincsenek városi ha­gyományai. Az itt élők szinte napról napra formál­ják településüket. És teszik mindezt kedvvel, mond­ta a napokban az egyik városi hivatal dolgozója. Bi­zonyítják szavai igazát a számok. Az ötödik ötéves tervben előirányzott 12 millióval szemben a helybeliek társadalmi munkájának értélie 1979-ig megközelítette a 31 millió forintot. A százhalombattaiak szeretik városukat. Mindenki másért és máshogyan. Többségük érzi azt, hogy az ő felelőssége megteremti e legifjabb szocialista ipar­város hagyományait. SZÁZHALOMBATTAI A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA 1980. FEBRUÁR 23., SZOMBAT Három ember, három vélemény Gyáróriás a kukoricaföld helyén E téli napon megcsillan a fény a Dunai Kőolajipari Vál­lalat kilométerhosszakon ka­nyargó .csövein. Az üzemek­ben eleven az élet, a munká­sok kapcsolótáblák, műszerek százaival ellenőrzik a terme­lést, s adnak utasítást a ro­busztus, automatikus vezérlé­sű géprendszereknek. Felelős­ségteljes a munkájuk, hiszen a DKV-ban ma már évente csaknem 8 és fél millió tonna kőolajat dolgoznak fel. Az el­múlt négy évben pedig 240 millió dollárnyi terméket küldtek tőkés exportra. Átcsoportosítással A DKV legifjabbjai közé tartozik a könnyűbenzin izo- merizáló és a gázolaj kénmen­tesítő 11. üzem. Az első egy év­vel ezelőtt, az utóbbi tavaly decemberben kezdett termel­ni. — Többszörösen is felelős­ségteljes a munkánk — mond­ja Schek József, a könnyűben­zin izomerizáló üzem vezetője. — A négy műszakban húszán dolgoznak, s nem kisebb, mint 450 millió forintnyi értéket ke­zel egy-egy munkáskollektíva. Az a feladatuk, hogy a köny- nyflbenzinben levő rossz ok­tánszámú komponensek átala­kításával magas oktánszámú benzint nyerjenek. Évi 150 ezer tonna az üzemünk kapacitá­sa. Bár új, modern üzemről van szó, mégis keressük a ta­Új'itók a hőerőműben Nem Edisonok vagy Beliek Az újítókról a legtöbb em­ber azt gondolja: hihetetlenül agyafúrt, csavaros eszű embe­rek. Kétségkívül sók igazság van ebben. De ami még ta­lán ennél is fontosabb; az üzem termelésének, a gépek szerkezetének, a technológiá­nak a pontos ismerete. Edi­son. Bell vagy más hozzájuk hasonló ember csak egy-egy születik. Sokkal nagyobb vi­szont azoknak a száma, akik ugyan nem világraszóló felfe­dezésekkel, de mégis gördü­lékenyebbé teszik a tennelés részfolyamatait, segítik az anyag- és az energiatakaré­kosságot. Egymilliónál több — Higgye el, mi nem azt nézzük elsősorban, milyen, il­letve mennyi elismerést ka­punk újításainkért — kezdi a beszélgetést Kimmel Alajos művezető. — Naponta látjuk azonban a gépeket, ismerjük azoknak legérzékenyebb pont­jait, az alkatrészek sokszor maglehetősen borsos árát. Mindenekelőtt a saját mun­kánkat akarjuk könnyebbé, jobbá tenni. Ilyen volt pél­dául az, hogy a gőz visszave­zetéseknél a becsatlakozások rendre megfolyósodtak. Ilyen­kor be kellett állványozni az egész területet, a javítások sok dolgozó munkáját vették igénybe. Ezért kitaláltunk egy megoldást, amely' lehetővé te­szi, hogy szinte nagyjavítástól nagyjavításig hibátlanul mű­ködjenek a berendezések. — Nálunk, a Komarov bri­gádban egyébként is sok az újító. Feladatunknak _ tartjuk, hogy ötleteinkkel segítsük a takarékosabb termelést. Ta­valy a 11 tagú kollektíva be­nyújtotta újítások haszna több mint 1 millió forintot tett ki. Ebből csaknem 489 ezer forint volt az import­anyag -megt akarítás. A beszélgetésbe bekapcsoló­dik Tóth Zsigmond, a gépmű­hely lakatosa is: Helyszíni megoldások — Nekem három jelentő­sebb újításom volt az elmúlt időszakban. Üzemünkben nem egy berendezés bizonyos idő­szakokban rendkívül nagy megterhelésnek van kitéve, mivel alkalmazkodnunk kell az országos vi llamosenerg la - rendszer igényeihez. A gépek javítása sokszor hosszadalmas, bonyolult feladat, egy-egy al­katrész cseréje sok munkás erejét és idejét köti le. Ezért olyan berendezéseket szer­kesztettem, amelyekkel o ja­vítások a helyszínen elvégez­hetek. Megoldottam a generá­torgyűrű helyszíni köszörülé­sét. másik újításom a helyszí­nen történő tengelyzár váll- böszörülése volt. A legtöbb dolgozó szívesen és kedvvel újít. A