Pest Megyi Hírlap, 1979. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-20 / 16. szám

Csúszás elless - sózott utak Fogát mutatja a tél, síkosak, csúszósak a város útjai. A biztonságos közlekedés érdeké­ben, sószóró gépjárművek járják a fontosabb útvonalakat, dolgoznak naphosszat. A járdák takarítása a lakosság dolga. Apáti-Tóth Sándor felvétele Bővítik az üzleteket Elegendő élelmiszer, iparcikk A múlt hét végén Kocsér köz­ség tanácsa Király Kálmán tanácselnök vezetésével ülést tartott*, s értékelte a Nagykő­rös és Vidéke Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet tavalyi kocséri tevékenységét. Kocsér község és külterületének kis­kereskedelmi és vendéglátó­ipari ellátásáról ugyanis a nagykőrösi ÁFÉSZ gondosko­dik. A szövetkezet a községben 9 kiskereskedelmi boltot, egy tüzelő- és építőanyagtelepet és 5 vendéglátóipari egységet tart fenn. A tanácsülésen Halasi János, a nagykőrösi ÁFÉSZ igazgatósági elnöke ismertette az ÁFÉSZ múlt évi kocséri munkálkodását. Kedvezményes áruk — Tavaly is a lehető leg­jobb ellátásra törekedtünk — mondotta. — A múlt évi ko­cséri kereskedelmi forgalmunk 42 millió 766 ezer forintot tett ki, melyből 14 millió 180 ezer forint értékű volt az élelmi­szer, 4 millió 953 ezer a ruhá­zati cikk, s 23 millió 643 ezer forint értékű pedig a vegyes iparcikk. Kiemelkedő volt az élelmiszer- és a húsfogyasztás. — A vendéglátóipar for­galma, az 1977. évi 9 millió 228 ezer forinttal szemben, csak 8 millió 383 ezer forintot tett ki. Ez elsősorban a sze­szes ital árusításának korlá­tozásával magyarázható. — A tüzelő és' építőanyag forgalmát rontotta, hogy aka­dozott a cementszállítás, s a megrendelt lengyel kovács­szénnek is csak a felét küld­ték meg. A telep áruválaszté­kát növelni kívánjuk. A ház­tartási bolt. elegendő műtrá­gyát, növényvédő szert és ve­tőmagot kínált, a gázcseretele- i pen pedig 7 ezer 327 palac­kot adtak ki. — Kocséron 7 tagú intéző- bizottság működik. Vevőink­nek kedvezményes ruházati, tanszer- és iparcikkvásárokat rendeztünk — mondta az el­nök. — Az üzletek karbantar­tására 150 ezer forintot köl­töttünk. A fejlesztések során, az idén a község központjá­ban levő élelmiszerboltot, az új székházba költöző takarék­szövetkezet helyiségeinek igénybevételével korszerű, nagy üzletté növeljük. A helybeliek segíthetnek A beszámolóhoz többen hoz­zászóltak, s az ÁFÉSZ jó munkáját elismerve, elfogad­ták a jelentést. Halasi János elnök a hozzászólásokat meg­köszönve, kijelentette, hogy Kocsérnak és környékének to­vábbra is a legjobbiellátásáról gondoskodnak. A zöldségbolt­tal és a vendéglővel kapcsola­tosan elhangzott kéréseket tel­jesítik. Többet törődnek a felvásárló telep ellátásával, de szeretnének a helybeliektől is több zöldség- és gyümölcsfélét felvásárolni. Kívánatos lenne, hogy a fellendült dohányter­melés mellett, ezeket az ága­kat sem hanyagolják el. K. L. Tervek és forintok A Fűrész-, Lemez- és Hor­dóipari Vállalat ceglédi gyá­rában ebben az évben, a ter­vek szerint, 700 ezer forint lesz az egy személyre jutó ter­melési érték, 250 millió forint a gyár termelési terve, s je­lentős része már a lemezüzem munkája révén teljesül. A szolnoki rádió műsora JANUÁR 22-TŐL 28-IG Hétfő, 17.00: Hírek. Könnyű­zene vonósokra. Amire csak ráfizetünk... A pol-beat klasz- szikusai. Pete Seeger énekel. Fejlődő alföldi városok (Túr- keve). A túrkevei Resistán együttes játszik. Tiszta vizet a pohárba. Pár, perc dzsessz. 18.00— 18.30: Alföldi krónika. A tegnap slágereiből énekel Bobby Solo. Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. Kedd, 17.00: Hírek. A kecs­keméti szimfonikus zenekar játszik. Mozart: Szöktetés a ezerájból — nyitány. (Részlet a január 4-i hangversenyből.) Bélyegzőóra. Tíz perc Donna Summer felvételeiből. A szol­gáltató ipar háza táján — Palatínus István jegyzete. 18.00— 18.30: Alföldi krónika. Zorán Sztevanovity énekel. Hírösszefoglaló, lap- és műsor­előzetes. Szerda, 17.00: Hírek. Sanzo­nok. Charles Aznavour énekel. A 601. év. Népi hangszerszó­lók. Zenés autóstopp. (A tar­talomból: Csúszós utakon. A Közlekedésbiztonsági Tanács idei tervei. Gépkocsi-kölcsön­zés. 1979. a gyermekek évé.) 18.00— 18.30: Alföldi krónika. Ritmikus percek. Hírössze­foglaló, lap- és műsorelőze­tes. Csütörtök, 17.00: Hírek. 17.05: Mindenki másképp csinálja. Részletek a szilveszteri vidám műsorból. 18.00—18.30: Alföl­di krónika. Piaci jelentés. Tánczene. a szerzők előadásá­ban. Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. Péntek, 17.00: Hírek. Balett- keringők, közben: Tárlatveze­tés. 17.20: A mezőtúriak ma­gyar—mongol kapcsolatáról. A mezőtúri népdalkör műsorából. Télen a szabadban. Délutáni mini ícoktél. 18.00—18.30: Al­földi krónika. A nótakedve­lőknek Kiss Károly énekel. Hírösszefoglaló, lap- és mű­sorelőzetes. Szombat, 17.00: Rádióvíkend. (A tartalomból: Hírek. Szer­kesztik a hallgatok, közben: Riportok a hét eseményeiről. Slágerantikvárium. Könyvsa­rok. Előadók, ABC-ben. 18.00: A nap hírei. Programajánlat. Lap- és műsorelőzetés, hírösz- szefoglaló.) Vasárnap, 17.00: Hóvégi ma­gazin. (A tartalomból: Itt az újság, mi az újság? Utcák, te­rek, emberek, A munkapszi­chológiáról. Wurlitzervirtuóz.) 18.00—18.30: Sport és muzsika. Az adások mindennap a 222 méteres középhullámon hang­zanak el. Tágasabb raktár Bagolyvár-malomból - karbantartó műhely Igen szűkös helye volt a Cegléd és Környéke Élelmi­szer Kiskereskedelmi Vállalat anyagraktárának: mostoha kö­rülmények között tárolták a fogyóeszközöket, kisebb-na- gyobb bolti berendezéseket, bútordarabokat. Hamarosan megszűnik ez a? állapot, mert elkészülnek a Bajcsy-Zsi- linszky úti öreg malomépület felújításával, átalakításával, ennyivel is nagyobb lesz a raktár. Hétszázezer forintért új, kor­szerű karbantartó műhely épült, lesz megfelelő helyük a javításra vagy cserére beér­kezett pénztárgépeknek, hű­tőszekrényeknek, pultoknak. A dolgozók szociális körül­ményei is megjavulnak. A tá­gas portán a gépjárművek, szállítóeszközök tárolása sem lesz gond a jövőben. A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A CEGLÉDI JÁPÁS ÉS XXIII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM 1979. JANUÁR 20., SZOMBAT Tévé a lakókocsiban, naponta meleg étel Jobban megszervezik a munkát Talajjavítás a város, Csemő és Vaskút térségében Az éves eredmények szám­bavételén és az idei gazda­sági feladatok összeállításán munkálkodnak ezekben a na­pokban a Dunántúli. Meliorá­ciós Vállalat ceglédi területi főmérnökségén, régi nevén a talajjavító vállalatnál. Ked­vező kiindulópont a tenniva­lók kijelöléséhez, hogy a kol­lektíva elérte kitűzött tavalyi céljait. A négyszázötven embert foglalkoztató üzem száztíz millió forintos értékesíté­si tervét 104 százalékra tel­jesítetted Az eredménytervet azonban nem sikerült megvalósítania, részben a zord időjárás, rész­ben a váratlan bérfuvarok kö­vetkeztében. Az előbbi főként a kémiai talajjavítási munká­kat hátráltatta. — A termelőegységek tizen­két szocialista brigádja, tel­jesítve munkaverseny-vállalá- sait, nagy mértékben hozzájá­rult a gazdálkodás eredmé­nyességéhez — állapítja meg Száraz Mihály, a főmérnök­ség vezetője. — Jól példázza az összefogást, az önzetlen tenniakarást az, hogy a köz­pontban dolgozó szerelőik, gép­kocsivezetők is gépre ültek a két ünnep között, a területen segítkeztek. Tavaly örvendetesen javult a munkafolyamatok szerve­zettsége. Bács megyében és a ceglédi járásban, változó munkahelyeiken sikerült nagy­teljesítményű gépparkot ösz- szevonniuk. A gépüzem termelésszer­kezete kedvezően alakult, javult a munkaellátott­ság, csökkent a tennivalók sokfélesége. Ezek a változások elősegítet­ték a munkahelyi pártalap- szervezet cselekvési program­jának végrehajtását. A további előrelépés szük­ségszerű, hiszen a mezőgaz­daság dinamikus fejlődése egyre magasabb követelmé­nyeket állít a partner válla­latok elé. A komplex melio­ráció, vagyis a teljes talajja­vítás nagy feladatot ró a vál­lalatra. A gépállomány meg­felelő kihasználása érdekében, meg kell tanulniuk rugalma­san alkalmazkodniuk az idő­járás szeszélyeihez, továbbá még hatékonyabb munkaszer­vezésre és a belső tartalékok feltárására van szükség. A vállalat beruházási poli­tikájának alapvető célja, hogy a mezőgazdaság követelmé­nyeinek leginkább megfelelő termelési eszközöket állítson munkába, gondoskodjék szak­szerű karbantartásukról, gaz­daságos kihasználásukról. A mind több és mind korszerűbb, gépek javításához a ceglédi gépüzemben hét­száz négyzetméter alapte­rületű műhely építéséhez fogtak 1978-ban. Gondot fordítanak a szociá­lis és kulturális igények ki­elégítésére. Egyre több új lakó-, étkező, és kul túrkocsi könnyít a területen dolgozók helyzetén. A lakókocsikban rádió és televízió, az úgyneve­zett kultúrkocsiban könyv és többféle társasjáték van. Ré­gi jogos kérés teljesült: na­ponta meleg étel kerül a vidé­ken dolgozók asztalára. Ta­valy, egy Ikarus autóbusz be­állításával, kényelmesebbé tet­ték a munkásszállítást. A vállalat idei tervei már javarészt ismertek. A felada­tok, az országos követelmé­nyekhez igazodva, mind na­gyobb erőfeszítéseket követel­nek a vállalat vezetőitől és munkásgárdájától. A talajja­vítást Cegléd, Csemő és Vas­kút térségében kezdik meg, amint az időjárás megengedi, K. D. Fagy feszíti, jég marja Fáznak, rongálódnak a szobrok Télen Budapesten és több nagy városban megszokott lát­vány, hogy védőburokba cso­magolják a köztéri, márvány­Téli országjárás Nemcsak nyáron szép a Balaton Műemlékek közt, múzeumokban, várfalakon Aznap korán szólt a vekker. A derengésben, a szokott he­lyen gyülekeztek a Közúti Gépellátó Vállalat fiataljai és a vendég útitársak. Sok közös kirándulás és közös vidéki színházlátogatás van már mögöttük. Most két szánkó is került, talpaik kar- cosan csikorogtak, ahol a vé­kony hó már leolvadt a macs­kakövekről. Hat óra elmúlt, amikor a KÖZGÉP piros színű farmo­toros autóbusza harminchat, kicsit még álmos, de jókedvű ifjú emberrel elhagyta Ceglé­det. Irány: Keszthely! Fehér világ — Kinek jutott eszébe tél­víz idején kirándulást szer­vezni a Balatonhoz? — kér­dezték többen is. akik eddig csak nyáron fürdőruhában él­vezték a magyar tenger szép­ségeit. Télen kihalt az a vidék, rá­adásul akkor ért az országba az ítéletidő, a lelkesebbek azonban — köztük Jászberényi Károly, a kirándulás fő szer­vezője, a csoport vezetője — hajthatatlanok maradtak: rá­beszéléssel, ötletesen fogalma­zott és közreadott programmal verbuválták a szükséges lét­számot. Már rég elfogyott a regge­li, s az otthonról hozott lé- lekmelegítőnek is a végén jár­tunk, amikor megérkeztünk a dunántúli télbe. A felhők eltűntek, s ahogy közeledtünk a tóhoz, úgy rit­kult az álmosító köd. Az út- széli fák és bokrok ágai, me­lyeket zúzmarával, hóval va­rázsolt fehérre a természet, szinte szikráztak a napfény­ben. Csodálatos, csupa-fehér volt a világ! Bélatelepen a látvány ki­szólított mindenkit a buszból. A tó partján egymásra tor­lódva fagytak össze a koráb­ban összetöredezett jégtáblák, tömbök. A part mentén a fel­fordított csónakokat. árván maradt padokat vastagon be­lepte a hó és jég, a mindenre fodrosán fagyott víz cseppkő­barlangjaink szépségével ve­tekedett. Nem győztük cso­dálni. Siklott a szán A sok kilométeres Balaton- parti utazás után érkeztünk meg Keszthelyre, ahol a Fes­tetics kastély gazdagon ara­nyozott, tapétázott termeit a cipőnkre húzott mamuszokban, álmélkodva csoszogtuk végig. Minden bútor, minden kerá­mia, a díszes falak, a tükörfé­nyes mozaikparketta és a cso­dálatos könyvtár elkáprázta­tott. A naplementével indultunk Sümegre, ott volt szálláshe­lyünk. Berendezkedtünk, majd a vacsora előtt — étvágyger­jesztőnek — egymást váltva lovagoltuk meg a két szán­kót. A havas, fagyos, lejtős úton a szán hamar felgyorsult és sebesen siklott utasaival. Jó szórakozás volt. senkinek nem tört keze-lába. Farkaséhesen láttunk azután a falatozáshoz. A jóízű Bala­ton vidéki bor nótázó ked­vünket élesztgette. Másnan reggel hideg szél tette próbára egvensúlvérzé- künket a síkos utcákon. Meg­csodáltuk Sümeg műemlékeit, nevezetességeit, a Kisfaludy- emlékmúzeumot, melv a ma­gyar irodalom sok nagyságá­nak első kiadású műveit is őr­zi. Ugyanott láttuk azt a gyűjteményt, mely a magyar nyelvű könyvnyomtatás hős­korát mutatja be. Még a ló­szerszámmúzeumba is elju­tottunk, közvetlenül mellette egy versenylóistállót is meg­nézhettünk. Délelőtti sétánk végén a kiskocsmában, míg a regge­lit pótló tejszínhabos geszte­nyepürét ettünk, a zenegép két forintért valamennyiünk ked­vére eljátszotta a Romantikát. A sümegi várat bevenni dél­után indult a ceglédi munkás­fiatalok víg csapata. Csapko­dott, vágott a hideg szél, ahogy a csúszós ösvényen felfelé igyekeztünk. Mint a vitézek Csikorogva nyílt a rácsos bejárati kapu, amint a köl­csön kapott kulcs megfordult a zárban. S mindenért kárpó­tolt a látvány. Messze ellát­hattunk a havas tájon. Szem­léltük a vidéket, mint egykor a vitézek. Hanem az erős széltől meg­hátrálva, mégis csak vissza­igyekeztünk a biztonságos busz belsejébe, ahol felmele­gíthettük gémberedett tag­jainkat. Tapolcán. Nagyvázsony on. Veszprémen keresztül indul­tunk hazafelé. Megérkezve, Cegléd is fehér hólepellel bontottan várt reánk. Másnap hajnalban a gyárba igyekeztünk, a megszokott környezetbe, szisszenő, nesze- ző gépeink mellé. A balatoni utazás sokáig té­ma és örökre szép emlék ma­rad. S. B. ból, kőből faragott szobrokat, emlékműveket. Nem azért, mert télen a szobrok is fáz­nak, hanem azért, mert a haj- szálrepedésekbe és a szemmel alig látható sérülésekbe be­férkőző víz és hóié alattomo­san elbánna a szép művészi alkotásokkal. Cegléd kevés szoborral büszkélkedhet, a kőből készül­teket félkézen összeszámolhat­juk. Csupaszok ezek az alko­tások télen, kitéve a károso­dásnak. Nem kerülne sokba, ha a korai pusztulást meg­előzve, védőleplet kaphatna Várkonyi István mellszobra és a kedves kis kamaszalak is a Rákóczi úti kollégium előtt. MESE A MOZIBAN A ceglédi Szabadság Film­színház kamaramozijában dél­utánonként a legkisebbeknek vetítenek mese- és rajzfilme­ket. A gyerekek az előadáso­kat felnőttek kíséretében láto­gathatják. Szerdán mérkőznek Nehéz ellenfél a VVK-ban A nemzetközi szövetség ja­nuár 24-én, szerda este nyolc órára írta ki a Ceglédi VSE— TTC Bad Hamm mérkőzés időpontját a Vásárvárosok Kupájában, melyen a legjobb tizenhat közé jutás a tét. Ne­héz, de nem megoldhatatlan feladat előtt állnak a ceglé­diek. A vendégek csapatában játszik többek között az angol válogatott Jarvis és a dánok legjobbja, Petersen is. A nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a Vasuta­sok Teleki utcai művelődési házának csekély befogadóké­pessége miatt. elővételben árusítják a jegyeket, valószí­nűleg a helyszínen nem is lehet már beléoőhöz jutni Jegyeket a CVSE sportcsar­nokában, hivatalos munka­időben. a Teleki utcai aszta­litenisz teremben pedig hét­főn délután négy és hat óra, kedden hat és ' ét óra között lehet vásárolni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom