Pest Megyi Hírlap, 1979. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

--------------------------------------------------­---------------------­Lo sonczi Pá/ újévi köszöntője I Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke újévi köszöntőt mondott ja­nuár 1-én, a Kossuth rádióban és a televízióban. Beszédét a továbbiakban ismertetjük. l?gy munkás évet hagyva magunk mögött, bizakodás- sál köszöntjük az új esztendőt — mondotta beve­zetőben Losonczi Pál, majd így folytatta: — Mozgal­mas, eseményekben gazdag időszakot zártunk le. Bel­politikai életünknek fontos állomása volt a Központi Bizottság tavaly áprilisi ülése, amelyen áttekintettük a XI. kongresszus óta végzett munkánkat. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyetértésével találko­zott az a fő következtetés, hogy a kongresszus hatá­rozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy tovább foly­tatjuk a népünk támogatását élvező politikai irányvo­nalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anyagiakban és szellemiekben gyarapodott országunk, emelkedett az életszínvonal, ja­vultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkör­ben tevékenykedik szocialista hazánk gazdasági és kulturális felemelkedésén, a fejlett szocialista társada­lom építésének nagy művén. 1978-ban, ötéves tervünk harmadik évében nem minden sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. De a nehezebb és bonyolultabb felté­telek ellenére is elértük vagy megközelítettük a ma­gunk elé tűzött célokat. Közös nagy ügyünk tetteket szülő egységbe fogja össze a nemzetet. Életünk valósága lett a hazánk bol­dogulását szolgáló nemzeti egység, amelynek megte­remtéséről a múltban annyit álmodoztak népünk leg­jobbjai. Jószerével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan ré­gen megosztották a társadalmat, részekre szaggatták a nemzetet. Pártunk szövetségi politikája jut kifejezésre abban, hogy a szocializmusért, a béke megőrzéséért, népünk javára jó egyetértésben együtt munkálkodnak pártonkívüliek és párttagok, a különböző világnézetű állampolgárok. Eredményeink legfőbb forrása a pártunk vezeté­sével megvalósuló szocialista nemzeti egység, á párt és a tömegek közti kölcsönös bizalom. Ez a legfőbb fel­tétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatáro­zott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel szerényebbek az eddiginél. Fejlődésünknek most olyan szakaszában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilárdítsuk eredményeinket, s megalapozzuk nép­gazdaságunk fejlődését, népünk életszínvonalának a rendszeres növelését. , Feladataink sikeres megvalósítása mindenkitől fe­lelősségteljesebb munkát követel. Olyan világban élünk, amikor a követelmények szigorúbbak lettek a gazdasági életben. Általános követelmény a gazdaságosság javí­tása, az országon belül és a határainkon túl is jól érté­kesíthető termékek részarányának növelése. Ez az útja az ország további általános fejlődésének, az életszín­vonal megalapozott emelésének. Társadalmunk túlnyomó többségének igazságérzetével és helyeslésével találkozik az a törekvésünk, hogy a jobb, eredményesebb munka nagyobb megbecsülésben, kellő anyagi és erkölcsi el­ismerésben részesüljön. Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a j gazda gondosságával hasznosítsuk a szocialista építés évtizedeiben létrehozott anyagi és szellemi erőinket az ország, a közösség érdekében. Meggyőződésünk, hogy az ‘ idei népgazdasági tervben megfogalmazott célok össz­hangban vannak a helyzetünkből fakadó követelmé­nyekkel, lehetőségeinkkel: valóra váltásukkal jól szol­gáljuk közvetlen és távlati céljainkat, elősegítjük ha­zánk szocialista fejlődését. Amikor eredményeinket számba vesszük — a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt immár több mint két év­tizedes bevált politikájának és gyakorlatának megfele­lően — nem hallgatunk a gondokról, a nehézségekről sem. A párt, a kormány és a nép közötti kölcsönös bi­zalom tükröződik abban, hogy nyíltan szólunk problé­máinkról is. Ez a nyíltság és őszinteség élteti a társa­dalmunkban egyre erősödő szocialista demokráciát, amely egyaránt jelenti a jogok bővülését, a felelősséget, a tevőleges közreműködést közös dolgaink intézésében. Ez a szilárd alap a biztosítéka annak, hogy eredménye­sen elvégezhessük bonyolultabb teendőinket, amelyek­hez hasonlókkal, sőt lényegesen nehezebbekkel is sike­resen megbirkóztunk az elmúlt évtizedekben. Szocializmust építő munkánkhoz nélkülözhetetlen a béke. Külpolitikánk legfontosabb, változatlanul alapvető célja a béke biztosítása, a feszültség csökkentése, a fegyverkezési verseny megfékezése, az enyhülési folya­mat elmélyítése. A Magyar Népköztársaság együtt ha­lad a szocialista közösség országaival. A békés egymás mellett élés politikájából kiindulva, az építő együttmű­ködés szándékától vezérelve, széles körű, kiterjedt kap­csolatokat építünk a világnak szinte valamennyi álla­mával. 'Erősítjük kapcsolatainkat a fejlődő országok­kal. A kölcsönös előnyök figyelembevételével alakítjuk viszonyunkat a gazdaságilag fejlett tőkésállamokkal is. Olyan világ megteremtéséért küzdünk, amelyben nemcsak mi, hanem gyermekeink, unokáink is béké­ben élhetnek. Erre a kötelességünkre külön is figyel­meztet bennünket az idei esztendő, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi gyermekévnek nyil- ' vánított. Hazánk, népünk, az emberiség sorsáért, békés jövőjéért érzett mélységes felelősségtől áthatva, erőnk­höz, lehetőségeinkhez mérten mindent elkövetünk azért, ; hogy a nemzetközi élet kedvező folyamatai még erő­teljesebben bontakozzanak ki, tartóssá váljanak. Az új év nem ígér könnyű sikereket. Küzdelem, kemény munka vár ránk. Mégis bizakodva és jogos re­ménnyel nézünk elébe. A nagyvilágban nem vagyunk egyedül. Szövetségeseket, barátokat tudunk magunk . mellett. Hazai eredményeink jó alapot adnak a felada­tok teljesítéséhez. Erőink mozgósításával, a nemzet egy­ségbe fogott akaratával elérjük céljainkat. Meggyőződé­sünk, hogy hazánk minden állampolgára fokozott fele­lősséggel, jobb, eredményesebb munkával, öntudatos helytállással veszi ki részét közös tennivalóink sikeres elvégzéséből. Az év első napján a Magyar Szocialista Munkás- ** párt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa nevében ered­ményes, boldog új érvet kívánok egész népünknek — I mondotta befejezésül Losonczi Pál. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ÁBIA 80 FILLER 1979. JANUAR 3., SZERDA Új termékek, jobb hatásfokkal Ms év első munSsantspgán a megye üzemeiben Szigorúan ellenőrzik Takarmányozás gazdaságosabban Újabb intézkedésekkel igye­keznek javítani, gazdaságo­sabbá tenni a takarmányozást, tekintettel arra, hogy a költ-- ségek túlságosan magasai-:. A gazdaságok gyakran az opti­málisnál lényegesen nagyobb takarmányadagokkal érik el a kívánt súlygyarapodást. Az or­szágos adatok szerint a takar­mányozás költségeinek 5—10 százalékát lehetne megtakarí­tani akkor, ha a nagyüzemi hizlaldákban, állattelepeken az eddiginél szigorúbban betar­tanák a tartási, takarmányo­zási technológia előírásait. A MÉM tavaly két ízben mérte fel, milyen takarmány­adagokkal érik el az egység­nyi súlygyarapodást a nagyüze­mi állattelepeken. Bebizonyo­sodott, hogy az országos átlag ugyan Hassan javulást mutat, de még mindig kedvezőtlenül alakul. Ennél is figyelmezte­tőbb: a nagyüzemek között olyan nagymértékű a differen­ciálódás, hogy gyakran másfél­kétszeres különbségek mutat­koznak a takarmányadagok­ban. A MÉM közleményt adott ki a gazdaságos takarmány- felhasználásról. Közölték a ter­melőkkel, hogy milyen érté­ket tekinthetnek az abrakfel­használás még elfogadható ha­tárának: a sertéshizlalásnál például a szakosított telepe­ken legfeljebb 4,3, a valami­vel kedvezőtlenebb körülmé­nyek között üzemelő hagyo­mányos telepeken pedig nem több, mint 4,8 kg takarmány­nyal kell előállítani az egy- kilónyi súlygyarapodást. Pon­tosan megszabták a kérődzők takarmányozásának értékha­tárait is. Az állattenyésztők termé­szetesen eddig is tisztában, vol­tak azzal, hogy milyen rrieny- nyiségű takarmánnyal gazda­ságos az állattartás. Viszont nem kérték minden esetbe.’, számon megfelelő következe­tességgel az erre vonatkozó technológiai előírások betartá­sát, más esetben pedig a hiá­nyos műszaki eszközök miatt ment. veszendőbe az értéltes takarmány. \ MÉM felhatal­mazza az Országos Takarmá­nyozási és Állattenyésztési Fel­ügyelőséget arra, hogy a gazda­ságokban ellenőrizze a takar­mányfelhasználást, és ahol fel­tűnően nagy különbségek mu­tatkoznak a most előírt szá­mokhoz képest, ott számon­kérést, felelősségrevonást kez­deményezzen. Szomorú híreket kopog a telex: az Európában és Észak. Amerikában tomboló ítélet­idő nyomán utakat lepett el a hó, sok helyütt megbénult az áramszolgáltatás, akadozik a távközlés, emberek lelik fagyhalálukat. Rekordhideget mérnek Angliában, Írország­ban, harckocsival szállítják kórházba a sérülteket az NSZK-ban, iskolákat zárnak be Lengyelországban, s 100 éve először 40 fokos hideget mérnek Moszkvában, a Szibé­riából oda érkező vonatszerel­vény pedig 20 órát késett. Testvérmegyénkben, az NDK-beli Suhl-ban sem kü­lönb a helyzet: tegnap mí­nusz 30 fokot mutatott a hő­mérő higanyszála, Rügen szi­getén pedig öt méternél is vastagabb a hótakaró. Hazánkban az év első nap­jának délelőttjén tört be a hideg légtömeg észak-észak­nyugati irányból, s az orkán csapadékkal terhes felhőket hozott. A Dunántúlról hóvi­harokat jelentettek, az utak egy része járhatatlan, s or­szágszerte nagy gondokat okoz a szélvihar és a gyors, rend­kívül erőteljes lehűlés. Teg­nap hajnalban a Komárom megyei Csonokon hárman megfagytak az utcán; a rosz- szullét és a hideg okozta halá­lukat. A megyénkben is tomboló ítéletidő miatti károkról teg­nap érkeztek az első infor­mációk az Állami Biztosító Pest megyei Igazgatóságára. Egyetlen nap alatt 424 lakos­Űj, a korábbinál szigorúbb tervek megvalósításához lát­tak az üzemek, gyárak az 1979-es esztendő első munka­napján. A gazdaságosabb ter­melés jelentős változásokat követel meg tőlük a napi mun­kában épp úgy, miként a ter­melési eszközök és a tartalé­kok hasznosításában. Ezek fontosságát és gyors végrehaj­sági, 7 mezőgazdasági és 2 ipari kárbejelentést kaptak. A keddi nap adatai alapján nyil­vánvaló, hogy a legsúlyosabb pusztítás a budai járás tele­pülésein volt: 285 alkalom­mal számoltak be innen ki- sebb-nagyobb károkról. A budai, a szentendrei, a ráckevei és a gödöllői járás­ban is háztetőket szaggatott fel és fújt el az óránként 100 kilométernél nagyobb sebessé­felismerték, s már az első napon megtették a lépéseket a termékszerkezet megváltozta­tására, a munkaerő gazdaságo­sabb felhasználására, a mi­nőség javítására és az éssze­rű takarékoskodásra. Több helyen munkásgyűléssel kez­dődött a keddi nap, ahol a gazdasági vezetők ismertették az új terveket, s megvalósítá­suk ütemét. gű szél, amellett kéményeket döntött le, ablakokat tört be, s a gazdaságoknak is jelentős károkat okozott. Például a Sasad Termelő- szövetkezet üvegházainak ab- laktetőikitörtek, s a dísznövé­nyek egy része megfagyott. A Pest megyei Villanyszerelőipa­ri Vállalat budaörsi előszerelő üzemének tetőszerkezetét szaggatta le a szél. (Folytatás a 8. oldalon.) nyok aránya az előző évi nyolcvanról az idén 90 szá­zalékra nő. Három gyáregy­ségben már megkezdték új termékük, a ZF típusú mecha­nikus sebességváltó gyártá­sát. /Ebből háromezret szállí­tanak majd az Ikarusnak, ahol exportra induló autóbuszokba szerelik azokat. Te jes kapacitással A százhalombattai Dunai Hőerőmű Vállalatnál, amely az ország villamosenergia szük­ségletének 35 százalékát biz­tosítja, műszaki hibával kez­dődött az esztendő. Kolozár György műszaki igazgatóhe­lyettes elmondta, hogy újév napján este hét óra körül a , rendkívüli szél miatt zárlat keletkezett. Emiatt az erőmű egyes területeire, így a disz­pécser vezérlőteremre is né­hány perces sötétség borult. Az ügyeletes szakemberek ha­marosan elvégezték a szüksé­ges javításokat, s kilenc óra körül már ismét teljes kapa­citással üzemelt az erőmű. A fogyasztók ellátásában a ki­maradás nem okozott gondot. Bár alaposan felkészültek az 1979-es energiaigények ki­elégítésére, máris komoly erőpróba előtt állnak. Ha to­vábbra is erős marad a szél, s a hőmérő higanyszála tar­tósan a mínusz tíz fok körül mozog, fennáll a veszély, hogy egyes vezetékek megfagynak. Ennek megakadályozásán ál­landóan 3—4 szakember dol­gozik. A hideg miatt megnö­vekedtek az energiaigények, s az erőmű néhány eddig nem üzemelő blokkját is beindítot­ták. Elkészített kezdés A Mechanikai Művekben is az időjárás okozta károk hely­reállításával kezdődött az esz­tendő. Ezért csak szerdán reggel, a leltárellenőrzés után indul meg a termelés a török­bálinti központ két üzemében. A festőaggregát üzemben egy- időben kezdődik a szerelés és az alkatrészgyártás. Abonyban telefonok, MP kondenzátorok, Marcaliban kondenzátorok, kályhák, szerszámosládák gyártását kezdik meg a gép­sorok. Alapos előkészítés, kö­rültekintő szervezés előzte meg az évkezdést, hiszen 1979-re a múlt évinél 36 szá­zalékkal magasabb termelési érték előállítását tervezték, s ezt csak a lehetőségek jobb kihasználásával érhetik el, kaptuk a tájékoztatást Ond- rejovics Jenő gazdasági igaz­gatótól. Az év eleji munkásgyűlést január 5-én tartják majd Törökbálinton, s ezen a gyár­egységek küldöttei is részt vesznek. G. M. Magyar zász'ó a'att Hajók a tengereken Több mint ezer hajóst — 23 tengerjáró, 90 folyami hajó és uszály személyzetét — ta­lált az 1979. esztendő vízen, kikötőben, szolgálatban vagy pihenőben a családtól több ezer kilométernyire. A Petőfi ten­gerjáró Angliából Finnország­ba visz árut, a Hungária Port Saidból hajózik Haifongba, a Herend úton van Szíriába, a Csokonai Szingapúrban rako- ! dák, az Adyt pedig Amszter­damban javítják, de szolgálat­ban van például a Pécs. a Ko­márom, a Vértes, a Miskolc folyami vontató parancsnoka és legénysége is. Szálfatermetű jegenyét döntött ki hétfő este a szél Érden, a Riml- nyákl út ÍJ. előtt. A fa a házra, majd a tetőről a kerítésre zuhant. Szerencsére senkit nem sebesített meg. Halmágyi Péter felvétele tasat a megye üzemeiben is Misnkásgyűlés a PEMÜ ben Csönd fogadta a látogatót, aki tegnap délután fél há­rom körül betévedt a soly­mári Pest megyei Műanyagipa­ri Vállalat üzemeibe. Álltak a kisebb-nagyobb teljesítmé­nyű fröccsöntő gépek, csak­úgy, mint a különféle festő berendezések, sorjázok, és szállító eszközök. Nem, sze­rencsére nem áramszünet bé­nította meg a nagy vállala­tot. Csupán a hagyományok­hoz híven idén is munkás­gyűlésre hívták össze a gyá­rak dolgozóit. Minőség, hatékonyság, ta­karékosság — hirdette óriási transzparens az idei esztendő legfőbb tennivalóit, mialatt Horváth Ferenc igazgató bő­vebben is kifejthette, milyen feladatok várnak a kollektí­vára: 1 milliárd 460 millió fo­rint termelési értéket kell előállítania 2665 embernek. Mégpedig úgy gazdálkodva, hogy 280 millió forint ered­ményt érhessenek el. Természetesen arról Is tá­jékoztatást kaptak a meg­hívottak, miként váltak valóra a tavalyi elképzelések. Hi­szen ezek teremtették meg az alapot az új esztendő újabb sikereihez. A vállalatnál ké­szített termékek értéke meg­haladta az 1 milliárd 350 millió forintot. A létrehozott 240 millió forint eredmény pedig közel egy hónapi mun­kabérnek megfelelő nyereség- részesedés fizetését teszi le­hetővé. A felajánlások, amelyekkel egymás után előálltak a vál­lalat munkásai, azt sejttették, hogy jövő év elején' ismét ha­sonló jó számvetést szeretné­nek hallani a munkásgyűlésen. A gépészeti gyár TMK-sai vállalták például, hogy az épülő gépészeti üzemcsarnok valamennyi belső műszaki­szerelési munkáit maguk el­végzik. S ezzel mintegy két­millió forinttal csökkentik a létesítmény költségeit. A ci­pőipari alkatrészgyár brigádjai pedig a tavalyinál gondosabb munkával, egy százalékkal csökkentik a selejtet, s így 3,5 millió forint tiszta eredmény­hez segítik a vállalatot. D. Gy. Háromezer sebességváltó A Csepel Autógyárban is űj elképzelésekkel láttak mun­kához január 2-án. Idén már egyetlen darabot sem készíte­nek a hagyományos és gazda­ságtalan 450-es típusú teher­gépkocsiból. Az így felszaba­dult energiát és időt elsősor­ban az autóbusz-padlóvázak gyártásának bővítésére és új termékek bevezetésére fordít­ják. Az új, korszerű gyártmá­Kéménydöntő, tetőszaggató orkán ítéletidő a megyéiben is Munkában a szerelők, tűzoltók, kárszakértők I l

Next

/
Oldalképek
Tartalom