Pest Megyi Hírlap, 1979. november (23. évfolyam, 256-267. szám)

1979-11-01 / 256. szám

PEST MEGYEI Vilii PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZQTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM Ara 1.20 forint 1979. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Levegő L UMnézést a kifejezésért, termelő és nem termelő de így igaz: megáll cégek, intézmények egy- az ember néhány percre, arant beletartoznak — s máris érzi, bizony bit- meghaladja a száznyólcva- dös van. Büdös, például nat, de valójában levegőt Vácott a Lenin út és a szennyez nagyobb mérték- Széchenyi utca kereszte- ben ezek közül huszon- ződésében, s a tettesek ott nyolc. Ami nem elviselhe- húznak el, vagy éppen pö- tetlen arány,' általában. fögve gurulnak a szemünk Azoknak azonban, akiknek előtt. Nagy testű szállító- napról napra kijut ebből járművek, s fürge, aprócs- az égi áldásból, aligha vi- ka Polski Fiatok, fényes- gasz az általában elfogad- re tisztított Ladák, s a ható helyzet. Igen ám, de dűlőutak sarától takart nem hallgathatjuk el: Moszkvicsok. E sorok író- ténylegesen csak 1973-ban jának a büdös nem újdon- — a Minisztertanács ság, a fővárosban hozzá- 1/1973. számú rendeletével szokott már, ám itt új- — történtek meg az első donságként érzi, s nem- lépések ahhoz, hogy egy- csak itt, az említett ke- általán tudjuk, mit és ho- reszteződésben, hanem ak- gyan lehetséges, szükséges kor is fölszippantja, ami- védeni a levegőtisztaság kor a város többi részén esetében! Azóta eltelt hat jár, Burgundiában vagy esztendő, ami kevés ahhoz, éppen Kisvácott. Ott ül hogy mindazt, ami koráb— -ínár ez a szag a házak ban fölhalmozódott e te­lezőit és fölött, nem le- rületen teendőként, elvé­het szabadulni tőle, ahogy gezhessük. A termelőterü- akkor sem, amikor Gö- letek egyikén sem gondol- döllőn, a Szabadság téren tak — nem gondolhattak áll az ember, átkelésre — évtizedeken át arra, va- várva a zebrák valamelyi- jón mit tesznek a levegő­kénél. Parancsnokló kéz vei. kellene, azt mutatva, ki példával élve: a Ce­innen, levegőt rontó jó- ment- és Mészmű­szágok. Ne feledjük: ha vek sokat szidott váci gyá­vánkban ma már a csalá- ra akkor épült fel, amikor dók egyharmadának van a porleválasztásnak alig gépkocsija, s a gazdasági akadtak megbízható mód­tevékenység egyik percről szerei, s ráadásul maga a a másikra megbénulna a gyártástechnológia is töké- közúti áruszállítás nélkül, letlennek bizonyult. Óvakodni kell tehát a Ugyanennek a nagyválla- végletes ítélkezéstől, hi- latnak a kejőr.sabai gyárá- szen, ha nem ezt tennénk, ban — igaz, közben eltelt könnyen megtörténhetne: másfél évtized, tökélete- úgy védenénk valamit, sebbek lettek a technoló- hogy közben más dolgot giák, s vannak levegőtisz- teszünk tönkre. Különféle tasági előírások — ered- gyűléseken ugyanis akad- ményes , porszűrést valósi­nak heves vérmérsékletű tottak meg, a termelés a felszólalók, akik ezt vagy korábbinak a négyszeresé- azt óvni óhajtva, messzire re növekedett, a légszeny- űznék — de: hová? — az nyeződés viszqnt a negye- ipart, a korszerű eszközö- déré csökkent! Legtöbb- ket használó mezőgazda- szőr tehát nem a szándé- ságot, a közlekedést, mind- kokon, az elhatározásokon azt, ami valójában köny- múlik a haladás, hanem a nyebbé, emberibbé tette, feltételeken, a lehetősége- teszi életünket, környeze- ken. Az állam — az an- tünket. Mindössze utalás- nak nevében eljáró ható­ként: mire menne a me- ságok — nem tehet mást, zőgazdaság — nem kevés- büntet, s tavaly a váci bé a fogyasztó — műtrá- gyár 5,3 millió forint lég- gyák, növényvédőszerek szennyezési bírságot fize- nélkül? Márpedig a mű- tett. Közben azonban az trágyában ott a nitrogén, állam — a nevében eljáró s vele a vizek nagy ellen- hatóságok — maga is ta- sége, a nitrát, ámde: a nul. földnek, a víznek nem ál- Megtanulja egyebek kő- talánosságban a műtrá- zött, csínján kell bánni a gya az ellensége, hanem megtakarítások értelme- károsítója a túladagolt, a zésével — amikor az ol- szakszerűtlenül fölhasznált csóbbnak látszó berende- anyag, egyebek között a zések, technológiák jelen­műtrágya is. , tös utólagos kiadásokat kö­[V aponta 15—20 ezer vetelnek —, s rájön arra liter levegőt lélegez is: sokkal egyszerűbb szi- be egy felnőtt ember. Ma gorú hatósági előírásokkal már pontos ismereteink megkötni, mi miként épül- vannak arról, milyen hét fel, mint a felépítés szennyező anyagokból után büntetni, eljárni, mennyit képes a szervezet környezetvédelmi eszközö- mindenféle károsodás nél- két beruházgatni. Mert ez kül elviselni, földolgozni, történt Tökölön, az állati kiszűrni. Ha tehát azt fehérjéket feldolgozó üzem mondjuk, nem több gyér- telepítésénél, s mert akkor mekre valló naivitásnál a a műszaki jellemzők meg- teljesen tiszta levegőt határozása pontatlannak óhajtani, akkor igazat ál- bizonyult, most tízezrek lítunk, hiszen ilyen leve- fintorognak... S persze, gő nem volt, nincsen; a közpénzből kell helyrehoz- legnagyobb légszennyező ni azt, amit — azóta er- — a porral — a természet re. arra távozott, leváltott, maga, csakhogy ez a fölmentett — személyek szennyezés nem rejt ma- elpuskáztak, beosztásuk fe- gában mérgező anyagokat, lelősségével. Éppen ezért Szemben a Vácott vagy nem a levegőbe kell be- Mogyoródon elégetett ve- szélni a levegő tisztasága gyi anyagok, gyógyszerek érdekében, hanem — s er- füstjével, amiben — most re most már lelni biztató már remélhetően nem so- példákat a megyében — káig — különféle, erősen olyan technikai, technoló- károsító anyagok lebegnek, giai, s nem kevésbé irá- Mindezek tudatában már nyitási, vezetési környeze- reálisan értékelhetjük azt tét szükséges megteremte- a tényt, hogy a megyében ni, amiben a megtehető a levegőt szennyező ún. megtetté válik, egységek száma — amibe Mészáros Ottó Szorosabb együttműködés A Magyar Kommunista If­júsági Szövetség és az Orszá­gos Környezet- és Természet- védelmi Hivatal vezetői meg­beszélést tartottak az OKTH székházában. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a KISZ Központi Bizottságának első titkára és Gonda György államtitkár, az OKTH elnöke áttekintették az ifjúsági szövetség környezet- védelmi tevékenységének ed­digi tapasztalatait, a KISZ, és az OKTH együttműködését, s elfogadták a további együtt- munkálkodás alapját jelentő irányelveket. A megállapodás a további közös tevékenység fő területeiként jelölte meg az ifjúság, a társadalom szemlé­letének formálását, a munka­helyi környezet védelméből a fiatalokra háruló tennivalókat, az ifjúságii szövetség részvéte­lét az általános környezet- és természetvédelemben. Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését november 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztató és a XII. kongresszus előkészítésével kapcso­latos feladatok megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Az NSZK igazságügyminisztere hazautazott Aczél György fogadta a bonni politikust Aczél György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese szerdán délelőtt hivatalában fogadta dr. Hans-Jochen Vogelt, a Német Szövetség Köztársaság igazságügyminiszterét. A ta­lálkozón részt vett dr. Mar­kója Imre igazságügyminisz­ter. Jelen volt dr. Johannes Balser, az NSZK budapesti nagykövete. Dr. Hans-Jochen Vogel szerdán elutazott hazánkból. Dr. Markója Imre és dr. Hans-Jochen Vogel háromna­pos tárgyalásuk során átte- ‘ kintették a két ország közötti jogi, igazságügyi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is. Megállapodtak abban, hogy újabb tárgyalásokon vizsgál­ják meg, miként élhetnek e lehetőségeikkel. Dr. Hans-Jo- chen Vogel a Német Szövetsé­gi Köztársaságban teendő lá­togatásira hívta meg dr. Markója Imrét. Látogatásának tapasztala­tairól, a hivatalos tárgyalások főbb témáiról, eredményeiről dr. Hans-Jochen Vogel szer­dán, a Duna Intercontinental szállóban sajtókonferencián tá­jékoztatta az újságírókat. Ki­emelte, hogy a jogi együtt­működésnek is fel kell zár­kóznia a Német Szövetségi Köztársaság politikai, gazda­sági, kulturális kapcsolatai­hoz. h NATO tervek ellen R nők világnkáéjiL A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség tömegtüntetések­re, aláírásgyűjtő és egyéb ak­ciókra, más szervezetekkel va. ló széleskörű együttműködés­re szólítja a világ 114 orszá­gában működő tagszervezete­it, a világ asszonyait és lá­nyait a NATO decemberi ta­nácsülését megelőző hetek­ben, s a provokációs fegyver­kezési tervekkel foglalkozó ülés napjaiban — jelentett, be Berlinben szerdán megtartott nemzetközi sajtókonferenciá­ján Mirjam Vire- Tuominen, az NDNSZ főtitkára. A világ legnagyobb nemzet­közi nőszervezete nemet mond a NATO fegyverkezési tervé­re. A NATO-kormányok tudo­mására kell hozni, hogy a nők nem hajlandók hozzájárulni a veszélyes fegyverkezési haj­szához. Egyben igent mon­dunk a rendkívüli fontosságú új szovjet kezdeményezésekre, amelyek újból kifejezésre jut­tatják a szocialista országok következetes békepolitikáját, Wssít ss fűrész Kezdődik a fakitermelés Magyar—luxemburgi külügyminiszteri tárgyalások Gaston Thorn tegnapi programja Szerdán a Külügyminiszté­rium épületében Púja Frigyes külügyminiszter, s a meghívá­sára hivatalos látogatáson ha­zánkban tartózkodó Gaston Thorn luxemburgi külügymi­niszter tárgyalásokat folyta­tott. A nyílt, őszinte légkörű megbeszélésen a két külügy­miniszter nagy figyelmet szentelt a nemzetközi kérdé­seknek. A tárgyaláson áttekintették Magyarország és Luxemburg kapcsolatait is, aláhúzva: eíé- gedettek azok alakulásával. Aczél György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese a meg­beszéléseket követően az Or­szágházban fogadta Gaston Thomt Délután Veress Péter külke­reskedelmi miniszterrel talál­kozott a luxemburgi külügy­miniszter. Rekonstrukció a üzemeiben A piád Igények szerint A piac igényeihez alkalmaz­kodni gyorsan és jól — nem könnyű és nem olcsó. A PEVDI helyzetét bonyo­lítja, hogy rendkívül sokféle terméket gyárt. A bőrdíszmű­től az írószerekig, a faipari termékektől a vegyi árukon át a konfekcióig, az áruk szé­les skáláját állítják elő. Ez a sokféleség, s a piac igényei megkívániák a gyáregységek és az üzemek folyamatos re­konstrukcióját. Tavaly kezdték meg például a pilisszentiváni bőrdíszmű­gyáregység rekonstrukcióját. A munkálatok befejezését jö­vő júniusra tervezik. A munkálatok befejezése után bevezetik a 3 M-es mun­karendszert, amelynek követ­keztében javul a gyáron belü­li szervezettség. A rekonstruk­ció eredményeképpen a pilds­szentiváni üzem az ország második legnagyobb bőrdísz­műgyára lesz. A munkálatok 30 millió forintba kerülnek. Október közepén fejeződött be a solymári