Pest Megyi Hírlap, 1979. augusztus (23. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-05 / 182. szám

12 1979. AUGUSZTUS 5., VASÁRNAP HÍREK + HÍREK -t- HÍREK + HÍREK +- HÍRE K + HÍREK + HÍREK + HÍREK 4 HÍREK + i MMH, 1979. augusztus 5. IBfla Vasárnap. Krisztina napja. A nap kél 4.26 — nyugszik 19.14 órakor. A hold kél 16.51 — nyug­szik 1.20 órakor. lintnilDi 1979 augusz- VlUIiNftr. tus 6. Hétfő. Berta napja. A nap k<y 4.27 — nyugszik 19.12 órakor. A hold kél 17.47 — nyug­szik 2.19 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Változóan felhős idő, szór­ványosan záporral, zivatarral. Fokozatosan megélénkülő, a Dunántúlon erős lökésekkel kísért északnyugati, északi szél. A nagy meleg keleten is mérséklődik. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet *4—29 fok között. r — A méhészkedő* nép­szerűsítése. A Fogyasztási Tanácsa kezdeményezésére, a méhészkedés - népszerűsítése érdekében a dömsödi álta- ! lános iskolában minta méhé­szetet rendeztek be a közel­múltban. Az ősszel megkez­dődő tanévben a gyerekek már a gyakorlatban ismer­kedhetnek ezzel a szép és hasznos mesterséggel. _________________________ El hunyt Basch Endréné Basch Endréné (Anna Má­ria) a Szocialista Hazáért Ér­demrend, valamint több ma­gyar és külföldi magas kitün­tetés tulajdonosa, a Spa­nyolországban harcolt nem­zetközi brigádok és a belga ellenállási mozgalom résztve­vője, aki 1926. óta volt a párt tagja, 86 éves korában el­hunyt. Hamvasz'tás utáni bú­csúztatása augusztus 9-én 15 órakor lesz a Farkasréti te­metőben. Az MSZMP II. kerületi bizottsága, a Magyar Partizán Szövetség Orgonáé]»«*«» A Fővárosi Művészi Kézmű­ve« Vállalat orgonaműhelyében egy, már kétszáz évvel ezelőtt is ismert mechanikus rendsze­g orgona fejlesztett változatát szítették el. — Kedvezményes vándor­lás. Szervezetten végzik a méhek vándoroltatását a Pest megyében működő méhészeti szakcsoportok. A 21-es Volán Vállalattal kötött együttmű­ködési szerződés révén ked­vezményes áron juthatnak járművekhez, s szállíthatják az ország különböző tájára a kaptárokat. — Zenebohócok. A váci művelődési központban nyá­ron is gondoskodnak a gye­rekek szórakozásáról. Holnap délelőtt filmvetítésre, csü­törtökön pedig a Zene-Móka című vidám műsorra várják őket. A délelőtt tíz órakor kezdődő előadáson zenebohó­cok lépnek a pódiumra. — Szaktábor Érden. Ter­mészettudományos szaktábor nyílik holnap délelőtt az érdi művelődési központban. Ti­zenöt érdi általános iskolás vesz részt az egy hétig tartó foglalkozáson. Az előadások­kal, vitákkal és vetélkedők­kel színesített tábor tagjai egyebek között ellátogatnak a DKV-ba, a Magyar Nem­zeti Múzeumba, a Planetá­riumba és az Állatkertbe. ILJA RJEPIN SZÁZHARMINCÖT éve, 1844, augusztus 5-én született, és 86 éves korában, 1930-ban aalt meg Ilja Rjepin orosz fes­tő, a XIX. századi realista fes­tészet egyik legjelentősebb kép­viselője. Fiatal korában egy vidéki ikonfestő műhelyében dolgo­zott, majd 1863-ban Péterváron egy rajziskolában, illetve a Művészeti Akadémián folytatta tanulmányait. Megismerkedett az orosz forradalmi demokra­ták esztétikájával, s kialakuló művészetére ez a körülmény maradandóan rányomta bélye­gét. Már az 1870-es évek elején szilárdan vallotta: a művésznek a nép érdekeit kell szolgálnia. Elvéhez hűen. következetesen narcolt az élettől távolálló, akadémikus művészet ellen. Többször is bejárta a Volga vidékét; megalkotta a Hajóvon­tatók a Volgán című művét., amellyel európai hírnévre tett szert, és a kritikai realisták el­ső sorába lépett. Művészete egyre jobban az önkényuralom elleni harc esz­méit fejezte ki, a társadalmi valóságot mind mélyebb rea­lizmussal mutatta be. Képeinek kiállítását ezért a cári cenzú­ra többször megakadályozta. Sok művét őrzi a Tretyakov- galéria. Trópusi vihar Károk országszerte Nyárfa dőlt egy házra Cegléden — Iskola Ócsán. Jó ütem­ben halad az ócsai általános iskola építése. A nyolc tan­termes oktatási intézményt, melyhez tornaterem is csat­lakozik, 1980 szeptemberében vehetik birtokukba a diákok. Sok a négyes A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 31. héten öttalálatos szelvény nem volt. A lottónyeremények a nyereményilleték levonása után a következők: 4 talála- tos szelvénye 72 fogadónak volt, nyereményük egyenként 93 922 Ft. 3 találata 7259 fo­gadónak volt, nyereményük egyenként 466 forint, a 2 ta- lálatos szelvények száma 181821 darab, ezekre egyen­ként 23 forintot fizetnek. Ikarusok Törökországnak • Alvázak a Csepel Autógyárból — A Pest megyei lakosok is kedvelik, gyakran látogat­ják a TIT budapesti plane­táriumát. Az intézmény augusztus elejétől, egyhóna­pos nyári szünet után újra megnyílt, s hét műsorral, köztük a gyerekeknek szóló és átdolgozott régebbi prog­ramokkal várja a csillagá­szat kedvelőit. Virágok Krisztináknak Augusztus 5.: a Krisztinák névnapja. Lesz-e elég virág? Megkerestük Kisteleki Au­lait, a Virágkereskedelmi Gaz­dasági Társulás igazgatóját, hogy tájékoztasson bennünket: felkészültek-e a vásárlók ki­szolgálására? — Négy tsz tagja a társulás­nak: az Öbuda, a Rozmaring, a.gpdi Dunamenti és a szentesi Termál az alapítók — mondta, •f- ;ötven üzlettel rendelkez­nek: ezek közül hat Pest kör­nyéki. Iparszerű termeléssel S gyekeznek a gazdaságok a la- :osság igényeit minél jobban kiszolgálni. Megtalálható üzle­teinkben az Óbuda Tsz vágott szegfűje valamennyi színben, a Rozmaring fokföldi ibolyája, amelyet most húsz százalékkal olcsóbban árusítunk. Bizonyá­ra sok Krisztinának szereznek majd örömet a minden szín­ben kapható vágott rózsákkal is. Lesz elegendő margaréta és gerbera is az üzletekben. Először szállítunk nagy té­telben Iharus autóbuszokat Törökországnak. A 35 millió dolláros szerződési értékű megrendelésről tegnap kötöt­ték meg a szerződést, amelyet Toldi József, az Ikarus vezér- igazgatója és Ardó Pál, a Mogürt vezérigazgató-helyet­tese, valamint Swat Kumba- sar, az isztambuli Városi Köz­lekedési Vállalat vezérigazga­tója írt alá. A megállapodás szerint jövő év első negyedé­nek végéig az Ikarus 260-as városi és 280-as típusú csuk­lós autóbuszaiból összesen 550- et szállítanak Isztambulba. Abban, hogy Ankara és más török nagyvárosok útjain gu­ruljanak ezek a buszok, je­lentős része lesz a Csepel Autógyárnak is. Mint Fövé- nyesi Ervin, a Csepel Autó­gyár pártbizottságának titkára elmondotta, az autóbuszokhoz szükséges alvázakat gyártják. A napokban látnak hozzá a gyártás előkészítéséhez, majd rövidesen megkezdik az alvá­zak előállítását Szombaton a déli órákban rendkívül hirtelen, orkánsze- rű széllel hűlt le a levegő ha­zánkban. Az óceáni eieaeiú hűvös légtömegek az Alpok térségében xalhalmozóatak, ugyanakkor a Kárpát-meden- cet szubtrópusi kánikulai me­leg töltötte ki. E nagy hő­mérsékletű különbségek indí­tották el, szinte roboanássze- rűen a hűvös és a meleg lég­tömegek keveredését A jelentések szerint tegnap déli 1 óra körül érte el az or­kán Sopront, délután 3 óra tájban Győr, Szombathely, 4 óra körül a Balaton térséget, s háromnegyed óra múltán be­tört a fővárosba is. A budai hegyek völgyeiben a műsze­rek száz kilométeres sebessé­gű szelet mértek. A késő dél­utáni órákban Budapest több kerületében az orkán fákat döntött ki, vastag faágakat tort le, amelyek több helyen leszaggatták az elektromos ve^ zetéket. A Kisalföldön és az észak­dunántúli területeken a szél alaposan megtépázta az erdő­ket, fasorokat. A Balaton partján hatalmas vihar söpört végig. Fürdőzők tízezrei csaknem egy időben kerekedtek fel, hogy fedél alá meneküljenek. A hajók időben partot értek, de a vihar közeledtével nem törődő für­dőzők közül sokat a rendőr­ség és a hajóállomások men­tői juttattak biztonságba. A Debrecen felett szombat hajnalban végigsöpört trópu­si vihar következtében a vá­rosban rövid idő alatt több mint 30 milliméter csapadék hullott. Az esővel együtt nagytömegű, helyenként ga- lambtojásnyi jég zúdult le. A város központjában sok ablak betört, a kiskertekben pedig — elsősorban a szőlőkben — súlyos károk keletkeztek. ★ A trópusi vihar nem kímél­te Pest megyét sem. A Pest megyei Tűzoltóparancsnokság ügyeletén tegnap sűrűn csen­gett a telefon Cegléden, az Esze Tamás utca 14. szám alatti családi házra a szélvi­har egy több mint tízméteres nyárfát döntött: a kivonuló tűzoltók először motoros fű­résszel levágták az ágakat, s csak ezután sikerült csőrlő­vel leemelniük a fát. Szemé­lyi sérülés nem történt. A tűzoltók gyors segítségé­nek köszönhető az is, hogy a gödöllői HÉV Szabadság téri állomásán, a Budapest felé vezető pályán tegnap mindösz- sze hat percig szünetelt a for­galom. amikor a vihar a sí­nekre döntött egy vastag tör­Piaci korkép Kelendő volt a gyümölcs« a paprika Bőséges felhozatal — megfelelő választékkal — Alaposan próbára tesz minket is a kánikula — mondta tegnap délelőtt a fő­városban Fekete Gyuláné, a csepeli Duna Termelőszövetke­zet Fehérvári úti piacon levő zöldségüzletének vezetője. — Nemcsak azért, mert a meleg miatt a vásárlók és mi is ide­gesebbek vagyunk, hanem azért is, mert ebben a forró­ságban nem ugyanazoknak az áruknak van keletje, mint egyébként. Például a babot, a kelkáposztát és a zöldséget egészen kevesen keresik. An­nál kapósabb a gyümölcs, va­lamint a paprika és a paradi­csom. Ezekből szinte korlátlan mennyiséget el tudunk adni. Viszik a szőlőt — 16 forintért kínáljuk —, a mézédes hevesi dinnyét, aminek 5 forintba ke­rül kilója. Sokan keresik a nyári almát: 8—12 forintért adjuk kilóját. Hasonlóan kere­sett a körte: ára 12 forint. A Zöldért-boltokban ugyan­csak 16 forintért árulták kilónként a Csabagyöngyét, a ringlónak 10, a vörösszilvának 8, a sárgadinnyének 6, a gö­rögdinnyének 5, az ősziba­racknak 9—18, a sárgabarack­nak 16 forintba került kilója. A kelkáposztának 12, a kar­fiolnak 6, a paradicsomnak 5, a kovászolni való uborkának 5,60, a tölteni való paprikának 7,60—9,60, a karalábénak 6, a patisszonnak 10, a padlizsánnak 20 forintért kínálták kilóját. Hasonló áron bőven volt törökparadicsom a magánke­reskedők pultjain is. Mint az egyik bulgárkertész elmondta, az ízletes gyümölcs nemcsak rántva és salátának, de sütve is kiváló. Elkészítése ez utób­bi módon — mivel nem kíván sok munkát — ebben a meleg­ben különösen előnyös: vé­kony szeletekre kell vágni és forró olajban kisütni, majd citrommal tálalni. Hasonlóan üzletes csemege a kukorica, melyet csövenként 3—5 forin­tért kínálták a magánkereske­dők. Hosszú sor állt a hernádi Március 15. Tsz kis boltja előtt. Itt 26 féle felvágott és mintegy 2 ezer kiló friss ba­romfi várt vevőre. A legtöb­ben a csirkehátat és -nyakat, zsű fát. A tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, s elhárították a forgalmi aka­dályt. A ráckevei HÉV Mille- neum-telepi állomásánál pe­dig — a gödöllőihez hasonló ok miatt — tíz percig szüne­telt a közlekedés. A közvágó­hídi HÉV-végállomás diszpé­csere az esetet követően ér­deklődésünkre elmondta, hogy az utasok segítségével leemel­ték a sínekről a kidőlt fát. Sok dolguk akadt tegnap az Elektromos Művek szere­lőinek is. A főváros külső ke­rületeiből több, mint 500 hely­ről jeleztek légvezeték-szaka­dást. A JÖVŐ HÉTEN: KEDDEN a kerepestarc&ai szövőgyárban dolgozó gyerme­kes asszonyok helyzetéről szá­mol be Tófalvi Éva riportja. SZERDÁN Gáspár Mária írá­sa arról szól, hogy miként el­lenőrzik Pest megyében az élel­miszerek higiénikus kezelését. CSÜTÖRTÖKÖN jelenik meg Falus Gábor interjúja, amelyet a bulgáriai testvérmegyénkből, Szófiából baráti látogtásra Pest megyébe érkezett ifjúsági de­legáció tagjaival készített. PÉNTEKEN a Pest megyei Állami Építőipari Vállalat mun­kaerőgondjait, az anyagi ösz­tönzés problémáit taglalja Var­ga Edit riportja. SZOMBATON közöljük Kará­csonyi István írását, amely — hetente megjelenő sorozatunk­ban — egy nagykátai járásbeli kisközség, Üjszilvás lakóinak hétköznapjait mutatja be. Negyedik turnus Egyetemisták építőtáborokban Már a negyedik turnus ön­kéntes munkásai dolgoznak a főiskolásoknak és egyetemis­táknak szervezett 16 építőtá­borban: eddig 7500 egyetemis­ta és főiskolás kapcsolódott be a nyári építőtáborozásba. A tavalyinál is többen, csak­nem 20 ezren segítik nyár vé­géig az állami gazdaságokat és termelőszövetkezeteket a növényápolás és szüretelés munkájában. A debreceni Kossuth Lajos Tudomány- egyetem hallgatói és a buda­pesti Műszaki Egyetem diák­jai ezúttal egyetemi városok­ban töltenek két-két hetet különböző építkezéseken. A leendő diplomások lele­ményességére, aktivitására épülnek az úgynevezett szako­sított építőtáborok: ezen a nyáron már ötödik alkalom­mal vállalta hazánk nyolc egyeteme és főiskolája, hogy speciális ismeretekkel gazda­gítja a középiskolás diákokat a táborozás idején, összesen hazánk 14 táborhelyén 42 tur­nusban, mintegy 6000 gimna­zistának és szakközépiskolás nak nyílik lehetősége arra, hogy munka után két hétre bepillantson a festészet, a szobrászat vagy az irodalom berkeibe. Ölt a galóca Csak ha szakértő látta mélynek 23, valamint a csirke­szárnyat vették, melynek 32 forintba került kilója. Jóval kevesebb fogyott az utóbbi napokban a csirkecombból és a csirkemájt '. Hasonlóan k vesen vásárol­tak halat tegnap. A dömsödi Dózsa Termelőszövetkezet hal- boltjában a szeletelt pontyot kilónként 70 forintért mérték, az élő ponty 44 forintos kilónkénti áron kerülhetett a szatyorba. A nagykőrösi piacon' a tyúk párja 150—210, a vágott csirke 60—110, a napos csirke 18, a kacsa 140—150 forintért kelt el. A halászati szövetkezetnél 1 kiló élő hal 28—48 forintba került. A csemegeszőlőt 20—22, az őszibarackot 10—16, a nyári almát 6—10, a körtét 8—10, a görögdinnyét 4,60-ért vehették meg kilónként a nagykőrösiek. A váci piacon a görögdinnye kilója 5, a sárgáé 7 forintba került. A sárgabarackot 16—20, a málnát 30 forintért mérték. A mákot kilónként 50, a dió­belet pedig 150 forintért ve­hették meg a váciak. K. É. Hárman haltak meg idén gombamárgezéshein a megyé­ben. Szódon egy házaspárt, Püspökhatvanban egy 23 éves férfit ölt meg az erdő legve­szedelmesebb növénye, a gyil­kos galóca. A csiperkével gyakran összetévesztett gom­báról sokan nem tudják, hogy mérgezési tünetei csak 8—14 óra múlva jelentkeznek. A ga­lóca püspökhatvarii áldozatát is. már későn, menthetetlen állapotban szállították kór­házba. Szüleiért, akik koráb­ban kerültek az intenzív osz­tályra, hosszú napok óta küz­denek az orvosok. Életfontosságú tanács: akik nem ismerik kellően a gom­bákat, csak szakértők ellen­őrzése után fogyasszanak az erdei eledelből. Házalótól, is­merőstől ne fogadjon el senki gombát, hiszen a sződiek is az egyik szomszédtól kapták a gyilkos ételt. A gyűjtött gom­bákat a nagyobb piacokon, így többek közt Vácott, Szent­endrén, a Pilis kapujában: Pomázon, a szakértők díjtala­nul megvizsgálják. A megyé­ben egyébként sok gombát is­merő személy található, a ke­reskedelmi osztályok 158 vizs­gázott szakembert tartanak nyilván. Sokan úgy vélik, ismerik a vadon ajándékát, mégis elő­fordult már, hogy több évi gombászkodás után történt meg a tragédia. Néhány esz­tendeje egy hegyi község szenvedélyes gombásza a ne­gyedik mérgezése után a halá­los ágyán is állította, hogy ö ért a gombákhoz... Az eset intő példa lehet: aki maga kí­vánja gyűjteni a kalapos nö­vényeket, ajánlatos, hogy vé­gezze el a gombásztanfolya- mot. Az utóbbi napokban a vég­zetes esetek színhelyén, a váci járásban hangszórókon figyelmeztetik a falvak lakos­ságát az erdei veszélyre. A Pest megyei KÖJÁL hasonló kampányra hívta fel a megye valamennyi járási hivatalát. B. E. Átadta a volánt.. Halálos gázolás Az áldozat: egy kislány. Halásztelken Szabó László 21 éves szigetszentmiklósi sofőr tehergépkocsija volánját át­adta a jogosítvánnyal nem rendelkező Juhász Józsefné kocsikísérőnek. A 31 éves szi­getszentmiklósi asszony elin­dulás után egy fának ütközött, majd elgázolta Igaz Ágnes 12 éves budapesti kislányt, aki olyan súlyos sérüléseket szen­vedett, hogy a kórházba szál­lítás után meghalt. Furcsa karambol a sztrá­dán. Az M7-es autópályán Szűcs János 18 éves baracskai lakos személygépkocsival ed­dig ismeretlen okból letért az autópálya leálló sávjába s ott egy meghibásodott személy­autónak rohant A jármű kö­rül álló 24 éves Pál Jenő és Bőke Károly, valamint Szűcs János és felesége súlyos, nem életveszélyes sérüléseket szen­vedett. A két kocsiban kelet­kezett kár kb. 180 ezer forint Szabálytalan kanyarodás közben egy személygépkocsi­nak ütközött segéd-motorke­rékpárjával Kakucs községben Raffael János 46 éves helybéli segédmunkás. A mopedes sú­lyosan megsérült. Autó az árokban. Szentmár- tonkátán Mikolai István 24 éves dányi gépkocsivezető személyautóval az árokba bo­rult. Utasa, Jakab József dá­nyi lakos súlyosan megsérült. Motoros baleset. Pécelen Póth József 31 éves helybéli villanyszerelő motorkerékpár­ral egy gépkocsinak ütközött és súlyosan megsérült. A rendőrség valamennyi ügyben tovább folytatja a vizsgálatot . *V < ____„ ______________________________________________ ■ . ............. --- ---- - - -- --- -»..... ....................... • "■1 ■■■■■■■—■ ...................................... M ............... - — — , ........."■ —'■ ■■■■—.■ ■ ■«■■■ I — ............................... ' ~ - | ~ A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei-Tanács -lapja. Megjelenik — hétfő kivételével — naponta. — Főszerkesztő- Sági Ágnes — Ilim in Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztős^: Budapföt Vili Somogyi Béla u. 6. 1951. - Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest? Blaha Lujza fi 10 T yrpvc UIDI AU tér3 lfi59 Felelős kiadó: Csollány Ferenc Igazgató. A szerkesztoseg es a kiadóhivatal központi telefonja: 343—100 es 33«—130. — Szerkesztőségi titkárság- 140—447 j I tol IY1LUI LI IIIH Ln I fiOKSZERXESZTOSEGEINK: Ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér 1. Pf.: 1». 2701. Telefon: 11—400. — Gödöllő és Vidéke, Gödöllő. Szabadság tér 1. Pf • 47 2100 Telefon- st—o* ,_L_-----------------------------------------------Manor és Vidéke. Monor. Kossuth u. 78, Pf.: 51. 2201. Telefon: 157. - Nagykőrösi Híradó, Nagykörös, Hősök tere 7. 2750. Telefon: 393 — Váci Napló, vá'e i.enir,' ?« V.Í . V­• Telefon: 10-095. A lápöi: .'előállítja p Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető; Csöndes Zoltán vezérigazgató, - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a üiriapké/.besítö postahivataloknál és a kézbesítők-* »él,-— Előfizetési díj egy hónapra: 30,— Ft. * Index; S3 064 HU ISSN 0133—0639

Next

/
Oldalképek
Tartalom