Pest Megyi Hírlap, 1978. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-19 / 116. szám

! A Minisztertanács ülése Munkaprogram a mezőgazdaság és az élelmSszeripar továbbfejlesztésére A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszterta­nács csütörtökön ülést tar­tott Borbdndi János, miniszter­elnök-helyettes jelentést tett a magyar—laoszi gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság üléséről. A kormány jóváhagyólag tu­domásul vette a jelentést és megbízta a nemzetközi gazda­sági kapcsolatok bizottságát, hogy dolgozzon ki intézkedé­si tervet az ülésszak tárgyalá­saiból adódó feladatok végre­hajtására A Minisztertanács megtár­gyalta és jóváhagyólag tudo­másul vette a népgazdaság l. negyedévi fejlődéséről szóló beszámolót. Kötelezte a mi­nisztereket, hogy irányító munkájukkal hathatósan se­Vizeink védelmében Hazánkban — mint min­den gyorsan fejlődő ország­ban — a vízfogyasztás emelkedésével egyenes arányban növekszik a szennyvíz mennyisége is. Az ötvenes évek elején kezdődött a felszíni vizek rohamos elszennyeződése. Az intenzív ipari és mező- gazdasági technológiák kö­vetkeztében vizeinkbe to­vábbi szennyező anyagok kerülnek, amelyek újabb vízgazdálkodási, egészség- ügyi és környezetvédelmi problémákat vetnek fel. A szennyező anyagok megbontják természetes vi­zeink biológiai egyensú­lyát: egyrészt az élővilágot károsítják, másrészt korlá­tozzák a vizek újrafelhasz­nálását. A hazai vízgazdálkodás­nak ezért egyik legfonto­sabb feladata vizeink vé­delme. Az ésszerű gazdál­kodás mellett fokozottan kell ügyelni a vízminőség szabályozására. A kormány 1961-ben vizsgálta meg első alkalom­mal a vizek szennyeződé­sét, s rohamos megfékezé­sére átfogóan szabályozta a vízmi nőség-védelmet. Meg­kezdődött egy védelmi rendszer műszaki, igazga­tási, jogi, közgazdasági és szervezeti rendszerének összehangolt kiépítése. Nemcsak fejlettebb vízmi­nőség-elemző módszereket kellett kidolgozni, hanem olyan ösztönzőket is be kel­lett vezetni, amelyek elő­mozdították a szennyvíz- tisztító berendezések pótlá­sát, építését és a hidroló­giai háttérrel is számoló ipartelepítést. A szennyvízbírság 1961- ben bevezetett rendszerét a kormány 1969-ben módo­sította. A rendelet bevál­totta a hozzá fűzött remé­nyeket: jelentős anyagi ösz­tönző hatása folytán a víz­minőség-védelem leghaté­konyabb eszközévé vált. Lelassult felszíni vizeink elszennyeződése: az élővi­zekbe került íisztítatlan ipari szennyvizek mennyisé­ge a napi 840 ezerről 670 ezer köbméterre csökkent. A követelmény azonban — a jövőre is gondolva — ma már nagyobb, tehát to­vább kell fejleszteni a szennyvízbírságolás rend­szerét. A Minisztertanács tegnapi ülésén megtárgyal­ta és elfogadta az erről szóló előterjesztést: korsze­rűsítette az 1969-es rende­letet Ennek értelmében biztosítani kell, hogy a bírság jobban alkalmazkod­jék a szennyezés súlyossá­gához és a környezeti fel­tételekhez, progresszivitá­sának mértékét pedig a szennyezés elhárítására tett intézkedések ütemezésének betartásától keli függővé tenni. A rendelet hat kategóriá­ba sorolja a vízminőség-vé­delmi területeket, s ezek­hez igazítva szabja meg a szennyezés határértékeit. A Balaton és vízgyűjtőterüle­te, más üdülőtavak és az ivóvíz bázisául szolgáló fo­lyók, tavak kiemelt védett­séget kapnak. Az új határérték-rend­szerben tehát a kiemelt vagy súlyosan veszélyezte­tett vízminőség-védelmi te­rületeken a vízszennyezés az eddiginél szigorúbb, az egyéb területeken pedig enyhébb elbírálás alá esik. A módosításnak természe­tesen nem az a célja, hogy a bírság összegét növelje, hanem az, hogy az eddigi­nél jobban ösztönözzön a szennyvíztisztító berendezé­sek létrehozására, különö­sen a kiemelt területeken. Az újfajta bírságolás je­lentős más változásokat is hoz, például.- _nagy kedvez­ményt biztosít a vízszeny- nyező vállalatoknak, ha megkezdték a vízminőség- védelmi beruházásra való felkészülést, ez esetben ugyanis elengedhető a bír­ság progresszív szorzóval növelt része. A kormányrendelet jól szolgálja az emberi kör­nyezet védelméről szóló 1976. évi törvény valóra váltását is. A VI. ötéves tervben el kell érni, hogy általánosságban megszűn­jön vizeink minőségének romlása, a tisztítatlan vagy nem kellően tisztított szennyvizek mennyiségének növekedése. Ezután kerül sor a jelenleg kevéssé vagy egyáltalán nem hasznosít­ható vízkészletek használ­hatóvá tételére. A vizek szennyezése el­leni védelem végül Is az intézkedések egész lánco­latának eredménye. Fontos része ennek, hogy egyetlen üzemben se tartsák előnyö­sebbnek a bírságok rend­szeres kifizetését, mint a szükséges tisztító berende­zések éoítését vagy korsze­rűsítését — mert a bírság­tól nem lesznek tisztábbak vizeink. gítsék az ez évre előirány­zott feladatok tervszerű vég. rehajtását, a szervezettség és a hatékonyság további fokozá­sát A kormány a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter ja­vaslatára munkaprogramot fo­gadott el a mezőgazdaság és az élelmiszeripar továbbfejlesz­téséről szóló központi bizott­sági határozat állami felada­tainak végrehajtására. Az Országos Vízügyi Hivatal elnöke javaslatot tett a szenny- vízbirságolási rendszer tovább­fejlesztésére. A Minisztertanács elfogadta a módosításokat Az új bírságolási rendszer az ed. diginél jobban ösztönöz a szennyvíztisztítók létrehozá­sára. A Somogy megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága beszá­molt tevékenységéről, a me­gye helyzetéről, különös te­kintettel a mezőgazdasági ága­zatra és az idegenforgalomra. A kormány a beszámolót, va. lamint a további munka szá­mára kialakított irányelveket jóváhagyólag tudomásul vet­te. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt PEST MEGYEI világ PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! XXII. ÉVFOLYAM, 116. SZÁM Áll A 80 FILLÉR 1978 MÁJUS 19., PÉNTEK Elutazott hazánkból Emil Wojtaszek Csütörtökön elutazott Bu­dapestről Emil Wojtaszek, a Lengyel Népköztársaság kül­ügyminisztere, aki Púja Fri­gyes külügyminiszter meghí­vására hivatalos, baráti láto­gatást tett hazánkban. A ven­déget a Ferihegyi repülőtéren Púja Frigyes, Roska István külügyminiszter-helyettes és Garamvölgyi József, a Magyar Népköztársaság varsói nagy­követe búcsúztatta. Jelen volt Tadeusz Pietrzak, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete. A látogatásról közleményt adtak ki, melyet a 2. oldalon ismertetünk. Történelmi évforduló Az MHSZ megalakulására emlékeztek Vácott Az évforduló történelmet idéz: harminc esztendeje ala­kult meg a Vörös Csillag Ér­demrenddel nemrég kitüntetett Magyar Honvédelmi Szövetség. A szervezet Pest megyei veze­tősége társadalmi aktivisták­kal, s a meghívott vendégek­kel közösein emlékezett meg a három évtizedes jubileumról tegnap, a váci Madách Imre Művelődési Központban rende­zett ünnepségen. Az esemé­nyen megjelent Arató András, az MSZMP Pest megyei bizott­ságának titkára, Bódi János ezredes, az MHSZ főtitkárhe­lyettese, dr. Csicsay Iván, a- Pest megyei Tanács elnökhe­lyettese, valamint a megye és a város több közéleti szemé­lyisége. Az ünnepséget Kovács An- talné, a Hazafias Népfront Pest megyei bizottságának titkára nyitotta meg, majd Arató András mondott ünnepi beszé­det Visszatekintett a szervezet megalakulásának körülményei­re, s elmondta: az MHSZ szer­vezete különböző változásokon ment keresztül az évtizedek során. Tizenegy évvel ezelőtt fogalmazódott meg hosszabb távra szólóan konkrét tenni­valója a honvédelmi nevelés­ben, az elő- és utóképzésben, valamint a technikai sportok felkarolásában. Napjainkban fiatalok ezrei vesznek részt a szervezet munkájában. Az if­jú nemzedék vonzódik a tech­nikához, a gépek, automaták titokzatosnak vélt világához, & arról ábrándozik, hogy pilóta lesz, s a hangnál is sebesebb vadászrepülőgéppel hasítja az eget Elképzeli magát bú­várnak is, aki légzőkészülé­kével órákon át a vizek mé­lyén bolyonghat, rejtett kin­csek világában. A Pest me­gyei pártbizottság titkárának nagy érdeklődéssel hallgatott beszédéből kibontakozott: ezt -a képzeletbeli világot igyek­szik elérhetővé tenni az MHSZ az ifjúság számára, úgy, hogy az egyénnek és a társadalom­nak is hasznos irányba terelje az izgalmas, az érdekes iránti természetes vágyódást. A szer­vezetben dolgozó aktivisták, önkénteseik — mint Arató András hangsúlyozta —, azért dolgoznak, fáradoznak, hogy edzett, szellemileg és fizikailag képzett fiatalokat neveljenek. Szűcs Zoltán, a nagykőrö­si 224. Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet forgácsoló-tanulója a sorkötelesek nevében tett ígéretet ezután arra, hogy leg­jobb tudásuk szerint igyekez­nek hasznosítani az MHSZ- ben tanultakat ELISMERÉSEK A LEGJOBBAKNAK Ezt követően Szászi Béla alezredes, az MHSZ Pest me­gyei vezetőségének titkára ki­tüntetéseket nyújtott át a ki­magaslóan tevékenykedő kol­lektíváknak, társadalmi akti­vistáknak. A Kiváló MHSZ Munkáért jelvény arany fo­kozatával tüntették ki a MÁV Dunakeszi Járműjavítójának lövészklubját, a Vác városi modellező klubot, a Pest me­gyei Ifjúmunkás repülőklubot és az ecseri Steinmetz tarta­Eső után napfényt vár a határ Lassan érnek a primőrök — Jön a zöldborsó Az aranyat érő májusi esők mellé napfény és meleg is kel­lene, elsősorban a szabadföld­be vetett zöldségeknek, a ki- palántázott paradicsomnak és egyéb primőröknek. Az esőzés közmondásosan jó hatása ugyanis most még nemigen mérhető le a felhozatalon. Az utóbbi napok hűvös időjárása és főként a hideg éjszakák késleltetik az érést; nem nőtt, hanem egyes zöldségfélékből meg is csappant a felhozatal. A szövetkezeti kereskedelem napi felvásárlása — egyebek mellett — 600—700 ezer fej saláta, 300—350 ezer csomó re­tek, 150—180 ezer csomó zöld­hagyma, 120—140 ezer db ka­ralábé. Ezt osztják szét a kü­lönböző ellátó központokban, ezekből a nagyobb mennyisé­gekből igény szerint tudják kielégíteni a vásárlókat, kara­lábéból azonban több kellene, mint ahogy egyelőre kevésnek bizonyul még a hegyes-erős, illetve tölteni való zöldpapri­ka is. Érdekes viszont, hogy az idén zöldhagymából a kevés is elég; a fogyasztás a tavalyinál szerényebb mértékű. Míg az utóbbi 10 nap alatt a paradicsom ára 56-ról 44-re, az uborkáé 32-ről 20, az új fejes káposztáé 10-ről 4,50 fo­rintra mérséklődött, és a salá­ta 40 fillérrel lett olcsóbb, a héten újabb árcsökkenés alig­ha várható. Újdonságként a nagybani piacon — termelői felhozatal­ból — már kapható hajtatott új burgonya, egyelőre elég borsos, 35—40 forintos kilo­grammonkénti áron. A Zöldért boltokba új burgonya előrelát­hatólag csak június elején ér­kezik. Várhatóan napokon be­lül megjelenik viszont az első zöldborsó. A tárolt áruk még igény szerint kaphatók, fejes káposz­tából azonban a készletek egyre kevéssé bírják a táro­lást, és kifogyóban az alma- raktárak készlete is. lékos klubot. Ugyanezt a ki. tüntetést kapta meg Deák András, a váci járási-városi szervezet társadalmi aktivistá­ja, Madai Gyula, a szentend­rei városi tartalékos klub tit­kára, Matusinka László, a ceglédi járási-városi vezetőség társadalmi aktivistája és Var­sányi Rezső, a nagykátai mo­dellező 'klub titkára. A Kiváló MHSZ Munkáért jelvény ezüst fokozatát vehet­te át Solymosi Lajosné, a du­nakeszi városi vezetőség tár­sadalmi aktivistája. Az MHSZ főtitkárának di­csérő oklevelét hatan, az MHSZ megyei titkárának el­ismerő oklevelét ugyancsak hatan kapták meg. A megemlékezés ünnepi mű­sorral zárult: a művelődési központ színpadán nagy siker­rel mutatkozott be a Fóti Gyér. mekváros pengetős zenekara, a váci KISZ-ikárus és a gal- gagyörki pávakör. F. G. Négyszázötven tagú magyar küldöttség utazik a VIT-re A KISZ Központi Bizottsága kijelölte a feladatokat Csütörtökön ülést tartott a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága. A tanácskozáson megjelent és felszólalt Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ KB első titkára tá­jékoztatta az ülés részvevőit a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának április 19—20-i üléséről, és szólt az ifjúsági szövetség ten­nivalóiról a határozat ismer­tetésében és végrehajtásában. A Központi Bizottság tudo­másul vette a Komszomol kongresszusán részt vett KISZ-küldöttség beszámolóját, majd — Barabás Jánosnak, a KISZ KB titkárának előter­jesztése alapján — megtár­gyalta a XI. Világifjúsági és Diáktalálkozóra utazó magyar delegáció feladataira, vezetősé­gére és tagjaira vonatkozó ja­vaslatot. A VIT magyar nem­zeti előkészítő bizottságával egyetértésben a Központi Bi­zottság úgy döntött, hogy a július 28. és augusztus 5. között Havannában sorra ke­rülő VIT-en 450 tagú küldött­séf} képviselje a magyar if­júságot. A küldöttség felada­ta, hogy a XI. VIT-en politi­kai felelősségének tudatában, méltóképpen iképviselje a fej­lett szocialista társadalmat építő magyar népet és ifjú­ságot, pártunk politikáját és a Magyar Kommunista Ifjú" sági Szövetséget. A küldöttség a magyar if­júság valamennyi rétegét és korosztályát képviseli. A szak- szervezetek, a Hazafias Nép­front, az MHSZ, a békemozga. lom, az állami szervek, a tár­sadalmi és tömegszervezetek is elküldik képviselőiket. A VIT politikai vitáin, szeminá­riumain, fórumain felkészült, több idegen nyelven beszélő fiatalok képviselik a magyar ifjúságot. A fesztivál kultu­rális programjain ismert elő­adóművészek, zeneművészek vesznek részt, s ott lesznek a könnyűzenei szólisták, együt­tesek is. A Központi Bizottság meg­hallgatta és tudomásul vette Barabás János tájékoztatóját, az 1978. évi forradalmi ifjú­sági napok tapasztalatairól. A Központi Bizottság befe­jezésül tagjai sorába kooptálta Barabás Miklóst, a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetség főtitkárát és megválasztotta, a titkárság tagjává. Kompresszorállomás — gáznak A terveknek megfelelően épül az Orenburgot a Szovjetunió nyugati határával összekötő Szövetség földgáz-távvezeték. Ma­gyar szakemberek is dolgoznak az épülő huszti kompresszor- állomáson, amely még az idén megkezdi a próbaüzemelést. Bajkor József felvétele Idei zöklségprognázis Húszezer hektárraI nagyobb területen A tavalyihoz hasonló zöld­ség-gyümölcstermésre számí­tanak a mezőgazdasági üze­mek — hangoztatták csütörtö­kön Kecskeméten, a hat al­földi megye kertészeinek ta­nácskozásán. Hammer József, Lázár György, a Miniszter­tanács elnöke táviratban fe­jezte ki jókívánságait Vészé­iül Gyuranovicsnak, a Jugo­szláv Szövetségi Végrehajtó Tanács elnökévé történt újra­választása alkalmából. Púja Frigyes, külügyminisz­ter táviratban üdvözölte Jo­szip Vrhovecet, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár­saság szövetségi külügyi tit­kárát kinevezése alkalmából. Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia főtit­kára az Egyesült Államokba utazott, ahol egyetemeken tart előadásokat. mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszterhelyettes vita. indító előadásából részben e számítás indoklásaként kitűnt, hogy jó úton van a zöldség­program megvalósulása: ki­alakultak az első modellgaz- daságok, s a kistermelők. is korszerűsítették árutermelé­süket. A korábbi éveknél 20 ezer hektárral nagyobb terü­leten, összesen 130 ezer hek­táron termelnek az idén zöld­ségfélét az országban a hazai fogyasztói és ipari igény kielé­gítésére, illetve exportra. A megtermelt áru megfelelő hasznosítása, azonban az eddi­ginél összehangoltabb együtt­működést követel termelők, tői, a kereskedelemtől és az ipartól. i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom