Pest Megyi Hírlap, 1978. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-09 / 264. szám

8 1978. NOVEMBER 9., CSÜTÖRTÖK K -f HÍREK -h HÍREK + HÍREK HÍREK 4 H HÍREK -f HÍREK -f- HÍREK -(- HÍREK > HÍREK VÉGSŐ BÜCSÜ - KMETTY JANOSNÉTOL, Nagy részvét mellett bú­csúztatták el szerdán a Far­kasréti temető ravatalozójá­ban Kmetty Jánosáét a Kos- suth-díjas kiváló múvész öz­vegyét. A hamvasztás előtti búcsúztatáson Gádor Endre, az Iparművészeti Főiskola rekto­ra emlékezett meg az elhunyt életéről, áldozatos, a művésze­ti közélet fejlesztését szolgáló tevékenységéről, majd a bará­tok nevében Major Tamás színművész búcsúzott. A ham­vasztás után Kmetty Jánosné uimáját a Mező Imre úti te­mető művészparcellájában, fér­je hamvai mellett helyezték el. |U|1| ■ 1978. november 9. Mifa ■ Csütörtök. Tivadar napja. A Nap kél 6.39 — nyug­szik 16.16 órakor. A Hold kél 13.46 — nyug­szik 0.10 órakor. Folytatódik a túlnyomóan borult, erősen párás, néhány helyen ködös idő, elszórtan szitálással. A szél gyenge ma­rad. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 4—9 fok között. KITÜNTETÉS A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Hegedűs Tibor nyu­galmazott színész-rendezőnek, á Magyar Népköztársaság ér­demes művészének 80. szüle­tésnapja alkalmából, öt évti­zedes rendezői tevékenysége elismeréséül a Munka Érdem­rend arany fokozatát adomá­nyozta. A kitüntetést Tóth De­zső kulturális miniszterhelyet­tes szerdán adta át *— ABC, bisztró, óvoda és bölcsőde építését kezdte meg Vácott a Földváci téri lakótelepen a Pest megyei Állami Építőipari Vállalat. A közösségi létesítmények jövőre készülnek el. Űj utak­kal is gyarapodik a lakóte­lep, tavasszal játszóterek is készülnek. Heti előre jelzésünk > Esőfelhők közelednek ÖSSZEOMLOTT MONARCHIA HATVAN ÉVVEL EZELŐTT, 1918. november 9-én robbant ki Németországban a polgári de­mokratikus forradalom. A német és a nemzetközi munkásmozgalom fontos ha tárkövét jelentő történelmi ese­mény előzményei között em­lítsük meg, hogy az 1914—19-es világháborúban a váltakozó si­kerű hadműveletek során a né­met hadsereg mindinkább el­vérzett, s a súlyos vereségek hatására az arcvonal felbom­lott. 1918. november 11-én a né­metek kénytelenek voltak alá­írni a vereségüket megpecséte­lő compiegne-i fegyverszüne­tet. A háború által kiélezett osztálycllentétek, a katonai és gazdasági összeroppanás ki­bontakoztatta a forradalmi mozgalmat, amelyre rendkívüli hatással volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. A há­ború alatt lezajlott forradalmi erjedés jelei voltak a szociálde­mokrata baloldal által szerve­zett, mind nagyobb tömegeket megmozgató antimilitarista tüntetések, majd az 1918 ja­nuári háborúellenes tömeg­sztrájkok. A hadseregben láza­dások robbantak ki, s megkez­dődött a munkás- és katonata­nácsok szervezése. 1918. novem­ber 3-án kitört a kiéli matróz­lázadás, s november 9-én a spartakisták, a Spartakus Szö­vetség felhívására Berlinben és más városokban általános sztrájk kezdődött, amelyhez a katonaság is csatlakozott. összeomlott a Hohenzollern- monarchia. De a hatalom — sajnos — a jobboldali szociál­demokraták és a centristák kezébe ment át, akik a forra­dalom ellen a tisztikarral és reakciós burzsoáziával szö­vetkeztek. * III. 20 — p5 öl M­Bl • 1X>V ' ///, 23 7-7-T-,-r-T7 777/ _ W' sz cs sz .V ■ H — Naponta négy és fél vagon nyers sárgarépát dol­goznak fel a Nagykőrösi Konzervgyár ceglédi gyá­rának szárítóüzemében. A RENDŐRSÉG KÉRÉSE November 5-én, 20 éra 25-kor a Budapest XII. kerület. Szilágyi Erzsébet fasor és Nyúl utca ke­reszteződésében, a kijelölt gyalog­átkelőhelyen egy Ismeretlen for­galmi rendszámú személygépkocsi elütötte Franczenzovits László . 16 éves tanuló, budapesti lakost, aki a baleset következtében súlyos sé­rülést szenvedett. Az ismeretlen jármű vezetője a baleset után megállás nélkül tovább haladt. A rendőrségi kéri azokat, akik a balesetet látták, valamint annak a Zsiguli gyártmányú személygép­kocsinak a vezetőjét, aki a bal­esetet okozott személygépkocsit üldözőbe vette, hogy jelentkezze­nek a BRFK Közlekedésrendészet Balesethelyszínelő és Vizsgálati Osztály vizsgálati alosztályán, Bu­dapest, XIV., Hungária körút 140., III. 304-es szobában, vagy telefo­non a 220—848, 174-es mellékállo­máson. HE BORÚT ESŐS OI FELHŐS SZELES IS DERÜLT SZÁRAZ m ZIVATAR m KflOÖS wm PÁRÁS Jubileumi falunapok Bugyi községben Megünneplik az újjá település 250. évfordulóját Több mint hat éve, hogy egy kezdeményezésire Bugyi köz­ség lokálpatriótái és az érde­keit társadalmi vezetői együt­tesen először asztalhoz ültek. Az összejövetelük célja volt: követni számos Pest megyei község szép példáját, vagyis lépéseket tenni a honismereti mozgalom kibontakoztatására Bugyin is. Az indulás nem volt könnyű dolog, jól emlékeznek erre az indulás akkori résztvevői. Mégis lassan kialakult a hon­ismereti munka tartalma, szer­vezeti formája és. így a felada­tok is mind világosabbá vál­tak. Az első kézzel fogható meg­mozdulásnak könyvelhető el a magyar felvilágosodás 200. év­fordulója alkalmából rendezett ünnepség. Ennek keretében az egykori Beleznay-kastély fa­lán megörökítve Bessenyei György és Kazinczy Ferenc Bugyi községbeli tartózkodá­sát, emléktáblát avatták. A mozgalmas eseményt követően alig megpihenve, sőt nekibuz­dulva 1973-ban megyei pálya­díjas községi krónikával ruk­koltak ki Bugyi lokálpatrió­tái. Közben az iskolai honis­mereti munka is föllendült. A lelkes kis általános iskolai ta­nulók főleg néprajzi tárgyak gyűjtésében tevékenykedtek. A honismereti aktivisták a felszabadulás 30-ik évforduló­jának alkalmából tablókon mutattak be a község fejlődé­sét. De segítséget nyújtottak a helyi Tessedik Tsz 25-ik jubi­leumi évfordulójára rendezett kiállításhoz is. Megírták a köz­ség 30 éves történetét, amely a Pest megyei pályázaton ki­emelt jutalomban részesült Rendszeres kutatómunka fo­lyik a község helytörténeti bib­liográfiájának gyarapítására. Kevés hasonló szintű község mutathat föl ilyen széles té­makörű és részleteiben feltárt helytörténeti adattárat. Mindemellett voltak évek, amikor alábbhagyott az ilyen irányú társadalmi munka. így sikertelen próbálkozás maradt a falumúzeum megvalósításá­nak terve. Bár erről Félig nád, félig zsindely címmel bizako­dóan olvashattunk a Pest me­gyei Hírlap egy 1974. évi tudó­sításában. Sajnos, Radnóti Miklós ványd — Váhypuszta Bugyi község közigazgatási te­rülete — tartózkodásával kap­csolatos adatgyűjtés sem ju­tott többre a puszta mondoga- tásnál. Ez a tény pedig régóta jólismert a falu honismereti munkálkodóinak, körében. De örömünkre mondva, Bugyi ezen irodalomtörténeti kurió­zumának homálya Kohán Jó­zsef varsányi pedagógus szép, kitartó munkája eredménye­ként (melyről a Pest megyei Hírlap október 29-i lapjában olvashattunk) ma már a múl­té. így Pest megye irodaimi emlékhelyeit újabbal gazda­gítja. Az egykori eredmények tü­ze azért, úgy látszik, mégsem hamvadt ki, hiszen az utóbbi hónapokban ismét megélénkült honismereti munkának lehe­tünk tanúi. A község párt- és tanácsi vezetésének szervezé­sében november IS—24. között falunapok lesznek Bugyin. Az alkalmat a község újjátelepü- lésének 250. és a Kommunis­ták Magyarországi Pártja meg­alakulásának 60. évfordulója adja. .A faluliéi eseményekben gazdag közművelődési és a község hagyományait ápoló programokat kínál majd. Az évforduló kapcsán a ta­nácsháza falán emléktáblát helyeznék el, megörökítve a falu két neves nótáriusa, Etédi Sós Márton és Peterdy Gábor nevét. Kibővített ünnepi ta­nácsülés, helytörténeti, népraj­zi, művészeti kiállítás és a KMP megalakulásának képes bemutatása szerepel a prog­ramban. (A kiállításhoz Ko­vács László, Bugyiról elszár­mazott tanár az otthoni jel­legzetes parasztházát és könyv- gyűjteményének a községre vonatkozó anyagát bocsátotta rendelkezésre.) Várhatóan ki­emelkedő jelentőségű lesz még a dabasi járási honismereti konferencia, a járás propagan­distái értekezletének és a Kossuth Könyvkiadó politikai könyvnapjának megrendezé­se. Figyelemre méltó az a terv is, mely szerint a főbb ren­dezvényekre a községből el- származottal<at meghívják. Vé­gül a KMP megalakulására emlékező ikibővített párfbi- zottsági üléssel zárul a min­denképpen gazdagnak ígiérke- ző faluhét. Kovács József — Lakásszövetkezetek. 1971 óta harminckét lakásépí­tő szövetkezet alakult ame- gyében. Eddig tizenkettő fe­jezte be az építkezését, s ez azt jelenti, hogy 1195 lakás­ba költözhettek be boldog tulajdonosaik. Jelenleg 20 lakásépítő szövetkezet mű­ködik a megyében, s 787 la­kás felépítésére vállalkoz­tak. Nyári hétvég a forgalomban Kocsisorok a Dunakanyarban A vonatok, a távolsági autó­buszok és a közutak forgalma a nyári hétvégeket idézte az ünnepnapokon. Már 5-én út­ra kelt az ország. A szabad szombatosokra tekintettel va­sárnap a Volán 47 mentesítő járattal toldotta meg a fővá­rosból * induló autóbuszokat. Kedden viszont a nagyobb városokból Budapest irányá­ba igyekvők zavartalan, ha­zaszállításáról kellett gondos­kodni: november 7-én 65 autó­busszal több közlekedett a szo­kásosnál. A MÁV-nál is a hazatérő budapestiek magas száma ha­tározta meg a mentesítő vona­tok indítását. Kedden 23-mal több szerelvény futott be a fő­város pályaudvaraira. Az Űt- inform jelentése szerint szerte az országban nagy forgalmat mértek a főutakon. A nagyobb városokból már szombaton és vasárnap kirajzottak az autó­sok, s bár kedden délelőtt még viszonylag csend volt az or­szágutakon, délután 2 óra felé mindenütt megélénkült a for­galom. Az M7-es autópályán kora délután percenként 25—30 jármű haladt át, s délután 6 óra körül már 45—50 is. Egy­mást érték a Dunakanyarból hazafelé igyekvő gépkocsiso­rok is. Holnaptól r Fogászai! hónap A novembert — Immár ha­gyományosan — fogaink vé­delmének, egészséges táplál­kozási szokásaink kialakításá­nak szentelik az egészségne­velők. A rendezvénysorozat Pest megyében holnap, pénteken veszi kezdetét: fél tízkor a monori járási hivatal nagy­termében a táplálkozás és test­edzés témáiról tartanak elő­adói konferenciát szakorvosok részvételével. Rigó János pro­fesszor, egyetemi. tanár, az Országos Dietetikai Intézet vezetője nyitóelőadásában a helyes táplálkozásról szól, s a többi előadás a testedzés és egészséges táplálkozás beteg­ségmegelőző, kondicionáló és rehabilitáló hatásával foglal­kozik. A fogászati és táplálkozási hónap során a megye csak­nem minden településén kör­zeti orvosok, fogorvosok tar­tanak majd előadásokat, dia­bemutatókat a helyes fogápo­lásról, táplálkozásról, s rajz­versenyek, bábbemutatók, já­tékos vetélkedők nevelik szó­rakoztatva az egészséges élet­módra a fiatalokat. Tv, 20.00: Fent a Spitzbergáknál Mint azt már a Tv-híradó is tudtul adta: ez a tévéjáték nyerte meg az idei plovdivi té­véfesztivál bronzládikó díját. Benedek Katalin hősei köz­napi emberek. Olga taxisofőr, magányos, elvált asszony, aki egyedül neveli kisfiát. N^iphosz- szat a volán mellett ül, hall­gatja utasai meséit, részt vesz örömükben, gondjukban. A kisfiú minden idejét leköti. Nyár van, s kisfiát; életé­ben először, két hétre elenge­di táborozni. Most egy kicsit magára is gondolhat. Kollégá­ja legyeskedését nem veszi ko­molyan, annál inkább annak a férfinak a közeledését, aki eery napon fizetés nélkül száll ki kocsijából . . . Olga szerepé­ben Pécsi Ildikót látják. A to­vábbi szereplők: Koncz Gábor, Avar István. Rendező: Zsurzs Éva. A rádió és a televízió műsora fonikus zene. 22.44: Fodor Ilona műsora. 23.30: Hírek. Időjárás-je­lentés. 23.45: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ napi ajándék. 10.35: Zenekari mn- szóval, muzsikával. 12.55: A fej- 7.59: Tévétorna (ism.). 8.05: Is- zsika. 11.26: Bojtor Imre nótákat lődés útja. 13.25: Gyermekek köny- kolatévé. Matematika (ált. isk. 6. énekel. 11.40: A boldog ember, vespolca. 13.30: Zenekari muzsika oszt.). 8.35: Stop! Közlekedj oko- 12.00: Déli krónika. 12 20: Ki nyer gyermekeknek. 13.45: Időjárás- és sanj g.40: Kosársuli. I. rész (ism.). ma? 12.30: Reklám. 12.35: A rend- vízállásjelentés. 14.00: Sportvilág. 9.05: Környezetismeret (ált. isk! őr sétál az utcán. 12.50: Zenemű- 16.00: Vörös Kálmán népi zeneka- 3. oszt.). 9.25: Kuckó (ism.).* 10.05: zeum. 14.12: Szabadpolc. 14.42: Nő- ra játszik. 16.28: Műsorismertetés. Magyar nyelv és irodalom (ált. isk. ták. Közben: 15.00: Hírek. Időjá- 16.30: Hírek. 16.33: Ütközben. 16.35: 3. oszt.). 10.35: Melyiket az öt- rás-jelentés. 15.28: Dominó. 15.58: Idősebbek hullámhosszán. 17.30: ezerből?’ Pályaválasztási műsor Hallgatóink figyelmébe! 16.00: Üt- Jindrich Bauer fúvósegyüttese gyerekeknek. 11.05: Orosz nyelv közben. 16.05: Vas István össze- játszik. 17.38: Politikai daltanítás, (ált. isk. 6. oszt.). 12 05: Tovább- gyűjtött tanulmányai. 16.15: Vá- 18.00: Még mindig arról, hogy képzés kémiatanároknak. 13.40: sárhelyi Zoltán: A márciusi nap- dönteni nehéz. 18.30: Hírek. 18.33: iskolatévé. Matematika (ism.). hoz. 16.22: Bemutatjuk új zongo- Hétvégi panoráma. 19.55: Sláger- 14.05: Stop! (ism.). 14.15: Deltács* rafelvételeinket. 17.00: Hírek. Üt- lista. 20.30: Hírek. 20.33: Szocioló- ka (ism.). 14.40: Magyar nyelv és közben. 17.07: Kapusi Rózsa mű- giai figyelő. 21.03: Főszerepben a irodalom (ism.). 15.15: Orosz nyelv sora. 17.32: Az Ambrosian ének- Magyar Rádió nyíregyházi stúdió- (ism.). 15.40: A kémia tudománya együttes. 17.40: Páter Tarziciusz. ja. 22 33: Nóták. 23.00: Hírek. Idő- és oktatása, (ism.). 16.28: Hírek. 18.15: Mókás Miska. 18.25: Mai járás-jelentés. 23.15: Bricusse zenés 16.35: A gitár. Szovjet dokumen- könyvajánlatunb. 18.28: Hallgatóink játékaiból. 24.00: Hírek. Időjárás- tumfilm. 16.55: Telesport. 17.20: figyelmébe! 18.30: Esti magazin, jelentés. 0.10: Műsorzárás. Reklám.’ 17.25: Századunk’ (ism.)! , %/rfTcr*» 18.15: Ipari kaleidoszkóp. Maga­á. lUUöUK zinműsor. 18.55: Reklám. 19.05: _x . 1W ^ . 8.00: Hírek. Időjárás-Jelentés. Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: met. Közben: kb. 20.15: A Duna- 8.05: Műsorismertetés. 8.08: Ope- Tv-híradó. 20.00: Benedek Katalin: nál.., Kb. 21.30: Népdalok. 22.00: raegyüttesek. 9.00: Iskolarádió. Fent, a Spitzbergáknál. Tévéfilm. 2215. s,0; David Qiazc. £s a Magyar 2120: Ot a tánchoz. Találkozás ■“ vonósnégyes felvételeiből, il.oo: Mojszejevékkel. 21.40: ...miért _ _ , .. Hírek, Időjárás-jelentés. 11.05: énpen Jászapáti? Dokumentum, művészek. 23.Í8: Lortzmg operai- Madrigálok. 11.30: Zenekari muzsl- «lm. 22.15: Tv-híradó, 2. 24J.°= ,Hlre'í- ««Járás-jclemés. ka. 13.43: Farsa„g. 13.00. „írek. „ " Í2; JgjMly Tamás táncdalaiból. Jdőjárás-jelentés. 13.05: Műsorls- 2. MŰSOR mertetés. 13.07: Dzsesszfelvételeink- 18.33: Kísérleti matematika, bői. 13.30: Részletek Mascagni ope- 18.55: Francia nyelvtanfolyam, rájáből. 14 22: Bach-művck. 16 00: 19.15: Angol nyelvtanfolyam. Í9.30: tés. 8.05: Műsorismertetés. Kb. ™ reggelt! Zenés Zenei lexikon. 16.20: Concertino Tv-híradó. 20.00: Bp. Honvéd— ramIábó,nf2,"TászrőtuMa^,tp::r i^r^s ■«* ^ *«• kosámbda ramjábol. 8.27. László Margit ope- perc küIpo,itika g.3u. Hírek. 8.33: zenéjéből. 19.00: Hírek. Időjárás- BLK-mérkozés. Közvetítés a bu­rettdalokat énekel. 8.54: Slagermu- Napközben... 10.30: Hírek. 10.33: jelentés. 19.05: Iskolarádió. 19.35: dapesti Sportcsarnokból. A szünet­zeum. 9.44: Zencvár. 10.00: Hírek. Zenedélelőtt. 11.30: Csak fiatalok- Richard Strauss: Daohné. 21.13: ben: Reklám. 21.30: Tv-híradő, 2. Időjárás-jelentés. 10.05: Születés- nak* ...................... ..... ~ * I KO SSUTH RÄDIÖ 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelen­19.15: Magyar előadóművészek operettfelvételeiből. 19.35: Kap­csoljuk a Zeneakadémia nagyter­Hírek. Időjárás-jelentés. Sporthírek. 22.20: Világtörténelem dióhéjban. 22 30: Magyar előadó­0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 12.30: Hírek. 12.33: Ének- Dzsesszfelvételekböl. 21.48: Szim- 21.50: Váratlan vendég. Angol film. Figyelmetlenség az utakon Gyermektragédia. Tápiósze­lén Szabó László 11 éves hely­beli kisdiák figyelmetlenül fu­tott az úttestre és ott nekisza­ladt egy autóbusznak. A sze­rencsétlen gyerek olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a kórházba szállítás után meg­halt. Balsikerű ugrás. Szigetha- lom-alsón a HÉV-állomás kö­zelében egy HÉV-szerelvény utolsó edőtti kocsijáról ittas ál­lapotban leugrott Radics Márk tököli marós és súlyos sérülé­seket szenvedett. Kapatos motoros. Telkin Püspök János 31 éves tetőfedő ittasan vezetett munkagéppel az árokba borult és súlyosan megsérült. Sorompónak ütköztek. Vác külterületén Acél Endre 41 éves budapesti lakos figyel­metlenül vezette személygép­kocsiját és nekiütközött egy lezárt sorompónak. Á baleset során Acél Sarolta 7 éves kis­lány súlyos, míg a gépkocsive­zető és másik három kisgyer­meke könnyű sérüléseket szen­vedett. Lovas kocsinak rohant. Ve­resegyház és Szada között Czibere Imréné 26 éves kuta­tó, erdőkertesi lakos személy- gépkocsival hátulról egy kivi­lágított lovas fogatnak ütkö­zött. Az autós súlyosan megsé­rült. Gázolás. Gödön Erdész Ildi­kó ötéves, kislány kifutott az úttestre, ahol egy éppen oda­érkező teherautó elgázolta. A kislány súlyosan megsérült. Súlyos sérülések. Monori-er- dőn Földvárszki Pál 65 éves nyugdíjas, helybeli lakos lovas kocsival körültekintés nélkül hajtott a főútra és összeütkö­zött egy személygépkocsival. A fogatos és felesége súlyosan megsérült. A rendőrség valamennyi ügyben tovább folytatja a vizsgálatot. . — A Magyar Szocialista Munkáspárt Fest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Megjelenik — hétfő kivételével — naponta. — Főszerkesztő: dr. Lökös Zoltán.- prpT Menve U D| AD ze r íes_z hfi5; ínes: ,s*gÍ T^Sz?rke”lösff„: ?ud?£esL„VIn-’ S?nl?gyl 6- d?51-.r- Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1359.. — A szerkesztő­sé^ és ki adóhivatala központi telefonja: 343—100 és 336—130. Szerkesztőségi titkárság: 140—447.------------------------------------------------------- Moncr és Vidéke, Monor, Kossuth u. 78. Pf.: 51. 2201 Telefon: 157. — Nagykőrösi Híradó, Nagykőrös, Hősök tere 7. 2750. Tel.: 398. — Váci Napló, Vác,* . Lenin u. 45 ”pf.* 32. >6 01. Telri- 10—695. A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, BudapestXelelps vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a Magyar Fosta, Előfizethető a hirlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítők­nél. - Előfizetési díj havonta ÍO lórim. ' Index: «5.064 HU ISSN 0133—065» ROVARIRTÓ MORZSIKA A morzsikavirág olyan hatóanyagokat tartalmaz» amelyek a rovarok számára halálos mérgek, de az emberre veszélytelenek. A szintetikus rovarölő szerek háttérbe szorították a morzsikát, de napjaink fokozott törekvése a környezetszennyezés meggátlására ismét az érdeklődés előterébe állította. A morzsikának ezt a tulajdonságát az ókori Kínában is ismerték és felhasználták. A középkorban Per­esiában termesztették, a hatóanyagok kivonása, a rovarölő készítmé­nyek receptje féltve őrzött titok volt. Európában elsőként Dalmáciában honosodott meg a XIX. században. Onnan jutott el századunk elején az afrikai Kenyába, ez a legnagyobb termesztője ma is. A morzsikavirágot vagy megszárítják és finomra őrölve közvetle­nül porozásra használják a rovarok ellen, vagy a kivonataiból készíte­nek rovarölő szereket. fok között volt. A napi legmaga­sabb hőmérsékleti értékek eleinte 10—15 fok között, később 7—12 fok között alakultak, a legalacso­nyabb értékek 2—6 fok között vol­tak. Az alföldi területeken csak 1—2 helyen szállt fagypont alá a léghőmérséklet, a talaj közeli lég­térben is csak néhány helyen volt gyenge fagy. A hét folyamán továbbra Is bo­rult és ködös időjárás lesz. Szá­mottevő csapadék azonban csak a hét második félében várható. Talajmenti fagyra a keleti or­szágrész jelentős részén számítha­tunk. Megye Talajnedvesség <%) 0—50 cm 50—100 cm Pest 30—35 25—30 Nógrád 30—35 20—25 Heves 30—35 25—30 Szolnok 25—30 25—30 Bács-Kiskun 25—30 20—25 Az elmúlt héten Európa időjá­rását továbbra is a felette elhe­lyezkedő magas' nyomású légköri képződmény határozta meg. Az egyre hosszabbodó éjszakákon a talajfelszín lehűlése erősödött, ki­sebb fagyok is voltak. A gyenge légmozgás és az éjszakai erős ki­sugárzás miatt az egész ország területén párás, ködös volt az idő. A csendes, ködös, őszi időjárás néhány napig folytatódik, a hét utolsó napjain azonban fordulat következik be. Megerősödő észak- nyugati, északi széllel a ködök megszűnnek, felhőátvonulások lesz­nek ismétlődő esőkkel. PROGNÓZIS A MEZŐGAZDASÁGNAK Az elmúlt hét időjárása az év­szaknak megfelelően alakult. A keleti országrészben az időszak középhőmérséklete általában 7—8

Next

/
Oldalképek
Tartalom