Pest Megyi Hírlap, 1979. szeptember (23. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács tör­vényerejű rendelettel íijrasza- bályozta a bírósági végrehaj­tást. A korszerűsítés egyrészt összhangba hozza a bírósági végrehajtás szabályait tovább­fejlődött társadalmi-gazdasá­gi viszonyainkkal, másrészt egyszerűbbé és gyorsabbá te­szi a vagyonjogi, családjogi és munkajogi követelések bírósá­gi végrehajtását. Többek kö­zött: megkönnyíti a tartásdij behajtását, a gyermek elhe­lyezésére és átadására vonat­kozó határozat végrehajtását, hatékonyabb eszközöket biz­tosít a bírósági döntésből fa­kadó kötelezettségeiket nem teljesítő állampolgárok és szer­vek elleni hatékonyabb fellé­pésre, ezzel szilárdítja az ál­lampolgári és állami fegyel­met. Boríték és kézfogás A z egyik kötőüzemben néhány évvel ezelőtt felfigyeltek arra, hogy nagyon sok — főként im­portból származó — tű fogy, törik el az indokolt­nál hamarabb. A tűfelhasz­nálás mérséklésére első lépésként mindössze any- nyit tettek, hogy minden gép mellé kiírták. ott mennyit használnak fel. Már ez az egy, aprónak tű­nő, ám korántsem jelenték­telen mozzanat — a tűfo­gyasztás nyilvánossá té­tele, a dolgozók munkájá­nak összehasonlítása — érezhetően csökkentette a fogyasztást, s az ehhez kapcsolt közvetlen ösztön­zés már csak kisebb hatást váltott ki. Ismerek olyan fiatal, pályakezdő közgazdászt, aki — noha egykori évfolyam- társai többségénél keve­sebbet keres — mégis jól érzi magát munkahelyén. Titka egyszerű: olyan mun­kája van, amit szeret csi­nálni, olyan feladatokat kap, melyek alkotó fantá­ziáját képesek működésbe hozni. Főnökei partnerként kezelik, s minden lényeges kérdésben kikérik a véle­ményét. Pedig — felméré­sek is kimutatták — külö­nösen a pályakezdőknél a bér, a boríték vonzása — érinthető okok folytán — igen erőteljes, s az esetek nagy részében erősebb, mint az erkölcsi megbecsü­lés, az elismrö kézfogás. Gyakran még szakmái elő­menetelüket is feláldozzák, vagy egyszerűen hátat for­dítanak a választott hi­vatásnak, hogy anyagilag minél előbb rendezett vi­szonyok közé kerülhesse­nek. Az eddigi példák főként az erkölcsi megbecsülés fontosságára mutatnak rá. Azt azonban senki nem mondja, hogy csak ez a lé­nyeges. Szocialista fejlődé­sünk során jól megfigyel­hető az a folyamat, aho­gyan egyre inkább fel- és elismerjük az anyagi ösz­tönzők fontosságát. Azt, hogy bár áldozatkészségre, odaadásra, öntudatra ma is szükség van. de a ju­talomosztásnál mégis elő­ször a borítékot adják át, s csak ezt követi a jó mun­ka elismerését kísérő kéz­fogás. A párt Központi Bizott­ságának elmúlt évi de­cember 6-i határozata a népgazdaság helyzetét fel­tárva és az idei feladato­kat körvonalazva többek között megjegyzi: a kere­setek jobban kapcsolódja­nak a teljesítményekhez és azok fokozására ösztönöz­zenek. Szűnjön meg a ká­ros egyenlősdi, a jobb mun­ka nagyobb anyagi és er­kölcsi megbecsülésben ré­szesüljön. Nem új gondolatok ezek, hiszen évtizedek oa alap­elvünk az egyenlő mun­káért egyenlő bér. Csak­hogy mostanában mind égetőbb szükségszerűség, hogy ehhez hozzágondol­juk: különböző munkáért pedig különböző bért fizes­senek! Érdekes módon, a jöve­delmek, keresetek diffe­renciálásával elvben álta­lános az egyetértés. A problémák inkább a meg­valósításnál jelentkeznek. Sok helyen a prémiumot még mindig egyenlően oszt­ják el. máshol a vetésfor­gó módszerét alkalmazzák: a jutalmak osztásánál egyik vezérlő szempont, hogy mindenki sorra ke­rüljön. Érthető, ha nem is mindig menthető a munkahelyi kollektívák gyakori húzótíózása a kü­lönbségek megtételétől. A pénzkérdés — kényes kér­dés, s egy adott kis kol­lektívában különösen az. Nehezíti a dolgot az is, hogy a különböző fajta munkák csak nagyon átté­telesen mérhetők össze. Persze ez nem jelenti azt,, hogy ne lehetne megálla­pítani, ki dolgozik jói és ki rosszul. Tudják ezt ponto­séin azok, akik évek óta együtt dolgoznak, egymás mozdulatait is. jól ismerik. Csák hát az egyenlősdi na­gyon sok helyen gyakorlat. S ami hosszú ideje gya­korlat, abból szokás lesz, s a szokásokon — főként, ha azok károsak — köztu­dottan nem könnyű változ­tatni. Az eddigieknek csak látszólag ellentmondó meg­állapításokra jutottak a Társadalomtudományi Inté­zet munkatársai egy üzem­ben végzett vizsgálatuk so­rán. Az általuk megkérde­zett dolgozók közül a jelen­legi jövedelmi különbsége­ket hetven százalék tartja igazságtalannak, 72 száza­lékuk túl nagynak, 73 szá­zalék szerint ma is fontos célkitűzés a társadalmi egyenlőség megvalósítása. S míg az utóbbi időben a jövedelmi különbségek — indokolt — növekedését ál­lítjuk előtérbe, jelentős vívmányként tartjuk szá­mon, hogy nálunk — el­lentétben a tőkésországok­kal — nincsenek túl nagy jövedelmi különbségek. A két dolog nem ellentétes, bár a leegyszerűsítésre haj­lamos közfelfogás számára ez nem könnyen elfogad­ható. Igaz, az ésszerű. Igazsá­gos differenciálás objektív feltételei gyakran hiányoz­nak. Az egyén jó munkája ugyanis csak a vállalati eredményen keresztül mér­hető. Hiába ad ki valaki a keze közül bármilyen csodálatos munkadarabot, ha a termékre sem itthon, sem külföldön nincs meg­felelő kereslet, vagy csak veszteséggel értékesíthető. Hiába dolgozza végig va­laki becsületesen a nyolc órát, ha a vállalat vezeté­sének esetleges hibás dön­tése folytán a gazdasági tevékenység egésze kerül nehéz helyzetbe. S persze, igaz ennek az ellenkezője is: ki lehet dolgozni ra­gyogó terveket, szárnyaló elképzeléseket, de ha nincs munkáskéz, akkor a tervek mit sem érnek. M indez pedig azt igazol­ja, hogy az egyéni jó munka és a vállalat munkája között szoros kapcsolat van. A „külön­böző munkáért különböző bér” elv csak úgy érvénye­síthető az egyes dolgozók­ra, ha a vállalatokat is te­vékenységük eltérő hasz­nossága szerint értékelik. Az egyenlősdi ugyanis nemcsak az egyének közöt­ti béremeléskor, jutalma­záskor uralkodik. Ugyanúgy létezik ma még vállalati szinten is. A kiugró, jó eredményeket elérő válla­latok nagy jövedelmét az állam elvonja, s — . bár idén jelentősen csökkenő mértékben — a kevésbé jól gazdálkodók támogatására használja fel. A boríték és a kézfogás, az anyagi és erkölcsi ösz­tönzés nem egymást kizáró vagy éppen egymással el­lentétes fogalmak. Mind­kettő egyaránt és együtt fontos. Föld S. Péter A törvényerejű rendelet 1980. január 1-én lép hatályba. Az Elnöki Tanács ezután szemé­lyi kérdésekben döntött: Zara Lászlót, a Központi ÍSIépi El­lenőrzési Bizottság tagját — nyugállományba vonulása miatt — felmentette tisztségé­ből, ezzel egyidejűleg Balogh Istvánt, a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság tagjai so­rába beválasztotta. Az Elnöki Tanács végül bírákat válasz­tott meg és mentett fel. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXIII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM Ara 1,20 forint 1979. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT Losonczi Pál látogatása Hajdú-Bihar megyében Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke teg­nap délután 2 napos látoga­tásra Hajdú-Bihar megyébe érkezett. A vendéget a megye határánál a megye párt- és állami vezetői fogadták. Ezt követően Debrecenben, a me­gyei pártbizottság székházé­ban Sikula György, első titkár köszöntötte és tájékoztatta Lo­sonczi Pált, a politikai, gazda­sági és ideológiai munkáról, a XI. kongresszus határozatai­nak a végrehajtásáról. A tájékoztató után Losonczi Pál a város nevezetességeivel ismerkedett. Minden nevelő szakképzett Tanévnyitó testületi tanácskozás Csobánkán Évnyitó tantestületi érte­kezletet tartottak Csobánkán tegnap délelőtt 17 pedagógus részvételével az általános is­kolában. A tanácskozáson részt vett dr. Hanga Mária ok­tatási miniszterhelyettes, dr. Novák István, a Pest megyei tanács és Szendrődi Ferencné, a Szentendréi járási hivatal művelődési .osztályának' veze­tője is. Elsőként Belos Péter igazga­tó összegezte az elmúlt okta­tási év tapasztalatait, s adott részletes elemzést az iskola helyzetéről. A többi között el­mondotta: oz iskolában sze­rencsére minden nevelő szak­képzett, s a tanórák 85,9 szá­zalékát a szakos tanárok tar-, tották, azaz ritkán fordult elő, hogy például a testnevelésórát a gyakorlati ismereteket ok­tató nevelő vezette. Ugyanígy az eredmények között köny­velhették el, hogy csökkent a felmentett tanulók száma, nagy többségük a tanév végén sike­res osztályozó vizsgát tett. Különösen figyelemre méltó ez az adat, mert — bár az iskola tanulóifjúságának több, mint egyharmada cigánytanuló — mindössze 10-en voltak a tan- ,év végén az osztályozhatatla- nok. ősztől — a munkaterv sze­rint — különös gondot fordí­tanak majd az idegen nyelvek oktatására (háromnemzetisé­gű település Csobánka), az el- elmaradozókkal és a tovább­tanulni szándékozókkal diffe­renciáltan foglalkoznak. Csak­nem készen áll a művelődési ház épületében a tornaterem, amelyet októberben vehetnek birtokba a csobánkai iskolá­sok. A vitában az iskola nevelői a gyermekvédelem, az óvoda és iskola kapcsolatának javí­tása, az idegen nyelvek okta­tása, az úttörőmozgalom, s az új oktatási dokumentumok alkalmazásának kérdéseiről beszéltek. Hozzászólásában dr. Hanga Mária oktatási miniszterhe­lyettes köszönetét mondott az iskola, s a szentendrei járás nevelőinek az új tankönyvek kipróbálásában végzett mun­kájáért, szólt arról, hogy a kö­zépiskolára előkészítő táboro­kon kívül egyéb — akár a tan­órai, akár a tanulószobai fog­lalkozás keretein belül meg­oldható — segítési módozatok­ra is sort kell keríteni. Emel­lett tovább kell javítani az is­kolai fegyelmet, hogy ne for­dulhasson elő — mint az el­múlt tanévben — a tanítási időszak meghosszabbítása. V. G. P. Bemutató a pátyi tsz-ben &CBEeieesá&os sffló&rssfás — &£®ss$onnat Kitűnően dolgozik a Hesston silókukorica-lietakarító a pátyi Zsámbéki- mcdence Xsz-ben. Napi teljesítménye meghaladja a 35 vagont Bozsán Péter felvétele A 102 taggazdaságot és 412 partnerüzemet irányító BOS- COOP Szövetkezeti Közös Vállalat silókukorica fajtabe" mutatót tartott tegnap a pá­tyi Zsámbéki-medence Tsz- ben. A kísérleti parcellákon tizenegy különféle érési idejű tengerifajtát láthattak a részt­vevők. ­A takarmányozási költségek az állattartás kiadásainak mintegy 60 százalékát teszik ki. Ezért az olyan a tejterme­léssel rendszergazdaként fog­lalkozó vállalat, mint a BOS- COOP, szükségszerűen na­gyobb figyelmet fordít az ol­csóbb, ugyanakkor igen érté­kes eleség, a silókukorica kor­szerű termesztésére. Az ösz- szehasonlító fajtakísérletek so­rán eldönthető, melyik tájegy­ségen, milyen típusú tengeri vethető a legbiztosabban. A budaörsi BOSCOOP hét bázis­gazdasága közül a pátyi tsz ki­emelkedően jó eredményeket ért el az utóbbi időben. A hek- tárankénti hozamok meghalad­ják a 300 mázsát, jelentős ja­vulás várható a szilázs bel- tartalmi értékeit illetően is. Ehhez hozzájárul