faipari gyáregy­ség kazán- és fűtési rendsze­rének átépítése is. A két évig tartó munkálatok eredménye­ként folyamatosan biztosítják a gyáregység növekvő gőz- és hőigényét. Még az idén elkezdődik a gyömrői vegyi gyáregység szo­ciális helyiségeinek — az or­vosi rendelőnek, az ebédlő­nek, az öltözőiknek — az át­építése. Jövőre, a szentendrei író­szer gyáregység fűtőberende­zésének átépítéséhez is hoz­zákezdenek. A ceglédi konfekció gyár­egység szintén megújul jövő­re. Monor teherpályaudvarán a Nagykunsági Fafeldolgozó Vállalat dol­gozói naponta 10»—15a köbméter fát szállítanak az ország különböző bányavidékeire. Halmágyi Péter felvétele A téli álomra készülődő erdő csöppet sem csöndes. Jóllehet, már korántsem évszakhoz kö­tött munka, mégis ilyenkor jön el az ideje igazán a faki­termelésnek. Évente mintegy 550—560 ezer köbméter, a népgazdaság szá­mára hasznos fa kerül ki a m®gye erdeiből. A Pilisi Álla­mi Parkerdőgazdaság 90 ezer, a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság 115 ezer, a Nagy­kunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 135 ezer, az Ipoly- vidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 110 ezer köbméter­rel részesedik a kitermelésből. A termelőszövetkezetek 80— 88 ezer, az állami gazdaságok mintegy 20—21 ezer köbméter fát adnak át a feldolgozó ipar­nak. A számok 'tetemes mennyi­séget jeleznek, mégis szükség van a megyében a kitermelés további növelésére. Az ország évente 10 millió köbméter fát vár a gazdaságoktól, termelő- szövetkezetektől. erdeinkből azonban csak 6,5 millió köb­méter kerül ki. Különböző okok miatt — munkaerő, gé­pesítés — országosan mintegy 22 százaléka lábon, azaz erdő­ben marad a kivágásra érett fáknak, a megyében ez az arány 10—12 százalék. Az országos helyzethez hasonlóan a megyében is egyre kevesebb , az erdei munkás, s a gépesítés sem megy könnyen. A korsze­rű. sokat tudó fakitermelő gé­pek honi gyártása nem meg­oldott, a tőkés importból szár­mazók pedig drágák. A megyében három típusú, ugyancsak tőkés gyártmányú fakitermelő kombájnt hasz­nálnak a gazdaságok. Ezekkel a nagy teljesítményű gépekkel nagy területen és folyamato­san termelhetik ki a fát a me­gye több mint 152 ezer hek­tárt elborító erdeiben. Meg­van a lehetőség arra, hogy a 'termelőszövetkezetek 120—130 ezer köbméterre növeljék a 'kitermelést. Sarlós István Zuglóban Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára szerdán a főváros XIV. kerületébe Iá­Tavaszra elkészül Szolgáltatóház épül Százhalom­battán a Pataki sétányon. A köny- nyűszerkezetes épület kivitelező­je a 26-os ÁÉV. A beruházás 6,4 millió forintba ke­rül. Fodrászat, GELKA és Pa­tyolat kap benne helyet. A szolgál­tatóház jövő év március elsején nyílik meg. ®ozsán Péter Jelvétele fogatott. A kerületi pártbizott­ságon, a mintegy 176 ezer lako­sú kerület életéről, fejlődésé­ről tájékozódott. Ezt követően a vendég fel­kereste a Budapesti Geodé­ziai és Térképészeti Vállala­tot, majd a Danuvia Központi Szerszám- és Készülékgyárba látogatott. Az egész napos program délután a kerületi pártbizott­ságon megtartott nagyaktíva- értekezlettel zárult. KOZELET Kádár János, az MSZMP KB első titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyet­tese és Péter János az or­szággyűlés alelnöke búcsúlá- toga'táson fogadta Vitomir Gasparovicsot, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár­saság rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét, aki vég­leg elutazott Budapestről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom