Pest Megyi Hírlap, 1979. augusztus (23. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-04 / 181. szám

8 1979. AUGUSZTUS 4., SZOMBAT ÜIREK + HÍREK.4;. HÍREK + HÍREK + HÍRE K + HÍREK -f HÍREK + HÍREK '+ HÍREK + í UQi 1979. augusztus 4.-*-**» Szombat, Domonkos napja. A Nap kél 4.25 — nyug­szik 19.15 órakor. A Hold kél 15.50 — nyug­szik 0.30 órakor. Időnként megnövekvő felhő­zet, néhány helyen záporral, zivatarral. Többfelé megélén­külő, időnként megerősödő nyugati, északnyugati szél. Meleg marad az idő. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet 28—33 fok között. 1— Termelőszövetkezetek együttműködése. A gazdasá­gok további fejlesztése ér­dekében a dunavarsányi Pe­tőfi és a ráckevei Aranyka­lász Mgtsz vezetői a közel­múltban együttműködési szerződést írtak alá. A ter­melőszövetkezetek szellemi és anyagi erőinek összpontosítá_ sa kölcsönös előnyöket biz­tosít mindkét fél részére. — 200 ezer óraszerkezet. Ebben az esztendőben a Texelektro budaörsi finom- mechanikai üzemében 200 ezer óraszerkezetet gyárta­nak. A munkadarabokat az NDK-ba szállítják, ahol az órák végső összeszerelését végzik. — Szomszédolás. A Magyar Néphadsereg Központi Mű­vészegyüttese augusztus nyol­cadikén tizenkilenc órai kez­dettel az ISG Művelődési Há­zában mutatja be Szomszé­dolás című műsorát. — Autós ügyességi ver­seny. Augusztus 5-én, va­sárnap délelőtt, a Pest me­gyei kisiparos-találkozó al­kalmából autós ügyességi versenyt rendeznek Szent­endrén. az új körút melletti parkolóban. A tíz órakor kezdődő versenyen azok in- diulhatnak, akik kisiparos­ként, vagy annak alkalma­zottjaként dolgoznak, vagy családtagok, s érvényes gép- járművezetői engedéllyel, va­lamint megfelelő műszaki állapotú gépkocsival rendel­keznek. BALÁZS BÉLA KILENCVENÖT ÉVE, 1884. augusztus 9-én született Szegeden, és 30 éve, 1949. már­ciusában halt meg Budapesten Balázs Béla Kosssuth-díjas köl­tő, író, a magyar filmesztétika neves úttörője. Apja tanár volt, s a fiatal Balázs Béla diákköri versei már a Szegedi Naplóban meg­jelentek. Tagja volt a nagyvá­radi Holnap Társaságnak, s 1908-ban és 1909-ben a Holnap antológiában tűnt fel verseivel. Doktor Szélpál Margit című drámája (Nemzeti Színház, 1909) és a Vándor énekel című verses kötete (1910) bevezette a Nyugat törzsgárdájába, s később Ady barátságát is el­nyerte. A Tanácsköztársaság idején az írói direktórium tag­ja, a Közoktatásügyi Népbiz­tosságon a művészeti és irodal­mi ügyosztály vezetője, a szín­házügyek egyik irányítója volt; vöröskatonaként az utol­só napig harcolt Rakamaznál. A Tanácsköztársaság vérbe- fojtása után emigrált; Bécsben, Berlinben dolgozott, majd 1931- től a moszkvai filmakadémia tanára lett. A felszabadulás után hazatért, s a Filmtudo- nyi Intézet vezetője lett. Drá­máit, novelláit, regényeit elmé­lyült lélektani ábrázolás jel­lemzi ; filmművészeti írásai a filmelmélet klasszikusai közé emelik. Készülnek a tankönyvek A Kosssuth Nyomdában befe­jezéséhez közeledik tizenhétféle tankönyv nyomása. Eddig négyszázötven tonnányi tan­könyvet készítettek, a követke­ző tanévre. Képünkön: kötésre várnak az n általános iskola 4. osztályos tankönyvei. A lottó