legtöbb gondot azonban az okozza, hogy egy-egy javaslatunk a gyárkapun belül marad. Né- nány ötletünket felajánlottuk más, hasonló profilú üzemek­nek. de azok számomra ért­hetetlen tartózkodással fogad­tak minket. Pedig tudjuk: hasonló problémákkal küsz­ködnek ők is. — Gond az is — teszi hoz­zá a mondottakhoz Apró Lpszlö lakatos —, hogy az újításokért járó anyagi jutta­tás kérdése sem megoldott. Sokhelyütt a díjat a vállalati nyereségből fizetik ki. Ezért nem egy újító úgy érzi: más dolgozóktól veszi el a pénzt. Lassú az elbírálás Kurván Ferenc lakatos cso­portvezető, szintén régi újító, még kiegészíti a mondottakat: — Van még egy kérdés, melyben évek óta nem sike­rül előbbre lépnünk. Ez az újítás elbírálásának és a be­vezetésnek az elhúzódása. Nem egy esetben néhány hó­nap* vagy év alatt százezrek, milliók veszhetnek kárba. karékosabb, a gazdaságosabb termelés feltételeit. Elsősor­ban újításokkal, a technológiai folyamatok korszerűsítésével érhetünk el eredményt. Ta­valy például 3 millió forintnyi anyagot és energiát takarítot­tunk meg. A beszélgetésbe bekapcsoló­dik a könnyűbenzin izomeri­záló üzem műszakvezetője. Fe­kete Imre is: — Különösen azt tartom fi­gyelemre méltó eredménynek, hogy egy ilyen hatalmas válla­latnál, mint a DKV, belső át­szervezéssel, a dolgozók ész­szerű átcsoportosításával meg lehetett oldani egy új üzem indítását. Az első lépéseken túl vagyunk, de egy-két esz­tendőre még. szükség van, hogy összeforrjon a közösség. Ez nálunk talán gyorsabb fo­lyamat lesz, hiszen dolgozóink átlagéletkora nem haladja meg a harminc évet. Leningrádból Nemcsak a város, hanem a vállalat is megtartja a jó mun­kásokat. Sokan, akik már több mint egy évtizedet eltöl­tőitek a DKV-ban, azt mond­ják: aki beleszagolt az olaj­munkások életébe, s végignéz­te, amint felépült a gyáróriás a kukoricaföldek helyén, ne­hezen szakad innen el. Szalahetdinod Fatek üzem­csoportvezetőnek az életútja még a régi dolgozók között is ritkaságszámba megy. Nem­csak azért, mert Leningrádban született, Moszkvában a Vörös Proletár Traktorgyárban dol­gozott, majd ugyancsak ebben a városban tanult, s később Magyarországra nősült. Az éle­te példa arra, hogy az ipari szakembereknek manapság már nincs megállásuk, állan­dóan új ismeretekre, tudniva­lókra van szükségük. A férfi 1965-ben jött a DKV-ba. Meg­figyelhette a beruházást úgy­szólván a kezdettől. S nem kí­vülállóként. i — Először az AV—I. desz­tillációs üzem műszakvezető- jeként dolgoztam, később há­rom évig diszpécser, majd 1969-től üzemvezető-helyettes voltam a kenőolaj blokkban. Dolgoztam a kenőolaj hidro­génező üzemben, a katalitikus üzemcsoportnál. Jelenleg üzem-csoportvezető vagyok. Most is tanulok. A mi szak­mánkban ugyanis valóban nincsen megállás. Csak egy példát említek. Ve­gyük a magyarországi gázolaj- kénmentesítést, mely • elen­gedhetetlen a motorok korró­zióvédelme érdekében. A het­venes évek elején a gázolajok használatából eredő korrózió — a különböző gépeknél — 4—5 milliárd forintot tett ki. Azután 1971-ben megindult Százhalombattán az első gáz- olaj-kénmentesítő üzem, majd 1972-ben Szőnjjben a második. Mindezt követte 1979-ben Százhalombattán a gázolaj- kénmentesítő II. üzemének in­dítása. Legutóbbi statisztikák szerint az említett 4—5 milli­árd forintnyi korrózió okozta költség 1—1,5 milliárdra csök­kent. 7 Kötődnek a finomítóhoz — A gázolaj-kénmentesítő üzemünk tavaly december 4-én kezdett üzemelni, kapacitása eléri az 1 millió tonnát éven­te. Mi vonz ma is ide, mi tart itt? Az emberek, a szemem előtt felépült üzem és az, hogy tudom: szükség van a mun­kámra. ★ Három ember, három kor­osztály, három vélemény. Ami közös bennük: a kötődés az olajfinomítóhoz.' Mindannyi - uknak szép otthona, biztonsá­got nyújtó, jó keresete van. Ók minden idegszálukkal Száz­halombattához kapcsolódnak. Mert itt találták meg a szá­mításukat munkájukban és magánéletükben. Halivadékok A kép ugyan még őszi fel­vétel. Akkor készült, amikor a milliónyi halivadékot éppen válogatták a Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság dolgo­zói. Ez a mezőgazdasági léte­sítmény egyedülálló hazánk­ban; az ENSZ és a FAO köz­reműködésével épült meg a Dunamenti Hőerőmű szom­szédságában. Egyben oktató központ, melyet számos kül­földi halászati szakember fel­keres. Téglajegyakció Joggal panaszolják a száz- halombattaialk, hogy rendkívül, szegényesek a művelődési, szórakozási lehetőségek. Ez ne- dig már csak azért is sajnála­tos. hiszen a közösséggé ková- csolódás egyik fontos láncsze­me a közös tanulás, művelő­dés, szórakozás.­A főtéri Ságvári Endre Ál­talános Iskola szomszédságá­ban. már elkezdődött a műve­lődési központ építése. Az ala­pozás kész, néhány betonele­met is a helyszínre szállítot­tak. Szekeres József tanácselnök elmondta: máris visszhangja van a Hazafias Népfront váro­si bizottsága és a városi tanács közös felhívásának, amelyben arra kérték a lakosságot, já- rujon hozzá a művelődési köz­pont építéséhez. A tanácstagok, a népfront és á tömegszervezeteik aktivistái gyűjtőívvel keresik fel aszáz- halombattaiakat. Aki úgy dönt, száz, kétszáz vagy ötszáz forintot fizethet be a tanács számlájára a jövő óv végéig. A hozzájárulás természetesen ön­kéntes. Az akcióra máris több vál­lalat és intézmény dolgozói válaszoltak, szocialista brigá­dok ajánlották fel támogatásu­kat. Z. t* Futárok hozták a válaszokat Rendszeresítik a Ligeti Károly napokat Minden csendes az iskolá­ban. A gyerekek az órákon gyűjtögetik magukba a tudást. A bejáratnál két piros nyak- kendős pajtás — ők az ügye­letesek — megállít, majd készségesen eligazít a tanári­ba. Az emeleti faliújságon a Ligeti Károly úttörőcsapat életének epizódjai, eseményei olvashatók. Központi helyre került a naplók értékelése, s bizony nem mindenki kapott elismerést. ,— Az 1978—79-es tanévben alakult meg az úttörőcsapa­Ideiglenesen megoldódott Százhalombatta is szűkiben áll a gyermekintézmé­nyeknek. Ezen a gondon segített az elmúlt évben a városi tanács. A Dunamenti Hő­erőmű szomszéd­ságában levő fel­vonulási barak­kokból kettőt át­alakítottak óvodá­nak. így csaknem 160 kisgyereknek megoldódott, ha ideiglenesen Is, az óvodai elhelyezé­se. tunk, amikor különváltunk a Ságvári Endre iskolától — mondja Vidovenyecné Udvar- di Mária csapatvezető. Jelen­leg 689 gyerek tanul az isko­lánkban, az elsősökön kívül valamennyien úttörők és kis­dobosok. A pajtásoknak az el­ső időszakban az volt a fel­adatuk, hogy megismerkedje­nek a névadó Ligeti Károly életútjával. Vetélkedőt is ren­deztünk ebben a témakörben az iskolarádiónk segítségével. A gyerekek a rádión keresz­tül hallhatták a kérdéseket, s minden osztályból futárok hozták a válaszokat a taná­riba. — A tavalyi esztendő a nemzetközi gyermekév jegyé­ben telt el. Mindvégig éreztük városunk dolgozóinak gondos­kodását és szeretetét. A többi között a helybeli üzemek munkásainak segítségével ké­szült el a sportudvarunk. He­lyet kapott itt egy kosárlabda- pálya, lassan befejeződik a kézilabdapálya építése is, melynek még bitumenezése vbn hátra. A pajtások a tervek szerint minden évben megrendezik a Ligeti Károly-napokat, rend­szeresíteni akarják a szellemi és sportvetélkedőket. A csa­patmunka szerves részét al­kotják az iskola különböző szakkörei is. Ezekről Beüti Jenőné, az iskola igazgatója beszélt: — Irodalmi színpad, ének­kar, rajz- képzőművész, fotó, sakk, KRESZ, ifjúsági vörös­keresztes szakkör működik az iskolában. A gyerekek szak­köri munkáját jól hasznosít­juk az iskolai életben is. Az irodalmi színpad tagjai pél­dául a különböző ünnepségek, megemlékezések jól ismert szereplői. t- A közelmúltban értékel­te a naplókat, s a rajok fél­éves munkáját az úttörőtanáci — kapcsolódik be a beszélge­tésbe a nyolcadikos Barnak Éva, az úttörőtanács titkár­helyettese. — Nem minder naplóról volt jó a vélemé­nyünk. A nyolcadikos Harmadol Éva az irodalmi színpat munkájáról beszélt: — Most éppen egy Radnót Miklós megemlékezésre ké­szülünk. Elosztjuk egymás kö zött, kinek, milyen művekké kell megismerkednie, azutái a próbákon közösen bíráljul el egymás szavalatát és fel olvasását. Ebben a műsorba» én alakítom majd a költőt. Az oldalt írta: Virág Ferenc Fotó: Koppány György L

Next

/
Oldalképek
Tartalom