Pest Megyi Hírlap, 1978. október (22. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-04 / 234. szám

1978. OKTÓBER 4., SZERDA 3 A Nagy Októberről Nemzetközi tudományos tanácskozás Budapesten — A létező szocializmus hat évtizedes történelme, a Szov­jetunió és a népi demokratikus országok által felhalmozott gazdag tapasztalatok egyér­telműen igazolják, hogy a kapitalista társadalom meg­szüntetése csak szocialista forradalom útján lehetséges. Az új társadalmi rend meg­teremtése, a politikai, társa­dalmi, gazdasági és szellemi élet gyökeres átalakítása egy egész történelmi időszakot —, a kapitalizmusból a szocializ­musba való átmenet időszakát — követel meg. Ezeknek a hatalmas, a társadalmi élet egészét átfogó forradalmi fel­adatoknak végrehajtása csak úgy lehetséges, ha megvaló­sul a munkásosztály osztat­lan politikai hatalma, azaz a proletariátus forradalmi dikta­túrája — mondotta egyebek között Kárpáti Sándor kandi­dátus, kedden, a Najv Októ­beri Szocialista Forradalom és az azt követő szocialista for­radalmak történetével foglal- l kozó, a szocialista országok tu­dományos akadémiáinak tudó­saiból alakult bizottság Buda­pesten megkezdődött tanács­kozásán. A háromnapos tudományos konferencián bolgár, csehszlo­vák, lengyel, mongol, NDK, román, szovjet és magyar tör­ténészek a Nagy Október és a proletárdiktatúra létrehozá­sának történelmi tapasztalatai­val kapcsolatos legfrissebb ku­tatásokról számolnak be. Zsilák András kandidátus­nak, a Párttörténeti Intézet igazgatóhelyettesének, a bi­zottság magyar elnökének megnyitó szavai után Pach Zsigmond Pál akadémikus, a Miagyar Tudományos Akadé­mia alelnöke, az MTA elnök­ségének nevében köszöntötte a tanácskozás résztvevőit, s mél­tatta a bizottság eddigi tevé­kenységét. Ezt követően Kár­páti Sándor a proletárdiktatú­ráról szóló tanítás néhány ak­tuális kérdéséről tartott fő­referátumot. Előadásában részletesen ele­mezte a proleárdifctatúra mar­xi—engelsi és lenini értelme­zését, értékelte a proletárdik­tatúra szükségszerűségéről, funkciójáról, tartalmáról, az elmúlt években kibontakozott ideológiai vita tapasztalatait, áttekintette a munkáshatalom feladatait, a fejlett szocialista társadalom megteremtésében. A főreferátumhoz kapcso­lódva megkezdődött és ma folytatódik a történészek ta­pasztalatcseréje, vitája. Az NDK évfordulóján Sajtótájékoztató a nagykövetségen Huszonkilenc évvel ezelőtt német földön megalakult az első munkás-paraszt állam — a történelmi dátumra emlé­kezve 'tartott saitótájékoztatót kedden Gerhardt Reinert, a Német Demokratikus Köztár­saság budapesti nagykövete. 1949. október 7: az NDK ál­lampolgárai e naptól számít­ják, hogy a nemzet a Német Szocialista Egységpárt vezeté­sével hozzákezdett, s azóta is sikeresen építi a szocialista társadalmat. — Testvéri szövetségünk a Szovjetunióval, az a tény, hogy az NDK a szocialista ál­lamok közösségének szilárd tagja, sikereink megbízható alapja — hangoztatta a nagy­követ. A béke és a biztonság érdekében az NDK ismétel­ten kinyilvánítja készségét, hogy a Német Szövetségi Köztársaság irányában is a békés egymás mellett élés és a feszültség csökkentésének konstruktív politikáját foly­tassa. A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köz­társaság vezetői, Kádár Já­nos és Erich Honecker, más­fél esztendeje, 1977 márciusá­ban Berlinben írták alá a ba­rátsági együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést, amely hosszú idő­re meghatározta közös mun­kánk teendőit, tartalmát — móndotta az NDK nagykövete. Fémcső torony Hegyes-hegyen Interpelláció, összefogás, próbaadás Panoráma tárul a Hegyes­hegy tetején álló ember sze­me elé. Az Ipoly mentén, a Börzsöny lábánál lankák völ-_ gyeiben községek. Ide látszik Vámosmikola, Letkés, Ipoly- tölgyes, Perőcsény, Nagybör­zsöny, talán még Tésg is. Háromezer család — Pedig a szép hegyek miatt hátrányt is szenvednek a környékbeliek: élvezhetet­len a tévéadás, zavaros, szel­lemképes az árnyékoló hatás miatt — kezdi a beszélgetést Szabó Lajos, a vámosmikolai községi közös tanács vb-titká- ra. — Két éve a szomszédunk­ban, Kemencén, egy falugyű­lésen tették szóvá először, hogy tenni kellene valamit. Négy községben rosszak a műsorvételi viszonyok, s még a tévé első csatornájának programját sem lehet élesen fogni. — Az emberek kísérletez­tek. Jó néhányan a község melletti csúcsra szereltek an­tennát, s két-háromszáz mé­ternyi huzallal vezették a há­zukig. Persze inkább keve­sebb, mint több sikerrel. Vé­gül országgyűlési képviselőnk­höz, Baráth Endréhez, a me­gyei pártbizottság osztályveze­tőjéhez fordultunk, s inter­pelláció lett az ügyből. Nem is eredménytelenül; elvégre háromezer család gondjáról van szó. — Már 1977 tavaszán egyez­tetési tárgyalást tartott a let­A torony — ma még három kési, a nagybörzsőnyi, a vá­mosmikolai és a kemencei ta­nács a környék gazdasági üze-. meivel, szövetkezeteivel, s a posta tv-műszaki szakembe­reivel. Megegyeztünk abban, hogy műsor játszó állomás épül a Hegyes-hegyen, s az ehhez szükséges tornyot, műszereket a posta adja, az építőanyagot, a munkát pedig a környék la­kói, üzemei, szövetkezetei. Segítők sora — Az építés költsége 3,2 millió forint, s a munka ma már a befejezéshez közeledik. Méreteinek szemléltetésére csak ennyit: a 424 méter ma­gas platóhoz a daruskocsiknak is járható földutat, a villany- vezetéknek pedig irtást kel­lett készíteni az erdőben. Csaknem hat kilométer hosz- szon 16 méternyi széles sáv­ban vágták ki a fákat a pe- rőcsényi Vörös Csillag Tsz dolgozói. Sőt a szövetkezet 20 ezer forintos támogatással is hozzájárult a munkálatok­hoz. — De folytathatom a sort. A Beton- és Vasbetonipari Művek szobi üzeme az alap­hoz szükséges betont — 50—60 köbméternyi anyagot»— adott. A szerelésből 80 ezer forint­nyi munkával vette ki részét a kemencei Vegyesipari Szö­vetkezet, az ÉDÁSZ esztergo­mi igazgatóságának dolgozói vezették fel az áramot Nagy- börzsönyből, három kilométe­res távolságból, társadalmi munkában. Hasonlóan sietett segítségünkre a Pestvidéki darabban várja összeszerelését. Polyvás Béla felvételé Kőbánya Vállalat szobi üze­me: a betonoszlopoknak, a torony alapjának 1,8 méter mél# lsukakat-rchbanijttak. * sziklába. • .»* H­— Eddig 5700 órányi társa­dalmi munkát dolgoztak az érintett községek lakói az út­építésnél, ahol a földgyalu el­akadt, a robbantott árkok ki­tisztításánál, a beton utóke­zelésénél. — A bernecebaráti Bör­zsöny Termelőszövetkezet ad­ja majd a kerítéshez a 180 méternyi dróthálót és az osz­lopokat, s a letkési Ipolyvöl- gye Tsz dolgozói építik be. Ami njég ezenkívül hátravan: a műszereket magába foglaló fémkonténer helyére emelése, s a torony felállítása, össze­szerelése. Ez utóbbi a posta feladata. Milyen lesz ? — Egy kis ízelítőt máris kaphattunk abból, milyen lesz a műsorvétel, ha elkészül az állomás. Szeptember 19-től 21-ig — kísérletképpen még torony nélkül — próbaadást tartottak, s a sakktábla minta tökéletesen éles volt a kép­ernyőkön, magam is láttam. — A torony tehát rövidesen a helyére kerül. Az átadást novemberre tervezzük. Ezután szebb, tisztább lesz a kép, s bár a második műsor így sem fogható, legalább az első prog­ram vételére nem panaszkod­hat a környék háromezer té­vékészülékének tulajdonosa. Felmentünk Hegyes-hegyre. A vörösre-fehérre festett fém­cső — harminc méter hosszú — ma még három darabban fekszik a földön. De kész már az a hat méter átmérőjű be- tonkehely, amelyben áll majd. Október végéig összeszerelik a csőtomyot, s helyére eme­lik a konténert is, amelynek már elkészültek a betontus- kói. A tornyot Lengyelország­ból érkező nagy teljesítményű helikopter helyezi majd a ke- helybe: négy tonnányit nyom a fémszerkezet. Október végén tehát meg­kezdődhet a próbaüzem. S akik a völgyből tekintenek a hegyre, hamarosan megszok­ják majd a megváltozott lát­ványt: a hegytetőn tévétorony áll, a tévé képernyőjén pedig élesek, zavarmentesek a ké­pek. V. G. P. Á további korszerűsítés útján A Csepel Autógyár munkájáról tárgyalt kihelyeze ülésen a megyei párt-végrehajtóbizottság A Csepel Autógyár termékszerkezete átala­kításának helyzetét és tízéves fejlesztési ter­vét tekintette át tegnapi ülésén az MSZMP Pest megyei végrehajtó bizottsága. Ezúttal kihelyezett ülésen tárgyalták a Soroksári úti 2. sz. gyárban, amely 1975 óta tartozik a vál­lalathoz. Itt Paulik Ferenc igazgató kalauzo­lásával üzemlátogatáson is részt vettek. Vé­gigjárták a munkacsarnokokat, amelyekben a sebességváltók készülnek, nagy többségükben az Ikarus autóbuszok számára, más részük pedig exportra. A gyár egyébként most fe­jezi be azt a közel félmilliárd értékű beruhá­zását, amelynek eredményeképpen korszerű berendezésekkel kezdhetik meg az új sebes-* ségváltó-típus gyártását. tf-Sméé A nagy pontosságú szovjet-észt automatát mutatja be Paulik Ferenc igazgató a látogatóknak. ^ J Bakó István felvétele A gazdaságos termékszerkezetért vekvő termelékenység fokozá­sával kívánják megvalósíta­ni, aminek azonban folyama­tos korszerűsí léssel kell együtt, járnia. Ez sem kis feladat, mi_ vei jelenleg még sok a kor­szerűtlen, kis termelékenységű, alacsony műszaki állapotú be­rendezés is. Számos befolyásoló tényezőt vitatott meg a megyei párt- végrehajtóbizottság. így a töb­bi között a munkaerőhelyze­tet (a vállalat célkitűzése, hogy változatlan létszámmal Oldják meg feladataikat), va­lamint szervezési teendőket, E*- 'ofobBfHOz tartozik — amelyről Htímoródi Andorné gazdasági igazgató számolt be —. hogy a termelésirányítás és szervezés további korszerű­sítésének első lépéseként meg­kezdték egy ún. R 40-es saá- mítógép beállítását. Ez nem elsőrendűen — mint rámuta­tott — az ügyviteli munka egyszerűsítését kívánja szók. gálni, hanem az a célja, hogy a termelési folyamatokat tart­sa számon és segítsen a gyors, megfelelő döntések kialakítá­sában. A Csepel Autógyár fejlesz­tési koncepciójának minden részlete arra épül, hogy a párt és a kormány irányelveit érvényesítse, s hatékonyan já­ruljon hozzá a gépipari, ezen belül pedig az alágazati cél­kitűzések eléréséhez. Ennek alapvető gazdaságpolitikai sze­repét hangsúlyozta Balogh László, a Pest megyei pártbi­zottság titkára is hozzászólá­sában. Mint kifejtette: tapasz­talatai szerint a vállalat igyekszik teljes mértékben fi­gyelembe venni a népgazdasá­gi érdekeket és összhangban dolgozni az irányító miniszté­riummal. Ehhez mindenkor a vállalatvezetés tudatos mun­kája, valamint a párt- és a társadalmi szervek folyamatos segítsége szükséges. ban is tovább növelik. Az uj termékszerkezetnek szerves része az ún. C 202 típusú terepjáró járműcsalád, vala­mint licenc alapján kifejlesz­tett sebességváltó. Tavaly fejlesztettek ki olyan járó­képes alváztípust, amelyre különböző speciális és cse­rélhető konténert, személy­szállítót stb., felépítménye­ket terveztek. Ezek prototí­pusait az idei tavaszi Buda­pesti Nemzetközi Vásáron nagy elismeréssel tekintették .meg az érdeklődő szakemberek. Már tavaly is exportáltak a Kínai Népköztársaságba új típusú közúti haszonjármű- alvázat és az idén 500 komp­lett tehergépkocsira kötöttek szerződést, A speciális és kom­binálható haszonjárművek hazánkban új, gazdaságos szál­lítási rendszer kialakítását célozzák, elsősorban a mező- gazdaságban és az élelmi­szeriparban. :tési koncepció mind a fölszólalások során természetesen fontos szerepet kapott a gazdaságosság kér­désköre. A korszerűsített ter­mékszerkezet a tervezett 10 évre ugyanis 162,5 százalékos vállalati eredménynövekedést biztosít. A vállalati «nyereség így 1990-re meghaladja az évi 2 milliárd forintot. A gaz­dálkodás jövedelmezősége és az eszközhatékonyság a terme­léssel, értékesítéssel folyama­tosan javul, emelkedik. Gond azonban az árbevételarányos nyereségnek a viszonylag ala­csony szintje amelyet a koo­perációban gyártott autóbusz padlóvázak ára befolyásol. Eb­ben átmenetileg egyedi elbírá­lást igényel a vállalat. Dicséretes, hogy a termelé­si célokat a folyamatosan nö_ Új lehetőségeket keresve Az együttműködés lényeges elemeit támasztotta alá fel­szólalásában Kárász János, a Kohó- és Gépipari Miniszté­rium iparfejlesztési főosztá­lyának helyettes vezetője is, aki meghívottként vett részt az ülésen. A minisztérium egyetértését tolmácsolta ah­hoz a helyes törekvéshez, amely a vállalat fejlesztési dinamikáját tükrözi, noha tisztában vannak a nehézsé­geivel is. Fő arányaiban és irányaiban — mint kijelentet­te — csak helyeselhető a vál­lalati koncepció. Ezt a kon­cepciót — sokrétű és több részterületre kiterjedő felszó­lalások után — elfogadta a megyei párt-végrehajtóbizott­ság. Nemcsak a Csepel Autógyár, hanem — az alapelveket te­kintve — más vállalatok szá­mára is hasznos tanulságokkal zárult a vita. Ennek össze­foglalójában az elnöklő Cser- venka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára még külön ar­ra hívta fel a figyelmet, hogy mindenképpen igazodnia kell a vállalat vezetésének, ha a viszonyok alakulásával újabb lehetőségek nyílnak. Bátorítást adott hozzá, hogy „több lábon álljanak” és ke­ressék, kutassák az új utakat. Ha erejük.engedi, akkor a jár­műprogramon kívüli más ko­operációs lehetőségek is elkép­zelhetők. Ugyancsak döntő fel­adatnak jelölte meg a licen- cek vásárlását, amelyeket azonban azonnal tovább kell fejleszteni, ha korszerűék akarnak maradni a piacon. A Csepel Autógyár ma már messze túljutott a korábbi ne­hézségein és egyenrangú part­nerként áll helyt a vele együttműködő vállalatokkal. L. Z. / Dr. Novák Béla, a Csepel Autógyár vezérigazgatója — a vállalat párt-, szakszerve­zeti és gazdasági, műszaki vezetőinek részvételével — terjesztette be a jelentést, amely utal arra, hogy a me­gyei párt-végrehajtóbizottság tavaly májusban tárgyalt a gazdaságos termékszerkezet kialakításáról. Akkor foglalt állást abban, hogy a további feladat egyrészt a merevvá­zas autóbusz-alváztípus ki-i í<3jlo6»UíSö!.'-és máriása, más­részt, a- speciális k&ztUi ha­szonjárművek és több célú cserefelépítményes gépjármű­vek kifejlesztése, gyártása. A vállalat koncepciója azóta sem változott és jelenleg ennek megfelelően a termékszerke­zet átalakításának második szakaszát hajtják végre. Ennek célkitűzéseit várha­tóan — kis kivétellel — telje­sítik is. Az autóbusz-padló­vázak gyártását a választék­Tízéves fejlesz A vállalat vezetése mind­ezekkel egyidőben 10 éves fejlesztési tervet dolgozott ki. amelynek célkitűzései a leg­szorosabban kapcsolódnak a közlekedésieszköz-alágazat fej­lesztési koncepciójához. En­nek lényege az előző és_a je­lenlegi ötéves tervidőszak­ban kialakított termékszer­kezet további korszerűsítése. valamint a hatékonyság és a gazdaságosság továbbfokozá- sa. A teendők között szere­pel — amit a megyei párt-vée- rehajtóbizottság is hangsú­lyozottan megerősített —, hoev a termékszerkezet ma még mutatkozó merevségét old­ják fel a vállalati profilba il­leszthető további termékek­kel. Ezt úgy fogalmazták, hogy több lábon álljon a vállalat, és ezzel növelje rugalmassá­gát, piacérzékenységét. A fejlesztési célkitűzések, a termékcsoportok és a gyártá­si előirányzatok sorában to­vábbra is a fő gyártmányt az autóbusz-padlógáz jelenti, amely mind a termelésben, mind az árbevételben megha­tározó. A vállalati profil alap­vető része a sebességváltók gyártása, a termékszerkezet legdinamikusabban felfutó gyártmánya pedig a szervo­kormány. Több típusváltást is végre kell hajtaniok, a gyártmány korszerűsítésével együtt. így például szovjet—magyar ko­operációban fejlesztik a váro­si kivitelű autóbuszokat, ezt megelőzően pedig a városközi kivitelű autóbuszok típusát változtatják. Az új konstruk­ció kialakítása érdekében szo­rosabb együttműködést alakít­hatnak ki az Ikarusszal, mivel ez a gazdaságosságra is kiha­tással van. Mind az előterjesztésben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom