Pest Megyi Hírlap, 1978. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

Május ünnepén Világszerte - vörös zászlók alatt Szinpompás seregszemle Moszkvában A munkásosztály nemzetközi ünnepén, má­jus elsején, a szocializmust építő országok dolgozó népe impozáns felvonulásokkal de­monstrálta hűségét a mindennapok alkotó­munkájához, és juttatta kifejezésre szolida­ritását a világ valamennyi dolgozójával. Emlékezetes, bizakodó ünnepségekről kap­tunk jelentést a Szovjetunióból, és a szocia­lista országokból, míg a nyugati tőkés orszá­gokban felvonuló dolgozók május elsején is alapvető jogaikért szálltak síkra. Spanyolországban és Nagy-Britanniában először ünnepelték meg hivatalosan május elsejét és ünneppé nyilvánította a világ for­radalmi munkásosztályának szolidaritási napját a Forradalmi Tanács is, Afganisztán­ban. Chilében a rendőrség oszlatta szét a tünte­tőket, több személyt letartóztattak, Pakisztán­ban pedig már ki is szabták a büntetést az ün­nepség letartóztatott résztvevőinek. (A moszkvai seregszemléről és a világszerte megtartott ünnepségekről a 2. oldalon szá­molunk be.) Az infer nacionalizmus jegyében A fővárosiak látványos felvonulása A május elsejei ünnepségek kiemelkedő eseményére, a budapestiek felvonulására a Városligetet környező utcákban már a reggeli órákban tízezrével gyülekeztek a főváros kerületeit képviselő üzemek, intézmények dolgozói. Ünnepi köntöst öltött az alkalomra a Felvo­nulási tér, vörös és nemzeti színű zászlókat lobogtatott a szél, a Gorkij fasor bejáratánál Marx, Engels és Le­nin portréjával feszültek a transzparensek. A népköz- társaság címerével ékített márványburkolatú díszemel­vényen néhány perccel 10 óra előtt foglalták el helyü­ket a párt és a kormány vezetői: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Hu­szár István, Maróthy László, Nemes Dezső, Németh Károly és Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, Borbély Sándor, Gyenes András, Győri Imre, Havasi Ferenc, Korom Mihály, a Központi Bizott­ság titkárai, Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bizott­ság elnöke, továbbá a főváros párt- és tanácsi vezetői, a társadalmi és a tömegszervezetek képviselői, a mun­kásmozgalom veterán harcosai, a jubileumi zászlóval kitüntetett brigádok vezetői és a termelésben élenjáró több dolgozó. A neves közéleti személyisé­geket és az 50 országból ha­zánkba érkezett — a munkás- osztály nemzetközi ünnepét Budapesten köszöntő — kül­földi szakszervezeti delegáció­kat 2000 úttörő köszöntötte vörös szegfűcsokrokat lenget­ve. Pontban 10 órakor harsan- tak fel a fanfárok, s indult el a nemzetköziség gondolatát jelképező zászlósor, hirdetve az emberiség összefogásának, békés jövőjének közös érde­két. Fiatalok ezrei rajzoltak élőképeket a felvonulási térre, s vitték magasba tartva a szo­cialista országok nemzeti lo­bogóit. A közelgő VIT, az if­júság nagy nemzetközi sereg­szemléjének eszméjét, az im­perializmus elleni küzdelmet hirdették a békét és a barát­ságot éltető feliratok. A világ nemzeteinek óriás csokorba fogott lobogói, s az elnyomot­tak szabadságát, nemzeti füg­getlenségét, szuverenitását kö­vetelő, fel-felerősödő jelsza­vak a szolidaritás gondolatát és érzését fejezték ki. A nyi­tóképet a zászlóerdővel öve­zett hatalmas felirat zárta: Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt, köszöntve egy­ben pártunk megalakulásának 60. évfordulóját. Szép hagyományként az idén is a vállalatok termé­keit, gazdasági sikereit kife­jező makettek, transzparensek színesítették a menetet. A proletár nemzetköziség a Szovjetunióhoz, a szocialista országokhoz fűződő testvéri barátság és az internacionalis­ta szolidaritás jegyében vo­nultak a budapestiek. A zárókép a fiataloknak ju­tott, s a piros tréningruhában lépdelők nyitották meg a Vö­rös Csillag Érdemrenddel ki­tüntetett, 30 éves jubileumát idén ünneplő Magyar Honvé­delmi Sportszövetség ifjainak menetét. Kivont karddal ha­ditornák résztvevői, fehér öl­tözékben cselgáncsosok, rádió­modellezők haladtak egymás után. Ezt követően 1300 fiatal hó­fehér dresszben özönlötte el a teret, pattogó ritmusban vég­zett gyakorlatokkal jelképez­ték az Edzett ifjúságért moz­galmat. Majd a lányok sza­ladtak a színre, 1600-an haj­ladoztak színes szalagokat úsz­tatva a levegőben. A látvá­nyos gyakorlatok végén a majd 3000 fiatal együtt for­mált vörös csillagot a térre, körötte a felirattal: Éljen a párti E képpel — gondolattal zárult a budapestiek vidám, impozáns május elsejei sereg­szemléié. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Gáspár Sándor, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai a Felvo­nulási téren találkoztak azok­kal a külföldi szakszervezeti vezetőkkel, akik 50 országból és a Szakszervezeti Világszö­vetség képviseletében részt vettek a budapesti dolgozók május 1-i ünnepségén. Kádár János hangsúlyozta, hogy az ünnepi demonstráció a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus kifejezője. Népünk szolidari­tása tettekben is megnyilvá­nul a hazai építőmunkában és a nemzetközi porondon egy­aránt. Elismeréssel szólt a Szakszervezeti Világszövetség­nek Prágában a közelmúltban megtartott kongresszusáról, amely jó szellemben tárgyalt és jó határozatokat hozott. Mint mondta, nagy megtisz­teltetés számunkra, hogy az SZVSZ magyar elnököt válasz­tott. E bizalom is arra köte­lez, hogy a világszövetség ha­tározatainak valóraváltásáért dolgozzunk. Kádár János megköszönte a külföldi szakszervezeti veze­tők részvételét a budapesti május 1-i ünnepségen, és sok sikert kívánt az általuk kép­viselt országok szakszervezeti mozgalmának és a dolgozók tevékenységéhez, harcához. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PESt MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM Áll A 80 FILLÉR 1978- MÁJUS 3., SZERDA Tízezrek emlékezetes demonstrációja Pest megyében Az idei tavasz nyitányán nyolcvannyolcadszor köszön­tötték szerte a világon a nem­zetközi munkásosztály ünne­pét. Pest megyében járási, vá­rosi ünnepségeken elevenítet­ték fel a munkásmozgalom hagyományait, s megemlékez­tek azokról, akik munkát, s kenyeret követeltek a vörös májusokon, azokról akik szo­cialista építőmunkánk alap­jait lerakták. Alkalmat kínált az ünnep: számba venni leg­újabb eredményeinket, a tár­sadalom elismerését leróni a teremtő munkában élenjárók, a versengő-alkotó emberek kö­zösségei előtt. Pest megye köz­ponti ünnepségét Százhalom­battán rendezték. Erről a to­vábbiakban, a járási, városi eseményekről lapunk 3—4. ol­dalán, illetve különkiadása­inkban számolunk be. Százhalombattán etőszor Nagygyűlés az olajvárosban Indulóik ritmusára ébredtek május elsején regigei a százha- lombattaiak. A nemzeti sizínű Kádár János nyilatkozata I Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára a fővárosi dolgozók május elsejei felvonulásán nyilatkozatot adott: — Élve a lehetőséggel, e nagyszerű, lel­kes budapesti felvonulásról szívből kö­szöntőm munkásosztályunkat, szövetkeze­ti parasztságunkat, értelmiségünket, a dolgozók legszélesebb köreit, a nőket, az idősebbeket és a fiatalokat, szocializmust építő egész népünket. — Bizonyos vagyok benne, hogy miként itt, Budapesten szemünk előtt lelkesen, jó hangulatban ünnepel népünk, így van ez az ország minden helységében, s így a világ minden térségében, ahol öntudatos dolgozók élnek. Az elmúlt hetek szinte az élet minden területén a mérlegkészítés hetei voltak. Ennek nyomán április 4_én magas erkölcsi elismerést, kitüntetést kaptak a fizikai és a szellemi munka leg­jobbjai, munkás és paraszt emberek, al­kalmazottak, tudósok, művészek. írók és sokan mások, akik élenjártak a munká­ban. A napokban a múlt év termelőmunká­jának eredményeit is mindenütt számba vették, s az élenjáró üzemeket kitüntet­ték, méltón köszöntötték. A Központi Bi­zottság is elbírálta a tavalyi nagyszerű szocialista munkaverseny eredményeit. Át­adták a szocialista munkaverseny leg­jobbjainak, 27 vállalatnak a magas er­kölcsi kitüntetést, a kongresszusi zászlót, továbbá a munkaversenyben legjobbnak bizonyult 104 szocialista brigádnak a ki­tüntető oklevelet — Mindennek hatása itt, ezen az ün­nepségen is érzékelhető, mert a becsüle­tes munka erkölcsi elismerése rendkívül fontos, szüksége van rá mindenkinek, aki a magas követelményeknek eleget tesz. — Mint köztudott, a Központi Bizottság egy másik, talán még nagyobb jelentősé­gű mérleget is megvont: legutóbbi ülésén felmérte a párt XI. kongresszusa óta végzett munkát. E mérleg is pozitív ered­ményeket mutatott. Kitűnt, hogy a kong­resszus irányvonala helyes: fejlődés ta­pasztalható országunk belpolitikai hely­zetében, tovább szilárdult népünk szocia­lista nemzeti tömörülése, előbbre küzdöt­tük magunkat a gazdasági, a kulturális építés területén, növekedett az életszín­vonal. A kongresszusi határozatokat — az igen nehéz körülmények ellenére is — tár­sadalmi életünk minden területén ered­ményesen végrehajtjuk. Ebből nagyon fontos következtetés adódik. Az, hogy táv­lataink világosak, a kijelölt, a bevált úton, amelyen eddig is jártunk, nyugodtan és magabiztosan haladhatunk tovább. Az a feladatunk, hogy a XI. pártkongresszus határozatait — amelyek a szocialista építés feladatainak foglalatát adják —, s az ötödik ötéves tervet sikeresen, végrehajtsuk. Ahogy a Központi Bizottság megállapí­totta, a sikeres munka feltételei adottak, illetve a továbbiakban megteremthetők. Nagyszerű dolog, hogy ez így vian, biz­tonságot adíhat mindnyájunknak. Jóileső tudni, hogy a roppant nagy nehézségeket leküzdve jelentős lépésekkel haladtunk és haladhatunk előre. Népünk tudatos és eredményes építője a fejlett szocialista társadalomnak. — Természetes, hogy május 1-én, a munka ünnepén elsőként a munkáról szó­lunk, és nyugodt lelkiismerettel, jó ér­zéssel, a jövőbe vetett biztos hittel, re­ménnyel ünnepelhetünk. Május 1-ének nagy nemzetközi ünnepét népünk hazafias érzéssel és internacionalista szellemben köszönti. A felvonulások, a transzparen­seken olvasható jelszavaik, harci célok s egyszersmind üzenetet jelentenek a vi­lág népeinek is. Üdvözöljük a nagy szov­jet népeit, a szocialista világ népeit, a kommunista és munkáspártokat, a szer­vezett dolgozókat, a társadalmi haladá­sért küzdőket, a nemzeti függetlenségért és a békéért harcolókat. Üzenetünk úgy szól, hogy a magyar nép szilárdan és el­tökélten megoldja hazai feladatait, tovább halad a szocialista társadalom építésének útján és szerény lehetőségeihez képest mindenütt ott van s a jövőben is ott lesz, ahol síkra kell szállni a társadalmi hala­dásért, a nemzeti függetlenségért, a bé­kéért. Ezt üzenjük harcostársainknak, a világ minden haladó emberének, s ezt a kapitalista világ józanul, reálisan goidcő- kodó politikusadnak és tényezőinek is. Üzenjük, hogy a haladó erők harcostársai vagyunk, s nagyon komolyan gondoljuk a különböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élését és azt a ma­gunk lehetőségei szerint igyekszünk elő­mozdítani. — E gondolatok töltik el az embert, látva e nagyszerű felvonulást. Jómagam is örömmel, jó érzéssel ünnepelek, s min­denkinek szívből ugyanezt kívánom. Kí­vánom, hogy dolgozó népünk jó egész­ségben, erőben, eltökélten és a jövendő si­kerek reményében végezze becsülettel munkáját és mint eddig, a jövőben is áll­jon helyt. Bizonyos, hogy az új sikerek nem fognak elmaradni, s akkor a követ­kező május elsejét is hasonló örömteli ér­zésekkel fogjuk ünnepelni. és vörös zászlókkal feldíszített város utcáin munkások, hiva­tali dolgozók, gyerekek és nyugdíjasok siettek a gyüleke­zőhelyekre. Hamarosan a fel­vonulóik hömpölygő^ és színes sokasága özönlött a százha­lombattai főtérre, a magyar— szovjet barátság emlékművé­hez, Rózsa Péter, szentendrei szobrászművész alkotásához. Ezúttal először verték vissza a százhalombattai házak falai a felvonulás részvevőinek dalait, s a helybeliek először lehet­tek tanúi városukban ilyen színpompás kavalkádnak. Ed­dig ugyanis csak megemléke­zéseket rendeztek május else­jén, a még formálódó fiatal városban nem volt alkalmas tér ilyen nagyszabású felvo­nulásra. Most az emlékmű és környéke nyújtott ehhez — Pest megye központi ünnepsé­géhez — kiváló lehetőséget. Az embereket ijesztgető fel­hők mögül a tavaszi nap is előbukkant, amikor a város három különböző pontjáról el­indult a felvonulók ötezres tö­mege, hogy a főtérnél egyesül­ve az emlékmű előtti dísztri­bün elé kanyarodjon. Az emelvényről Pest megye és a város párt-, állami és társadal­mi vezetői köszöntötték a dol­gozókat. A nagygyűlésen jelen volt Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Pest megyei párt- bizottság első titkára, dr, Honti János, rendőr vezérőr­nagy, a megyei párt-végrehaj­tóbizottság tagja, Pest megye rendőrfőkapitánya, Fodor László, a Szakszervezetek Pest megyei Tanácsának titkára, dr, Csalótzky György, a Pest me­gyei Tanács vb-titkára, Fiel Mariann, a KISZ Pest megyei bizottságának titkára, Magyar Sándor, a város országgyűlési képviselője, dr. Faragó Elek, a Munkásőrség Pest megyei pa­rancsnoka, Csenterics Sándor, a vasasszakszervezet alelnöke, a DHV nyugalmazott igazgató­ja, Balázs Gézáné, a városi pártbizottság első titkára és Szekeres József, a városi ta­nács elnöke. Az ünnepségen részt vett f. G, Korotkov, a DKV-ban dol­gozó szovjet szakértők vezető­je is. Károm generáció a menetben Az élen KISZ-fiatalok lép­kedtek, zászlóval, a selymet lobogtatta a szél. Mögöttük az ifjabb generáció képviselői, a Ságvári Endre úttörőcsapat gyerekei haladtak, közöttük a fehér tányérsapkás közlekedés si úttörők. Utánuk a Dunai Kőolajipari Vállalat kék és sárga tréningruhás sportiskolá­sai és sportolói következtek. (Folytatás a 3. oldalon) Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese — aki Pozsgay Imre kul­turális rtiiniszter társaságában Moszkvában részt vett Bartók: Kék szakállú herceg vára cí­mű operájának bemutatóján — vasárnap hazaérkezett Bu­dapestre. J. A. Kozlovszkij, a Szov­jetunió geológiai minisztere, aki a magyar—szovjet földta­ni együttműködésről folytatott tárgyalásokat Budapesten, va­sárnap elutazott a magyar fő­városból. Pozsgay Imre kulturális mi­niszter vezetésével küldöttség utazott tegnap Koppenhágába a dán kulturális miniszter meghívására. Péter János, az országgyű­lés alelnöke vezeti azt a ma­gyar küldöttséget, amely teg­nap Bécsbe utazott, az Inter­parlamentáris Unió konferen­ciájára. Johan Bealaerte van Blok- land, a Holland Királyság bu­dapesti nagykövete hazája nemzeti ünnepe alkalmából kedden fogadást adott rezi­denciáján. A fogadáson részt vett Sághy Vilmos belkeres­kedelmi miniszter, Szentágo­thai János, a Magyar Tudo­mányos Akadémia elnöke, Nagy János külügyminiszter­helyettes, Török István külke­reskedelmi miniszterhelyettes, s a budapesti diplomáciai kép­viseletek sok vezetője és tag­ja is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom