Pest Megyi Hírlap, 1978. október (22. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-31 / 257. szám

Termelékenyebben dolgoznak Többet sikerült exportálniuk Fejleszteni a lakossági szolgáltatást A ceglédi Vasipari Elektro­mos és Műszerész Szövetkezet harmadik negyedévi eredmé­nyei igen biztatóak, azt jelen­tik, hogy az éves tervet sikerül de­cember első felében meg­valósítania. A közösség tavaly a szep­tembertől november végéig terjedő időben 38 millió 249 ezer forint termelési értéket tudott felmutatni, az idei 33 százalékkal nagyobb összegű, és a tervezettet is meghaladta 27 százalékkal. Tetemesebb az anyagmentes termelési érték, az árbevétel pedig 30 száza­lékkal nőtt. Az év első kilenc hónapjá­ban szocialista és tőkés orszá­gokba is többet tudtak expor­tálni. A termelékenység foko­zásának következménye a tel­jes többlettermelés, ezt máris elmondhatják, mivel a szak­munkások, fizikai dolgozók létszáma szinte alig változott. Az export árbevétel a terve­zettet 56.4 százalékkal szár­nyalta túl. A tőkés export a tavalyinál 92 százalékkal, a szocialista országokba irányu­ló pedig 183 százalékkal több. Keresik, igénylik a szövet­kezetben készülő hidrosztati­kus és más elektromos beren­dezéseket, tablettázó gépeket, gépalkatrészeket. Sokszor a szerelést, az üzemeltetés előtti gépbeállítást a szövetkezet szakmunkásaira bízzák kül­földön. Becsülettel helytáll­nak, erről tanúskodik több kö­Kukoricabetakarítás — gépekkel Korszerű, nagy teljesítményű gépekkel takarítják be a bőséges termést a ceglédi Magyar—Szovjet Barátság Termelő- szövetkezet kukoricatábláiról. Apáti-Tóth Sándor felvétele CEGLÉDI APROHIRDETE5EK Társasház napi 5—6 órai időre takarítót keres. Jelentkezés: Bíró Sándor közös képviselőnél, Cegléd, Széchenyi út 41. II. em. 42. Este 18—20 óra között _____________ Sz üret utcában 400 négyszögöles telkek eladók, boroshordók, ballon üvegek, dézsák, tődöklő, ágyak, asztal. Érdeklődni: Cegléd, Kazinczi utca 1. szám. Egyedülálló férfi al­bérleti szobát keres. Választ kérem ,,Meg­bízható 104 412” ieügé- re a Hírlapkiadó Vál­lalat kirendeltségére Cegléd, Teleki utca 30. Melléképület lebon­tásra eladó. Cegléd, Alszegi út 37. szám. Eladó 2 szobás kis csa­ládi ház. Cegléd, Szél utca 23. Szoba, konyhás lakást keresek albérletbe kb. 1 .évre. Választ kérem „Sürgős 104 404” jeligé­re a Hírlapkiadó Váll. kirendeltségére Cegléd. Teleki utca 30. A Gyümölcs- és Dísz­növénytermesztési Ku­tató intézet Állomása természetet és kémiai labormunkát kedvelő asszisztenseket vesz fel. Cím: Cegléd, Szol­noki út 52. Tel.: 10— 597. Cegléden VII. kér. Szálkái István utca 27. számú ház eladó. Autóforgalmi képesí­téssel és gyakorlattal rendelkező nő elhe­lyezkedne. Választ ké­rem „Autó 104 430” jel­igére a Hírlapkiadó Vállalat kirendeltségé­re. Cegléd, Teleki ut­ca 30. szám. Elcserélném szolnoki vasútállomás közelé­ben levő 2 és 1/2 szo­bás, 64 m2-es, erké- lyes, összkomfortos, hatodik emeleti szö­vetkezeti lakásomat hasonló ceglédiért. Választ kérek „Vasút­állomáshoz közel 104 431” jeligére a Hír­lapkiadó Vállalat ki­rendeltségére Cegléd, Teleki utca 30. Külön bejáratú szoba bútorozva vagy üre­sen kiadó, házaspár­nak is. Cegléd, Mező utca 17. szám. Tanya 1 hold földdel sürgősen eladó. Far­kas Gyuláné, Cegléd ni. kér. 1. szám. Poa zsár dűlő. Fűtött garázs kiadó. Cegléd, Kossuth Fe­renc utca 43. IV. lph. fszt. 2. szön olevél, elismerés, vala­mint az is, hogy a garanciális idő után sem érkezik minősé­gi reklamáció. A garanciális időszakra megrendelőpartne­reiket pótalkatrészekkel is el­látják. Nőtt a bázishoz és a terv­hez képest a szövetkezet bérösszege, emelkedett a dolgozók átlagkeresete, ami — mivel teljesítmény után kapják fizetésüket — az eredményekkel szorosan ösz- szefügg. Népes a törzsgárda, hathatós a szocialista brigád­mozgalom a munkahelyeken. Nem kívánkoznak el a végzett szakmunkásfiatalok sem. A lakossági szolgáltatás, bár a tavalyi szintet elérte, a ter­vezettet még nem. Hozzá kell fűzniük azonban, hogy mivel szolgáltatásuk javarészt javító szolgálatot jelent, és javítani csak azt lehet, amit kémek, bejelentenek, ez az elmaradás sem hátráltatja az éves terv teljesítését. Még 4—5 millió forint ér­tékű exportmunka van hátra. Szerelőik közül többen most is külföldön dolgoznak. Jelen­tős partnerük a nyugatnémet BOMAG-cég, amely alkatrész­szel fizet a tőlük rendelt gép- alkatrészekért. A Ceglédi Vas­ipari Elektromos é3 Műsze­rész Szövetkezet vibrációs út­hengerekhez vázakat, víztar­tályokat szállít a BOMAG- nak. Eszes Katalin PEST MEOTEI HÍRLAP] KÜLÖNKIADÁSA ] XXII. ÉVFOLYAM, 257. SZÄRI 1978. OKTOBER 31., KEDD Gondos üzemanyag-gazdálkodás Modern Volán-telepet építenek Karambolozott autóbuszokat javítanak Cegléden, a Körösi út men­tén, a vásártere* elhagyva, készülőiéiben lévő épület ma­gasodik. Az lesz majd a 20-as Volán Vállalat ceglédi önálló főnökségének műszaki telepe. Az építkezés jó ideje meg­kezdődött, de az idei nyá­ron hónapokig állt a mun­ka, s a késedelem kétségessé teszi az eredetileg 1979. jú­nius 30-ban megszabott át­adási határidő megtartását. Az új műszaki bázis szere­péről és a kényszerszünetről Gál Andor főnökségvezetőtől kaptunk tájékoztatást. Jön az új Ikarus A Ceglédi Építőipari Vál­lalatot, a generálkivitelezőt, a munka átmeneti abbahagyá­sáért nem illeti szemrehányás, ugyanis — központi megbí­zás alapján — más, hason­lóan fontos feladatok elvég­zésére csoportosították át dolgozóikat. Az azonban jó len­ne, ha a vállalat — az ille­tékesek segítségével — ismét a telep tető alá hozására össz­Sport Hatból négy számban az élen Meglepetés a járási hivatal sakkozóinak döntetlenje •f* — VfrAr o<o> A. «t A ceglédi gyáregység jól szerepelt a KÖZGÉP-spoTtnia- pon, az összetett versenyben több pontot sikerült szereznie, mint a többi ötnek: a hatból négy számban végzett az éléin. EREDMÉNYEK: Asztalitenisz, férfi: 1. Ju­hász Gyula, 2. Jakab Albert. Női: Nyíri Margit. Lövészetben örvendetesen so­kan, nyolcvanhármán próbál­ták ki ügyességüket, dudásu­kat. Férfi: 1. Benyus Mihály 189, 2. Kerekes Tibor 189 (Ma­kó), 3. Czombos István 189 körrel. Női: 1. Czombos Ist­vánná 154, 2. Tolna Sándomé 130 körrel. Sakk: 1. Szekeres Mihály (Makó), 2. Molnár Árpád, 3. Hegedűs István. Kispályás labdarúgás: 1. Bu­dapesti gyáregység, 2. Egri te­lep, 3. Ceglédi gyáregység. Az összetett pontversenyben: 1. Cegléd 65, 2. Budapest 25, 3. Makó 22 pont. ★ A KÖZG ÉP-ben befejező­dött a műhelyek közötti kis­pályás labdarúgó-bajnokság. A kilenc együttes körmérkő­zése több érdekes, izgalmas összecsapást hozott. Egv csa­patnak sikerült megőriznie veretlenségét, ugyanakkor a lakatosműhely még pontot sem szerzett. A végeredmény' 1. Forgácsoló II. 8 7 1 — 36- 6 15 2. Volvo műhely 8 6 1 1 45-16 13 3. Forgácsoló I. 8 4 3 1 38-14 11 VÁROSI BAJNOKSÁGOK Sakk. Az ötödik és hatodik fordulóban három összecsapás hozott különösen nagy küz­i JtLüi* V x* 14. delmet, némi meglepetést je­lentett a Járási Hivatal dön­tetlenje. A Lenin Tsz újabb győzelmével növelte előnyét. EREDMÉNYEK' járási Hivatal—Vasutas Klub 2,5:2,5, Vasipari Szövet­kezet—CÁT 3:2, Sütőipar—Vá­rosgazdálkodás 3:2, Lenin Tsz —CÁT 4:1, Vasutas Klub— Sütőipar 4:1. Az élcsoport állása' 1. Lenin Tsz 42, 2. Járási Hivatal 36, 3. Vasipari Szövet­kezet 34 ponttal. Asztalitenisz. Több mérkő­zéssel megkezdődött a férfi és női csapatbajnokság őszi idé­nye. A nők közt a Lenin Tsz— Posta rangadót a közös gazda­ság gárdája nyerte meg, döntő lépést téve az első hely felé. A férfiak közt is sor került már egy fontos mérkőzésre, az első és második helyen állók ta­lálkozójára. A Vasipari Szö­vetkezet megerősítette első he­lyét. EREDMÉNYEK’ Nők: Lenin Tsz—Pedagógus 4:1, Városgazdálkodás—KÖZ­GÉP 3:2, Posta—Városgazdál­kodás 4:1, Lenin Tsz—Posta 4:1, Lenin Tsz—Városgazdál­kodás 5:0. Férfiak A-csoport: MÁV Távközlés—CÁT 8:1, Vasipari Szövetkezet—KÖZ­GÉP Kísérleti Üzem 7:2, Vas­ipari Szövetkezet—KÖZGÉP 5:4, Cipőipar—MÁV Távköz­lés 5:4, B-csoport: Városgaz­dálkodás—MEZŐGÉP 9:0, Vo­lán—Városgazdálkodás 6:3, Lenin Tsz II—Volán 6:3. Kon­zervgyár—Fűrész- és Hordó­ipar 9:0. ü. L. pontosíthatná erejét, met el. lenkező esetben csak féléves késéssel, 1979 végén fejeződik be az építkezés. A főnökségvezető érvekkel ismertette az elmaradás foly­tán kialakult hátrányos hely­zetet. A készülő telep me­gyei hatósugarú, nemcsak a ceglédi önálló főnökség javí­tási feladatait látja el, ha­nem — amíg a monori fő­nökség javítóbázisa nem épül fel — az ottani autóbuszokat is fogadja, és ez, a jelentős elővárosi forgalmat, valamint a Pest megye kétharmadát kitevő területet tekintve, igen figyelemre méltó szempont. Ugyancsak az a folyamatosan végbemenő típusváltás, amely már elkezdődött és a hatodik ötéves terv első éveiben foly­tatódik. Napjainkban tizenöt Ikarus—200-as kocsi fut Ceg­léd térségében. A további fej­lődés gátja, hogy nincs meg a megfelelő műszaki bázis, ahol szakszerűen elláthatnák az új kocsikat. Az előírások szerint, napi vizsgálatnak kel­lene őket alávetni, amit a je­lenlegi körülmények közt képtelenek megtenni. Ha nem lesznek meg a feltételek, sem a város, sem Dél-Pest megye újabb korszerű kocsikat nem kap. Zárt technológia A., modernebb járműveit kellenének a különjáratok­hoz, amelyek a belföldi tu­rizmus céljait szolgálva jár­ják az országot. Az ifjúsági turizmus keretében kirándu­lások, színházlátogatások rendszeres szervezésére van igény. Az sem mindegy, hogy a munkásokat szállító járato­kon milyen körülmények közt és milyen hangulatban érkez­nek a munkahelyre az uta­sok. Másképp alakul minden, ha eleve bosszankodva, fá­radtan kezdik a műszakot s másképp, ha kényelmes az utazás: közvetve a termelé­kenységben is közrejátszik. A Volán dolgozói arra tö­rekednek, hogy minél jobban kielégítsék az utazóközönség jogos igényeit. Alapvetőnek tartják a hagyományos autó­buszok műszaki és esztétikai állapotának megőrzését, bár a mosás, karbantartás, al­katrészellátás így is gondokat okoz. Az új típus mielőbbi be­állításával ezek a gondok megszűnnének, hiszen az új műszaki telep kimondottan áz Ikarus—200-asok igényeinek megfelelően épül, ötkefés, au­tomata kocsimosóval, a belső tisztántartásról porszívókkal gondoskodnak. Teljesen zárt technológiát alkalmaznánk, a mosóból a műszeres vizsgáló pályára, illetve a szemlepá­lyára jutnak a jármüvek. A sűrített levegővel működő kisgépek könnyebbé teszik a fizikai munkát, hatékonyabbá az időkihasználást, javítják az üzem. és munkaszervezést. Az új eszközöket munka közben a 4-es Volán Vállalat. nál és a Rába-MAN gyár­ban nézték meg. } Felfedik a hibákat A közeli tankautótöltő te­leptől csővezetéken, ingyen szállítva érkezik a gázolaj, az üzemanyagkiszolgáló kútfe­jekre regisztráló berendezést szerelnek, amely a kívánt ada­tokat a menetlevélre írja. Ez az üzemanyaggazdálkodási rendszer az idén valósult meg a vállalatnál, egy kuta­tócsoport összehangolt mun­kája nyomán. A ceglédi telep a jövőben iparszerűen foglalkozik a karambolozott autóbuszok ja­vításával. A telep területi mérete további profilbővítést is lehetővé tesz, figyelembe véve a távlati fejlesztés cél­jait. Az építkezést egy ki. jelölt megbízott kíséri figye­lemmel, aki kapcsolatban áll minden illetékessel, követke­zésképp menet közben sike­rül sok olyan nehézséget el. hárítani, amely egyébként az átadás után akadályozná a dolgukat, a munkavédelmi, tűzrendészet!, üzemeltetési szempontok maradéktalanul érvényesülhetnek. Tamasi Tamás Különös élmény Diákok a színházi prébán Bepillantottak a kulisszák mögé A ceglédi Április 4. Köz- gazdasági Szakközépiskola diákjai a most kezdődött évadra nyolcvan bérletet vál­tottak: rendszeres látogatói a szolnoki Szigligeti Színház­nak. A közelmúltban — újszerű kezdeményezés nyomán — to­vább bővült a kapcsolat az is­kola és a színház között: a diákok meghívást kaptak a Nem félünk a farkastól című darab próbájára. Szokatlan valami ez, hiszen sohasem volt kívánatos, hogy a civilek bekukucskáljanak a kulisz- szák mögé, a közönség a nyilvános főpróbán, illetve á bemutatón láthatja először az új produkciót. A látogatáson az ifjú nézők ismereteiket bővíthették, ké­pet alkothattak a színészi munkáról, arról, hogy a meg­írt mű miként formálódik színpadi előadássá, megfigyel­hették a színház varázslatos világának műhelytitkait, ezen­túl a beavatottak érzésével ülhetnek a nézőtéren, nem beszélve arról, hogy az isko­lai oktatásban is kamatozik különös élményük. Most vásároljon — most érdemes! WB** DIVATOS, MODERN FAZONÚ ŐSZI-TÉLI FÉRFI FÉLCIPŐK NAGY VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT A CEGLÉDI CIPŐBOLT Cegléd, Kossuth Lajos tér 9. sz. alatt. NÉHÁNY CIKK AZ ÁRUVÁLASZTÉKBÓL: Férfi velúr bokacipő 154 Ft Férfi félcipő barna színben 180 Ft Férfi mokasszincipő fekete és barna színben 350 Ft Férfi félcipő nyers színben, crepp gumitalppal 405 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom