Pest Megyi Hírlap, 1979. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-05 / 3. szám

1979. JANUÁR 5., PÉNTEK FÓKUSZ A madridi 'gyilkosság Egy négytagú terroristacso­port lakásának kapuja előtt megyilkolta Constantino Orün Gil tábornokot, Madrid tavaly szeptemberben kinevezett, ka­tonai kormányzóját. Vala­mennyi spanyol politikai párt élesen elítélte e gyilkos me­rényletet, s a két legnagyobb szakszervezeti központ közös felhívására a madridi tarto­mány dolgozói jelképes sztrájk­kal fejezték ki tiltakozásukat. Suarez miniszterelnök a kor­mány tagjaival hosszasan ta­nácskozott azokról az intézke­désekről, amelyekkel a továb­bi, várható merényietek meg­akadályozhatok volnának. Az aggodalom nem alapta­lan; A gyilkos merénylet után bombák robbantak a spanyol főváros két földalatti állomá­sán. Nyilvánosságra került a szélsőséges baszkföld! szerve­zet, az ETA közleménye is, amely bejelenti: általános tá­madást indít az állam intéz­ményei ellen. A terrorista módszereket előszeretettel al­kalmazó, a baszk önkormány­zat mindenfajta békés útját mereven elutasító szervezet közölte, hogy elsősorban a hadséreg és annak magas ran­gú személyiségei ellen követi el akcióit. A spanyol főváros demok­ratikus körei joggal mutatnak rá, hogy a terrorcselekmé­nyek egyáltalán nem szolgál­ják a baszk önkormányzat ügyét, sőt ellenkezőleg: csak élezik a feszültséget Spanyol- ország más részei és a baszkok lakta vidékek között, s károsan hatnak vissza az ottani lakosság életére. Világos, hogy egy ilyen ter­rorakció-hullám csak azoknak a jobboldali erőknek kedvez, akik még mindig arra töre­kednek, hogy megállítsák a demokratizálási folyamatot. Valóban e folyamat minden egyes jelentősebb állomásánál megjelentek a fegyveres me­rénylők a spanyol városok ut­cáin. Így volt ez, amikor a fa- langista pártot feloszlatták, s legalizálták a szakszervezete­ket és a Spanyol Kommunista Pártot, vagy amikor megkez­dődött az alkotmányozó nem­zetgyűlés választási hadjárata. A terroristák mindig is a hadsereget igyekeztek provo­kálni, hogy felbőszítsék és mozgásba lendítsék a demok­ratizálás ellen. Arra számíta­nak ugyanis, hogy a hadsereg tisztikarában még helyet fog­laló, Franco idején kinevezett jobboldali tisztek, a terrorcse­lekményekre való hivatkozás­sal ki tudnak kényszeríteni katonai elnyomó intézkedése­ket. További cél az, hogy ki­alakítsák a bizonytalanság és a félelem légkörét. Ha ugyanis ez megteremtődik, kérdőjeles­sé válhat — legalábbis a ter­vek szerint — a parlamenti választások megtartása. Hi­szen ezúttal sem véletlen, hogy a terrorcselekmény-soro­zat ismét a demokratizálás újabb fontos állomásánál kö­vetkezett be, amikor a népsza­vazással elfogadott új alkot­mány szerinti parlamenti vá­lasztásokra készülnek. A spa­nyol pártok egyöntetű fellépé­se azonban feltárja, hogy a terroristák mennyire elszige­teltek és hogy ma sincsenek jobb esélyeik, mint korábban, a demokratikus folyamat visz- szafordí fására. A. I. A Bussd-Mzómg az NSZK-ban Szerdán Kölnben megkezd­te munkáját az emberi jogok NSZK-ban történt megsérté­sével foglalkozó társadalmi Russell-bíróság. Az egy hétig tartó nyilvános tárgyalássoro­zaton 14 ország haladó köz­életi személyiségei vesznek részt. Az elnöki tisztet a ju­goszláv Vlagyimir Dedijer professzor tölti be. A Frank­furtban áprilisban tartott első ülésszak után ezúttal is azzal, az NSZK-ban 1972-ben kibo­csátott rendelettel és annak végrehajtásával foglalkoznak, amely „az alkotmány