Pest Megyi Hírlap, 1978. december (22. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-30 / 306. szám

vÄop 1978. DECEMBER 30., SZOMBAT Újabb halálos áldozatok Iránban Az USA katonai fellépési A Szaljut—6 ünnepe Háziünnepségen emlékeztek meg pénteken a Moszkva kö­zelében levő repülésirányító központban arról, hogy 15 hó­napja kering föld körüli pá­lyán a Szaljut—6 szovjet tu­dományos űrállomás. Az űrlaboratórium, amely az eltelt egy és egynegyed év alatt 7200 föld körüli fordula­tot tett meg, hat űrhajós­egység — köztük három nem­zetközi expedíció — otthona volt hosszabb-rövidebb ideig. A Szaljut—6 november 2., Kovaljonok és Ivancsenkov 140 napos rekord űrutazásának be­fejezése óta ugyan átmeneti­leg néptelen, a távközlési be­rendezések azonban rendszere­sen beszámolnak az automa­tikus vezérléssel keringő űr­állomás helyzetéről. A tele- metrikus adatok tanúsága sze­rint a fedélzeti berendezések továbbra is kifogástalanul mű­ködnek. A Szaljut—6 kész az újabb lakók és vendégek fo­gadására. Hatvanéves az NKP Kádár János üdvözlő táviratai Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára Né­metország Kommunista Párt­ja megalakulásának 60. év­fordulója alkalmából távirat­ban fejezte ki a magyar kom­munisták jókívánságait Erich Honeckernek, a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottsága főtitkárának. Az évforduló alkalmából ugyancsak táviratban köszön­tötte a Német Kommunista Párt és a Nyugat-berlini Szo­cialista Egységpárt vezetőségét. ★ A Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottsága pén­teken Berlinben emlékünnep­séget tartott a Németország Kommunista Pártja (NKP) megalakulásának 60. évfordu­lója alkalmából. Az ünnepsé­gen Kurt Hager, a Német Szo­cialista Egységpárt KB Poli­tikai Bizottságának tagja mon­dott beszédet. Törökországban nem csökken a feszültség Bülent Ecevit török minisz­terelnök vezetésével pénte­ken Ankarában ülést tartott az a testület, amely * össze­hangolja a három napja élet­be léptetett rendkívüli álla­pot rendelkezéseinek végre­hajtását. Ecevit a testület ülése után a sajtó képviselőinek elmon­dotta, hogy a rendkívüli ál­lapot bevezetése után kiala­kult biztonsági helyzet és az ezzel összefüggő intézkedések megvitatásán túl megvizsgál­ták azt a kérdést is, hogy a rendkívüli állapot ellenére miképpen lehet biztosítani az alapvető szabadságjogokat az érintett körzetekben. A rendkívüli állapot értel­mében a katonai parancsno­kok bírói végzés nélkül ren­delhetnek el házkutatást és vehetnek őrizetbe bárkit. Pénteken a két ellenzéki vezető, Demirel, az Igazság­párt elnöke és Türkes, a Nemzeti Mozgalom Párt el­nöke megbeszélést tartott. Ezen megvitatták az életbe léptetett rendkívüli állapotot. A két jobboldali ellenzéki ve­zető — mutatnak rá a nyu­gati hírügynökségek — nem ért egyet azzal, hogy Ecevit személyesen irányítja a rend­kívüli állapot rendelkezései­nek végrehajtását és „nem ad szabad kezet a katonaságnak”. Hírügynökségi jelentések szerint a rendkívüli állapot bevezetése ellenére is folyta­tódnak a politikai terrorcse­lekmények és zavargások. Csütörtökön ismeretlen fegy­veresek Tarsus városában meg­gyilkolták a helyi állam­ügyészt. A hatóságok 53 sze­mélyt tartóztattak le Isztam­bulban és hetvenötöt Kara- manmaras városában, a kö­zelmúlt zavargásainak fő szín­terén. Madrid: Spanyolország: új választások A parlamenti választásokat március 1-én, a községtanácsi választásokat pedig április 3- án tartják Spanyolországban — jelentette be az Európa Press hírügynökségnek péntek délután adott nyilatkozatában Adolfo Suarez miniszterel­nök. A kormányfő döntését — ne­vezetesen, hogy nem kéri be­iktatását a jelenlegi parla­menttől, hanem a parlament feloszlatását javasolja a ki­rálynak — a kormány péntek délelőtti ülésén közölte a mi­niszterekkel, majd ezt követő­en a kormánypárt, a Demok­ratikus Centrum Unió végre­hajtó bizottságának tagjai­val. A miniszterelnök döntésével áll összefüggésben, hogy 7. Já nos Károly király megszakí tóttá a Pireneusokban csü­törtökön megkezdett síszabad­ságát és péntek délelőtt visz- szautazott a fővárosba. Községtanácsi választásokat elsőízben tartanak Franco ha­lála óta, s jelentőségük éppen az, hogy végre demokratiku­san választott vezetők kerül­hetnek a közigazgatási szer­vek élére. A baloldal — első­sorban az SKP — fordított sorrendben szerette volna le­bonyolítani a két választást azért hogy a parlamenti sza­vazás időpontjára már kibuk­tassa helyükről a túlnyomó többségükben még Franco ál­tal kinevezett helyi elöljá­rókat. Fejlődik a kubai népgazdaság A kubai nemzetgyűlés meg­tárgyalta az 1978. évi népgaz­daságfejlesztési tervről és az 1979. évi terv előirányzatai­ról szóló beszámolót. 1978-ban a nemzeti termelés az előirányzott 7,4 százalék he­lyett kilenc százalékkal, az ipari termelés kilenc százalék­kal nőtt. A beszámoló ismertette az ország gazdaságának húszéves fejlődését, s egyebek között megállapította, 1959. óta a ter­melés volumenét 250 százalék­kal növelték. ★ Biszku Bélának, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottsága tagjának ve­zetésével, pénteken hajnalban megérkezett Havannába az a magyar párt- és állami kül­döttség, amely a Kubai Kom­munista Párt Központi Bizott­sága, a Kubai Köztársaság Ál­lam- és Minisztertanácsa meg­hívására részt vesz a kubai forradalom győzelme huszadik évfordulójának ünnepségein. A delegációt Osvaldo Dor- ticos Torrado, a Kubai Kom­munista Párt Központi Bi­zottsága Politikai Bizottságá­nak tagja, valamint Jósé Ra­mon Fernandez, a Kubai KP Központi Bizottsága és az Ál­lamtanács tagja fogadta. ★ Csütörtökön hivatalos láto­gatásra Kubába utazott Szer- gej Szokolov, a Szovjetunió marsallja, a szovjet honvédel­mi miniszter első helyettese, aki Raul Castro hadseregtá­bornoknak, a kubai forradal­mi fegyveres erők miniszteré­nek meghívására utazott Ku­bába. A kambodzsai forradalmi erők nagy sikerű akciói Kudarc a tajvani tárgyaláson Alig 35 percig tartó harma­dik megbeszéléssel pénteken befejeződött a Warren Chris­topher külügyminiszter-helyet­tes vezette amerikai küldöttség tajvani látogatása. Az ameri­kai delegáció a tárgyalóterem­ből egyenesen a katonai repü­lőtérre hajtott és az amerikai haditengerészet repülőgépén késedelem nélkül elhagyta a szigetet. A tajvani—amerikai tár­gyalások menete, és befejezé­sük körülményei arra utalnak, hogy nem sikerült elsimítani azokat az ellentéteket, ame­lyek a Pekinggel létesített tel­jes jogú diplomáciai kapcsola­tok nyomán keletkeztek. Nem született megállapodás a két­oldalú „védelmi szerződés” felbontásának módjáról, és a kormányközi kapcsolatok be­szüntetéséről. A tajvani rend­szer változatlanul amerikai garanciákat követel a „száraz­földi Kína részéről fenyegető támadás” elhárítására, és nem mond le a Washingtonnal fenntartott hivatalos kormány­közi kapcsolatokról. A kambodzsai forradalmi fegyveres erők december 23. és 26. között kemény ellen­csapást mértek a Phnom Penh-i rezsim hadseregére Kratie tartomány két körze­tében. A felkelők . fegyveres osztagai a felszabadított terü­letekre támadó kormánycsapa­tok 180 katonáját tették ár­talmatlanná. Az SPK kambodzsai hírügy­nökség közlése szerint a Phnom Penh-i hadsereg jó né­hány katonája átállt a felke­lők oldalára, több támadó egység feladta állását és visz- szavonult. A kambodzsai fel­kelők nagy mennyiségű fegy­vert és lőszert zsákmányoltak. ★ Nguyen Duy Trinh, a Viet­nami Szocialista Köztársaság miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere, aki csütörtö­kön hivatalos látogatásra In­diába érkezett, repülőtéri nyi. latkozatában kijelentette, hogy az indiai vezetőkkel folytatandó tárgyalásain átte­kintik a két ország közötti együttműködés, valamint a baráti kapcsolatok további fejlesztésének lehetőségeit. Morardzsi Deszai indiai mi­niszterelnök pénteken Űj-Del- hiben fogadta Nguyen Duy Trinh vietnami miniszterel­nök-helyettest, a Vietnami Szocialista Köztársaság kül­ügyminiszterét. Az indiai kor­mányfő és vendége a találko­zón megvitatta a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit és át­tekintette az ázsiai kontinen­sen kialakult nemzetközi hely­zetet. Nguyen Duy Trinh tá­jékoztatta az indiai kormány elnökét a kambodzsai hely­zetről és. Peking Vietnammal szembeni provokatív politiká­járól. A vietnami külügyminisz­ter ezt követően átadta Mo­rardzsi Deszainak azt az üd­vözlő levelet, amelyet Pham Van Dong vietnami minisz­terelnök küldött neki. A vietnami külpolitika ve­zetője a nap folyamán talál­kozott Szamarendra Kundu indiai külügyi államminisz­terrel is, aki elismerően szólt a vietnami népnek az ország gazdasági újjáépítésében elért nagy sikereiről. A külügyi ál­lamminiszter megelégedéssel állapította meg, hogy Pham Van Dong vietnami miniszter- elnök közelmúltban tett indiai látogatása nagymértékben hozzájárult a két ország kö- zötti baráti kapcsolatok erősí­téséhez. Eltemették Hrnri Bumedient Szovjet vezetők részvétlátogatása az algériai nagykövetségen Pénteken az Algírtól mint­egy húsz kilométerre levő már­tírok temetőjében eltemették Hwari Bumedient, a szerdán elhunyt algériai államfőt. A temetést megelőző gyászszer­tartást Algír óvárosában, a Kaszbában, a nagy mecset­ben tartották meg az ország politikai vezetői, kiemelkedő közéleti személyiségei és a kül­földi küldöttségek részvéte­lével. A gyászszertartáson és a te­metésen a külföldi küldöttsé­gek vezetőinek sorában ott volt többek között Vaszilij Kuz- nyecov, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának póttagja, a Legfelsőbb Tanács Elnöksé­gének első elnökhelyettese. Mi­chael Blumenthal amerikai pénzügyminiszter, Jean Fran­cois-Poncet francia külügy­miniszter, egy sor arab ország vezetője, Magyarországot Lo- sonczi Pál, az MSZMP PB tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke képviselte. Az algériai fővárosban a gyászolók százezrei vonultak az utcára, hogy szemtanúi le­gyenek, amint utolsó útjára kísérik Bumedient. A rendfenn­tartó erők csak a legnagyobb erőfeszítések árán tudták biz­tosítani, hogy a gyászmenet át­haladjon a tömegen. Zokogó algériaiak álltak az út men­tén, amely a fővárosból az El alia temetőhöz vezet- ★ Leonyid Brezsnyev, Aleksze) Koszigin. Andrej Gromiko, Dmitrij Usztyinov és Borisz Ponomarjov pénteken látoga­tást tettek az Algériai Demok­ratikus és Népi Köztársaság moszkvai nagykövetségén, hogy kifejezzék részvétüket Huarí Bumediennek, a Forradalmi Tanács és az Algériai Demok­ratikus és Népi Köztársaság el­nökének korai elhunyta miatt. Genscher külügyminiszter A szovjet-NSZK kapcsolatokról A 25 évre szóló szovjet— nyugatnémet gazdasági és együttműködési megállapodás életbe lépése kiemelkedő ese­mény a két ország kapcsola­tainak történetében —, jelen­tette ki a Nordsee Zeitungnak adott nyilatkozatában Hans- Dietrich Genscher nyugatné­met külügyminiszter. Az okmányokat szerdán cserélte ki Moszkvában Gro­miko szovjet külügyminiszter és az NSZK szovjetunióbeli nagykövete. Genscher ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a megállapodás Leonyid Brezsnyev májusi bonni tárgyalásainak eredmé­Peking ismét fenyeget Újabb területi követelések Vietnammal szemben A Zsenmin Zsipao éleshan­gú vezércikkben figyelmeztet­te a Vietnami Szocialista Köz­társaságot; amennyiben foly­tatja jelenlegi politikáját — azaz szembeszegül Peking nagyhatalmi törekvéseivel —, számolnia kell egy pontosan meg nem határozott kínai „büntetés” lehetőségével. A kínai pártlap a két ország határán kialakult feszültsé­gért a vietnami félre hárítja a felelősséget és azt állítja, hogy a szocialista Vietnam „erőszakkal akarja megvál­toztatni a fennálló helyzetet”, „tudatosan provokálja Kínát”, „hegemonista törekvésekről tesz bizonyságot, területi kö­vetelésekkel lép fel és kihí­vóan viselkedik” Kínával szemben. Kína — írja a ve­zércikk — mindeddig „nagy­fokú türelmet tanúsított a vietnami kihívással szemben”, de türelme véges és Vietnam­nak számolnia kell azzal, hogy hatalmas szomszédja az őt megillető „büntetésben” fogja részesíteni. Megfigyelők a gyors ütem­ben szaporodó pekingi figyel­meztetésekkel hozzák össze­függésbe a kínai külügymi­nisztérium most közzétett nyi­latkozatát, amely azt állítja, hogy a Dél-kínai-tengeren le­vő Paracel és Spratly sziget- csoport, valamint a Pratas- sziget és a Maclesfield-zátony Kína felségterületét képezik, és bármely más állam igénye ezekre a területekre „illegá­lis, semmis és érvénytelen”. Mint ismeretes, a Vietnami Szocialista Köztársaság szerint a Spratly-szigetek, akárcsak a Paracel-szigetek, amelyeket Kína a vietnami népnek az amerikai agresszió ellen vívott felszabadító háborúját kihasz­nálva szállt meg, Vietnam te­rületét k épezik. Kína igénye a szigetekre nem indokolható, hiszen a szigetekhez legköze­lebb eső kínai terület, Hajnan szigete, hatszázötven mérföld- nyire van a Spratly-szigetek- től. ___________ Cs ak röviden... KURT WALDHEIM, az ENSZ főtitkára január végén esedékes délkelet-ázsiai kör­útja során Laoszba is elláto­gat — jelentette be csütörtö­kön az ENSZ szóvivője. Az illetékes kormányok meghí­vására Waldheim Thaiföldre. Kambodzsába, Vietnamba. Malaysiába, Indonéziába, Szin­gapúrba, Laoszba látogat. nye. „Mi, a magunk részéről a kétoldalú kapcsolatok tar­tósan pozitív fejlesztésének jelét látjuk ebben. Az orszá­gaink közötti kapcsolatoknak döntő szerepük van Európa békéje szempontjából” — hangsúlyozta az NSZK kül­ügyminisztere. Genscher az együttműködé. si megállapodást újabb példá­nak nevezte arra, hogy a következetes enyhülési politi­ka közvetlen hasznot hajt a kontinens minden lakosa, így az NSZK lakossága számára is. Kiemelte a dokumentum gazdaságpolitikai értékét, kü­lönös tekintettel az energia- és nyersanyag-kérdésekben kí­nálkozó együttműködés lehe­tőségére. „A realitásokkal számoló enyhülési politika megfelelő bizalmat igényel a kölcsönös egyenrangúság alapján — je­lentette ki Genscher, majó hozzáfűzte: e politika szem­pontjából döntő jelentőségű hogy a felek politikája hosz- szú távon előre látható, a po­litikai célok pedig állandóak legyenek. Szovjet—portugál pártfalálkozó Mihail Szuszlov, az SZKP KB Politikai Bizottságánál tagja, a Központi Bizottság tit kára és Borisz Ponomarjox az SZKP KB póttagja, a Kö? ponti Bizottság titkára pénte­ken fogadta Alvaro Cunhali a Portugál Kommunista Pár1 főtitkárát, aki szabadságát töl­ti a Szovjetunióban. A baráti légkörben lezajlott találkozón véleményt cseréltek az SZKP és a Portugál Kom­munista Párt tevékenységé­ről és megvitatták a nemzet­közi helyzet néhány idősze­rű kérdését. A Portugál Kommunista Párt főtitkára a nap folyamán ta­lálkozott Borisz Pasztuhovval, a Komszomol Központi Bizott­ságának első titkárával is. Teheránban pénteken dél­előtt is folytatódtak a sahel- lenes megmozdulások. Hír- ügynökségi jelentések szerint a fővárosban több helyen csaptak össze a tüntetők és a katonák, akik először könny­gázt vetettek be, majd lövések is eldördültek. Az első beszá­molók szerint többen megse­besültek. A leghevesebb ösz- 6zecsapások ezúttal is az ame­rikai nagykövetség, valamint a teheráni egyetem környékén yoltak. Hasonló rendszerellenes híegmozdulásokról érkezett hír Mashhad városából is. ahol pénteken több mint 50 ez­ren tüntettek az előző napi brutális, 21 halálos áldozatot követelő katonai beavatkozás miatt. A főváros életét továbbra is csaknem teljesen megbénítja az olajmunkások sztrájkja, s ezáltal az olajtermelés csak­nem teljes szünetelése. A súlyos helyzetre való te­kintettel a polgári ellenzék fő erejét képező nemzeti front pénteken felszólította az olaj­ipari munkásokat, vegyék fel a munkát, hogy legalább az ország belső szükségletét ki tudják elégíteni. Mohammad Reza Pahlavi nem mond le, hanem az a „külföldi beavatkozás megaka­dályozása” lenne, és közölték, hogy több amerikai hadihajó, köztük egy cirkáló és néhány fregatt már az Indiai-óceán és a Perzsa-öböl térségében tar­tózkodik. Ezek a hajók — a közlés szerint — az elmúlt hetekben gyakorlatokon vet­tek részt. Péntek este Teheránban nyilvánosságra hozták Karim Szandzsabinak, az ellenzéki nemzeti front vezetőjének nyi- lako’zatát azzal kapcsolatban, hogy Sapur Baktiar „elvben elfogadta” Reza Pahlavi sah megbízatását polgári kormány megalakítására. A nyilatkozat hangsúlyozza: a nemzeti front álláspontja a sah rendszeréről változatlan, továbbra is az uralkodó távo­zását követeli. „Azok, akik ezt az elvet feladják, automa­tikusan kizárják magukat a nemzeti frontból.” szándéka, hogy átvészeli a mé­lyülő politikai és gazdasági vi­hart — idézte pénteki jelen­tésében, az AP hírügynökség az uralkodó palotájában „ma­gas pozíciót betöltő” forrá­sokat. Az említett források — akik nem kívánták magukat megnevezni — úgy vélekedtek: az 59 éves uralkodó még min­dig reménykedik abban, hogy polgári kormányt hozhat lét­re, és ezt követően azt tervezi, hogy korlátozott vezetői sze­repet vállal. Az iráni válság éleződésé­vel párhuzamosan Washington­ban egyre nyíltabban esik szó a katonai fellépés lehetőségé­ről. Amerikai kormányforrá­sok szerint az Egyesült Álla­mok kormánya egy különleges feladattal megbízott haditenge­részeti köteléket irányíthat az Indiai-óceán térségébe, ha a helyzet a közép-keleti or­szágban „tovább rosszabbodik”. A források szerint a Carter- kormány még nem hozott vég­ső döntést a kérdésben, mind­azonáltal a különítmény — amely egy repülőgép-anyaha- jóból és több különböző hadi­hajóból áll — jelenleg a Csen­des-óceán déli körzetében tar­tózkodik. A források hangoztatják, hogy a különítmény menesz­tésének elsődleges célja a

Next

/
Oldalképek
Tartalom