Pest Megyi Hírlap, 1978. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! XXII. ÉVFOLYAM, 137. SZÁM ÁBÍ A lto F1IJ.ÉES ls‘8- JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK Miközben New Yorkban folytatja munkáját az ENSZ- közgyűlés a leszerelés kérdé­seivel foglalkozó rendkívüli ülésszaka, Moszkvában nyilvá­nosságra hozták a Szovjetunió­nak a közgyűlés ülésszaka elé terjesztett javaslatát a fegy­verkezési hajsza megfékezé­sének módozatairól. (A javas­latot lapunk 2. oldalán ismer­tetjük.) Gromiko szovjet külügymi­niszter szerdán New Yorkban találkozott Waldheim ENSZ- főtitkárral. Waldheim nagyra értékelte a Szovjetunió által előterjesztett, a fegyverkezési hajsza megszüntetésének gya­korlati útjáról szóló javaslat konstruktív jellegét. Lopo Fortunato do Nasci- mento angolai miniszterelnök beszédével folytatódott szer­dán a rendkívüli ülésszak. Be­szédében a fegyverkezési haj­sza legfőbb okát a hadiipari monopóliumok mind nagyobb profitra, az imperialista körök katonai fölényszerzésre irá­nyuló törekvésében jelölte meg. A rendkívüli ülésszak szer­dai tanácskozási napján szólalt fel Púja Frigyes külügyminisz­ter, a magyar küldöttség veze­tője. Beszédében egyebek kö­zött a következőket mondotta: — A Magyar Népköztársaság kormánya úgy véli, hogy az enyhülés ügye talán soha nem volt olyan szorosan összekap­csolódva a leszerelés problé­makörével, mint éppen most, és hogy a politikai enyhülés eddigi eredményei, további si­kerei csak akkor biztosíthatók, ha azok hatékony intézkedé­sekkel egészülnek ki a leszere­lés terén. Ez a legsürgetőbb teendő napjainkban. — Ma, amikor a legégetőbb "eladat az emberiség megmen­tése a nukleáris pusztulástól, különösen nagy jelentőségű a világ két legerősebb hatalmá­nak, a Szovjetuniónak és az Így esült Államoknak az együtt­működése a leszerelés terén. A magyar kormány helyesli és üdvözli a szovjet—amerikai kapcsolatok javítására irányu­ló erőfeszítéseket, a hadászati fegyverzet korlátozását célzó tárgyalások folytatását, a meg­beszélések kiterjesztését más kérdésekre és őszintén kívánja ezek mielőbbi sikeres befejezé­sét. — Európában, ahol jelentős eredményeket értek el a politi­kai enyhülés terén, továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a katonai szembenállás csök­kentésére. Szilárd meggyő­ződésünk, hogy ennek . reá­lis lehetősége adva van, mégpedig úgy, hogy a ka­tonai erőegyensúly ne bil­lenjen fel, ne származzék előny az egyik és hátrány a másik fél számára. A szocialista or­igók ezen elv alapján járnak el a közép-európai fegyveres erők és fegyverzetek csökken­téséről Bécsben folyó megbe­széléseken. Reméljük, hogy a tárgyalásokon részt vevő NA- TO-országok felhagynak azok­kal a próbálkozásokkal, ame­lyeknek célja egyoldalú ' elő­nyök szerzése. — A katonai szembenállás csökkentését szolgálja a Var­sói Szerződés politikai tanács­kozó testületé 1976. novembe­ri bukaresti ülésének javasla­ta is. Teljesen világos, hogy ha a helsinki záróokmányt alá­író államok, köztük a négy nukleáris hatalom kötelező ere­jű szerződésben lemondaná­nak a nukleáris fegyverek el­sőként való alkalmazásáról egymás ellen, ez nagy lépés lenne a nukleáris világháború elhárítása terén általában is. — Ettől az ülésszaktól mi azt várjuk, hogy megfelelő alkotó fégkör kialakításával tegye leh kővé a résztvevő or­szágok küldöttei számára a le­szerelés terén eddig elért eredmények tárgyilagos ösz- szegezését, a leszerelési tár­gyalások s-'rán követendő alapelvek körültekintő meg­határozását, & sürgető és meg­oldásra leginkább érett fel­adatok kijelölését. — Az általános vita menetét küldöttségünk nagy figyelem­mel kíséri. Már az eddigi fel­szólalásokban is számos ta­nulmányozásra érdemes gon­dolat fogalmazódott meg. Kü­lönösen nagyra értékeljük a Szovjetunió küldöttsége által május 26-án előterjesztett ok­mányt „A fegyverkezési ver­seny megszüntetésének gya­korlati módszereiről”. A ma­gyar kormány az ebben a do­kumentumban foglalt javas­latokkal teljes mértékben egyetért, és a megvalósításuk­ra irányuló erőfeszítéseket minden eszközzel támogatja. — Á nemzetközi feszültség csökkenésével, a béke és a biz­tonság megszilárdításával ará­nyosan országunk szívesen csökkentené katonai kiadása­it. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy más országok, mindenekelőtt a katonailag jelentős államok és közülük is elsősorban a nukleáris hatal­mak — összhangban a szovjet kormány erre vonatkozó ja­vaslatával — kezdjék el kato­nai költségvetésük csökkenté­sét. (Folytatás a 2. oldalon) Samora Machet Budapesten Hazánkba érkezett a mozambiki párt- és állami küldöttség Az esti fogadáson Kádár János és a mozambiki elnök mondott pohárköszöntőt az Országházban is®*: A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa meghívására Sa­mora Moises Machelnek, a Mo­zambiki Felszabadítási Front (FRELIMO) elnökének, a Mo­zambiki Népi Köztársaság el­nökének vezetésével szerdán mozambiki-párt- és állami kül­döttség érkezett hivatalos, ba­ráti látogatásra Budapestre. A mozambiki elnökkel hazánkba érkezett felesége, Graca Ma­chet is. A küldöttség tagjai: Joaquim A. Chissano, a FRELIMO Ál­landó Politkai Bizottságának tagja, külügyminiszter, a nemzetgyűlés állandó tagja, Mario G. Machungo, az Állan­dó Politikai Bizottság tagja, ipar- és energiaügyi miniszter, nemzetgyűlési képviselő, Jose Szovjet-csehszlovák csúcstalálkozó Nagygyűlés a prágai várba® Leonyid Brezsnyev és Cusiáv Husák beszéde Kedden délelőtt a prágai várban ünnepi gyűlést rendez­tek a Leonyid Brezsnyev ve­zette szovjet párt- és kor­mányküldöttség tiszteletére. A Hradzsin Spanyol-termében, a csehszlovák dolgozók több száz képviselője és a közélet ismert személyiségei gyűltek össze, hogy köszöntsék az SZKP KB főtitkárát, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökét és a többi szovjet vendéget, mél­tassák az egyre erősödő cseh­szlovák—szovjet barátságot. Bátrak, akik mertek Kiváló A termelőszövetkezet kultúr­termének falán Ady-idézet sorai utalnak a bátrakra, akik mertek, — s nem véletlenül. A ráckevei Aranykalász kiváló termelőszövetkezet lett, s ezt elérendő, nem kevés bátorság­ra, újító szándékra, merész kezdeményezésre volt szüksé­gük. Dr. Szalai Béla külkeres­kedelmi minisztériumi állam­titkár adta át tegnap, a ki­tüntető oklevelet dr, Tukats Bélának, a termelőszövetkezet elnökének. Az ünnepségen megjelent Cservenka Ferenc- né, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a Pest me­gyei pártbizottság első titkára, valamint a megye, a járás és a község több párt- és állami vezetője. Ünnepi beszédében a terme­lőszövetkezet elnöke elmond­A részvevők lelkes tapssal fogadták a díszelnökségben helyet foglaló Leonyid Brezs- nyevet és az általa vezetett küldöttség tagjait, valamint a legmagasabb csehszlovák párt- és állami szervek vezetőit, élükön Gustáv Husáklail, a CSKP KB főtitkárával, az or­szág köztársasági elnökével. Az ünnepi gyűlést Lubomír Strougal, a CSKP KB Elnöksé­gének tagja, miniszterelnök nyitotta meg, majd a csehszlo­vák társadalom legkülönbö­zőbb rétegeinek képviselői — a ráckevei Arait) ta: a több éven át tartó tsz- egyesüléseket követően gyak­ran göröngyös úton, kedve­zőtlen talajadottságokkal és te­rületi széttagoltsággal birkóz­va jutottak el a megtisztelő címig. A közeli jövőre vetí­tett terveik summázva me­résznek tűnnek: gázvezeték, amely a jövendő hűtőházat és szárítókat is ellátja energiá­val, 1200 férőhelyes szarvas­marhatelep, 500 vagonos rak­tár, zöldség és gyümölcs elő- feldolgozógépsor, öntözőfürtök. Elismerés a Rák® A Rákos mezeje mindany- nyiunkban történelmi hangu­latot idéz: nagy forradalmak indulópontja volt valamikor ez a táj. Most annál békésebb, s az itt dolgozó Rákos Mezeje Termelőszövetkezet éppen jó terméseredményeiért, eredmé­nyes munkájáért vehette át tegnap dr. Biró Ferenctöl, az Országos Tervhivatal elnökhe­lyettesétől az elismerő okleve­let. Tóth József, a termelőszö­vetkezet elnöke rövid beszéd­ben összegezte az elmúlt év eredményeit, nem hallgatván el a -gondokat sem. Terveikről szólva említette egyebek közt a jelenlegi félezret közelítő lét­számú tehénállomány megdup­lázását az évtized végéig, s ez­zel együtt a várható emelkedő munkások, szövetkezeti parasz­tok, értelmiségiek, a fiatalok — sorra üdvözölték a körük­ben megjelent kedves szovjet vendégeket, meleg szavakkal fejtették ki, hogy mit jelent a csehszlovák nép mindennapi életében, békés alkotó mun­kájában a Szovjetunió hatha­tós és önzetlen támogatása, testvéri barátsága. Ezután Gustáv Husák lé­pett a szónoki emelvényre. (Folytatás a 2. oldalon) kalász A ráckevei Aranykalász Tsz a kiváló cím mellett személy­re szóló kitüntetésekkel is büszkélkedhet, ez alkalommal hatan vehették át a mezőgaz­daság kiváló dolgozója kitünte­tést: Bodor András elnökhe­lyettes, ifj. Mertli Ferenc bri­gádvezető, Répási István, a termelőszövetkezet pártbizott­ságának titkára. Simon László ágazatvezető, Ürögi Lászlóné főkönyvelő-helyettes és Vigh Milxály raktáros. ; Mezeje Tsz-nek tejtermelést is, mely a jelen­legi napi 3800 literről 16 ezer literre emelkedik majd. Az állattenyésztés exportjá­nak témaköréhez csatlakozva szólt dr. Bíró Ferenc. El­mondta: a megfelelő abrakta­karékosság önköltségcsökken­tést jelent, s ez adja a ver­senyképesség lehetőségét a külföldi piacokon, a Rákos Mezeje Tsz-nek csakúgy, mint a többi nagyüzemi gazdaság­nak. Cselényi Dezső, a monori járási pártbizottság első titká­ra az ünnepeiteket köszöntve hangsúlyozta: az oklevél kö­telez, s a járás legnagyobb termelőszövetkezetétől ezt kö­vetően még többet várnak mennviségben és minőségben egyaránt. Be. L K. Katusev vidéki körúton Konsztantyin Katusev, a 'zovjetunió Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese Marjai Jö- rsef miniszterelnök-helyettes ársaságában szerdán a Tolna negyei Mözsre és Paksra láto­gatott el. A vendégeket, akik a dél­előtti órákban érkeztek Mczs- re, Szabópál Antal, a megyei tanács elöke fogadta. A helyi Űj Élet Tsz-ben megtekintet­ték a zöldségtermelésben ki­emelkedő eredményeket felmu­tató szövetkezet fóliakertésze­tét és emléksorokat írtak az ott dolgozó szocialista brigádok naplójába. A Paksi Atomerőmű építke­zésén a vendégeknek bemutat­ták az űj lakótelepet, majd megtekintették az erőmű-épít­kezés munkahelyeit. A paksi látogatáson részt vett Szili Gé­za nehézipari miniszterhelyet­tes és Juhász Adám államtit­kár is. Luis Tabaco, a Központi Bi­zottság tagja, közlekedés- és hírközlésügyi miniszter, nem­zetgyűlési képviselő, és Sérgio Vieira, a Központi Bizottság tagja, a Mozambiki Bank el­nöke, nemzetgyűlési képviselő. A küldöttség fogadására megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára és felesége, Losonczi Pál, az MSZMP Po- litijcai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és fe­lesége, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke, továbbá Katona Imre, az Elnöki Tanács megbízott titkára, Bíró József külkeres­kedelmi miniszter, Czinege La­jos, vezérezredes, honvédelmi miniszter, Soltész István ko­hó- és gépipari miniszter, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagjai, Trethon Ferenc munkaügyi miniszter, valamint Rácz Sándor, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osztály- vezetője, Szépvölgyi Zoltán a 'fővárosi tanács elnöke, Rácz Pál külügyi államtitkár, VárT konyi Péter államtitkár, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke, a Közjtonti Bizottság tagja, Soós Gábor mezőgazdasági és élelmezés- ügyi államtitkár, továbbá a politikai élet több más veze­tő személyisége. Jelen volt Sütő Gábor hazánk maputói nagykövete. Ott volt a Buda­pestre akkreditált diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. A repülőgépből kilépő ven­dégeket Kádár János és Lo­sonczi Pál szívélyes, baráti kézfogással, meleg szeretettel üdvözölte, majd Samora Moises Machet Kádár János társasá­gában ellépett a díszzászlóalj előtt. Úttörők virágcsokrokat nyújtottak át az elnöknek és feleségének. Samora Moises Machet üdvözölte a küldött­ség fogadására megjelent köz­életi személyiségeket, majd s vendégek elhaladtak a mozam. biki és magyar zászlókkal in tegető fővárosiak hosszú sora. előtt f Az ünnepélyes fogadtatás a díszzászlóalj díszmenetével fe­jeződött be, majd a vendégek a magyar államférfiak társasá­gában, rendőri díszmotorosok kíséretében szállásukra hajtat­tak. ★ A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa szerdán vacso­rát adott a mozambiki párt­ós állami küldöttség tisztele­tére az Országház Vadászter­mében. Részt vett a vacsorán' Kádár János, Losonczi Pál, Gyenes András, Trautmann Rezső, a kormány több tagja, és a po­litikai élet számos vezető sze­mélyisége. A szívélyes, baráti hangula­tú vacsorán Kádár János és Samora Moises Machel pohár­köszöntőt. mondott, amelyet a 3. oldalon ismertetünk. Kulcskérdés a gépesítés Ülést tartett az országgyűlés építési és közlekedési bizottsága Az építőipar gyors és terv­szerű gépesítése kulcskérdése a népgazdaságilag oly fontos be­ruházások megvalósításának, lakásépítési elképzeléseink va­lóra váltásának — hangsú­lyozták az országgyűlés építé­si és közlekedési bizottságának szerdai ülésén. Az ok — ahogy azt .Kádár József építésügyi és városfejlesztési miniszterhe­lyettes beszámolójában hang­súlyozta — az, hogy a számí­tásokkal ellentétben, nem emelkedett, hanem csökkent az építőiparban dolgozók száma. Éppen ezért a szervezés erő­sítése, a minőség javítása mel­lett az építőiparnak a gépesí­tés jelenti a legnagyobb se­gítséget. Szóvá tették a képviselők, hogy a gépek kihasználása gyakran rossz, nem dolgoztat­ják a berendezéseket, pedig munkaszervezéssel, ütemezés­sel csökkenteni lehetne az ál­lásidőt. A képviselők összes­ségében egyetértőén vették tudomásul az ÉVM beruházás­politikai terveik, melyek az ötödik ötéves tervidőszakban menet közben a helyzetnek megfelelően változtak. Szor­galmazták az Állami Tervbi­zottság határozatában jóváha­gyott gépvásárlások megvaló­sítását és a négymilliárd fo­rintnyi többlet 1978—80 kö­zötti tervszerű felhasználását. Javasolták: az ÉVM tegyen az eddiginél is többet a nagy ér­tékű gépek és berendezések jobb kihasználásáért, az el­avultak lecseréléséért. Az ülés Gyarmati Jánosnak, az építési és .közlekedési bi­zottság elnökének zárszavává' fejeződött be. KÖZÉLET Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke a Tunéziai Köz­társaság nemzeti ünnepe alkal­mából táviratban üdvözölte Habib Burgiba köztársasági el­nököt Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára tegnap a Finn Kommunista Párt meghí­vására Helsinkibe utazott a párt XVIII. kongresszusára. Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára tegnap Újpestre látogatott Győri Imre, az MSZMP Köz. ponti Bizottságának titkára szerdán a főváros II. kerületé­ben tett látogatást. Az érkezés pillanatai: Kádár János és Samora Machel a Ferihegyi repülőtéren Púja Frigyes beszéde az ENSZ-ben Közzétették a szovjet leszerelési javaslatot

Next

/
Oldalképek
Tartalom