ellensé­geit” eltiltja a közhivatalok gyakorlásától. Mint ismeretes, a Russell-bíróság ítélte el an­nak idején a chilei és latin- amerikai elnyomást és a viet­nami háborút is. Ä forradalmi erők újabb sitaei Kambodzsában Négy farfámány felszabadult A kambodzsai forradalmi erők sikeres hadműveletei nyomán az ország négy tar­tománya felszabadult és má­sik öt tartományban harcok folynak. Ebben összegezhetők a kambodzsából érkezett leg­frissebb hírek. Az SKP, az ellenállási front hírügynöksége szerdán azt je­lentette, hogy a felszabadító erők a nap folyamán körül­zárták Stung Treng tartomány azonos nevű székhelyét és megadásra szólították fel a Phnom Penh-i rezsim ott ál­lomásozó egységeit. A megle­petésszerű támadás és ezzel párhuzamosan kirobbant he­lyi felkelés hatására a csapa­tok megadták magukat. A Phnom Penhtől 200 kilomé­terre északkeletre fekvő tar­tományi székhely elfoglalása során a forradalmi erők nagy mennyiségű fegyvert, lőszert és egyéb hadianyagot zsákmá­nyoltak. Ugyancsak az SPK tájékoz­tatásai szerint a forradalmi fegyveres erők december 29. és 31. között felszabadították Ratanakiri tartomány több városát és a harcok betetőzé­seként elfoglalták Lomphat tartományi székhelyet, amely a fővárostól, Phnom Penh­től mintegy 200 kilométerre fekszik. Pillanatnyilag a legsúlyo­sabb harcok Kompong Cham tartomány Dam Bér és Sre Kék nevű körzeteiben foly­nak, Phnom Penhtől 40 kilo­méterre északkeletre. A nyugati sajtóban mind több beszámolót közölnek a Kambodzsában dúló féktelen terrorról és arról, hogy az ország gazdaságát a teljes széthullás veszélye fenyegeti. A Wall Street Journal arról ír, hogy az elmúlt három év során a kormánycsapatok kö­zel 4 millió embert mészárol­tak le. A The New York Ti­mes szerint nemcsak a fér­fiakat, hanem a nőket és gyermekeket is meggyilkolják. A lap többek között idézi egy kambodzsai menekült beszá­molóját, amely szerint a re­zsim katonái egy faluban 108 asszonnyal és gyermekkel ál­latias módon végeztek. Az Europeo című olasz he­tilap arról ad hírt, hogy a kambodzsai rezsim vezetői a főváros és egyéb vidéki köz­pontok elhagyására kényszerí­tik az ország lakosságát. Is­kolákat, kórházakat és lakó­házakat romboltak le, a köz- igazgatási dolgozókat meg­gyilkolták. A lakosságot két részre osztják: „régiekre” és „újakra”. A „régieket” hadi­foglyoknak tekintik és a mun­katáborokban a legkisebb vétségért is halálbüntetéssel sújtják. ★ leng Sary kambodzsai mi­niszterelnök-helyettes szerdán táviratban kérte az ENSZ A kambodzsai forradalmi erők tovább folytatják sikeres hadművele­teiket. Képünkön: Chea Sim, a Kambodzsai Nemzeti Egységfront alelnöke, a felszabadított területek lakóival Biztonsági Tanácsának elnö­két, hogy sürgősen hívják össze a testületet és hozzanak intézkedéseket „A Vietnam és Kambodzsa • közötti konfliktus befejezésére”. A Vietnam el­len számos súlyos határprovo­kációt elkövető Kambodzsa úgy próbálja feltüntetni a helyzetet, mintha Vietnam törne „Kambodzsa független­ségére”, s nem pedig a kam­bodzsai rezsim követne el ag­resszív cselekményeket. Közel-Kelet Washington egyelőre a tárgy illések folytatásét Az amerikai külügyminisz­térium szerdán határozottan cáfolta, „félrevezetőnek” mi­nősítette azokat a híreket, amelyek szerint már január közepére megszervezték, il­letve tervbe vették, volna az Egyesült Államok, Izrael és Egyiptom újabb miniszteri szintű washingtoni találkozó­ját. A cáfolat közvetlenül az­után hangzott el, hogy egy iz­raeli diplomata----aki kérte, ho gy nevét ne közöljék — né­hány újságírónak kijelentette: lehetséges, hogy január köze­pén felújítják a különtárgya- lásokat. Az izraeli kormány egyéb­ként folytatja az új izraeli te­lepülések létesítését a Jordán folyó nyugati partján és a Gaza-övezetben — amint ezt Begin miniszterelnök közölte csütörtökön a Likud tömörü­léshez tartozó parlamenti képviselőkkel, akikkel a Camp David-i megállapodá­sok után befagyasztott telepí­tési politikát vitatta meg. Ahmed Hasszán al-Bakr iraki elnök január hó végén hivatalos látogatást tesz Da- maszkuszban — írja az Al- Thaoura című iraki lap fő- szerkesztője. A szíriai fővá­rosban az iraki elnök Asszad szíriai elnökkel együtt elnököl majd a közös nemzeti akció- karta legfelsőbb bizottságának Nincs érdemi állásfoglalás A Kennedy-gyilkosságot vizsgáló különbizottság jelentése A Kennedy-gyilkosság ügyé­ben nyomozó képviselőházi különbizottság két évig tartó, csaknem hatmillió dollárt fel­emésztő vizsgálata hivatalosan lezárult. A testület elnöke sze­rint fennáll az összeesküvés eshetősége, de kijelentette, hogy a testület nem talált kap­csolatot valamely bűnszövet­kezet működése és az állítóla­gos „magányos gyilkos” Os­wald elhallgattatása között. A bizottság ugyanakkor nem fog­lalt érdemben állást a közel­múltban előkerült bizonyíté­kokkal kapcsolatban, amelyek szerint Oswalddal egyidőben egy ismeretlen fegyveres más irányból is tüzelt Kennedy el­nökre. A merénylet idején készült magnótekercseket, a több irányból érkező lövés za­ját rögzítő bizonyítékot, vala­mint a gyilkosság idején ké­szült — újonnan előkerült amatőrfilmeket is, amelyen — többek szerint — a gyilkosság előtti percekben két ember lát­ható a dallasi könyvtár abla­kában, ahonnan Oswald az el­nökre lőtt, a képviselőházi tes­tület további vizsgálat céljából megküldte az igazságügymi­nisztériumnak, ahol kevés'lel­kesedéssel fogadták a kényes feladatot. A minisztérium szóvivője kijelentette, hogy sem az Igaz­ságügyminisztérium, sem az FBI nem tervez semmilyen lé­pést addig, amíg kézhez nem kapják a bizottság terjedel­mes jelentését és a csatolt bi­zonyítékokat. Erre még he­tekig várni kell, és — mint a bizottsági elnök elmondta — a képviselők semmiképpen sem kényszerítik a vizsgálat újrakezdésére a minisztériu­mot. Mindezzel együtt a bizottság jelentése igen jelentős, mi­vel az első olyan hivatalos vizsgálati anyag, amely rést üt a Kennedy-gyilkossággal foglalkozó Warren-bizottság „magányos gyilkos” elméletén. A bizottság nem zárta ki az összeesküvés lehetőségét Mar­tin Luther King polgárjogi harcos meggyilkolásában sem. ülésén, amelyet a két ország még múlt év szeptemberében hirdetett meg. Tarek Aziz, az iraki forradalmi tanács tagja hangsúlyozta, hogy ez a karta és a bagdadi csúcs elmélyítet­te Szadat elnök elszigeteltsé­gét. Halim Khaddam szíriai külügyminiszter pedig úgy nyilatkozott, hogy az iraki— szíriai akció pozitívan hat majd a libanoni helyzetre és a palesztin fegyveres harcra. Az A1 Vatan A1 Arabi című, Párizsban megjelenő arab nyelvű hetilap tájékozott for­rásra hivatkozva jelentette, hogy Jean Francois-Poncet francia külügyminiszter szí­vesen venné, ha Jasszer Ara­fat, a PFSZ vb elnöke hiva­talos látogatást tenne Fran­ciaországban. Küldöttségünk a Moncadában A kubai forradalom győzel­me huszadik évfordulójának tiszteletére rendezett ünnep­ségeken részt vevő magyar párt-, és állami küldöttség, Biszku Bélának, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának vezetésével, Santiago de Cu- bában megtekintette a Batista- rezsim ellen vívott forradalmi fegyveres harc történelmi em­lékhelyeit: az egykori Mon- cada laktanyát, valamint a laktanya elleni 1953-as táma­dás előtti gyülekezőhelyet, a Santiago de Cuba-i Siboney majorságot. A magyar delegá­ciót a kétnapos vidéki utazás­ra elkísérte Fernando Vecino Alegret, a Kubai KP KB tag­ja. A magyar vendégek szerdán ellátogattak a földalatti ellen­állási mozgalom múzeumába is. A magyar küldöttség tagja­it szerdán vacsorán látta ven­dégül Fernando Vecino Aleg­ret. A küldöttség csütörtökön es­te érkezik vissza Havannába. Hazaérkezett Havannából az a szovjet párt- és állami kül­döttség, amely Grigorij Roma- novnak, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjának vezetésé­vel részt vett a kubai forrada­lom győzelmének 20. évfordu­lója alkalmából rendezett ün­nepségeken. Több száz balett ja van az iráni összecsapásoknak Irán 14 nagyvárosában újabb rendszerellenes meg­mozdulások voltaik, s az ellen­zéki nemzeti front közlése szerint a harckocsikkal meg­erősített katonai alakulatok több helyütt házaikat döntöt­tek romba. A front szerint az új év első napjaiban több száz ember vesztette életét a karhatalom beavatkozása kö­vetkezeiében. A tüntetések hevessége a beszámolók szerint kisebb volt, mint a korábbia­ké. Az iráni parlament — mint már jelentettük — jóváhagyta Sapur Baktiar kormányalakí­tási megbízását. A rendszer­rel szembenálló nemzeti front és a vallási ellenzék to­pábbra is elutasítja a részvé­telt a sahhal együttműködni kész új kormányban. Az Irán és az Egyesült Ál­lamok közötti hatalmas ará­nyú fegyverüzletekről szólva, Baktiar hangsúlyozta, hogy „minden országnak szüksége van a hadseregre, és minden hadseregnek szüksége van fegyverre”. A londoni Daily Express csütörtöki száma közli azt 'az értesülését, miszerint Reza Pahlavi sah vagyonának egy tekintélyes részét — -500 millió és kétmilliárd dollár között — zürichi és londoni bankok közreműködésével amerikai bankokhoz utaltatta át. A lap szerint három nagy amerikai bank a zavargások kirobbaná­sa óta őrzi az iráni uralkodó aranykincsének egy részét. Amennyiben az iráni válr ság elhúzódik, a washingtoni kormány újabb megszorításo­kat lesz kénytelen bevezetni a hazai olaj takarékosság érde­kében — jelentette be egy washingtoni sajtóértekezleten James Schlesinger amerikai energiaügyi miniszter. Új sandinista off enzim várható Nicaraguában Szerdán sandinista harcosok Managua déli részén, alig négy épülettömbre az ameri­kai naigykövétségtől, felrob­bantottak egy rádióállomást — jelentették be a hatóságok. CSAK RÖVIDEN... ANKARÁBAN nagy pél­dányszámban jelent meg Leo­néid Brezsnyev Kis Föld című írásának török nyelvű kiadása. Az SZKP KB főtitká­rának visszaemlékezései nagy érdeklődést váltottak ki a tö­rök olvasók körében. A kötet előszavában a kiadó méltatja Leonyid Brezsnyev politikai és államfői tevékenységét. MOSZKVÁBAN BEJELEN­TETTÉK, hogy kedden az Antarktiszon, a szovjet Mo- logyozsnaja kutatóállomáson felszállás közben szerencsétle- rül járt egy IL—14 típusú szovjet repülőgép. A szeren­csétlenségnek halálos áldoza­tai is vannak. A sérültek egy részét a szovjet hatóságok ké­résére egy amerikai repülőgép vette fedélzetére, hogy orvosi segélynyújtás céljából az új- zélandi Christchurchbe szál­lítsa őket. BIZALMAT SZAVAZOTT a török nemzetgyűlés csütörtö­kön kis többséggel Bülent Ecevit kormányának, miután a legfőbb ellenzéki párt, Be­rnnel Igazság Pártja bizal­matlansági indítványt nyújtott be az országban dúló politi­kai-vallási zavargások miatt. AZ NSZK HÓKATASZT- RÖFA sújtotta északi részén valamelyest megjavultak a közlekedési viszonyok. A Hamburgot érintő autópályád kát sikerült — legalább egy nyomtávon — szabaddá tenni. A KELET-JÁVAI ÁRADÁ­SOK következtében 25 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát, s jelentős károk ke­letkeztek a mezőgazdaságban. Az áradást, amelynek halálos áldozata is volt, a december óta tartó trópusi esőzések idézték elő Indonéziában. JAMES CARTER amerikai elnök csütörtökön elutazott Washingtonból, hogy részt ve­gyen a Guadeloupe szigetén i megtartandó négyes csúcsta- | lálkozón. Az amerikai elnök ! tárgyalópartnerei Valéry Gis- card d’Estaing francia állam­fő, James Callaghan angol miniszterelnök és Helmut Schmidt nyugatnémet kancel­lár lesznek. ELHUNYT CONRAD HIL­TON egy Los Angeles-i kór­házban, 91 éves volt a világ­hírű és az egész világra kiter­jedő szállodahálózat alapítója. Az ismeretlen létszámú san­dinista csoport behatolt a rá­dió épületébe, bombákat rob­bantott fel és megrongálta a berendezéseket. Az egész állo­más a lángck martaléka lett. — közölte a tűzoltóság szóvi­vője. Nicaragua más városaiból is érkeztek hírek a Sandinista Nemzeti Felszabadítás! Front akcióiról. ötven sandinista vette kö­rül Tipitapa várost. A város központjába beszi trogva lö­véseket adtak a lev igőbe, fel­vonulásokat szerveztek és So­moza megdöntésére szólították fel a lakosságot. León munkáskerületeiben sandinista harcosok röplapo­kat osztogattak, melyeken egy újabb offenzíva közeledtét je­lentették be. Kilencnapos zárva tartás után szerdán ismét megnyitot­ták Nicaragua Costa Rica-i határát — jelentette be Rafael Saavedra, a nicaraguai vám­hatóság vezetője. Kína terjeszkedési szándékai ÍI Pravda cikke Peking veszélyes terveiről — Az amerikai—kínai köze­ledés elsősorban Peking nagy. hatalmi politikájának és kö­vetkezésképpen terjeszkedési szándékainak jelent biztatást — írja cikkében Borisz Ore­hov, a Pravda kommentátora. — Ez a kínai katonai poten­ciál nyugati országok segítsé­gével, történő növelésében nyilvánul meg. Bár az Egye­sült Államok egyelőre nem szállít fegyvert Kínának, saj­tóhírek tanúbizonysága sze­rint erre ösztönzi Angliát, Franciaországot és néhány más nyugat-európai államot. — Peking mai tervei min­denekelőtt a szocialista Viet­nam ellen irányulnak, de nemcsak ellene. Húsz kínai hadosztályt vontak össze pél­dául Tibetben, jegyzi meg a kommentátor, majd elmondja: más tények is tanúskodnak a pekingi terjeszkedési szándék­ról. Ilyen például az a stra­tégiai fontosságú karakorami hadiút építése, azzal a céllal, hogy Kína kijusson Karachi kikötőjébe, ahol haditengeré­szeti bázist szeretne kapni. — Még egy beszédes tény. A kínai külügyminisztérium néhány nappal ezelőtti nyi­latkozata Kínának a Spratly- szigetek fölötti állítólag szu­verenitásáról. Nem véletlenül ítélik a kínai külügyminisz­térium lépését politikai meg­figyelők nemcsak Vietnam, de a Fülöp-szigetek elleni nyo­másnak is. A felsorolt té­nyekből kiderül — fejezi be írását Orehov —, hogy való­jában milyen jellegű is Pe­king „hozzájárulása az ázsiai és a csendes-óceáni térség biztonságához”, amiről az Egyesült Államok és Kína j diplomáciai kapcsolatainak fel­vétele alkalmából Pekingnek I küldött amerikai kormány- 1 távirat beszél. » i

Next

/
Oldalképek
Tartalom