heti nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Nyíregy­házán megtartott 31. heti lottó- sorsoláson a következő nyerőszá­mokat húzták ki.; 3,5,31,74,90 — Géppark nyolcszázeze. rért. A pátyi Zsámbéki Me­dence Tsz asztalos részlege tizenhárom év alatt nyolc- százezer forint értékűre nö­velte gépparkját. A korsze­rű eszközökkel a második félévben többek között a Filmtudományi Intézet és Archívum hárommillió fo­rintos megrendelését teljesí­tik. Kedvcsináló túrafilm Minden bizonnyal növeli majd a turisztika barátainak számát az a 13 részes sorozat, amelynek forgatását a napok­ban kezdte meg a televízió forgatócsoportja. A stáb tagjai — Rockenbauer Pál szerkesz­tő-rendező és Szabados Tamás operatőr vezetésével — a ter­vek szerint 75 nap alatt közel 1300 kilométert tesznek meg gyalog, az országos kék túra útvonalán. Közben forgatnak: filmszalagra veszik a várakat, a termeszti szépségeket, nép­rajzi, geológiai különlegessé­geket — Nagymilictől az oszt­rák határon levő Veiemig. A kedvcsináló sorozat bemutat­ja majd azokat a magyar tá­jakat, szép vidékeket, ahová érdemes túrát tenni, s jelen­tősen hozzájárul a hazai turiz­mus fejlesztéséhez. Érdekessége lesz a sorozat­nak, hogy a nagy turista híré­ben álló színművész, Sinkó László és családja is részt vesz a túrán, s a film narrátora­ként működik közre. Villámhárító-rendszer A kazlak védelme Diétás tej ' Diétás tej előállításán dol­gozik a Központi Élelmiszer- ipari Kutató Intézet; az eljá­rás lényege, hogy a tejben ké­miai úton elbontják a sokak­nak egészségkárosodást okozó tejcukrot. Az emberek 15—20 százalé­ka nem bírja a tejet, vagyis szakkifejezéssel laktózintole- ráns. Ez abból adódik, hogy szervezetük „idegenkedik” a tej egyik alkotóelemétől, a laktóztól, azaz a tejcukortól. Azért, hogy mindenki szá­mára élvezhető legyen a táp­lálkozás-élettani szempontból is igen értékes tej, a kémiku­sok a laktáz elnevezésű en­zimmel alkotórészeire bontják a tejben a laktózt. Ettől az eredetinél valamivel édesebb ízűvé válik a tej, de a laktóz- intoleránsok számára is fo­gyaszthatóvá válik. A MAGVAK CAMPING ÉS CARAVANNING CLUB TÁJÉKOZTATÓJA A BALATON PÁRTJÁN az aláb­bi helyeken van szabad sátorhely: Balatonszárszó, Balatonszemes — Bagódomb, Siófok-Aranypart És Gamásza, Balatonszabadi-Sóstó, Eamárdi, Igái, Aszófő és Révfülöp. A DUNÁNTÚLON Harkányfür- dőn 50, Mecsek-Mandulás kem­pingben 100 szabad sátorhely vár­ja a vendégeket. AZ ALFÖLDÖN, Makón 100, Nyíregyháza Igrice kempingben 230, Fenyves kempingben 50, Sze­geden 70, Szolnok Tiszaligeti kem­pingben 150 szabad sátorhely talál­ható. A jászszentandrási kemping­ben szabad sátorhelyek és lakóko­csik állnak a vendégek rendelke­zésére. A bajai kemping is fogad sátorozókat. A hazai kempingek­ben a klub tagjai 30%-os kedvez­ményben részesülnek, kivéve a Siótour, a Zalatour és a Veszpré­mi Idegenforgalmi Hivatal által üzemeltetett kempingeket, ahol a kedvezmény 20%. Villámhárító-rendszert dol­goztak ki a Szegedi Kender­fonó- és Szövőipari Vállalat­nál, a kenderkazlak védelmé­re. Elsőként a mezőhegyesi kendergyár területén szerelték fel a napokban az első ilyen védelmi apparátust. A tizen- két-tizennégy méter magas, egyenként kétezer mázsányi kendert magukba foglaló kaz­lak közé úgy helyezték el a villámhárítókat, hogy az egész kendertermés védelme alá ke. rüljön. összesen kilenc vil­lámhárítót szereltek fel, húsz méter magas oszlopokra. A mezőhegyesi tapasztala­tok alapján látják el a többi kendergyárat is hasonló vé­delmi berendezéssel. A rá­fordított összeg visszatérül az értékes nyersanyag nagyobb biztonsága révén, hiszen egy- egy kazal értéke meghaladja a félmillió forintot, s az elmúlt években megtörtént, hogy öt kazal lett egyszerre a lángok martaléka, villámcsapás kö­vetkeztében. Időszakos csökkentés Elektromos fűtés, közvilágítás, reklám A villamos energia takarékosabb felhasználását szolgálja több új jogszabály, amelyet más tárcákkal és főhatóságokkal egyetértésben a nehézipari miniszter adott ki. Az egyik intézkedés az elektro­mos fűtést szabályozza. A jogsza­bály kimondja, hogy csak abban az esetben szabad a helyiségeket villamos energiával fűteni, ha az adott helyen nincs és gazdaságo­san nem is létesíthető más fűtési megoldás az előírt hőmérséklet el­érésére. Ez alól mentesülnek a már meglevő lakások, egyéb meg­levő épületek, helyiségek, abban az esetben, ha más energiahordo­zóval működő fűtési rendszer lé­tesítéséhez, visszaállításához na­gyobb arányú építési munka, új kémény építése, fal- vagy födém- áttörés stb. — lenne szükséges. Amennyiben a meglevő épület­ben műszaki okokbol csak villa­mos energia felhasználásával old­ható meg az állandó tartózkodás­ra szolgaló helyiség fűtése, akkor eisósoroan elektromos hőtároló Kályháról kell gondoskodni. Uj epuietoen elektromos aiapíutésre kizárólag villamos hőtároló Kályha tervezhető, és felszereléséhez en­gedély szükséges. Ha viszont a regi vagy az uj helyiségben hőtá- roio kaiyha helyett bármely ok miatt más elektromos fűtőberen­dezés szükséges, akkor arra enge­délyt kell kérni az állami ener­getikai és energiabiztonság-techni- kai felügyelettől. Üj intézkedés, hogy az 1,5 kilo- waunai nagyobb elektromos he- lyisegiutó készülékét csak a vil- lainosenergia-íeinasznáiasi csúcson kívüli időszakban szaoad bekap­csolni. Abban az esetben is, ha a készülék kisebb fokozatokban is kapcsolható. (Az alsó hatar ed­dig 2 kiiowattt volt.) E helyiseg- f utó készülékekhez tartoznak a villamos fűtésűre átalakított ha­gyományos cserepkáiynak es a hő­tároló kályha fűtőberendezése is, ha teljesumenye megnaiadja a jelzett határt. Ez az előírás nem vonatkozik a rendelet hatályba lépesekor már üzembe helyezett hofejiesztő készülékekre, kivéve, ha azok felszerelése és üzemelte­tése szabálytalan. Az áramszolgál­tató jogosult arra, hogy a csúcs­idei terhelés csökkentese érdeké­ben felmérje a már üzemben levő hótároló kályhákat, az 50 literes­nél nagyobb villamos vízmelegítő berendezéseket és a másfél kilo- wattosnál nagyobb helyiségfütö ké­szülékeket, s ennek alapján a csúcsterhelésen kívüli fogyasztás céljából időprogram-kapcsolót sze­reljen fel, és elvégezze a vezeték- hálózat szükséges átalakítását. A készülékek tulajdonosai kö­telesek a rendelkezésükre bocsá­tott űrlapon 15 napon belül hite­lesen tájékoztatni az áramszolgál­tatót a rendelkezés szerint érin­tett hofejiesztő készülékeikről és azok vezérléséről, illetve hálózat­ra kapcsolásának módjáról. A rendelet részletesen felsorol­ja azokat az eseteket, amelyekben tervezőknek, fogyasztóknak vil- lamosenergia-felhasználási enge­délyt kell kérniük az állami ener­getikai és enerigabiztonság-techni- kai felügyelettől. Egyebek között a tizenkét vagy annál több lakásos lakóházakban, egyéb épületekben az elektromos helyiségfűtés és légkondicionálás céljára szükséges villamos energia használatára en­gedélyt kell kérni. Korábban ezt nem kötötték engedélyhez, s a régi épületben most sem kötelezik erre a fogyasztót, de nyilvántar- tásba-vétel miatt szeptember 30-ig be kell jelenteniük ezeket a ké­szülékeket az energiafelügyelet­nek. Az elektromos energia takarékos felhasználása érdekében új rende­letben írta elő a miniszter a köz- világítás, a kirakat- és reklám­világítás időszakos csökkentését. Eszerint az úgynevezett féléjjeles kapcsolásra alkalmas közvilágítási berendezésekben 0 óra helyett már 22 órakor kikapcsolják az egyik fényforrást, tehát a két égő közül csak az egyik marad égve. Ezután már a korszerűsítésnél, s új köz­világítási hálózat létrehozásánál — amennyiben a szabványok lehető­vé teszik — meg kell teremteni a féléjjeles kapcsolás lehetőségeit. A közbiztonság és a közlekedésbiz­tonság követelményeit kielégítő mértékben kell csökkenteni a köz- világítást azokon az üdülőterülete­ken, amelyeken az idényen kívül — általában október 15. és ápri­lis 15-e között — jelentősen csök­ken a közúti forgalom. A kirakatok megvilágítási szint­jét az üzlet zárásával egy időben, de legkésőbb 20 órakor felére, 22 órakor pedig a köz- és vagyon­biztonsági követelményeket kielé­gítő mértékűre kell csökkenteni, tehát csak biztonsági világításról kell gondoskodni. A kirakatok tu­lajdonosai, kezelői a világítás­mérséklés műszaki feltételeit kö­telesek legalább 6 hónapon belül megteremteni. A rendelet foglal­kozik a reklámvilágítással is. Eszerint a fényreklámot a féléjje­les közvilágítással egyszerre, te­hát 22 órakor kell kikapcsolni. Nem minősülnek azonban fény­reklámoknak a tájékoztató jellegű világító feliratok, ennélfogva az orvosi rendelő, a gyógyszertárak, a pályaudvarok stb. világító fel­iratai egész éjjel égve maradnak. JÉGATLASZ Szovjet tudósok megkezdték a világ hó- és jégatlaszának össze­állítását. A Szovjet Tudományos Akadémia, a Hidrometeorológiai Szolgálat munkatársai és külföldi szakemberek közös munkája 1380 végére készül el. A glaciológusok (a természetes jégképződmények vizsgálatával, a gleccserekkel és a jégkorszakok kialakulásával foglalkozó tudósok) hatalmas anyagot gyűjtöttek Földünkről. Ennek rendszerezése, ki­értékelése és elérhetővé tétele mind a rokon tudományok képviselői­nek, mind a népgazdasági szakembereknek nélkülözhetetlenné vált. Az atlasz terjedelme 250 oldal lesz, a legkülönfélébb térképekkel és fényképekkel. Georgikon Keszthelyen, az Agrártudo­mányi Egyetem dísztermében megnyílt a Georgikon nyári egyetem. Európa első mező- gazdasági főiskolája, az 1797- ben alapított Georgikon ha­gyományait ápolva rendezik meg évről évre a mezőgazda- sági szakemberek és kutatók nyári egyetemét. Az idei tan­folyam több mint 140 hallga­tója túlnyomórészt az NDK- ból, az NSZK-ból, Csehszlovák kiából és Lengyelországból érkezett. A kéthetes program során elsősorban a növényvé­delemmel, a mezőgazdaság ke- mizálásával, a környezetvéde­lemmel, és a talajerő-gazdál­kodással foglalkoznak. Ismer­tetik az ezzel kapcsolatos ha­zai kutatásokat és gyakorlati tapasztalatokat. A nemzetközi hallgatóság több szakmai ki-i ránduláson is részt vesz. — Városnéző buszok Szent­endrén. A Pest megyei Ide­genforgalmi Hivatal, a DU- NATOURS, városnéző autó­buszokat indít a szentendrei szabadtéri néprajzi múzeum­ba. A minden szombaton és vasárnap 9, fél 11, 12 és fél 4 árakor induló buszok uta­sai szakvezetők kalauzolá­sával a Kovács Margit Gyűjteményt és a Szerb Egyházművészeti Múzeumot is meglátogathatják. Cegléden Bővülő gazdasági társulás A ceglédi Lenin Termelő- szövetkezet Fehérje Takar­mánytermelési Gazdasági Tár­sulásának jelenleg 14 tagja van, idei fő célkitűzésük kö­zött szerepel a taglétszám bő­vítése. Ez hosszan tartó, sok­oldalú tevékenységet jelent, hiszen a profiljukba tartozó növények termesztésében és felhasználásában számos szö­vetkezet önállóan is sikeres munkát végez. Azzal azonban, hogy állandóan, naprakészen informálódnak, no meg, hogy a legújabb kutatási és kísérle­ti eredményeket igyekeznek tagjaik számára azonnal al­kalmazhatóvá tenni, bizonyít­ják a társulás életrevalóságát, hasznosságát. S azt is, hogy a termelést segítő tevékenysé­gük rövid idő alatt meghozza gyümölcsét; a befektetések sokszorosan megtérülnek. Idén is adaptált technoló­giát és konkrét eredmények­kel alátámasztott javaslatokat küldenek a társulásban részt vevőknek. Például a szárítók üzemeléséről, a szarvasmar­ha-ágazat fejlesztési lehetősé­geiről, a lucernatermesztésről és a gyepgazdálkodásról. Említésre méltó a gazdasági társulás kiegészítő tevékeny­sége is: idén a kazánfalazás és a szervizszolgálat színvo­nalának javítására is töreked­nek. Elsősorban jobb szerve­zéssel szeretnék olyan szintre emelni, hogy a taggazdaságok árbevétele is jelentősen növe­kedjék. 1 j d. Törvéuy el ott a zugpálinkafozok. Tovább tart a „pálinkaütkö­zet” Kákán. Tanyákból, pin­cékből, garázsokból, fészerek­ből kerülnek elő egyre a caj- gokként emlegetett főzőkészü­lékek, a marmonkanmákban tárolt pálinkák és a hordók­ban erjedő cukrozott cefre. Az ismétlődő pénzügyőr raz­ziák nyomán nemcsak a zöld- egyenruhások szabálysértési gépezete lendül működésbe, hanem olykor az igazságszol­gáltatás magasabb fórumáé is. Ha az adócsalás összege meg­haladja a 10 ezer forintot, az KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 8.05: Műsorismertetés. Kb. 8.20: A mai nap kulturális prog­ramjából. 8.27: Lányok, asszonyok. 8.52: 4x4. — Játék. 9.57: Műsor- ajánlat. 10.00: Hírek. Időjárás-je­lentés. 10.05: Művészlemezek. 11.00: Hídfők a végtelenben. 12.00: Déli krónika. 12.20: Zenei anyanyel­vűnk. 12.30: Magyarán szólva ... 12.45: Zenekari muzsika. 14.00: A tanú. 14.10: Schumann: Spanyol szerelmi dalok. 14.30: Együtt a termelőkkel. 15.00: Hírek. 15.05: Üj zenei újság. 15.55: Reklámparádé. 16.00: 168 óra. 17.00: Hírek. Időjá­rás-jelentés. 17.30: Mi a titka? 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.25: Mai könyvajánlatunk. 18.28: Hallgatóink figyelmébe! 18.30: Hí­rek. Időjárás-jelentés. 18.40: Sport­hírek. 18.45: Az elmúlt évad ki­emelkedő dzsesszfelvételeiből. 19.15: Rádiószínház. 20.12: Delibes: Lakmé. 22.00: Hírek. Időjárás-je- lentés. 22.10: Sporthírek. 22.51: Ba­rokk zene. 24.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 0.10: Melódiakoktél. Köz­ben: 10.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 1.58: Himnusz. 2.00: Műsor­zárás. A rádió és a televízió műsora PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 8.05: Dzsesszfelvételekből. 8.20: Amerika, 1979. 8.30: Hírek. 8.33: Elmer Bernstein zenés játé­kaiból. 9.15: Válaszolunk hallga­tóinknak. 9.30: Nyugdíjasok műso­ra. 10.30: Hírek. 10.33: Német nyel­vű hírek. 10.36: Fúvósátiratok. 11.04: Bácsi, kérem, hol lehet itt focizni? 11.34: Fiataloknak! 12.24: Angol nyelvű hírek. 12.27: Orosz nyelvű hírek. 12.30: Hírek. 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: A gyermekrádió műsora. 13.45: Idő­járás- és vízállásjelentés. 14.00: Harminc perc rock. 14.30: Hírek. Időjárás-jelentés. 14.35: Orvosi ta­nácsok. 14.40: Tölgyek lombja zúg. 15.00: Énekszóval, muzsikával. 15.28: Gyermekvilág. 16.28: Hall­gatóink figyelmébe! 16.30: Hírek. 16.33: ötórai tea. 17.30: Közkívá­natra! Közben: 18.30: Hírek. 19.20: Éva. Részletek Lehár Ferenc—Gá­bor Andor—Szabó Miklós operett­jéből. 20.00: Könnyűzene Kubából. 20.30: Hírek. 20.33: Sporthírek. 20.38: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 21.35; Muzsikaszó. 23.00; Hírek. Időjárás-jelentés. 23.10: Slá­germúzeum. 24.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 7.30: A miskolci stúdió szlovák nyelvű műsora. 8.00: Hírek. Idő­járás-jelentés. 8.05: Műsorismerte­tés. 8.08: Gwyneth Jones és Ge­raint Evans operaáriákat énekel. 8.55: Az Osztrák Rádió szimfoni­kus zenekarának hangversenye a Bécsi Rádióban. 10.25: Slágerlista. 11.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 11.05: Üj lemezeinkből. 12.17; Zempléni Kornél zongorázik. Köz­ben: 13 00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 13.05: Műsorismertetés. 13.51: Fejedelmi gesztus. 14.32: Pilar Lo­rengar operaáriákat énekel. 15.00: Huszonöt perc beat. 15.25: Délutá­ni hangverseny. Közben: kb. 16.05: Kritikusok fóruma. 16.45: Kis ma­gyar néprajz. 16.50: Zenekari mu­zsika. 17„30: Régi zenekarok sike­rei. 18.00: Mozart operáiból. 19.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 19.05: Üj Liszt-lemezeinkből. 20.25: A kamarazene kedvelőinek. 21.35: Az önkényuralom és a kiegyézés kora. 22.22: Dzsessz Csehszlovákiá­ból. 23.04: Két kvartett. 23.30: Hí­rek. Időjárás-jelentés. 23.40: Mű­sorzárás. televízió 9.00; Tévétoma. 9.05: Mindenki közlekedik . . . 9.20: Négyszemközt Michelangelóval. 4. rész. 9.35: Fér­fiak, akik szeretik a nőket. Ame­rikai film (ism.). 11.10: A tenger titkai. 2. rész (ism.). 14.15: Nagy­városi ritmus. 15.15: Hírek. 15.20: Irak. II. rész. 15.55: Próza a pó­diumon. 16.10: Beszélgetés dr. Gunda Béla néprajzkutatóval. 16.55: Reklám. 17.00: Atlétikai Európa Kupa. 18.50: Reklám. 18.55: Egymillió fontos hangjegy. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Eredeti helyszín. Csurka István tragikomédiája. (14 éven felülieknek!) 22.10: A Szov­jetunió népeinek VII. nyári spar- takiádja. Kb. 23.10: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 17.40: Eklézsia-megkövetés. Tör­ténelmi dráma (ism.). 19.30; Tv- híradó. 20.00: Üstökösök a csilla­gok között. 21.20: Tv-híradó, 2. 21.40: Üj-Guinea. Felföldi emberek élete. 22.10: IX. várnai nemzetközi balettverseny. Részletek a gálaest­ből. ügyeskedés a bíróságra tarto­zik. Nagykáta törvényházában a kókai zugpálinkás bűncselek­ményeket nemrégiben külön napon tárgyalta dr. Magócsi büntetőtanácsa. Két fahordó­ban talált négy hektó cukro­zott cefréért, a 42 éves Takács Istvánnét ötezer forint pénz- büntetéssel sújtották, s elko­bozták az üstből, pára- és kí­gyócsőből, valamint fahordóból álló párolóberendezést is. A második per vádlottja, a 36 éves Varró Istvánná volt. Náluk negyven liter szárma­zási igazolvány nélküli pálin­kát, 500 liter cukorcefrét, és egy komplett felszerelést fog­laltak le a pénzügyőrök. A kétgyermekes asszonyt 5000 forint pénzbüntetésre ítélték. Végül a 74 éves Laczkó Já­nos is a vádlottak padjára ke­rült. Az idős ember 400 liter cukorcefrével bukott le a Pin­cesoron, s ezért 3000 forint­tal fizetett. A bíróság mind­három esetben. elrendelte a lefoglalt félkész anyagok meg­semmisítését. A kókaiak, mint látható, mindhárom esetben a cefre cukrozása miatt kerültek a büntetőtanács elé. Talán érde­mes megemlíteni: korábban a pálinka alapanyagának ^keze­lése nem számított bűncse­lekménynek. Néhány éve azonban a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter ren­deleté tiltja ezt, mivel a je­lentősen dotált cukor iránti éhség hatalmasra nőtt a pá­linkafőző vidékeken. B. E. * . 1 A M-ievar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei-Tanáes -lapja. Megjelenik — hétfő kivételével — naponta. — Főszerkesztő: Sági Agnes. — _ - Föszerkesztő-helvettes- Arkus István és Mészáros János. — Szerkesztőség: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. 1951. — Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza nrCT lírrvn U!D| A P tértiqsY Felelős kiadó: Csői lány Ferenc igazgató. A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343—100 és 336—130. — Szerkesztőségi titkárság: 140—447. | Lu I IYILU I LI íllllLnr fíOKSZF'RKESZTOSEGEINTv : Ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér 1. PL: 19 . 2701. Telefon: 11—400. — Gödöllő és Vidéke, Gödöllő. Szabadság tér 1. Pf.: 47. 2100. Telefon: II—9S.­_______5__________________________ ívtnnnr és vidéke Honor Kossuth u. 78. Pf.: 51. 2201. Telefon: 157. — Nagykorost Híradó, Nagykőrös, Hősök tere 7. 2750. Telefon: 393. — Váci Napló, Vác, Lenin út 45. PL: 32. "*-----------—------- "pTőállítia a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető; Csöndes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a Magyar Fosta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a •kézbesftők­* I ndex; 35 064 HU ISSN 0133-0659

Next

/
Oldalképek
Tartalom