az, hogy 1979-ben beszereztek egy Hesston típusú silóarató gépet, A masinának nemcsak a tel­jesítménye sokszorosa a ko­rábban használtakénak, de a szecska is apróbb, erjesztésre alkalmasabb. A gazdaság a tervek szerint jövőre növeli az idén sikeres fajták vetésferületét. Folyamatosan érkezik a tüzelő Hiánycikk a iengyei ssén és a koksz Van-e, illetve lesz-e elegen­dő szén és fa az őszre és a tél­re? — érdeklődtünk a Pest, Komárom és Fejér megye tü- zelőellátásáért felelős Buda- pest-környéki TÜZÉP-nél. — Bár jelenleg a megyében egyenetlen az ellátás, vagyis nincs mindenütt egyszerre mindenfajta tüzelőből elegen­dő, aggodalomra még sincs kü­lönösebb ok — tájékoztatott Ipacs László vezérigazgató. A rendelkezésre álló készletből a Pest megyei Vásárlók­nak 92 ezer tonna szenet, Hűtőházak exportra Két hűtőház komplett berendezését gyártja idén iraki megrendelésre a szentmártonkátai Klíma Szövetkezet. Most készült el az a hat hűtő­torony, mely 40 köbméter vizet óránként 10 fokkal hűt le. A beren­dezést a szövetkezet szakemberei Irakban, a helyszínen szerelik össze. A képen: csomagolás előtt helyükre kerülnek Áz utolsó zsaluk Bozsán Péter felvétele 205 ezer tonna brikettet; 7 ezer 500 tonna kokszot és 49 ezer tonna tűzifát bizto­sítanak a második félévben. A Pest megyei keret tehát 353 ezer 500 tonna, vagyis 26 ezer 500 tonnával több, mint amennyit 1978 azonos időszaka alatt for­galmaztak. Másutt is, de különösképpen Pest megyében feltűnően megnőtt a lengyel szén iránti kereslet. (A 92 ezerből egyéb­ként mindössze 15 ezer tonna a lengyel szén.) Az igényeket nem is tudják maradéktalanul kielégíteni, s a lengyel szenet változat­lanul magyar szénnel ke­verve kénytelenek árusíta­ni — ahogy azt a belkereskedel­mi miniszter rendelkezése elő is írja. Kokszból az egész országban kevesebb van az igényeltnál, a hiányzó mennyiséget csak tő­kés importból lehet beszerez­ni. Éppen ezért kokszból és lengyel szénbői, illetve keve­rékből elsősorban ( a bölcsődék, óvodák, az egészségügyi intézmények és szociális otthonok kap­nak. Várható viszont a német brikett ellátás javulása, most szállítják az első félévről el­maradt mennyiséget. A 49 ezer tonna tűzifának közepes tél esetén fedeznie kell az igényeket — véleked­nek a TÜZÉP szakemberei. Ennél többet azonban nem tudnak biztosítani. A szénnel viszont semmiféle gond nem lesz, még akkor sem, ha szo­katlanul nagy hideg köszönte­ne ránk. A TÜZÉP és az áfészek tü­zelőanyag-telepein nagy kész­letek nincsenek, de a szállít­mányok folyamatosan érkez­nek, s legfeljebb néhány he­lyen kell egy-két napot vára­kozni. Sz. P. T KÖZÉLET Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvö­zölte Moamer El-Kadhafi ez­redest, a Líbiai Arab Népi Szocialista Dzsamahirija ve­zetőjét Líbia nemzeti ünnepe alkalmából. Gáspár Sándort, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ját, a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának főtitkárát tegnap Bukarestben fogadta Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztársa­ság elnöke. Ábrahám Kálmán építés­ügyi és városfejlesztési mi­. I niszter tegnap hivatalában fogadta a hazánkbah tartózko­dó athéni főpolgármestert, Dimitriosz Beiszt. Keserű Jánosné könnyű­ipari miniszter vezetésével tegnap Küldöttség utazott a Szovjetunióba Nyikolaj Tyi- mofejevnek, a Szovjetunió erdő- és fafeldolgozóip-m mi­niszterének meghívására Schulthcisz Emil és Abdel Rauf Ravabdeh, a Jordán Hasemita Királyság egészség- ügyi minisztere egyezményt írt alá a két kormány közötti egészségügyi együttműködés­ről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom