Pest Megyi Hírlap, 1978. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-28 / 280. szám

NAGYKŐRÖSI íradó A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXII. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM 1978. NOVEMBER 28., KEDD DiákDarfamentek a városban A város közéDiskoláiban a napokban tartották meg a diákparlamentet. Mindhárom helyen, a 224-es Ipari Szak­munkásképző Intézetben, az Arany János Gimnáziumban, valamint a Toldi Miklós Élel­miszeripari Szakközépiskolá­ban és Szakmunkásképző In­tézetben osztályparlamentek előzték meg e találkozókat. Ezeken azok a küldöttek vet­tek részt, kiket társaik dele­gáltak. Két év eredményei Az iskolai élet fontos ese­ményei voltak ezek a megbe­szélések, melyekre a diákok és a tanárok egyaránt nagy gonddal és igyekezettel ké­szültek. Derekasan kivették részüket a szervezésből a he­lyi KISZ-szervezetek és a ne­velőtestületek. Nem kis rész­ben ennek köszönhető, hogy a találkozók elérték céljukat, jól szolgálták az iskolai élet de­mokratizmusának fejlesztését, a diákok és a tanárok hasznos együttműködését. A 224-es Ipari Szakmunkás- képző Intézetben Lányi Gyu­la KISZ tanácsadó tanár kö­szöntötte az üzemek, gyárak, szövetkezetek megjelent kép­viselőit és magukat a diáko­kat, ezt követően pedig Ko­vács László, az intézet igaz­gatója adott tájékoztatót a legutóbbi diákparlamenten ho­zott határozatok végrehajtá­sáról. Szólt egyebek között az oktató-nevelő munka eredmé­nyeiről, a szakképzés feltéte­leinek alakulásáról, s külön elismeréssel említette a tanu­lók értékes társadalmi tevé­kenységét. Szavai után Kovács Csaba, az intézet KlSZ-bizott- ságának titkára az ifjúkom­munisták nevében értékelte az elmúlt két esztendő eredmé­nyeit, s konkrét javaslatokat tett az elkövetkező időszak tennivalóira. Elismerés a tanulóknak Felszólalások következtek ezután. A küldöttek említést tettek például a kőműves szakmunkástanulók idén nyá­ron elsőízben megrendezett építőtáborában szerzett kedve­ző tapasztalatokról, s javasol­ták, hogy jövőre más mester­ségek leendő szakembereinek is rendezzenek hasonló tá­bort. Szó került a 3/B osztá­lyos tanulók nagyértékű, 2^.0 órát kitevő társadalmi mun­kájáról, valamint • az ifjúsági mozgalom és az Ifjú Gárda­élet fellendítéséről. A felve­tett kérdésekre valamennyi felszólaló választ kapott, í íajd a diákoarlament intézkedési tervet fogadott el a követke­ző időszakra. Az Arany János Gimnázium diákjai az Arany János Mű­velődési Központ színházter­mében találkoztak, csaknem 400 küldött vett részt az isko­la ifjúsági parlamentjén. .. találkozót Tóth Tibor igazga- j tóhelyettes nyitotta meg, s 1 beszámo't az iskolai élet leg­fontosabb eseményeiről. Mint egyebek között mondta, 60 diáknak összesen 87 ezer fo- | rint ösztöndíjat ítéltek oda. [ Elismeréssel szólt a gimná­zium tanulóinak őszi közhasz­nú munkáiról, melyek során a konzervgyárban és termelő- szövetkezetekben dolgoztak. Szorgalmukért elismerését fe­jezte ki a városi tanács vég­rehajtó bizottsága is. Javult a fegyelem Említést tett a középiskolá­sok tömegsportmozgalmáról, önképzéséről, és arról, hogy kellő összhangot teremtettek jogaik és kötelezettségeik kö­zött. Jól érvényesítették azt a jogukat —, mondotta —, hogy beleszólást kaphatnak az isko­la életének alakításába. Itt is hozzászólások következtek ezután. Beszéltek egyebek kö­zött a tanulásról, sportról, pa­naszolták a tornaterem hiá­nyos felszerelését, sürgették az iskolai diákújság kiadását. Nem kerülte el figyelmüket a mozgalmi munka sem, annak legfontosabb időszerű tenniva­lóiról is felelősséggel szóltak. Az ötleteket, javaslatokat, bí­rálatokat itt is hasznosnak ítélték, és a kérdésekre adott válaszokból kitűnt: a diákok parlamentje eredményes mun­kát végzett. A Toldi Miklós Élelmiszer- ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben dr. Bognár Gyula igazgató tá­jékoztatta az intézet diákjait az elmúlt két esztendő tanul­mányi tapasztalatairól s ar­ról, hogy az idén új típusú képzést vezettek be az iskolá­ban. Említést tett ezzel kap­csolatban a szükséges változá­sokról, a tanárok, nevelők to­vábbképzéséről, a szaktanter­mek felszereltségéről, új tan­termek és tanműhelyek kiala­kításáról. Elismeréssel szólt a diákok közhasznú munkájá­ról, valamint az iskolai de­mokratizmust szolgáló szerve­zeti kérdésekről, a rendtartás módosításáról, értékelte a mozgalmi, sportmunkát, s megfelelőnek ítélte a tanárok és a diákok viszonyát. A diák­otthon életéről szólva elmon­dotta, hogy a fegyelem sokat javult az utóbbi időben, bár még akadnak olyan tanulók, akik figyelmen kívül hagyják a házirend előírásait. Iskolai demokratizmus Ezután az iskola KISZ-bi- zottsága és a KISZ-klub szá­molt be tevékenységéről, maid hozzászólások következtek. Legtöbben a tanulmányi mun­káról szóltak, a kollégium éle­tével kapcsolatos kérdésekről, az aktivisták képzéséről, az iskolarádió és iskolaújság megszervezéséről, az Ifjú Gár­da-munkáról, s egyéb, a diá­kokat érintő kérdésekről. A kérdésekre adott válaszd: után a diákparlament intéz­kedési tervet fogadott el, melybe például az iskolai rendtartás és házirend, vala­mint az iskolai demokratiz­mus megvalósítását segítő ten­nivalókat foglalták. Szó esik az intézkedési tervben az is­kolai KISZ-szervezet munká­jának javításáról, a közműve­lődés és sport fejlesztéséről és ezek módjáról. A Kossuth Lajos úti lakótelep ellátására Új elektromos vezeték A DÉMÁSZ Nagykőrösi Üzemigazgatósága értesíti a lakosságot, hogy a Kossuth Lajos úti lakótelep villamos­energia ellátására 20 kV-os földkábelt fektet. Az új léte­sítményt az Áramszolgáltató Vállalat 1978. november 30- tól folyamatosan, á kivitele­zés ütemének megfelelően fe­szültség alá helyezi. Ettől az időponttól az új létesítmény érintése életveszélyes és ti­los! Anyakönyvi hírek Született: Kovács Sándor és Rózsa Mária: Mária; Vincze József és Tóth Piroska: Ani­kó; Herman István és Virág Katalin: Zsuzsanna; Komonyi Sándor és Kohcm Ilona: Mó­nika; Katona József és Józsa Rozália: Vanda; Kovács János és Drahos Katalin: János ne­vű gyermeke. Névadót tartott: Váczi Fe­renc és Szűcs Katalin: Krisz­tián; Német András és Bíró Rozália: András; Kispál Lász­ló és Vajda Katalin: Rita ne­vű gyermekének. Házasságot kötött: Antal László és Babos Éva; Albert Ottó és Héjas Erzsébet; Pato- nai Ferenc és Tóth Judit. Meghalt: Terhes Gábor (Te­mesvári u. 9.); Nyikos János (Vitéz u. 6.); Havasi Dénesné Bódizs Etelka (Achim András u. 5.); Farkas Lídia (Enyedi u. 7.). sokat Ígérő terv Pályaválasztási kiállás A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN IS BEMUTATJÁK A Petőfi iskolában a mozgókiállítás: Bognár Gyula ne­velő, Kovács Csaba végzős szakmunkástanuló nagy hoz­záértéssel mutatja be a forgácsoláshoz szükséges szerszá­mokat. Varga Irén felvétele mókát. A nagykőrösi 224. sz. Szak­munkásképző Intézet hosz- szú esztendők óta szakmai bemutató kiállítások, s az egyes iparokat ismertető elő­adások rendezésével igyekszik elősegíteni, hogy az ipari pá­lyákra készülő fiatalok olyan szakmát válasszanak, melyet megszeretnek és szívesen vé­geznek. Az idei iskolaév kez­detén, a szakmunkásképző is­kola pártalapszervezetében Kovács László igazgató az iskola tanáraival és oktatóival arról tanácskozott, hogy mi­ként lehetne a fiatalokat mégjobban segíteni a pálya- választásban. Sokat ígérő terv született: beszereznek egy kimustrált autóbuszt, s benne a helyi vállalatok segítségével, bemu­tatják az iskolában tanított szakmák gépeit, munkaeszkö­zeit. A tanárok és oktatók menjenek el a busszal min­den iskolába, bemutatóval is­mertessék a szakmákat. Hoz­zá is láttak a megvalósítás­hoz. A 21. Volán Vállalat adott egy öreg autóbuszt, me­lyet a szakmunkás tanulók kijavítottak. Az iskola, a 21. Volán, a konzervgyár, a DÉMÁSZ, az ÉRDÉRT, az Irodagáptechnika Vállalat és az Építőipari Szövetkezet ösz- szegyűjtötte a felszerelést, s a kisiparosok is segítettek. Az iskola tanárai pedig végeztek a berendezéssel. Hétfőn elindult útjára az autóbusz. Először a Petőfi ál­talános iskola udvarára ment, ahol a mozgókiállítást Gu­lyás , Sándorné igazgatóhelyet­tes és Horváth Ferenc autó­szerelő oktató kalauzolásával megtekintették a felsőtagoza­tos diákok. A következő napon az Arany János gimnázium diák­Varga Irén felvétele jai nézték meg a kiállítást. November 27—29-ig az Arany János iskolában, és november 30—december 2-ig a Rákóczi iskolában mutatják be a ta­nulságos gyűjteményt, majd a kocséri és törteli iskolákba is elviszik. így másfélezer diák nyer bepillantást a nagykőrösi szakmunkásképző iskolában tanulható mesterségek, az autószerelő, villanyszerelő, géplakatos, gépi forgácsoló, irodagépszerelő, szobafestő­mázoló és kőműves szakma titkaiba. Az 1979-ben végző tanu­lóknak, most decemberben kell a választott szakmát az iskolában bejelenteni. Autó­szerelőnek 15, esztegályosnak 15, géplakatosnak 30, villany- szerelőnek 10, bútorasztalos­nak 15, kőművesnek 30 és szo­bafestőnek 15 tanulót várnak és vesznek fel. Kopa László Űnnepi készülődés a boltokban Az idei Mikulásra és ka­rácsonyi ünnepekre városunk­ban is készülnek az élelmiszer, a ruházati és egyéb boltok. Az ÁFÉSZ Kecskeméti utcai és Ceglédi úti áruházaiban, vala­mint a Cegléd és Környéke Kiskereskedelmi Vállalat Sza­badság téri önkiszolgáló bolt­jában elmondták, hogy nagy áruválasztékkal készülnek az ünnepekre. Mindhárom bolt ló—16 mázsa szaloncukrot és csokoládé karácsonyfadíszt rendelt. Az ÁFÉSZ ruházati áruhá­za, a Kecskeméti és a Ceglé­di úti áruházai már ünnepi nangulaUal várják a vásárló­kat. Az áruházán mennyezetét csillogó karácsonyfa díszekkel ékesítették. Az ünnepi dekorá­ció Kaposvári Gáborné ÁFÉSZ- propagandista, Hájasné Bojtos Zsuzsa es Kucsera Mária de­koratőrök munkája. Az ünnepi ajándékválasztás megkönnyítésére az aFESZ, miként a múlt évben, az idén is ajándékkiállítást és vásárt rendez, az Arany János Műve­lődési Központ kiállítótermé­ben, melyen játékokat, tele­vízió- és rádiókészülékeket, di­vatárukat es háztartási cik­keket állítanak ki. A 200 fo­rinton felüli vásárlók sorsje­gyet kapnak, melyre a de­cember másodikétól 22-ig tar­tó kiállítás végén, televízióké­szüléket es számos értékes nyereményt sorsolnak ki. K. L. Ingyenes jogi tanácsauas November 29-én szerdán, 16 órakor ingyenes jogi tanács­adás lesz a Hazafias Népfront városi irodájában, a Dalmady Győző utca 5. szám alatt. Moziműsor A maláji tigris (Sandokan). Színes olasz—holland kaland­film. Előadások kezdete: 4, 6 és 8 óra. KISKÖRZETI MOZI A CSONGRÁDI ÜTI ISKOLÁBAN Két amerikai. Amerikai film. (16 éven felülieknek!) Előadás kezdete: fél 7-kor. SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT Labdarúgás A kár háromszázezer forint Loptak, csaltak, sikkasztottak Harminckét tagú bünszövetKezer A ceglédi járásbíróság La­dányi tanácsa több héten át tárgyalja a városban nagy port felvert, úgynevezett füszértes ügyet. Az ügyészség által, a bírósághoz benyújtott vádirat szerint, harminckét vádlott sorakozik a bírói emelvény előtt. Az ügyészi vádemelést hosszan tartó és alapos nyo­mozati eljárás előzte meg. Az elsőrendű vádlott, Karsai Sándor, Cegléd, Szálkái utca 53. szám alatti lakos, a Pest— Komárom—Nógrád megyei Élelmiszer és Vegyiáru Nagy­kereskedelmi Vállalat (FŰ­SZERT) génkocsikísérője. Bűn­társai e vállalat, illetve a Vo­lán l -es számú Vállalat 11-es üzemegységének gépkocsiveze­tői, gépkocsikísérői, a Cegléd és Környéke Élelmiszer Kis­kereskedelmi Vállalat, a ceg­lédi, a nagykőrösi és az abo- nyi ÁFÉSZ boltvezetői. A FÜSZÉRT alkalmazásá­ban álló vádlottak részben a vállalat, részben a Volán gép­kocsijaival szállították az el­látási területükhöz tartozó boltokba az árut, így kerültek kapcsolatba a sofőrök és a gép­kocsikísérők a kereskedőkkel. A teherautókkal járók észre­vették, hogy a telephelyről tá­vozva, nem ellenőrzik kellően sem az autón levő áru meny- nyiségét, sem fajtáját. Ez bá­torította fel őket arra, hogy a számlán feltüntetettnél na­gyobb mennyiséget vigyenek el. Később raktári segédmun­kásokat is bevontak a bűncse­lekménybe, és még egyszerűb­bé vált a dolguk. Nem volt ne­héz olyan boltosokat találniuk, akik hajlandók voltak átvenni a „többletet”. Az abból szár­mazó illetéktelen hasznon elő­zetes megállapodás szerint osz­toztak. Módszereikhez tartozott, hogy a boltokba szállított árut a már meglevő készlethez rak­ták, és az ott levő mennyisé­get is újonnan hozottként tün­tették fel. Esetenként keve­sebb árut adtak le, mint amennyi a számlán szerepelt. Az is előfordult, hogy a kris­tálycukor feliratú zacskókban jóval olcsóbb lisztet adtak át, cukor helyett. A vádlottak közül többen megállapodtak a FÜSZÉRT göngyölegraktárosával, hogy a boltokból visszaszállított gön­gyölegből többet írnak jóvá egy-egy üzletnek, eszerint a FÜSZÉRT-nél göngyöleghiány, a boltokban -többlet keletke­zett. A kereskedők e többlet értékösszegét kivették a pénz­tárból, és — megállapodás szerint — háromfelé osztották: a túravezető, a boltvezető és a göngyölegraktáros testvérie­sen osztozott. A vádlottak 1976 nyarától 1978 februárjáig háromszáz- ezer forint értékű kárt okoz­tak a FÜSZÉRT-nek, az ÁFÉSZ-eknek, a Cegléd és Környéke Élelmiszer Kiskeres­kedelmi Vállalatnak. Az ügyész a vádlottak bűnösségének megállapítását kérte, folytató­lagosan és bűnszövetségben el­követett lopás, csalás és sik­kasztás címén. Az első fokú bírói ítéletet várhatóan december végén hirdetik ki. T. T. Kartal—Nagykőrösi Kinizsi 2-1 (1-0) Kinizsi: Tóth A. — Dajka, Orbán, Dénes, Balogh, Kaszap, (Búz), Szabó (Torma), Horváth, Tóth L., Kovács II., Németh. A tudatosabb támadójátékot játszó vendégcsapat a 20. perc­ben Orbán hibájából megsze­rezte a vezetést, öt perc múlva Horváth nagy lövését szögletre védte a kapus. A körösi támadásokban nem volt kellő elgondolás és át­ütőerő. Fordulás után ismét védelmi hibából az 52. perc­ben növelte előnyét a vendég­csapat. A 60. percben Horváth nagy lövését szögletre ütötte a kapus. A 66. percben a 16- oson belülről közvetett sza­badrúgáshoz jutott a hazai Csapat, ezt legurítás után Dé­nes értékesítette. A mérkőzés utolsó perceiben a játékveze­tő Dénest, Tóth Lászlót és a kartali Magonyt kiállította. A nagyon alacsony színvo­nalú mérkőzésen Tóth kapus a gólokról nem tehetett. A közvetlen védelem nagy hiba­százalékkal játszott, a közép­pályások és a támadók terv- szerűtlenül és erőtlenül. A ve­reség valós, annak ellenére, hogy a játékvezető erélytele­nül vezette a mérkőzést. Ha a mérkőzés elején megtorolja a nagyobb durvaságokat, sport­szerűbb lett volna a küzdelem és talán más eredmény is születik. Ezen a mérkőzésen mutatottnál sokkal többre ké­pes a körösi csapat, de túlsá­gosan tisztelte ellenfelét, és ez hiba volt, mert a megyében csaknem mindegyik csapat azonos játékerőt képvisel, csak akarni kell, de ezen a mér­kőzésen a vendégcsapat ját­szott nagyobb erőbedobással, és a cserék sem voltak sze­rencsések, mert akkor történ­tek, mikor a körösi csapat tá­madásba lendült és ebben a lendületben törést okoztak. Nagykőrösi Kinizsi ifi —Kartal ifi 3-0 (2-0) Kinizsi ifi: Gömöri (Tiger), — Godány, Angyal, Marsa, Szendi, Józsa, R. Soós. (Abo- nyi), Faragó (Szabó P.), Far­kas, Zöldi, Pesti. Jó játékkal, jó ellenfelet (előbb állnak a tabellán) győz­tek le a körösi ifik. Különö­sen tetszetős volt a Farkas— Zöldi összjáték. Góllövő: Zöldi 2, Farkas. P. S. Kispályás labdarúgók A múlt évi premier után ezúttal másodízben került sor a városi kispályás labdarúgó November 7 Kupa-mérkőzé­sekre. Az Ifjúsági sporttele­pen, nagy hidegben, lelkesen küzdöttek a 2x20 perces, vil­lámtorna jellegű viadalon a vándordíjért a résztvevők. Szo­rosak voltak a találkozók: 21- es Volán—TRAKIS 0-0, TRA- KIS—Tormás 1-0, Tormás— 21-es Volán 5-3. A kupát a TRAKIS (Zatykó Géza—Pa- tay Zoltán, Tóth Imre, Pécsi Gyula, Tolnai Sándor, Aranyos Dezső, Bozsó Pál, Szűcs Ist­ván) 3 pontjával védi egy évig; 2. Tormás 2; 3. 21-es Volán 1 ponttal. A Kinizsi vegyes is indult, versenyen kívül. S. Z. "^öszöneteT^i^dok^mli^^o^ nak, akik férjem, édesapánk, nagy­apánk, id. Hatvani Sándor temeté­sén részt vettek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek és sírjára koszorút helyeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondok mindazon ro­konoknak, jó ismerősöknek, szom­szédoknak, közvetlen barátoknak, munkatársaknak, a Konzervgyár dolgozóinak és a pártbizottságnak, akik felejthetetlen férjem és édes­apánk temetésén részt vettek és fájdalmunkon enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család Füzesi Fe- rencnées gyermekei. _______ Nagy vedeimi hiDáx

Next

/
Oldalképek
Tartalom