Pest Megyi Hírlap, 1979. május (23. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-03 / 101. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXIII. ÉVFOLYAM, 101. SZÄM Ára 1,20 forint 1979. MÁJUS 3., CSÜTÖRTÖK Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszterta­nács szerdán ülést tartott. Szekér Gyula miniszterel­nök-helyettes beszámolt a Ni­gériai Szövetségi Köztársaság­ban folytatott tárgyalásairól, valamint a magyar—iraki gaz­dasági együttműködési állan­dó vegyes bizottság ülésszaká­ról. A kormány jóváhagyólag tudomásul vette a jelentése­ket. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a közleke­dés- és postaügyi miniszter előterjesztését a közlekedéspo­litikai koncepció továbbfej­lesztéséről, valamint a megva­lósítása érdekében szükséges főbb állami intézkedéseket tar­talmazó munkaprogramról. Ügy határozott, hogy az abban foglaltaikat a népgazdasági ter­vekben kell érvényesíteni. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Tekmiáekdó Pest megyéken a hónap végéig Jobb f éltét elek a közművelődéshez Előfizetési díjmentesség az oktatási; művelődési intézményeknek Kedvezményes hitelfeltételek, ajándékutalványok, készüléksserc Lelkesítő májusi seregszemle Erőt sugárzó díszszemle, színpompás felvonulás Moszkvában A proletár nemzetköziség, az internacio­nalista szolidaritás jegyében ünnepelte a vi­lág május elsejét, a munkásosztály nagy nemzetközi ünnepét. Moszkvában a Vörös té­ren a hagyományokhoz híven dolgozók tíz­ezrei színpompás felvonulással köszöntötték az idei májusi munkásünnepet. Hasonló de­monstrációk színhelyei voltak a világ más városai is. (Minderről lapunk második olda­lán számolunk be.) Me&yeefaMiffíós a fővárosban Budapesten a Városligetet környező utcákban kedden a szemerkélő eső ellenére már a reggeli órákban tízezrével gyülekeztek a főváros 14. ke­rületét képviselő üzemek, in­tézmények dolgozói. A dísz­emelvényen néhány perccel 10 óra előtt foglalták el helyüket a párt és a kormány vezetői, közöttük Kádár János, az MSZMP' Központi Bizottságá­nak első titkára, Losonczi PÚI, az Elnöki Tanács elnöke, Lá­zár György, a Minisztertanács elnöke, Aczéi György, Senke Valéria, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Huszár István, Maróthy László, Ne­mes Dezső, Németh Károly, Övári Miklós és Sarlós 1st- ván, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Borbély Sándor, Gyenes András, Győ­ri Imre és Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkárai, Brutyó János, a Központi El­lenőrző Bizottság elnöke, to­vábbá a főváros párt- és ta­nácsi vezetői, a társadalmi és a tömegszervezetek képviselői, a munkásmozgalom veterán harcosai, « kitüntetett szocia­lista brigádok, s a termelésben élenjáró munkáskollektívák A neves közéleti személyisé­geket és a 35 országból ha­zánkba érkezett' — a munkás- osztály nemzetközi ünnepét Budapesten köszöntő — kül­földi szakszervezeti delegáció, kát vörös szegfűcsokrokkal kétezer fővárosi úttörő kö­szöntötte. Pontban 10 órakor harsantak fel a fanfárók, majd elindult a menet élén a nem­zetköziség gondolatát jelképe­ző zászlósor, s a nagy méretű ötágú vörös csillag, amelynek sugarait a különböző nemzetek zászlói alkották. Ezt követően kezdődött meg a budapestieket képviselő mintegy 250 ezer dolgozó fel­vonulása Az impozáns menet záróké­pe ezúttal is a fiataloknak ju­tott Kádár János, a Magyar Szó. cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Gáspár Sándor, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsának főtitkára, az SZVSZ elnöke a Felvonulási téren találkozott azokkal a külföldi szakszerve­zeti vezetőkkel, akik 35 or­szágból a Szakszervezeti Vi­lágszövetség képviseletében részt vettek a budapesti dol­gozók május 1-i ünnepségén. A falvak és városok népe országszerte megünnepelte a május 1-t. Sokhelyütt ugyan esett az eső, fújt a szél, de ez a nap mégis mindenütt az ünnepélyesség és a vidámság jegyében telt el. Pest megye Monoron ünnepeit Az elnökségben, balról jobbra: Kovács Antalné, Benyó János alezredes, a monorl járási rendőr- kapitányság vezetője, rodor Sándor, a KISZ monorl járási bizottságának titkára, Hont! János, Krajnyák Tibor, Balogh László, Cselényi Dezső, Jámbor Miklós, Csonka Tibor, Kozák Sándorné. Az országban elsőként Pest megyében rendeznek a korábbi sikeres rádió­akciók mintájára ked­vezményes televízióakciót. A megye 64 állami és szö­vetkezeti üzletében jelen­tős kedvezményekkel vásá­rolhatók a különböző fe­kete-fehér készülékek. A Pest megyei pártbi­zottság, a megyei tanács, valamint a Magyar Televí­zió szervezésében kezdő­dött tv-hónap alkalmából tegnap a Pest megyei Ta­nács székhazában rende­zett sajtótájékoztatón meg­jelent Barinkai Oszkárnó, az MSZMP Pest megyei bi­zottságának titkára. Dr. Varga György, a Tele­vízió kereskedelmi és propa­ganda irodájának vezetője megnyitó szavai után dr. Mondok Pál, a megyei tanács elnöke ismertette az akció cél­ját és a kedvezményeket. El­mondta, hogy a megye egész területén jól vehető a tv mindkét műsora. Az akció­nyújtotta kedvezményes vá­sárlási feltételek azt szolgál­ják, hogy Pest megye is elér­je az országos átlagot a tv- előfizetők számában, s minél több családban érvényesüljön c televíziómüsorok széles kö­rű művelődési lehetőséget nyújtó, tudatformáló hatása. Amíg ugyanis országos átlag­ban ezer lakosra 240 készülék jut, Pest megyében 221. Egyes területeken, mint például Szentendrén és Vácott jó a helyzet, más területeken vi­szont, mint a dabasi, a ceglé­di járásban és Százhalombat­tán nagy a lemaradás. A jelenlegi akció előnyös hitelfeltételeket nyújt a vá­sárlóknak: 300 forint készpénz lefizetésével — részletre — Elhangzott a sajtótájékoz­tatón, hogy az akció ideje alatt 24 tv-adás és 8 rádiómű­sor foglalkozik Pest megyé­vel, sokszínűén mutatva be a megye életét, fejlődését. Eh­Kisfalusi Márta szentendrei ke­ramikusművésznek a tv-akció al­kalmából készült plakettje. Haimágyi Péter felvételei már készülékhez juthatnak e hónapban a kisebb keresetűek is. Emellett a 4—6 ezer forint közötti értékű televíziókhoz 400 forintos, 6000 forintnál ér­tékesebb készülékek megvá­sárlása esetén 500 forintos vá­sárlási utalványt kapnak a vevők. Jelentős kedvezmény az előfizetési díjmentesség is: akik májusban vesznek készü­léket a megyében — és ezt nyolc napon belül a postának bejelentik —, október 31-ig mentesülnek az előfizetési díj alól, sőt az iskolák, művelődé­si intézmények által e hónap­ban vásárolt televíziók után soha nem kell fizetni elöjlze- tési díjat. A posta ahhoz is hozzájárult, hogy a korábban vásárolt tv-készülékeket is bejelenthetik, mindenfajta jogkövetkezmény nélkül az akció ideje alatt. S végezetül a Bizományi Áruház Vállalat támogatásával a Pest megyei üzletekben a régi készülékek cseréiére is lehetőség nyílik. Amint dr. Mondok Pál hangsúlyozta, a kereskedelem felkészült a várhatóan meg­növekvő vásárlási igények ki­elégítésére. Fekete-fehér ké­szülékek bő választékával hez kapcsolódóan szólt dr. Mondok Pál a sajtótájékozta­tón Pest megye néhány jel­lemző sajátosságáról az V. öt­éves 1 terv teljesítésének tükré­ben. Elmondta többi között, hogy a megye népessége idén január 1-én 1 millió 23 ezer 828 volt, tavaly mintegy 13 ezerre tehető a növekedés'. Mindez meghatározza a fejlő­dés főbb irányát és problé­máit is. Rámutatott a továb­biakban, hogy a nehézségek ellenére a középtávú terv fel­adatai arányosan teljesültek, és ■ néhány területen jelentős túlteljesítés is várható. A leg­fontosabb feladat továbbra is az iskolák építése, bővítése, hiszen 1980 végéig több mint 110 ezer kisdiák tanul majd az általános iskolákban. A je­lenlegi ötéves terv e tekintet­ben 20 ezres növekedésre szá­molt, de várhatóan ez meg­duplázódik. fgy korábban ter­vezett 407 új tanterem kevés­nek bizonyult — bár ennyi a tervidőszak első három' evé­ben meg Is épült — így 700 emelték a tervszámot. Ezzel átlag 36 tanuló jut majd egy tanteremre. A növekedés tendenciáit vizsgálva, még a (Folytatás a 3. oldalon.) Egy napra Monor lett Pest megye centruma. Autók szá­zai indultak már kora reggel a* legtávolabbi településekről is, hogy elvigyék utasaikat Pest megye központi ünnepsé­gére, a munkát köszöntő, késő estig tartó színes kavalkádra. A zászlódiszbe öltözött nagy­község utcáit pattogó fúvós­zene hangjai töltötték be, fi­gyelmeztetve mindenkit: kel­jenek fel, nehogy lekéssék a felvonulást és a nagygyűlést. Az egymást követő indulók gyorsan az utcára csalogatták a kiváncsi gyereksereget s a felnőtteket. A monori tűzoltó- zenekar reggel 8 órai főtéri koncertjét már száznál is töb­ben tapsolták meg. Az ünnepség résztvevőinek kedvét a kétségkívül mostoha időjárás sem tudta elszomorí­tani: az időnként szakadó eső ellenére is csaknem tízezer ember jött el a felvonulásra és az azt követő rendezvényekre. Igaz, sokan bőrig áztak, ám aligha felejtik el azt a sok színt, vidámságot, ötletet, amely végigkísérte a monori május elsejét. Harsonaszó hangjai után, délelőtt negyed 10-kor indult el a felvonulók népes csoport­ja. A sort a monori járás ma­gyar és nemzetiségi együttesei nyitották: a gohmbai, a maglódi, és az e cseri táncegyüttesek — népviseletben — adtak íze­lítőt hagyományaikból. Utánuk következtek a menetben a já­rási székhely, valamint a kör­nyező települések úttörőinek küldöttei. Ötletes bemutatóik, élőképeik nyomán bebizonyo­sodott, hogy nagyszerű sikere­ket értek el az úttörőmozga­lomban, a tanulásban és a sportban. A jövő nemzedékét követte a termelőszövetkeze­tek — a pilisi, a monori, a sülysápi, a vecsési, a maglódi és a gombai — tagjai csoport­ja, majd a vállalatok képvise­lői. szocialista brigádok vonul, tak el a Kossuth Lajos utcai tribünön álló elnökség előtt. Különösen nagy sikert aratott a monori MEZŐGÉP Vállalat, az állami gazdaság és a kefe­gyár autón átvonuló élőképe, amely eredményes munkáju­kat szimbolizálta. A járási pártbizottság előtti főtéren a Himnusz hangjai után kezdődött az ünnepi naavevűlés. Cselényi Dezső, az MSZMP monori járási bizott- (Folytatás a 2. oldalon.) Kádár János ^ Kádár János, a Magyar Szocialista s. Munkáspárt Központi Bizottságának el- ső titkára a fővárosi dolgozók május $ elsejei felvonulásán nyilatkozatot S adott: — Hűvös, borult, esős az idő — ennek ellenére nagyszerű, felemelő érzés, hogy részese lehet az ember ennek a budapesti május 1-i felvonulásnak. Politikus, ön­tudatos, lelkes ez a 'május 1-i ünnep, amely — biztos vagyok benne — hasonló­an jó hangulatú hazánk más városaiban és helyiségeiben is. E május 1-i felvonu­láson kifejezésre jut népünk politikai egy­sége, az, hogy társadalmunk egyetért szo­cialista törekvéseink alapkérdéseiben. Ki­fejezésre jut a szocialista hazafiság és a nemzetköziség érzése, és az is, hogy dol­gozóink büszkék a becsületes munka ered­ményeire. Élve az alkalommal, a Központi Bizottság és a magam részéről szívből kö­szöntőm május 1-ót ünneplő népünket. — A feladatokról, a munkáról . ezúttal nem szólok részletesen, hiszen a munkás­hétköznapokon ez szinte állandó témánk. Annyit azonban megemlítek, hogy közvé­leményünk egyetértéssel fogadta az idei esztendő feladatairól szóló programot, s a dolgozók legszélesebb körei a korábbinál is komolyabban, egységesebben, nagyobb öntudattal és lendülettel fogtak hozzá a feladatok eredményes megoldásához. S ehhez csak annyit, hogy mi, akik a Köz­ponti Bizottságban dolgozunk, éppen ezért optimisták, bizakodóak vagyunk. Meggyő­ződésünk, hogy ha törekvéseinkben állha­tatosak vagyunk és a továbbiakban is egy­ségesen haladunk előre, jó eredménnyel tudjuk megoldani idei tennivalóinkat, az ötéves tervben megfogalmazott feladato­kat. — Tapasztalataink szerint munkásosz­tályunk, dolgozó parasztságunk, az értel­miségiek, az alkalmazottak óriási többsé­ge becsülettel és eredményesen végzi munkáját. Az is nagyon fontos, hogy ki­vétel nélkül mindenki megértse: a szo­cializmus a munka társadalma, s mindig a munkával tudtunk közelebb jutni céljaink­hoz, a szebb és boldogabb élethez. ' nyilatkozata — Ez a budapesti május 1-i felvonulás, az a mód, ahogy népünk május 1-ét ün­nepli, üzenet a világnak. Felvonulásunk üzenet a szovjet népnek, a szocializmust építő népeknek, s kifejezi, hogy hűek va­gyunk a barátsághoz, eszméinkhez, közös ügyünkhöz, közös harcunkhoz. Felvonulá­sunk a teljes és fenntartás nélküli szoli­dan tás szavát küldi a világ kommunista és munkáspártjainak, a haladó, a békéért küz­dő embereknek. — Ez a felvonulás aktív és cselekvő szolidaritást fejez ki Vietnam, Kambodzsa, Laosz, Délkelet-Ázsia, Ázsia népei iránt, amelyek a haladásért és az önálló fejlődés jogáért küzdenek. A szolidaritás szavát küldjük az afrikai népeknek, a faji meg­különböztetés ellen harcoló dél-afrikaiak­nak. A szolidaritás szavával üzenünk Ls- tin-Amerika népeinek, Chile népének, s minden szabadságáért küzdő embernek. — E gondolatok jegyében, az igazi szo­cialista hazafiság és proletár nemzetközi­ség szellemében ünnepli a magyar nép május 1-ét. Nagyszerű dolog ez. Meggyő­ződésem, hogy ha egységünket, a közös cselekvésre való eltökéltségünket megőriz­zük, töretlenül haladhatunk előre nagysze­rű céljaink felé, a szocialista társadalom építésének útján. A televízió május 1-e estéjén műsorösz- szeállítást készít a felvonulók kérései alapján. Szívesen teljesítenénk Kádár elv­társ kérését is — mondta a tv riportere. — Üdvözlöm a kezdeményezést, a fel­vonulók meg is érdemlik, hogy kívánsá­guk szerinti műsorok hangozzanak el — mondotta Kádár János, majd hozzáfűzte: — május elseje azt is jelképezi, hogy né­pünk a jelenért és a holnapért dolgozik, s amikor a holnapot említjük, a jövő nem­zedékeire, a gyermekekre gondolunk. Is­meretes, hogy 1979. a gyermekek nemzet­közi éve, ami önmagában is szép gondo­lat. Az idei május 1-ét a gyermekek jövő­je iránti felelősségérzet jegyében is ünne­peljük. Ezért azt kérem —, s gondolom, ezzel a kívánsággal nem leszek egyedül — hogy a kívánságprogram keretében su­gározzanak valamilyen szép műsort a gyermekeknek — fejezte be nyilatkozatát a Központi Bizottság első titkára. várják az üzletek a vevőket. Dr. MonfloK Pál tájékoztatóját tartja. Mellette dr. Varga György és Bihari József, a megyei pártbizottság osztályvezetője. A tv-bsn 24, a rádiiíbsn 8 műsor

Next

/
Oldalképek
Tartalom